close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Персональный сайт

код для вставкиСкачать
Бек?тем?н:
Мектеп директоры:
?ош?арбекова Н.Ш.
Ма?саты: О?ушылар?а Интернет жел?лермен ж?мыс жасау
технологияларыны? ерекшел?ктер? мен м?мк?нд?ктер?н игеруде к?мек к?рсету
ж?не на?ты ж?мыс жасауды ?йрету
А) Интернет жел?лерд?? ??рылу ж?не ж?мыс ?стеу жолдары ж?н?нде
о?ушылар?а ма?л?мат беру
?) А?паратты?-коммуникациялы? технологияны? м?мк?нд?ктер?н ?йрету
ар?ылы о?ушыларды? ?ызы?ушылы?ын арттыру
Б) Интернет жел?лер?н ?йрету ар?ылы о?ушыларды? а?паратты? м?дениет?н
?алыптастыру
К?рнек?л?к: компьютер, к?тап-журналдар, тапсырмалар слайд ар?ылы
к?рсет?лед?
Саба?ты? ?д?с?: сын т?р?ысынан ойлау стратегияларын ?олдану
Саба?ты? т?р?: тест технологиясын пайдалану
?. ?йымдастыру
??. Ой ша?ыру-?ызы?ушылы?ты ояту кезе??
???. Жа?а б?л?мд? игеру
IV. Епт?л?к кезе?-шы?армашылы? ж?мыс
V. Серг?ту кезе??-?К?м жылдам? ойыны
V?. Электронды о?улы?пен ж?мыс
V??. ??ш?не-сыртына? стратегиясы
V???. Бек?ту, ба?алау
?Х. Б?л к?мн?? с?з??...
Х. ?йге тапсырма беру. ?орыту
Саба?ты? барысы:
?.?йымдастыру
С?лемдесу
Т?гендеу
Саба??а даярлы?ын тексеру
?Б?ле бер, ?анша б?лсе?, - та?ы т?ле,
Жетерс?? м?раты?а б?ле, б?ле?.
Ж?с?п Баласа??н
??. Ой ша?ыру
Жасырыл?ан с?зд? табу
/блиц-с?ра?тар ар?ылы/
3
Т
2
Н
1
И
4
Е
5
Р
Н
6
7
Е
8
Т
О?ушыларды? Интернет туралы ойын
б?лу ?ш?н ассоциация толтырайы?.
Интернет
Жа?а т?с?н?ктер мен ?с - ?рекеттер т?с?л?н
?алыптастыру
Б?р немесе б?рнеше мемлекетт?? аума?ында орналас?ан
жел?лер ?аламды? деп аталады. Интернет ? миллионда?ан
компьютерлерд? б?р алып жел?ге б?р?кт?рет?н, а?парат?а
шекс?з ?ол жетк?зу ж?не т?рл? амалдармен ?атынас жасау
м?мк?нд?г?н ?сынатын д?ние ж?з?ндег? е? ?лкен ж?не е?
танымал жел?.
WWW
Ж?ЙЕС?
?ЗДЕСТ?РУ
Ж?ЙЕС?
WWW м?н?
А?парат т?р?, ке?ейт?лу?
туралы т?с?н?к беру
Web ??жатты ?арау?а
арнал?ан
ба?дарламалы?
?олдау
О?ушыларды?
www. google.kz
www.rambler.ru
www.yahoo.сom
?здест?ру ж?йелер?
туралы
т?с?н?ктер?н
?алыптастыру
MS INTERNET
EXPLORER
Браузерд?? ?ызмет
м?мк?нд?ктер?н ж?ктеу
браузер терезес?мен
таныстыру
Жа?а т?с?н?кт? тексеру
?Интернет- жа?а б?л?м нег?з??
? де?гей.
1. WEB ??жаттармен ж?мыс
2. ?БТ-?а байланысты а?параттар ?здеу
3. ?здел?нген н?тижен? ?з компьютер???з ге ж?ктеу
4. ??БТ туралы м?л?мет? деген атпен са?тау
?? де?гей
1. ?здеу ж?йес?н ж?кте
2. www.google.kz сайтын ?й бет? рет?нде са?тап ?ой
3. А?паратты? технологялар туралы м?л?мет ?зде
4. М?л?метт? о?ып, танысып, ?з компьютер?нде сызба
дайында
5. Ж?мыс н?тижес?н ?11сынып? ?апшы?ында са?та
?К?м жылдам? ойыны
Т?менде тапсырмалары бер?лген . Берген жауаптары? д?рыс болса
фигура жасыл т?ске, ал д?рыс болмаса ?ызыл т?ске боялады.
Хаттаманы
Web бет?
Компьютер
атын
?апшы? атын
Файл атын
http//www.yandex.ru/tdb/vtdbear.htm адрес?ндег?
vtdbear.htm м?т?н? нен? б?лд?ред?
Графикалы? файлдарды?
ке?ейт?лу?
html
avi
gif
mov
mid
MS IE браузер м?мк?нд?г?не жатады
Электронды
пошта
?ызмет?н
пайдалану
Б?рын ?арал?ан
??жатты кер?
?арай алмму
??жаттарды
т?рленд?ру
Б?р мезг?лде
б?р тереземен
ж?мыс ?стеу
А?ымда?ы
беттен
а?парат
?здемеу
1966 жылы ж?мыс баста?ан сайт
www.ramblerr.ru
www.google.ru
Мына с?здерд?? ?Интернеттен а?парат ?здеу? деген
та?ырып?а ?атысы бар деген с?здерд? ??ш?не?,
м?лде
?атысы жо? дегендерд? ?сыртына?
жазы?дар:
Веб ??жат,URL , файлды?, информатика,
принтер, жел?л?к ?оршау, ресурс, амалды? ж?йе,
каталог, браузер, компьютерл?к вирус,
детектор, интерфейс, к?рдел? индекс,
ревизорлар
?ш?не
Сыртына
Б?л к?мн?? с?з??
?Интернет-а?паратты? магистраль?
Ада Лавлейс
Джон Непер Готфрид Вильгельм Лейбниц
Блэз Паскаль
Билл Гейтс
Тарих д??гелег?
Билл ж?не Microsoft
фирмасы
? 1955 жылы ?азан айында Сиэтледе
?арапайым ?стаздар отбасында д?ниеге
келд?
Ол 13 жасында ал?аш?ы программасын
жазып ?лгерд?.
Билл Гейтс
(1955 жыл)
1975 жылы Билл Гейтс ж?не Пол Аллен
б?р?г?п, университет б?т?рулер?не 2 жыл
?ал?анда Microsoft деп аталатын фирма
ашты. Ал?ашында Билл программа
??рып, к?п ?зденсе, кей?ннен бас?а ?д?с
ойлап тапты. Ол программасымен
авторларды да ?оса фирманы сатып
алды. Осылайша Microsoft империясы
пайда болды.
?йге тапсырма
Материалды ?айталау
3.2 та?ырып
?Жа?а ?асыр тап?ырлары?
та?ырыбына реферат ?здеу
Ба?алау
?ол жеткен н?тижем
1 . О?ушы ?з бет?мен ?зденед? ж?не ?з ойын ерк?н
айта алады .
2 . О?ушыны? есте са?тау ?аб?лет? жа?сарып ,
?з эмоциясын, ?з? бас?ара б?лед?
3 О?ушылар арасында ынтыма?тасты? орнайды .
4. ?з?не де , ?згеге де сын к?збен
?арай алады
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
43
Размер файла
957 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа