close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ

код для вставкиСкачать
Дарынды балалар?а арнал?ан
Абай атында?ы ?10 лицей мектеб?
??растыр?ан химия п?н?
м??ал?м? : Абдрахманова Ф.Е.
2012-2013 о?у жылы
.
Саба?ты? ма?саты:
?з?нд?к б?л?м алуда б?л?кт?л?кт? дамыту,
затты? ??рылысы мен ?асиет? арасында?ы
байланысты т?с?не б?лу,ал?ан б?л?мн?? ?олдану
саласын, практикалы? ма?ызын б?лу.
Ж?мыс ?стеу барысында коммуникативт?к,
экологиялы? т?рбиен? одан ары жал?астыру.
Таби?атта
таралуы бойынша
металдарды? ?ш?нде 1- ш? орында
алюминий. Одан кей?н тем?р,
натрий, калий, магний ж?не
титан. Бас?а металдарды? жер
?ыртысында кездесу? шамалы
мысалы
хромны?
жер
?ыртысында массалы? ?лес?
0,3%, никель ? 0,2%, ал мыс ?
0,01%. Ме таби?атта бос ж?не
?осылыс к?й?нде кездесед?
Бас?а
металдар
Магний
Калий
Натрий
Кальций
Тем?р
Алюминий
Сом к?м?с
Платина бос к?й?нде
Сом алтын
Сом мыс
Металл алу ?д?стер?
Металлургия
Пирометаллургия
Гидрометаллургия
Электрометаллургия
Металл алу ?д?стер?
Пирометаллургия ? жо?ар?ы температурада
тоты?сыздандыру ар?ылы таза металды,
??йманы алу.
-К?м?ртег?мен, (и?с газымен) тоты?сыздандыру:
2PbO + C = CO2 + 2Pb
- Алюминиймен(кальциймен) тоты?сыздандыру:
2Al + Fe2O3 = Al2O3 + 2Fe
- Сутег?мен тоты?сыздандыру :
СuO + H2 = Cu + H2O
Гидрометаллургия ?металдарды сулы
ер?т?нд?с?не алу.
1 саты: ??рамында металл бар минералды?
?ыш?ылда еру? :
CuS + 2HCl = CuCl2 + H2S
2 саты: Т?з ер?т?нд?с?нен металды? бас?а белсенд?
металмен ы?ысуы :
CuCl2 + Fe = FeCl2 + Cu
Электрометаллургия ? электр тогы ?сер?нен
ж?рет?н, тоты?у-тоты?сыздану процес?
н?тижес?нде металл алу
Электрохимиялы? кернеу ?атарында Al-ге дей?н
т?р?ан металдарды осы ?д?спен ?нд?р?сте алады.
Металл материалдарды? сырт?ы орта ?сер?нен ?з бет?нше
б?зылуын, ш?ру?н коррозия деп атайды.
Ке? тара?ан коррозиялы? процесстерд?? б?р?
тем?рд?? таттануы.
Б?л процесст? мынандай жина?тал?ан те?деумен беруге
болады:
4Fe + 6H2O (дым?ыл) + 3O2 (ауа) = 4Fe(OH)3
Химиялы?
Электрохимиялы?
Электрохимиялы? коррозия жи? кездесед?:
Мысалы: ?ыш?ылды? ортада:
Анод Fe
Катод Cu
Fe0-2e ? Fe 2+
2H+ +2e?2H0
2H0? H2
Fe 2+ +2Cl- ? FeCl2
2Fe +6HCl ?2FeCl3 +3H2?
Коррозия радиациялы? с?уле
?сер?нен, бактериялар ж?не де
бас?а т?р? а?залар ?м?р ?ызмет?
?алды?тары ?сер?нен де болуы
м?мк?н. Металл конструкциялар?а
жабыс?ан бактериялар ?сер?нен
биокоррозия туындайды.
Кемелерд?? су асты б?л?г?н ?са?
те??з ж?нд?ктер? мекендеп олар да
коррозияны? болуына
?кел?п
со?ады.
Металл бет?н металл жабы??ымен
Коррозииядан
?аптау. ?ор?ау: заттарды? тотбаспайтын
болаттан жасалуы, катодты? ?ор?ау
Металл бет?н метал емес жабы??ымен ?аптау.
хромдау
алтындау
никельдеу
Коррозия?а ?шыра?ан ??бырлардан газды?, м?найды?, бас?а да
?ау?пт? химиялы? ?н?мдерд?? ?орша?ан орта?а ?ту? экологиялы?
?ау?п т?нд?рсе, енд? б?р жа?дайда коррозия металл
?ондыр?ыларды? сен?мд? ж?мыс жасамауына ?кел?п со?ады. Б?л
адам ?м?р?не ?ау?п т?нд?ру? м?мк?н. Сонды?тан б?з коррозияны
болдырмау жолында ?лкен ж?мыс жасауымыз керек.
Жыл сайын?ы ?нд?р?лет?н металды?
10-12 % коррозия?а ?шырайды.
Есеп, жатты?улар.
Цинк сульфаты ер?т?нд?с? электролиз? н?тижес?нде катодта
13 г металл б?л?нд?. Анодта ?андай газ ж?не ?анша к?лем
б?л?нед?,егер практикалы? шы?ым 85 % болса?
13 г
Хл
2ZnSO4 +2 H2O ? 2 Zn +2H2SO4 +O2?
130 г
22,4 л
Х=13*22,4/130=2,24 л
?= 2.24*0.85=1.9 л
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
53
Размер файла
1 558 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа