close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тақырыбы: Дарынды балаларды

код для вставкиСкачать
ПЕДАГОГИКАЛЫ?
КЕ?ЕС
?? Б?Л?М
ТА?ЫРЫБЫ:
ДАРЫНДЫ
БАЛАЛАРДЫ
ДАМЫТУ Ж?НЕ
ОЛАР?А ?ОЛДАУ
К?РСЕТУ.
ЖОСПАРЫ
1. ?йымдастыру кезе?? ?Ой б?л?су?, З.Т. Жапелова, директорды?
а?параттандыру ж?н?ндег? орынбасары;
2. ?Дарынды о?ушыларды аны?тау?, Т. Омашева, мектеп психологы;
3. ?Дарынды балалармен ж?мыс ж?рг?зу ж?йес??, Болтикова Н.А., ша?ын
орталы? т?рбиеш?с?;
4. ??аб?лет? жо?ары о?ушыларды? бей?м?н аны?тау? Какенова Д.М.,
бастауыш сынып м??ал?м?;
5. Тренинг, ?Е? шы?армашыл топ? Омашева Т., мектеп психологы
6. Мектеп?ш?л?к ?ылыми ?о?ам ж?мысын ж?йелеу. ?алдыбаева А.?.,
директорды? ?ылыми ж?мысы орынбасары;
7. О?ушыны? шы?армашылы?пен ж?мыс ?стеу ы?палы- ?стаз.
З.Т. Жапелова, директорды? а?параттандыру ж?н?ндег? орынбасары;
8. Тренинг. ??з??д? тап? Омашева Т., мектеп психологы
9. Ой б?л?су.
10. С?тт?л?к т?леу кезе??!!! З.Т. Жапелова, директорды? а?параттандыру
ж?н?ндег? орынбасары;
О?УШЫНЫ? ШЫ?АРМАШЫЛЫ?ПЕН
Ж?МЫС ?СТЕУ Ы?ПАЛЫ- ?СТАЗ.
Ма?саты:
Мектепте дарынды
о?ушылармен ж?мыс
ж?йес?н
?алыптастыру
?ЗЕКТ?Л?Г?:
Дарынды
о?ушылармен ж?мыс
жасау м?селес? ?аз?рг?
?о?ам ?ш?н ма?ызды.
Дарынды балаларды ай?ындау
ба?ылауды? нег?з?нде, психологиялы?
ерекшел?г?н, с?йлеу, есте са?тау,
логикалы? ойлау ?аб?лет?н зертеу
барысында бастауыш мектепте-а?
басталуы ти?с. Осы ма?сатта
алдылары?ыз?а
1. ?Дарынды балалармен ж?мыс ж?рг?зу
ж?йес??, Болтикова Н.А., ша?ын орталы?
т?рбиеш?с?;
2. ??аб?лет? жо?ары о?ушыларды? бей?м?н
аны?тау? Какенова Д.М., бастауыш
сынып м??ал?м? ж?мыстарымен шы?ты.
М??ал?мн?? дарынды
баланы? психологиялы?
ерекшел?ктер?н ?ылыми
т?р?ыдан тануы ж?не
олармен ж?мыс ?стеуд??
?д?стемел?к жолдарын б?лд?ру
ма?саты мектеп психологын
ты?дады?.
Психолог дарынды балаларды психологиялы?
т?ра?тылы? пен психоретт?л?к да?дыларын
са?тай б?луге ?йрет?п, ?леуметт?к ма?ызы бар
орта?а (жан?яда, ?атарластар арасында, ?стаздар
ортасында) бей?мделу?н ?алыптастыру; оларды?
психолого-педагогикалы? дайынды? де?гей?н
жо?арылататын ба?ытта м??ал?ммен дербес
ж?мыс жасауын ?йымдастыру ж?мыстарын
жандандырса.
?сыныс: Мектепт?? ж?не ша?ын орталы?ты? ?р
о?ушысыны? психо-педагогикалы? портрет?н
жасау, оны мектеп психологтары мен ша?ын
орталы? психологы б?рлесе отырып н?тижес?н
желто?сан айыны? ?нд?р?ст?к ке?еске шы?ару;
Дарындылы?ты? шы?у
тег?нен б?лек оны? диагностикасы
болуы ?ажет. Мектептег? ?стаздар?а
о?ушыларды? ?леуетт? м?мк?нд?г?н
танып б?лу?не к?мектесет?н:
- директорды? ТЖ бойынша
орынбасарлары;
- ?леуметт?к педагогт?? рол? осы?ан
байланысты арта т?ссе;
?сыныс: психологтарды? ж?мыс н?тижес? жал?асы рет?нде,
?р о?ушы?а келес? ба?ытта танылып ай?ындау
ж?мыстарын ж?рг?з?п, н?тижес?н:
- шы?армашылы? ойлау ?аб?лет?;
- ?з?н-?з? ба?алау де?гей?;
- т?з?мд?л?к;
- ?рекетт?? т?у?рлеу т?рлер?;
- сез?мталды? к?ш?;
- С?з к?шбасшысыз ба?
- С?зге не ?найды (?ызы?ушылы? картасы)?
- Тапсырма беру диагностикасы ж?не т?л?аны? бей?мд?л?г?;
Дарынды балаларды? т?рт?б? туралы м?нездемес?;
Осы ж?мыстар жасалып, н?тижес? ?н?д?р?ст?к ке?есте
шы?арылсын.
МЕКТЕПКЕ ДЕЙ?НГ? БАЛАЛАР
Т?РБИЕШ?ЛЕР? МЕН Ж?НЕБАСТАУЫШ
СЫНЫП М??АЛ?МДЕР?
Б?л саты балаларды? б?л?м алуда м??ал?м
жетекш?л?г?мен ж?не оз бет?нше ?йрену?не
нег?зделгенд?г?нен танылады, сонды?тан ?осымша
саба?тар (?й?рмелер) ?йымдастырылса:
- к?ркемс?зд?? шеберханасы;
- ?уырша? театры ;
- ??семд?к ?лем?нде? (бейнелеу м??ал?м?);
- салауатты ?м?р салты шеберханасы;
- ?Жас зерттеуш?? .
?сыныс: ?й?рме
ж?мыстарын жандандыру;
ОРТА БУЫН М??АЛ?МДЕР?:
Дарынды балалармен ж?мыс жасауды?
б?л кезе??нде ж?мысты? топты? формалары
?лде?айда орындыра?: (?а?ыл шабуылы?),
р?лд?к тренингтер, ?ылыми-т?ж?рибел?к
ж?мыстар, жобалы? тапсырмалар ж?не т.б.),
?р саба?та п?ннен б?лек шы?армашылы?
тапсырмалар ?олданылуы керек, эссе жазу
ж?мыстарын ?йымдастыру ?ажет.
?сыныс: драмалы? ?й?рмелер, ?ол?нер ?й?рмелер?, спортты? ?й?рмелер, жоба жазу
ж?мыстарын жо?ары де?гейге к?теру.
ЖО?АР?Ы БУЫН СЫНЫП М??АЛ?МДЕР?
Б?л буында б?л?м беру ке??ст?г?н?? жа?а
принциптер? мен ?йымдастыру ?д?стер?
?алыптасады:
- жобалы?-зерттеуш?л?к да?дыны? ?ну?
(жобалы? ?д?с);
- жо?ары сынып о?ушыларыны? ?з
?алауында?ы профильд? ба?ыт?а
?атынасыны? аны?тамасы;
- ?арым-?атынас ?р?с?н?? этикалы? к?з?арас
бойынша аны? ай?ындалуы.
?сыныс: Профильд?к ба?ыт?а ?атысты
ба?дарламалар жазылса;
К?ТАПХАНА
Мектеп к?тапханасында т?мендег? серияда к?таптар бар:
-Аны?тамалар, с?зд?ктер, энцеклопедиялар;
-О?ушы аны?тамасы, Арман ПВ, 1,2 том;
- ?Тарихи т?л?алар? сериясы;
- Атлас (?аза?стан Республикасыны? ?лтты? атласы);
- ?аза? т?л?н?? т?с?нд?рме с?зд?ктер?;
- ?аза? т?л? мен ?дебиет?н?? т?л?н?? с?зд?г?, 1- 15 т., Алматы -2011;
- Сен б?лес?? бе? Энцеклопедиясы;
- С?ра? ? жауап энцеклопедиясы;
- ?аза?стан балалар энциклопедиясы;
- Атамекен географиялы? энциклопедиясы;
- Айбын энциклопедиясы;
- ?Батырлар? сериясынан Алпамыс батыр, ?обланды батыр, ?амбар батыр
к?таптары;
- ?Хандар? сериясынан Шы??ыс хан, Абылай хан, ?аракерей ?абанбай, Бейбарс
султан;
- ?л-Фараби сериясынан балалар?а арнал?ан танымды? энцеклопедия;
- ?лем ?дебиет?н?? ?нжу-маржандары, жас?с?п?рмег арнал?ан шы?армалар;
- ?лемд?к классика;
?сыныс: ?Дарынды о?ушы? б?рышы болса;
?орыта келе, М??ал?м жа?сы
т?лектес ?р? сезг?ш болуы керек, баланы?
психологиялы? ерекшел?ктер?н есепке
алуы ти?с, оны? шы?армашылы? ж?не
?нд?р?ст?к ойлауын ке?ейту?, та?дал?ан
та?ырыпты? тере? ж?мыс жоспарына
талпынуы ?ажет. Сол кезде бар жан
д?ниес? шы?армашылы?пен ж?мыс
?стейт?н м??ал?мд? мойындау?а болады.
Дарынды о?ушылар дайындау жолында,
С?здерге с?тт?л?к т?лейм?н.
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
143
Размер файла
314 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа