close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

устойчива пътна безопасност пешеходни пресичания

код для вставкиСкачать
СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНА
БЕЗОПАСНОСТ В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ
инж.Тодор Тодоров
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА
ОТНОСНО ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ
• До 2050 година нулева смъртност в пътния транспорт
• Междинна цел – до 2020 година намаляване наполовина на
смътността по пътищата
• Как ще постигнем тези стратегически цели?
– БЕЗОПАСНА ГРАДСКА ИНФРАСТРУКТУРА
– ЗАЩИТА НА НЕЗАЩИТЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ В ГРАДСКОТО
ДВИЖЕНИЕ
– ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ
– Подобряване подготовката на ползвателите
– Повишен контрол на нарушителите
– Безопасни превозни средства
– Подобряване на спешната помощ при инциденти
КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ
Три основополагащи принципа:
■ Функционална класификация на мрежата
Ползвателите на пътната инфраструктура, в зависимост
от целите на пътуването, трябва да разполагат с
различна по своите технически параметри улична
мрежа
■ Хомогенност
Свеждане до минимум на разликите в скоростта,
посоката и теглото на ползватели по едно и също време
на улиците и кръстовищата (защита на пешеходци и
велосипедисти)
■ Предвидимост
Уличната мрежа трябва да е изградена по начин ясно
показващ на ползвателите, какво поведение се изисква
от тях
КАК ДА ИЗГРАДИМ СИСТЕМА НА УСТОЙЧИВА
ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ?
През всичките етапи на планиране на
градската мобилност трябва да се
фокусираме върху проблем с
безопасността
• Пешеходци, велосипедисти,
мотоциклетисти, леки автомобили и
обществения транспорт се състезават
за едно и също ограничено
пространство, което води до постоянен
риск за по-незащитените ползватели
• Около 11,000 са убитите всяка година в
европейските градове, като 37% от тях
са пешеходци
• Ограниченото градско пространство за
пътна инфраструктура трябва да се
използва интелигентно и ефективно,
без компромис с безопасността
ДИРЕКТИВА 2008/96/ НА ЕС
РЕГЛАМЕНТИРА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСТАНОВЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ
НА ПРОЦЕДУРИ ЗА:
• На етап планиране
– Оценка на въздействието върху на пътната безопасност
• На етап проектиране и строителство
– Одити на пътната безопасност
• На етап експлоатация – Управление на безопасността на пътната мрежа
– Инспекции за безопасност
Planned sections of the network
Feasibility
Road Safety
Impact
Assessment
Draft design
Detailed design
Road Safety Audits
Existing road network
Traffic opening
Operations
Safety ranking
& Network
Management
Road Safety
Inspections
www.brrc.be
ДИРЕКТИВА 2008/96/ НА ЕС
ЦЕЛИ НА ДИРЕКТИВАТА:
• Възможно най-ранно установяване на проблемите
• Намаляване на риска от възникване и тежестта на пътното
произшествие вследствие на пропуски в проекта
• Намаляване на нуждата от допълнителни работи, след
реализацията на проекта
• Повишаване квалификацията на проектантите и познаване на
международно утвърдени практики за постигане на по-голяма
пътна безопасност
ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ДИРЕКТИВАТА:
• Одитът на пътната безопасност (проактивен метод – спасява
човешки живот)
• Инспекция на пътната безопасност (реактивен метод –
отстранява недостатъци, които вече са нанесли щети)
НОВА НОРМАТИВНА РАМКА
ЗА БЕЗОПАСНА ГРАДСКА ИНФРАСТРУКТУРА
• Наредба № РД-02-20-14/2011 г. за обхвата и
съдържанието на оценката на въздействието върху
пътната безопасност и на одита за пътна безопасност....“
• Наредба № РД-02-20-10/2012 г. за условията за
изграждане или монтиране върху платното за движение
на изкуствени неравности и на други средства за
ограничаване на скоростта на движение ...“
• Наредба № 5/2003 г. (актуализирана) за установяване и
обезопасяване на участъците с концентрация на
пътнотранспортни произшествия...“
ЗАЩО ОЩЕ СМЕ ДАЛЕЧ ОТ БЕЗОПАСНА ГРАДСКА
ИНФРАСТРУКТУРА?
• Липса на систематично събиране на данни за пътни
произшествия
• Липса на индикатори, отчитащи подобряването
/влошаването на състоянието на безопасността
• Ограничено прилагане на НОВАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА
• Много често прилагане на действащи, но остарели
нормативни документи
• Липса на ПЛАНОВЕ ЗА УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ в
градовете, където проблемите с безопасността и тяхното
решаване да се систематизират в конкретна програма,
осигурена финансово
ЗАЩО ТРУДНО ВЪВЕЖДАМЕ В ПРАКТИКАТА НОВАТА
НОРМАТИВНА РАМКА ?
• Ограничено задължително прилагане съгласно
Директивата на ЕС
• Недостатъчно финансиране на целенасочени мерки за
подобряване на безопасността
• Възложителите неглижират одите по време на
проектирането
• Недостатъчно познаване на добрите практики от страна
на проектантите
В резултат - значими инфраструктурни проекти се изпълняват без
специално вниманието
върху безопасността, особено на
пешеходци ивелосипедисти
РОЛЯТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
ПЛАНОВЕ ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
• Плановете като минимум трябва да адресират следните
цели:
– Осигуряване на достъп на всички граждани до транспорт
– Подобряване безопасността и сигурността на предвижванията в
София
– Редуциране замърсяванията - ограничаване на използването на
автомобили, както и намаляване на „задръстванията“
– Подобряване ефективността и комфорта на обществения
транспорт
– Подобряване информираността на пътуващите в града
– Повишаване атрактивността и качеството на градската среда
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
ЦЕНТЪР ЗА
ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
10
Размер файла
306 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа