close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ

код для вставкиСкачать
ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ
Преподаватели “Начално училище”
1
Що е интерактивно обучение?
Интерактивно обучение разглежда
обучението като изграждане на мост
между наличните знания и новия
материал
Интерактивно обучение се основава на
идеята, че ефективно се учи, когато
наличните знания и опит се оценяват,
активират и развиват
2
Нива на интерактивност
Неинтерактивен - системата въздейства върху
друга чрез еднопосочни действия или съобщения,
които не са породени от предхождащо
взаимодействие с отсрещната система
Реактивен - системата взаимодейства с друга
система, като реагира еднократно на действие или
съобщение получено от отсрещната система
Интерактивен - системата контактува чрез
поредица от действия и/или съобщения с друга
система/системи като всяко действие или
съобщение е свързано и породено от предишните
такива
3
Интерактивност в училище
В сферата на образованието интерактивността
най-често се определя като всяка форма на
комуникацията между учащите и
преподавателите, самите учащи, както и между
учащите и учебните ресурси (в които се
включва и всяка компютърна система).
Интерактивността е много важен
елемент от процеса на
преподаване и усвояване
на учебния материал.
4
Интерактивното обучение е
преподаване посредством:
Игра
Упражнение
Пеене
Експериментиране
Движение
Гледане на ТВ
Компютърни игри
Интернет сайтове за обучение
5
Стандартно преподаване, но...
... изследванията показват, че човек
усвоява различна информация за
едно и също време: при слушане 10%, при гледане - 20%, при слушане
и гледане -40-50%, при активно
участие - 80-90%.
6
За твърде многото говорене и...
Слухът
е само едно от
сетивата на децата
Само
слушайки децата
остават пасивни
Липсата
на обратна връзка
не дава гаранции за
разбиране на материала
Децата
лесно се отегчават,
когато не участват
7
Защо интерактивно?
Защото
е доказано, че възрастните
хора могат да слушат внимателно не
повече от 15-20 мин. А какво остава за
децата?
Защото
се научава повече, когато има
възможност да се упражнява наученото
Научената
информация се запаметява
за по-дълго, когато се използва веднага
след научаването й
8
Позитиви на интерактивното
обучение
Достигате до всеки един ученик
Спестявате време, защото децата по-бързо
усвояват материала
Подготвяте се за учебния час по-бързо,
използвайки ресурси от Интернет
Непрекъснато обновявате и обогатявате
своите техники за преподаване
Ставате един от популярните, интересни и
обичани учители 9
Интерактивно, но как...
Насърчаване
в обучението
на децата да участват
Възможност
за получаването на
информация за процеса на обучение
– коментари, препоръки, оплаквания
и т. н.
Използване
на въпроси за
стимулиране на дискусия с акцент
върху стойността на всеки един
отговор
Интерактивността
обучаеми
между самите
Даване
на възможност на децата да
придобият практически опит
Използвайте
учебни помагала и
пособия, които грабват и задържат
вниманието на децата
10
Варианти на интерактивен режим
Обучението като изследване – проектно и опитно.
Ситуативно обучение – обучение в ситуации
сходни на реалния живот.
Инцидентно – импровизация, учене от грешки....
“Ученикът като учител”
Проблемно учене – целта не е решаване на
проблема, а дискутиране и обогатяване на
знанията.
Съвместно обучение (работа в екип).
Обучение базирано на игра (тук се включват и
различните сайтове с образователни игри).
11
Какво може да използвате?
Озвучаване
Компютри
и интернет
Телевизор
и DVD
Прожектори
Интерактивна
дъска
12
Използването на информационни и
комуникационни технологии в обучението:
Повишава активността на учениците;
Ангажира вниманието им;
Прави учениците отговорни за резултатите
от обучението;
Повишава автономията, позволява на ученика да
прави опити и грешки, развива творческия потенциал;
Развива самоувереност;
Помага на учениците да обогатят знанията си с нови;
Развива когнитивното мислене, критичност и
себепознание;
Работа в екип, социална компетентност;
Непрекъсната обратна връзка;
Намалява умората.
13
Стилове на учене и връзка с
технологиите за обучение
Стил на учене
Визуален
Слухов
Вербален
Предпочитания
Технологии на електронното обучение
Използване на рисунки, схеми,
диаграми,
пространствено
представяне на нещата.
Включени графични обекти, мултимедийни схеми и презентации,
симулации, използване на цветове за акцентиране основните
свойства на изучаваните обекти.
Използване
рими.
Представяне на учебното съдържание в аудио или видео формат.
Използване на поточно аудио и видео за конференции.
на
звук,
музика,
Използване
на
писмени
разговорни форми.
и
Представяне на учебното съдържание в текстов формат,
Използване на журнал или бележник за водене на записки,
записване. Дискусионен форум. Задания. Използване на звукови
файлове за записване на казаното от тях, Използване на
ключови думи, работа в група- форум, видеоконференция, чат.
Физически
Използване на сетивата за
възприемане на информация.
Използване на жестове за
описание. Експериментиране.
Експерименти чрез симулационни програми, флаш карти, ролеви
компютърни игри, използване на повече цветове, избягване на
лекционно представяне на учебното съдържание, независимо от
формата му- текст, видео или аудио.
Логически
Използване на логически връзки,
логически примери и данни
Задания, симулации, игри, журнал и бележник за записки
Външноличностен
Комуникации
с
останалите
участници
в
процеса
на
обучение.
Групови дейности- дискусионен форум, журнал, чат, видео
конференция, игри и симулации с повече участници,
Вътрешноличностен
Независимо
учене,
добра
концентрация.
Самостоятелна
работа, самоанализ, планиране
и поставяне на цели.
Средства за самостоятелно учене- тюториали, учебни сценарии,
самоконтрол на знанията, използване на blog. моделиране,
симулации
14
Нека пробваме интерактивни
сайтове
http://www.abc-bg.be/indexn.htm
http://www.dechica.com/
http://www.aba.government.bg/IGRA/ind
ex.htm
http://bglog.net/nachobrazovanie/
http://www.harcourtschool.com/activity/m
math/mmath_lion.html
15
И още...обучителни филми
Сайтове, които могат да се ползват:
http://www.youtube.com/
http://www.vbox7.com
Филми:
Великобритания
История на България
Съкровищата на България!
Математика
Димчо Дебелянов
Ньойски мирен договор
16
Помощни материали в ЕСПА
Y:\NEW_Netserver\Uchebna
rabota\Interactivno obuchenie\bukvi.exe
Copy of ZABAVNA_AZBUKA-album.ppt
Приключеният_ на _Пинокио.ppt
logika-01.ppt
17
Благодарим за вниманието!
18
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
38
Размер файла
654 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа