close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
?аза?стан Республикасы б?л?м ж?не ?ылым министрл?г?
Жо?ары б?л?м ж?йес?: жа?а сын?атерлер ж?не трендтер
Жа?ыпова Фатима Надыр?ызы
?Р Б?М жо?ары ж?не жо?ары о?у
орнынан кей?нг? б?л?м департамент?
директоры
?Казахстан-2050? стратегиясы
?алыптас?ан мемлекетт?? жа?а саяси ба?ыты
?аза?стан
Республикасы
Президент? Н.?.
Назарбаевты?
Жолдауынан
???аз?рг? заман?ы б?л?м беру,
кадрларды дайындау ж?не ?айтадан
дайындау ж?йес?н?? нег?зг?
ба?ыттары - б?л б?л?м ж?не к?с?би
да?дылар?
Жо?ары б?л?мдег? халы?аралы? ?рд?стер
Бухарест Коммюникес?нен
2012 жылды? 26-27 с?у?р?
Жо?ары б?л?м сапасын ?амтамасыз ету
ЖОО-дарын
о?тайландыру
О?ытушыларды дайындау ж?не
б?л?кт?л?ктер?н к?теру ж?йес?
Студентт?к ?з?н-?з?
бас?аруды дамыту
Жо?ары б?л?мдег? халы?аралы? ?рд?стер
Б?РЫ??АЙ ЗЕРТТЕУ КЕ??СТ?Г?Н ЖАСАУ
ЖОО-дарыны? жа?а сыныптамасы
?
?
?
?
?
?
?лтты? зерттеу университеттер?
?лтты? университеттер
зерттеу университеттер?
университеттер
академиялар
институттар
?лтты? ?олданылымда?ы 5 ?лтты? ж?не 15
инженерл?к зертханалар
Жо?ары б?л?мдег? халы?аралы? ?рд?стер
Бухарест Коммюникес?нен
2012 жылды? 26-27 с?у?р?
Барлы?ына арнал?ан жо?ары б?л?м сапасын ?амтамасыз
ету
Жо?ары б?л?мн?? ?ол
жет?мд?л?г ке?ейту
Жыл сайын б?к?л ?лемде ЖОО-дарына
150 млн. адам т?сед? екен
Жо?ары б?л?мн?? ?ол жет?мд?л?г? кейб?р
мемлекеттерде 80% -?а дей?н жетед?.
Жо?ары б?л?мдег? халы?аралы? ?рд?стер
Ж?МЫСПЕН ?АМТЫЛУ МЕН Ж?МЫС?А Т?РУДЫ
АРТТЫРУ
Б?р?нш? цикл т?лектер?н?? ж?мыспен
?амтылу %
ЖОО-дары санаты 2011 жыл 2012 жыл
категории
вузов
?лтты?
2011
год
89,6
2012
год
93,1
89.0
Национальные
Халы?аралы?
89,6
60,9
93,1
54,2
Международные
Мемлекетт?к
60,9
87,9
54,2
88,2
88.0
87.0
86.0
%
Государственные
Акционерленген
87,9
79,5
88,2
93,2
85.0
Акционированные
?орытындысы
79,5
84,0
93,2
87,8
83.0
?орытындысы
87.8
84.0
84.0
82.0
84,0
87,8
2011 год
2012 год
бакалавриат т?лектер?н?? ж?мыспен
?амтылуы к?рсетк?штер? динамикасы
Жо?ары б?л?мдег? халы?аралы? ?рд?стер
АКАДЕМИЯЛЫ? ?Т?ЫРЛЫ?
? ?аза?стан Республикасыны? 2012-2020
жылдар?а арнал?ан академиялы?
?т?ырлы? стратегиясы
? Жо?ары б?л?мд? интернационалдандыруды?
институционалды Стратегиялары
о?ушыларды? халы?аралы? ?т?ырлы?ы ?ш?н 2012-2013 о?у жылына
500.980.000 те?ге б?л?нд?
Жо?ары б?л?мдег? халы?аралы? ?рд?стер
АКАДЕМИЯЛЫ? ?Т?ЫРЛЫ?
ЖОО-дары
?лтты?
Мемлекетт?к
Акционерленгене
барлы?ы
бакалавриат
магистратура
2011 жыл
2012 жыл
2011
жыл
2012 жыл
44,0
15,0
68,7
34,0
33,3
24,0
62,5
36,0
66,0
27,0
50,0
39,0
77,0
33,0
43,7
43,0
60
Ек? дипломды ба?дарламаларды ж?зеге
асырушы ЖОО-дары ?лес?
40
20
0
бакалавриат
2011 год
магистратура
2012 год
Жо?ары б?л?мдег? халы?аралы? ?рд?стер
Б?Л?М САПАСЫН ?АМТАМАСЫЗ ЕТУ
?аза?стан Республикасында б?л?м беруд? дамытуды? 2011 2020 жылдар?а арнал?ан мемлекетт?к ба?дарламасынан
2015 жылы
халы?аралы? стандарттар бойынша т?уелс?з ?лтты?
институционалды аккредиттеуден ?ткен ЖОО-дары ?лес?
халы?аралы? стандарттар бойынша т?уелс?з ?лтты?
мамандандырыл?ан аккредиттеуден ?ткен ЖОО-дары ?лес?
2020 жылы
65%
20%
до 30%
1-ш? ?лтты? т?з?м
(31.05.2012)
Аккредиттеу ж?не рейтингт?? т?уелс?з агентт?г? АРТА (2011, ?Р)
Б?л?м беру сапасын ?амсыздандыру т?уелс?з ?аза?станды?
агентт?г? (БС?А) (2008, ?Р)
AQA
Австриялы?
б?л?м
берудег?
?амтамасыз ету бойынша агентт?г? (2003)
сапаны
ABET Инженерия ж?не Технология бойынша Аккредиттеу
Ке?ес? (США)
ACQUIN аккредиттеу, сертификаттау ж?не сапа институты
(2001, Германия)
ASIIN инженерия, а?параттану, жаратылыс ?ылымдары ж?не
математика ба?дарламалары бойынша аккредиттеу агентт?г?
(2002, Германия)
Жо?ары б?л?мдег? халы?аралы? ?рд?стер
?лтты? б?л?кт?л?к ж?йес?
?лтты? б?л?кт?л?ктер ше?бер?
Еуропалы? б?л?кт?л?ктер
ше?бер?мен ?йлес?мд?
?з?н-?з?
Салалы? б?л?кт?л?ктер ше?берлер?
сертификаттауды
жал?астыруы ти?с
б?л?м ж?не ?ылым, е?бек, ауыл
шаруашылы?ы саласында ?з?рленген
К?с?би стандарттар
Сертификаттауды? т?уелс?з
орталы?ы
Жо?ары б?л?мдег? халы?аралы? ?рд?стер
Е?бек нары?ы
О?у н?тижелер?
Б?л?кт?л?ктерд? тану
Информалды о?у
Жо?ары б?л?м
Формалды емес о?у
Жо?ары б?л?м ?ш?н
б?л?кт?л?ктерд? тану
Формалды о?у
(б?л?м беруд?? барлы?
де?гейлер?)
О?у н?тижелер?
О?У, ?М?Р БОЙЫ О?У Н?ТИЖЕЛЕР?
О?у н?тижелер? мен б?л?кт?л?ктерд? тануды? б?л?м нары?ы мен е?бек нары?ы
?зара?атынасы м?нм?т?н?ндег? ара?атынасы
?Казахстан-2050? стратегиясы
?алыптас?ан мемлекетт?? жа?а саяси ба?ыты
?аза?стан Республикасы жо?ары б?л?м?н??
даму басым ба?ыттары
?аза?стан
Республикасы
Президент? Н.?.
Назарбаевты?
Жолдауынан
? инженерл?к б?л?м ж?не ?аз?рг?
заман?ы техникалы?
маманды?тар ж?йес?н
халы?аралы? ?лг?дег?
сертификаттар беру ар?ылы
дамыту
? ау?ымды халы?аралы? ?ылыми-зерттеу жобаларына белсенд?
?атысу
Назарлары?ыз?а рахмет!
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
26
Размер файла
264 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа