close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Та?ырыбы:
Меруерт ал?асын
бисермен то?у
Дайында?ан Байсенова Б.Ш.
Б?л?мд?л?к:
Дамытушылы?:
Т?рбиел?к:
О?ушыларды? бисер то?уда?ы б?л?м?н
ж?йеленд?ру, шеберл?к де?гей?н арттыру
ар?ылы ?семд?к пен с?лулы?ты ба?алай
б?луге ?йрету.
?з бет?нше ж?мыс ?стеуге, ынта?
ы?ыласын, шы?армашылы? ?иялын
дамыту.
О?ушыларды? эстетикалы? тал?амын
т?рбиелеу,
тияна?тылы?
де?гей?н
к?теруге баулу.
Саба?ты? т?р?:
Саба?ты? ?д?с?:
Саба?ты?
к?рнек?л?г? мен
??ралжабды?тары:
?ортындылау саба?ы
С?ра? ?жауап, н?с?ау, сараманды? ж?мыс
Бисерден то?ыл?ан дайын б?йымдар,
технологиялы?
карта,
суреттер,
бисерлер, монша?тар, леска, ?11 ине,
?айшы, ж?бек ж?п.
1. ?йымдастыру б?л?м?
2. ?ткен та?ырыпты пысы?тау.
3. Серг?ту с?т?
4. Сараманды? ж?мыс
5. ?Монша?? с?зж?мба?ын шешу.
6. ?орытындылау, ж?мыстарын
ба?алау.
О?ушылармен амандасу,
к???л?н саба??а аудару.
1. Бисер деген не?
Пластмассадан, ?йнектен, ?нжу-маржаннан
жасал?ан т?рл? ?т?ст? ?са? монша?тарды бисер
деп атайды.
МА?ЫНАНЫ АШУ
Бисерд??
т?рлер?
Домала?
Сопа?
Тая?ша
2. Бисермен то?у нен? талап
етед?? Бисер ?ай кезден бастап
пайда болды?
Бисермен то?у к?п уа?ытты талап етед?. Барлы? ?ол?нер сия?ты бисер то?уды? да тарихы
бар. Бисерд?? шы?у тарихы ?йнект?? пайда болуымен т?келей байланысты. Ал ?йнект??
?ашан пайда бол?анына ?л? к?нге дей?н на?ты дерек жо?. Деген мен, ?йнект? дайындауды?
е? ал?аш ??пиясын Финикия ?л? аш?ан деген а?ыз бар. Б?л а?ызда финикиялы? к?пестер
?лемд? ж?з?п ж?р?п Сирия?а то?тайды. ?здер?не азы? дайындау ма?сатымен от?а ?азанын
?ою ?ш?н аралдан ?лкен тас ?здейд?. Ешн?рсе таппа?ан олар ?лкен б?л?г?н пайдаланады.
Жалынны? ысты? температурасынан селитра ер?п, ?зен ??мына араласып, с?йы? ?йнек
болып а??ан екен. Осылайма, ?лде бас?а т?с?лмен бе ?йнек д?ниеге келген. Б?ра?
Финикиялы? к?пестер б?к?л Жерорта те??з?н?? хал?ына ?йнектен жасал?ан б?йымдарды
сат?ан екен.
Шыны
Керамика
Бисерд?
неден
жасайды
Хрусталь
Металл
Енд? ?са? монша?тар туралы
?осымша та?ы к?м толы?тырып
айтады?
Кейб?р деректер бойынша ?йнект?? отаны Ежелг?
Египет бол?ан. ?йнектен жасал?ан монша?тар, амулет,
ыдыс-ая?тар б.з.д. Х? ?асыр ескертк?штер?нен табыл?ан.
?йнек масса?а кобальт, мыс, марганец ?осу ар?ылы
египетт?ктер к?г?лд?р, жасыл, ал?ызыл т?ст? ?йнек ал?ан.
М?ндай ?шекейлерд? еркектер де, ?йелдер де а? т?ст?
ки?ммен та??ан екен. Е? ал?аш бисер атауы д?л осы Египет
ел?мен байланысты. Оны? атауы арабты? ?бусра? немесе
?бусер? деген с?з?нен шы??ан ? жасал?ан маржан. Рим
Империясы Египет ел?н басып ал?анда ?йнек ?нд?ру Рим
ел?не ?т?п, империя ??ла?аннан кей?н Византия?а ?тед?. Ал
Константинопольд? т?р?к жауынгерлер? жаулап ал?ан со?
?йнек ?нд?руш? шеберлер жан-жа??а тарап, ?лемге бисер
атауы ?йг?л? бола бастады.
СО, СU, MN
Шыны - Si O2 * 6H2O
Химиялы? формуласын б?лес?? бе?
Na2O CaO ? 2SiO2 химия CaO6 K2
? 2SiO2
PbOCo ? 2SO ла?ыл
?аза? зергерлер? к?б?несе ?ыз-кел?ншектерд??
ажарын ашатын, с?лу ет?п к?рсетет?н зергерл?к б?йымдар
жаса?ан. Сол зергерл?к б?йымдарды? с?н?н келт?руге
монша?тарды ке??нен ?олдан?ан. Атап айтса?, ?йел бас
ки?м?не та?атын ?лкен монша? маржанды ? был?ылда?,
с?укелен?? ек? жа?ынан кеудеге т?г?л?п т?ратын
монша?тарды ? жыр?а деп ата?ан. Шолпы, шашбауда?ы
алтын, к?м?стен жаса?ан зергерл?к ба?алы б?йымдарды
т?з?лген монша?тармен ?зара ?осып ?шекейлеген.
Ал?аны
сумонша?тан,
алтын,
к?м?стен
со?ып,
домала?тап, асыл тастардан т?з?п, салпынша? ет?п
жасайды.
Ал?аны? б?лшектер?н?? атауы:
1. Ала?ан ? ал?аны? орта??ы нег?зг? б?л?г?, та?тасы;
2. Ая? ? ал?аны? салпынша?ы;
3. Тойна? ? ал?аны? ек? ?шын б?р?кт?рет?н топса.
Ал?аны? атаулары
Ал?аны ?андай материалдан жаса?анына
байланысты: ла?ыл (рубин), маржан (коралл),
меруерт (жемчуг) ал?алар деп атайды.
рубин
коралл
жемчуг
Басы екеу, ая?ыда екеу
(?айшы,
ножница,
scissors)
?йнектен, ?нжу-маржаннан
жасалатын т?рл? т?ст? ?са?
монша?ты ?алай атайды?
(сумонша?,
бисер, beads)
?жеме ?? берген,
Жиег?н к?мкерген
Етег? желкендей
Ки?м ед? ол нендей.
(Кимешек,
kimeshek )
Жерге т?ссе таптырмас
(ине, игла,
needle)
Ине ?ткен жерден - ......... ?тер
(ж?п, нитка,
sting)
?р
?шекей
Кимешек
З?б?жат
?лде б?лде
Бас ки?м
?рнек к?м?с
?шекейт?р,к?р?к
Ыл?и тас
Асыл тас
?Меруерт? ал?асын
бисермен то?у.
?ау?пс?зд?к ережелер?:
?айшыны жолдасы?а ?шк?р ?шымен берме
?айшыны арнаулы ?обдиша?а са?тау керек.
Инен? ж?мыс ?стегенде ойма? киген д?рыс
Инен? ки?мге ?ыстыру?а болмайды.
Инен? т?степ ауыз?а салу?а болмайды.
Тот бас?ан инемен ж?мыс жасау?а болмайды.
Монша?тар шашылып кетпес ?ш?н оларды б?лек жайпа?
ыдыстарда немесе ?орапшаларда ?ста?ан ж?н.
Бисермен б?йым то?у кез?нде бисерлер домалап шашылып
кетпес ?ш?н, бисерд? т?кт? матаны? ?ст?не т?ккен д?рыс.
Ал?а то?у технологиясы
Н?с?ау карта бойынша ж?мыс
жасау.
?
?
?
?
?
?
1. Б?г?нг? саба?та то?ылатын ал?аны? аты.
2. Сумонша?ты е? к?п шы?аратын ел.
3. ?йнект? т???ыш ойлап тап?ан ел.
4. Шаш?а та?атын ?шекей зат.
5. Ал?аны? ек? ?шын бек?тет?н топса
6. Мойын?а та?атын ?шекей б?йым.
М
О
Н
Ш
А
?
??. ?ортындылау
Бисермен шы?армашылы? ж?мыс жасау ар?ылы
?м?рге ?андай дайынды? алды?:
Ал?а то?уды ?йренд?к
Монша? т?рлер?н ажырата алатын болды?
Монша?ты? ?олданатын орынын б?лд?к
Ал?аны ?з? дайындап а?шасын ?немдеуд?.
Базарда?ы ал?а мен ?з? жаса?ан ал?аны салыстыра
отырып, та?дай б?лу ?аб?лет? жо?арылады.
Шеберл?кке ?йренд?.
?з?не -?з? ?ызмет етуд? ?йренд?
Бай?а?ышты? ?аб?лет? артты
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
129
Размер файла
2 596 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа