close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Саба?ты? та?ырыбы: Жуан ж?не ж???шке айтылатын
с?здер. Малды? т?л?н с?ю?.
Саба?ты? ма?саты:
1) Б?л?мд?л?к: Жуан дауысты дыбыстарды? ?ндес?п
байланысатынын ме?герту. Т?рт т?л?к мал туралы
?ле?, с?з ж?мба?, ойын ар?ылы баланы? танымын,
ойын, т?л?н дамыту. ?й жануарларыны? адам ?м?р?не
пайдасын о?ушы жадына ?алыптастыру, оларды к?те
б?луге, ?астерлеуге т?рбиелеу. ?дем? к?ркем жазу?а,
м?нерлеп о?у?а да?дыландыру.
2) Дамытушылы?: ?й жануарларыны? пайдасы
жайында о?ушыларды? ойларын айт?ыза отырып, ой?р?с?н, ойлау ?аб?лет?н, с?зд?к ?орын дамыту.
3) Т?рбиел?к: ?й жануарларын аялай б?луге, ?ам?орлы?
жасау?а, топпен ж?мыс жасай б?луге, б?р-б?р?не
к?мектесуге, сыйласты??а, ?йымшылды??а т?рбиелеу.
П?н аралы? байланыс: ?аза? т?л?, д?ниетану.
Саба?ты? к?рнек?л?г?: Т?рт т?л?к туралы суреттер, т?рт
т?л?к мал ?н?мдер?.
Саба?ты? барысы: ?. ?йымдастыру кезе??.
Психологиялы? дайынды?.
Б?з ба?ытты баламыз,
Ойнап ? к?л?п аламыз.
Жал?аулы?тан ?ашамыз,
О?ып ? б?л?м аламыз.
Топ?а б?лу:
1. ?оша?андар
2. Бота?андар
3. ??лынша?тар
1 топ?а: Ай м?й?зд? ша?па?тай,
Ш?йделер? то?па?тай.
Тегене ??йры? ?ош?арлы,
Малды берсе?, ?ойды бер!
2 топ?а: Т?л?н т?кен теспеген,
М?рынды?ы кел?скен
Ала бота жеген?
Ащы ?урай тер?скен
3 топ?а:
М?й?з? айдай и?лген
М?рнын к?кке ш?й?рген
?р?мш?к пен ??рт-майы
Жегенде т?л ?й?рген
1 ? тапсырма
?ткенд? пысы?тау
1.Дыбыс деген?м?з не?
2.?р?п деген?м?з не?
3.С?з неден ??ралады?
4.Дыбыс нешеге б?л?нед??
5.Жуан дауысты дыбысты ата?
6.Ж???шке дауысты дыбысты ата?
?
2 ? тапсырма
? I топ: ?ойды? пайдасы?
? II топ: Сиырды? пайдасы?
? III топ: Жыл?ыны? пайдасы?
3 ? тапсырма
? Т?рт т?л?к мал п?рлер?н сызба ар?ылы к?рсету
?
?
?
?
?
?ой
Ешк?
Сиыр
Жыл?ы
Т?йе
Ойсыл?ара
Зе?г?баба
Шопаната
Сексеката
?амбарата
Шопаната
?амбарата
Сексеката
Ойсыл?ара
Зе?г?баба
4 ? тапсырма
39 ? жатты?у. 1. С?йлемд? м?нерлеп о?ы?дар.
Ауылдарды? ?ойы бар,
?ойы барды? тоны бар.
2. ?р с?зде неше дауысты дыбыс бар? Олар ?алай
ест?лед?? Жуан ба, ж???шке ме?
Серг?ту с?т?.
Психологиялы? тренинг
Не арты??
Психологиялы? тренинг
Не арты??
5 ? тапсырма
С?ра? ? жауап.
1. Т?рт т?л?кке не жатады?
2. Оны? т?лдер? ?алай аталады?
3. ??лын, бота, б?зау, ?озы, ла?. Б?л с?здег? дауысты
дыбыстар ?алай айтылып т?р?
С?здег? дауысты дыбыстар жуан
болса, с?з жуан айтылады: ?озы,
ла?, ??лын, б?зау.
Ережен? жазып алу.
Та?тамен ж?мыс.
1. Жуан дауысты дыбыстар: ________________
2. Ж???шке дауысты дыбыстар:______________
6 - тапсырма
?ле?д? м?нерлеп о?ы?дар.
Малды? т?л?н с?ю?
?ой с?йед? баласын ??о?ырым? деп,
?Еште?ен? б?лмейт?н момыным!? деп.
Сиыр с?йед? баласын ?торпа?ым? деп,
??ара??ы?а баспа?ан ?ор?а?ым!? деп.
Т?йе с?йед? баласын ?боташым? деп,
?Жаудыра?ан к?з??нен, тоташым!? деп.
Ешк? с?йед? баласын ?ла?ым? деп,
?Тастан-тас?а сек?рген ш?на?ым!? деп.
Жыл?ы с?йед? баласын ???лыным? деп,
?Т?лпар болып ж?г?рер ж?рыным!? деп.
7 ? тапсырма
?ле?д? о?ып, мазм?нын т?с?н?п алы?дар.
Малды ??рметтеу
Кенд?рмен байлама,
Жы??ылмен айдама.
Кенд?рмен байласа?,
Жы??ылмен айдаса?,
Мал б?тер деп ойлама.
Тыйым с?здер
1. Малды теппе,
А?ты т?кпе.
2. Малды басынан ?рма.
3. Мал?а тер?с м?нбе.
Малдарды? т?л?н с?ю?
Саба?ты ?орыту.
Проблемалы? с?ра?
Егер жер бет?нде т?л?к т?рлер? болмаса,
адамдарды? жа?дайы не болма??
Ба?алау
?йге тапсырма: Малды? т?л?н с?ю? м?нерлеп о?у.
40 ? жатты?у.
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
37
Размер файла
9 732 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа