close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

код для вставкиСкачать
Мен??
???ы?ты?
ала?ым
Ма?саты:
Бала ???ы?тары, оларды
са?тау, ?з ???ы?тары мен
м?ндеттер? туралы т?с?н?к,
оларды ж?зеге асыру?а
дайынды? ?аб?летт?л?г?н
?алыптастыру
Б?л тренинг -саба?тан
б?лет?ндер??:
?
?
?
?
?
???ы? деген не?
Балаларды? айры?ша ???ы?тары
?Р балаларды? ???ы?ты? жа?дайы
М?ндет деген не?
О?ушыны? к?тапханада?ы м?ндеттер?.
Декларация- тараптар ма??лда?ан
жалпы принцитер мен
ма?саттарды ?алыптастыратын
салтанатты акт
М?ндет ? адамдар б?лжытпай
орындау?а ти?ст? т?рт?п пен
?арым-?атынас?а ?ойылатын талап
Конституция - конституциялы? ??рылысты
бек?тет?н, адам мен азаматты?
???ы?ы мен ерк?нд?г?н бек?тет?н,
мемлектетт?к бил?кт?? федеральды?
органдарын та?айындайтын нег?зг?
??рылтайшы саяси- ???ы?ты? акт.
Мораль- адамны? ?с-?рекет?н
?айырымдылы? пен з?лымды?,
?д?лд?к пен ?д?летс?зд?к ж?не т.б.
т?р?ысынан реттеп отыратын
нормалар мен принциптер ж?йес?.
???ы?- ?о?амда?ы адамдарды?
?зара ?арым- ?атынасын реттеп отыратын
мемлекет белг?леп, ?ор?айтын нормалар мен
ережелер жиынты?ы, осы нормаларды
зерттейт?н ?ылым
?аза?станда балаларды?
???ы?ты? жа?дайы
мына за?дарда
к?р?н?с тап?ан
?
??18 жас?а тол?ан?а
дей?нг? ?рб?р адам бала
болып саналады?
Бала ???ы?ы туралы
Конвенция. 1-бап
?
?о?ам балалар?а ?атысты т?рде
?амтамасыз ету? ти?с нег?зг?
принциптер:
-Бала м?ддес?н барынша жа?сы
?амтамасыз ету;
-Кемс?тпеу;
-?м?р с?ру, есею ж?не ержету
???ы?ы;
-Бала к?з?арастарына ??рметпен
?арау;
-Баланы ?ор?ау, оны? ?о?ам ?м?р?не;
белсенд? т?рде ?атысуын
?амтамасыз ету.
?Отбасында ?м?р с?р?п, т?рбиелену
???ы?ы
?С?з, ар-ождан бостанды?ы
?Аты-ж?н?, ?лты болу ???ы?ы
?Ата-анасымен, бас?а да туыстарымен ?арым-?атынас
жасау ???ы?ы
?Д?рыс тама?тану, т?р?ын ?й
ж?не медициналы? к?мек алу
???ы?ы
?Балалар ?о?ам б?рлест?г?не ?атысу ???ы?ы
?Авторлы? ???ы?ты ж?зеге
асыру ???ы?ы
?Сыйлы??а, м?ра?а ал?ан заттар?а жеке менш?к ???ы?ы
?Адамды? ?ад?р-?асиет?не
?олс??ушылы?тан ?ор?ану ???ы?ы
?М?дени ж?не шы?армашылы? ?м?рге
жан-жа?ты ?атысу ???ы?ы
?Эксплуатацияны? барлы? т?р?нен
?ор?ану ???ы?ы
Бала ???ы?ы ж?н?ндег?
??жаттар
?ай ??жат арты??
40 жас
Президент
30 жас
Сенат депутаты
25 жас
Полиция, сот
20 жас
М?слихат депутаты
18 жас
Сайлау, ?йлену ???ы?ы
17 жас
?сиет жазу ???ы?ы
16 жас
Т?л??жат, е?бек ету ???ы?ы, ?ылмысты? барлы? т?рлер? бойынша жауап?а тартылу
15 жас
Ж?мыс ?стеу (р??сатпен)
14 жас
?ылмысты? ?с? ?ш?н жауап?а тартылу, е?бека?ы?а иел?к ету
10 жас
ырап алу?а, ?ор?аншы болу?а кел?с?м беру, ата-аналарыны? ?айсысымен т?руын та?дау ???
6-7 жас
Т?рмысты? кел?с?м шаралар, мектепке о?у?а бару
0 жас
Туу, ???ы??аб?летт?л?кке ие болу
С?зд?? ???ы?тары?ызды
к?мдер шектей алады?
? Сен?? ар-?яты?
? Жалпы?а орта? нормалар мен
?деп ережелер?
? За?дар
???ы? К?тапхана ережес?мен шектелген
Мен м?ндетт?м?н:
?
?
?
?
?
?
?
б?л?м алу?а
т?рт?п са?тау?а
к?тапхана ?орыны? са?талуын
?лкендерд? сыйлау?а;
ана т?лд?? тазалы?ын са?тау?а;
?рдайым таза, ??ыпты ж?руге;
темек? шекпеуге, спиртт?к ?ш?мд?ктер
?шпеуге
К?тапхананы? о?у залында ары-бер? ж?р?п
ж?рс??, ?йткен? сен ерк?нд?к ???ы?ым бар деп
есептейс??
ы
Ерк?н ж?р?п-т?ру
???ы?ы
м? нд
ет
те р?м
К?тапханада?ы т?рт?пт?
б?збау м?ндет?
???ы? К?тапхана ережес?мен шектелген
Ереже
Ереже ? б?л к?тапхана
??жаты
К?тапхана ережес?
о?ушылар мен оларды?
ата-аналарыны?
???ы?тары мен
м?ндеттер?н аны?тайды
Май ОКЖ
О?ырман залында досы?мен ??г?мелес?п
отырсы?, ?йткен? сен с?з бостанды?ына ???ым
бар деп есептейс??
ы
С?з бостанды?ына
???ы?
м? нд
ет
те р?м
К?тапхана
?ызметкерлер?н
сыйлау м?ндет?,
о?ырмандар?а кедерг?
келт?рмеу м?ндет?
???ы? К?тапхана ережес?мен шектелген
К?тапханада ?ялы телефон ар?ылы музыка ты?дап
отырды?, ?йткен? м?дениет жет?ст?ктер?н пайдалану
???ы?ым бар деп есептейс??
ы
М?дениет
жет?ст?ктер?н
пайдалану?а
м? нд
ет
те р?м
К?тапхана
ережелер?н
орындау?а
???ы? К?тапхана ережес?мен шектелген
Б?з к?тапханада ?ялы
телефон ?стамаймыз. Б?л
? б?зд?? шеш?м?м?з. Ж?не
м?ны б?з орындаймыз.
?1 Ереже
М?ндетс?з ???ы? жо?
?2 Ереже
??з??е
т?лемейт?н??д?
бас?а?а да т?леме?
?3 Ереже
Сен?? ???ы?ы? бас?аларды?
???ы?ы басталатын жерде
шектелед?.
МАЙ ОКЖ-н?? ?СТ?Ж?РИБЕС?
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
82
Размер файла
1 088 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа