close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Текни метали - Интерактивно

код для вставкиСкачать
Тежки метали са:
олово, мед, цинк, никел, кадмий, кобалт, калай,
антимон, бисмут и живак.
ОЛОВО (Plumbum), Pb
Химичен елемент от IV група на периодичната система;
Сиво-бял мек ковък и пластичен метал. Най-големи находища
в Австралия, Канада, Русия, Испания.
Разтваря се в киселини и се окислява при обикновена
температура, но се пасивира - образува тънка оксидна кора,
която го предпазва от по-нататъшно окисление.
Съединенията му са отровни. Олово се добива главно от
минералите галенит, церусит и англезит.
ЦИНК (Zincum), Zn
Химичен елемент от II група на периодичната система;
Синкавобял крехък метал - находища в Канада, Австралия,
Перу.
Химически устойчив; на влажен въздух се окислява и покрива със
слой от основен цинков карбонат, който го предпазва от
корозия.
Разтваря се в киселини и основи. Добива се главно от
минералите сфалерит, вюрцит, митсонит, хемиморфит.
НИКЕЛ (Niccolum), Ni
Химичен елемент от VIII група на периодичната система;
сребристосив твърд, ковък и пластичен метал;
феромагнитен - температура на Кюри 364 оС.
При обикновена температура е устойчив на кислород, влага,
алкални вещества.
Добива се от минералите никелин, пентландит и др.
КАДМИЙ (Cadmium), Cd
Химичен елемент от II група на периодичната система;
Сребристобял мек и ковък метал с висока способност да
поглъща неутрони.
Изгаря при силно нагряване; разтворим в киселини, с
основите образува неразтворими хидроксосоли на кадмия.
Добива се главно от полиметални руди.
Много от съединенията му са отровни
КОБАЛТ (Cobaltum), Co
Химичен елемент от VIII група на периодичната система;
сребрист, с розов оттенък ковък метал.
При обикновена температура не се окислява, разтворим в
разредени кислородни киселини.
Добива се от минералите кобалтин, каролит и попътно от
руди на други метали .
КАЛАЙ (Stannum), Sn
Химичен елемент от IV група на периодичната система;
сребристобял, много мек и ковък метал.
Съществува в 2 модификации.
Белият (метален) калай при температура под -20 оС се
превръща в прах - сив калай.
При обикновена температура е устойчив на въздух и вода;
реагира с халогени, сяра и др.
Добива се от минералите
каситерит и станин.
АНТИМОН (Stibium), Sb
Химичен елемент от V група на периодичната система;
Сиво-бял крехък метал.
Реагира с халогените (без флуор), с кислорода при нагряване, с
концентрирана сярна и азотна киселина и царска вода.
Добива се главно от минерала антимонит .
БИСМУТ (Bismuthum Химичен елемент от V група на
периодичната система;
сребристобял крехък метал с розов
оттенък.
В сух въздух е химически устойчив.
При загряване реагира с кислород
(Bi2O3), халогени, азотна киселина,
алкални основи.
Самороден бисмут; среща се и в
минералите бисмутинит Bi2S3,
бисмутит (BiO)2CO3
ЖИВАК (Hydrargyrum), Hg
Химичен елемент от II група на
периодичната система;
Сребрист течен метал .
Химически малко активен.
Разтворим в азотна киселина и царска
вода.
С метали образува амалгами.
Живакът и много от съединенията му
са отровни.
Добива се главно от самородния живак
и от минерала цинабарит HgS.
Разпространение
Тези елементи и техните съединения присъстват в
биосферата само в следи и в биологичния кръговрат
участват с изключително ниски концентрации.
Някои от тях са жизнено необходими за много живи
същества,например бор,желязо,мед или цинк. Те
принадлежат към биологично необходимите
метали.
Други тежки метали като кадмий,олово,талий
или живак не са биологично необходими.
Разпространение
Токсичното действие на определен тежък метал зависи
основно от химичната форма, в която се намира.
По-високи концентрации се срещат само в находища или в
околностите на вулкани и други естествени източници на
прах.
Количеството тежки метали, което се освобождава в
резултат на човешката дейност и по този начин се вкарва в
кръговрата, далеч надхвърля количествата на природните
вещества, участващи в него
ПОЛУЧАВАНЕ И УПОТРЕБА НА ТЕЖКИТЕ МЕТАЛИ
Оловото се получава от галенит.
Още в древността оловото се е употребявало за
производство на кухненски съдове, керамична глазура
и водопроводни тръби.
Основните области на приложението му са
производството на автомобилни акумулатори и
багрила,както и в химическата промишленост, към
която принадлежи и производството на
двигателите с вътрешно горене.
ПОЛУЧАВАНЕ И УПОТРЕБА НА ТЕЖКИТЕ МЕТАЛИ
Голяма част от вложеното олово се възстановява.
Рециклирането е най-голямо при оловните акумулатори.
Около 90% от оловото в тази област се възстановява и се
употребява отново.
Оловото, което се използва в печатниците, за производство на
лагери и матрици, също се рециклира.
В областите, където се използват смеси с други отпадъчни
продукти или където се изисква голямо разреждане,
рециклиране не е възможно.
ЖЕЛЯЗО – Fe
Железото е един от най-разпространените в земната
кора елементи (5%). От металите то отстъпва само
на алуминия.
В природата основно се среща във вид на оксиди (окиси).
Среща са и самородно желязо, най-често като сплав с
никел, което вероятно има метеоритен произход.
Счита се, че земното ядро също се състои от желязо и
никел.
В промишлеността желязото се получава от желязна
руда. Стопеното желязо разтваря около 5% въглерод и
други примеси и се получава чугун.
При намаляване на въглеродното съдържание и на
примесите от чугуна се получава стомана.
Химически чисто желязо се получава с помощта на
електролиза от разтвори на негови соли.
ЖЕЛЯЗО – Fe
Желязото е най-употребяваният метал. 95% от
световния добив на метали е желязо.
Желязото е основен компонент на стоманата и
чугуна — едни от най-важните конструкционни
материали. Желязото се използва основно за
строителни конструкции и в машиностроенето.
Оксидите на желязото са важен елемент в
производствата на устройства за запис на
данни: касети, дискети, твърди дискове.
Сулфатите на желязото в смес с меден сулфат се
използват за борба с вредителите в селското
стопанство
ЦИНК - Zn
Цинкът се получава от неговите сулфидни руди при
металургична преработка.
След обогатяване чрез флотация сфалерита се пържи,
при което се получава цинков окис (ZnO), съдържащ и
кадмий:
2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2
Основното количество цинк се използва като
антикорозионно покритие на желязото.
Използва се за месингови сплави, които съдържат мед и
от 20 до 50% цинк.
Още участва в състава на сплави, в които освен мед, се
съдържа и алуминий.
Според съдържанието на цинк, мед и алуминий тези
сплави носят различни наименования: целко-сплав, бял
месинг и др.
МЕД - Cu
В земната кора медта е един от
малко разпространените метали.
Среща се преди всичко във вид на
съединения и много рядко като
самородна мед.
Медта и нейните сплави се използват
широко в:
• електротехниката
• апарати за промишлеността
• домакински съдове
• месингови изделия
• бронзови изделия и сплав за монети
ОЛОВО – Pb
Оловото се среща в природата в
съединено състояние.
Най-разпространената оловна руда е
галенитът .
Приложение на оловото :
• кабели и акумулатори
• печатарски сплави, припой
• куршуми, ловджийски сачми
• киселинно-устойчиви апаратури
• защитни екрани от радиоактивни
вещества
КАЛАЙ (Stannum), Sn
Приложение - за запояване,
като метално покритие
против корозия; в много
сплави - бронз, лагерни
(бабити), печатарски;
съединенията - за емайли,
оловно-калаени глазури,
полупроводници и др.
АНТИМОН- Sb
Добива се главно от минерала антимонит.
Приложение - за получаване на сплави (печатарски,
акумулаторни, лагерни), главно с олово и калай, и като
добавка или основен компонент на полупроводникови
материали.
БИСМУТ- Bi
Приложение - за
леснотопими сплави,
печатарски сплави и сплави
за мощни постоянни
магнити; стопеният
бисмут - като
топлоносител в ядрената
енергетика; съединенията
му - за пигменти, свързващи
вещества, антисептични
средства и медикаменти.
ЖИВАК (Hydrargyrum), Hg
Приложение - за барометри,
термометри, вакуумни помпи,
живачни лампи, при
производството на натриева
основа и хлор, за извличане на
злато, сребро и др.
СРЕБРО – Ag
Среброто е мек метал и много пластичен.От него се изтеглят
прозрачни листа с дебелина 0,0025 nm, наречени сребърен варак.
Пластичността на среброто се използва за изработване на
свещници, полилеи, сервизи, бижута и други предмети за украса.
Чистото сребро има голяма топлопроводност и
електропроводимост, за което е на първо място сред металите.
Поради високата му цена и голямата му плътност от него не се
провеждат проводници.
Сребърният бромид се използва за приготвяне на фотографските
материали.
Физиологично действие
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Тежките метали не се разлагат
т.е. при хронично въздействие
нивото им в организма се пови
шава с течение на времето,
което увеличава токсичният им
ефект
Тежките метали могат да
преминат и към други видове по
хранителната верига.
Затова живите организми са
изложени на висок риск от
тежките метали.
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
16
Размер файла
2 550 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа