close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Шабурова_Аутодеструктивтік мінез

код для вставкиСкачать
Жас?сп?р?мдерд?? ?з?не ?з?
?ол ж?мсауы
Балалармен ж?мыс жасайтын
мамандар?а арнал?ан мастер класс
Нина Шабурова,
КМПА жобасыны?
координаторы
?з?н ?з? ?лт?рген адам : ?з?нен ?з? ?ашу
барысында, ?айтыс бол?ан адам.
Веслав Брудзиньский
Суицид (?з?н ?з? ?лт?ру) ? б?л ?ашып
кетумен те?елет?н жай, проблеманы
шешуден ?ашу, б?зд?? ?м?р?м?зд??
?ралуанды?ын ??райтын жаза ж?не
абыройсызды?, ?орлану ж?не ?м?тс?зд??,
т???луден, ?азадан, к???л? ?ал?анды?тан,
?з?не ?з? ??рмет? жо?ал?анды?тан ?ашуды
б?лд?ред?.
? Суицидке ?арсы к?ресу ?ш?н б?р а?
адамны? к?ш? жетк?л?кт? ? ол сен?? к?ш??!
?
?м?рде б?р рет болса да ?з?не ?з? ?ол ж?мсау жайында
ойланба?ан а?ыл иес? жо? шы?ар. Уильям Джеймс
?
Суицид та?ырыбы ?р адамны? ?рей?н
тудырады. Егер осы ?м?рмен ?оштас?ысы
келген, немесе сондай жолмен ?м?рден
кеткен адамды сен б?лет?н болса?, немесе
сен?? ?з??е ?л?м жайлы ойлар келген
жа?дайда, б?л ?рей одан да зор болуы
м?мк?н.
Б?з
сондай-а?
суицид
та?ырыбыны? жабы? екенд?г?н б?лем?з, ол
жайлы ата-ана?мен, ?стаздар немесе
достары?мен с?йлесе алмайсы?.
?з?н ?з? ?лт?ру ? ешк?м ест?мей ?ал?ан к?мек жайлы жан
т?ш?гер ?т?н?ш.
Равиль Алеев
?
?
М?мк?н сен, ?з?не ?з? ?ол ж?мса?ысы келген, немесе
соны? салдарынан ?айтыс болып кеткен адамды
б?лет?н боларсы?. Егер солай болса, сен талай рет
келес? с?ра?тарды ест?ген боларсы?, немесе ?з?? де
оларды ?з??е ?ой?ан боларсы? "Ол не себептен ?лг?с?
келд? екен?" немесе "Неге ол ?з жан?ясына осынша
азап берд? екен?"
Адамдарды? осындай с?ра? салуы ?ажап емес, б?ра?
к?б?не олар?а дайын жауап жо?ты? ?асы, ж?не сен??
танысы? не себепт? ?з?не ?ол ж?мса?анын б?лу м?мк?н
емес те шы?ар. Сонды?тан, осы арада адам ойына
келет?н нег?зг? с?ра?: ?Ол адамды ?л?мге жетелеген
?андай проблема екен??
Кейде ?м?р с?рг?? келмейт?н уа?ыт болады, б?ра? б?л
м?лдем ?м?р с?рмег?? келет?н??д? б?лд?рмейд?.
Станислав Ежи Лец
?
?з?не ?ол ж?мсауды та?да?ан жас?сп?р?мдерд??
к?пш?л?г? шын м?н?с?нде ?лг?с? келмейд? екен
(б?ны
ажалдан
??т?арылып
?ал?ан
жас?сп?р?мдер растады). Осылайша олар б?р
немесе
б?рнеше
проблеманы
шешуге
тырысады. Б?ра? уа?тша проблеманы олар
б?рден ж?не б?р жола шешед?. Жастар
осылайша, олар?а тым ауыр к?р?нет?н ?м?р
ауыртпалы?тарынан ?ашып кетк?с? келед?.
Сондай ауыртпалы?тар оларды эмоциялы?
ж?не дене к?йзел?с?не ?шыратады, сонды?тан
да олар ?л?м осы к?йзел?стен ??т?арады деп
ойлайды.
Суицид ? б?р емес, б?рнеше
к???лс?з жа?дайды? салдары.
?
?
?л?мге ?кеп со?атын себептерд? к?ннен к?нге
толып бара жат?ан шыдам ??мырасына
те?ейд?. ?рб?р тамшы ? болмаш н?рсе болып
к?р?нер, екеуден, оннан болса да б?л
тамшылар ??мыраны толтыра алмайтындай
к?р?ну? м?мк?н. Б?ра? тамшы?а тамшы ?осылып
к?ндерд?? к?н?нде ??мыра толып кеткен?н
бай?амай да ?алу м?мк?н.
?детте адамдар ?здер?н ?л?мге жай б?р к???лс?з
жа?дай салдарынан апара ?оймас. К?б?не
б?рнеше с?тс?зд?ктен со?, немесе оларды?
б?р?атарынан
кей?н
адам
?з?н
?л?мге
итермелейд?.
?з?н ?з?н ?лт?ру кез келген
адамны? ?олынан келед?
?
?
Жас?сп?р?мн?? ?з?не ?з? ?ол ж?мсау ылдилы?ы оны? жан?я
ау?атына байланысты болмайды, я?ни байды? баласы да,
кедейд?? баласы да б?л с?мды? жайдан са?тана алмайды.
?з?не ?з? ?ол ж?мсауды тек нашар о?ып, ешк?ммен
араласпайтын жас?сп?р?мдер ?ана жасамайды, б?ра?
мектепте де, ?йде де м?з-м?йрам болып ж?рте?н балалар
да жасайтыны белг?л?.
Б?р?нш? ойлап ?араса?ыз, с?зд?? досы?ыз?а б?л ?ндетт?? еш
?атысы жо? болып к?р?ну? м?мк?н, ?йткен? оны? т?рт
??быласы т?гел, ба?ытты адам екен? айдан аны?: а?ша да,
машина да, достар да, ки?м кешектер? де бар. Б?ра?
байлы? ? суицидтан са?тар кеп?л емес. Сен досы?ны?
а?шасы мен байлы?ына емес, оны? ?алай с?йлет?н?не, не
сез?нет?не назар аудар?аны? ж?н.
Суицид жайында?ы шынды??а
жатпайтын ?а?ыздар?
?
?
Кейб?реулер осындай арам ?л?мд? ? ?з?нше батыл
ж?не ?дем? ?рекет деп ойлайды. Экранда ?л?мд?
б?рмалап к?рсетет?н теледидар б?зд?? осы
??былысты д?рыс ?абылдауымыз?а себепкер
болып ж?р. Осылайша сипатталып ж?рген ?л?м
бейнес? на?ыз кейп?нен тым алыс. Адам ?з?мен
араласып ж?рген адамдарды ?з?не елестет?п, олар
оны ?алайша аяйтынды?ын ойында к?р?п,
?ай?ырып: ?неге б?л адам ?м?рден кетт?? Б?зд??
жазы?ымыз не??? деген с?ра?тарын а?сайды. ?з
арманында
жас
ж?не
сымбат
денен??,
?артейместен ?аб?рге салын?анын к?ред? ?
Б?ра? шынды?ында б?лай болмайды, барлы?ы
бас?аша болып шы?ады.
Суицид салдары
Суицидт?? с?тс?з ?рекеттер? адамды
м?гедек немесе ес?нен адас?ан халге ?кеп
со?тыруы м?мк?н.
? Ая?тал?ан суицид ? ол, си?ы б?зыл?ан,
?анмен д?реттен ластан?ан м?й?т.
? С?з б?рн?рсе д?лелдеп ба?амын деген
адамдары?ыз,
с?зд??
?л?м???зге
еш
та??алмауы да м?мк?н. Ал ата?ана?а б?л
таусылмас ?ят пен ?ай?ы ?кел?п, оларды
?м?р бойы ?к?н?штен арылтпайды.
?
Суицид салдары
?
Суицид оны жаса?ан адамны? достары
мен туыс?андарына тал?андаушы ?сер
?алдырады.
Алды
ала
ойлан?ан,
к?тпеген ж?не зорлы?пен жасал?ан
б?реуд?? ?л?м? бас?а адамдар?а ?здер?н??
к?шс?з екенд?г?н ж?не о?шаулан?анын
сезд?ред?. М?й?тт? тап?ан уа?ытта отбасы
м?шелер?
мен
достары
?осымша
стресст?к фактор?а ?шырауы м?мк?н.
Есте са?та!
?
Сен?? досы? ?лг?с? келет?нд?г? туралы не
айтпаса да, оны? ?лг?с? м?лдем жо?.
О?ан е? керек н?рсе ол ? к?мек. Сен??
??рбы? ?л?мге байланысты неб?р
жоспарлар ??рып ж?рсе де, шн
м?н?с?нде ол ?лг?с? келмейд?. Ол б?реуд??
о?ан ??м?р т?птен жаман емес? деп
айт?анын к?тед?. Ж?не сол ?адам? сен
болуы? ?ажап емес.
На?ыз дос ?з?н ?з? ?лт?руд?
болдырмайды!
?
Егер сен ?з досы?ны? ?л?м жайлы ойлап
ж?рген?н сез?п ?алса?, сен?? е? бас?ы
ма?саты? ? досты?ты жо?алтып алу
?ау?п?не ?арамастан, оны? ?м?р?н са?тап
?алу. А?ыр ая?ында досы? ?з?не ?ол
ж?мса?ан к?нде, сен б?р?б?р досы?ды
жо?алтып
алуы?
м?мк?н.
Сен
е?
ма?ыздысы, сол с?тте ?з ыры?сыз сез?м??е
сен?п, досы?ны? б?л ойдан арылып кету?
?ш?н ?олдан келген??д? ?стеген?? ж?н.
Кеш?ккенше ?ателескен д?рыс.
Келес? белг?лерге назар аудар :
?з?н ?лт?ру жайлы ??г?мелер (мысалы,
?мен оданда ?з?мд? ?лт?рем?н?);
? Осы та?ырып?а дауыстап ?иялдану;
? ?мен?? еш?к?мге керег?м жо??, ?б?р?б?р мен?
ешк?м са?ынбайды? деген та?ырыптармен
мазаны алуы;
? ?нер немесе ?дебиеттег? ?л?м мотивтер?не
ден ?оюы;
? ?з?не е? ?ымбат деген заттарды таратып
беру?.
?
Обрати внимание на следующие
признаки:
?
?
?
Та?ы б?р ескерет?н жа?дай, ?з?не ?ол ж?мсап
к?рген адамдар ж?не ол с?тс?зд?кпен ая?талса
ол
адамдар
осы
талпынысты
?айта
?стемейт?нд?г?не ешк?м кеп?л бола алмайды.
Адамдарды? айтуынша, е? ?иыны ?м?р мен
?л?м арасын б?р?нш? рет аттау.
Егер сен ?з?? ?л?м жайлы шынымен ойланып
ж?рсе?, са?ан к?мек бере алатын адаммен
с?йлес...
Ал егер достары?ны? б?р? уыстап алып д?р? ?ш?п
?ойса, дереу полиция немесе ?Жедел
ж?рдемге? хабарла.
?сте!
?
?
?
Егер досы? ?л?м жайлы т?спалдамай ??г?ме
айтатын болса, онымен даулас, талас, айтыс.
С?йлес, а?ылдас. Досы? са?ан керек екен?н
сез?ну? керек, о?ан ?м?рде барлы?ыны? орны
табылатынын т?с?нд?р, тек бас?а атыл?ан о?ты?
н?тижелер? т?зелмейт?нд?г? туралы айт.
Егер ?ау?п т?н?п т?р?анын сезсе?, сен досы?ны?
к???л-к?й? жа?сар?анша дей?н оны жал?ыз
?алдырма. Оны? мамандар?а ?аралуы керек
екен?н т?с?нд?р.
Осы туралы ?з?? сенет?н, сен?? досы?а к?мек
к?рсете алатын ересек адам?а айтып бер. Б?ра?
е? бас?ысы досы?а ол ?ш?н жаны? ауырып, оны
жал?ыз ?алдырмайтынды?ы?ды к?рсет.
?м?р парыздары.
?
?
?
?
К???лс?з
жа?даймен
жал?ыз
?алуды
?алама?ыз. М??ызды ша?атын адамы?ыз
бол?аны жа?сы: а?а, ?пке, ?ке, ана, д?р?гер
немесе парасатты адаммен ?з м?селе??зд?
тал?ыла?ыз.
?з шаруа?ыздан кей с?т болса да
ала?да?ыз. Кино к?р?п, жа?сы к?тап о?ып
немесе серуендеп шы?ы?ыз.
Ашу?а жол берме??з.
Ашуды же?е алатын болса?ыз, б?л
конфликтт? шешуге б?раз себ?н тиг?зед?.
?м?р парыздары
?
?
?
Кейде ж?не жол беруi керек. Сiз де т?р? жансыз,
жа?ыла аласыз ж?не б?р рет жол бергеннен жаман
болмайсыз.
Бас?алар ?шiн жа?сылы?ты аяма?ыз. Б?реу
?иынды??а ?шырап ?алса о?ан к?мектесiп к?рi?iз :
сiздi? ?з ?амдары?ыз ай далада ?алады. Бас?а
бiреуге к?мектескен???з с?зд?? ?з к?з???здег?
ба?а?ызды к?теред?.
Барлы?ы б?рден бола ?оймайды! Ж?йкес? шарша?ан
адамдар ?андай да болмасын iст? к?рделi деп
санап, оны б?т?ру ?ш?н к?п к?ш ж?ммсайды. К?ш?г?р?м
м?селелерге назар аудармай, е? ма?ыздысынан
баста?ыз. Ал ?са?-т?йекке жеткен кезде олар с?зге
соншалы?ты же??л к?р?нед?.
?м?р парыздары
?
?
?
?
?
?м?рде б?р?н м?нс?з ?стеу м?мк?н емес. ?з???з
?аб?летт?л?г???з мол ж?мыстарды ?ана м?нс?з
орында?ыз, ал ?ал?анын - адал ниетпен, сапалы
т?рде ?сте??з.
Бас?алар?а да ?з ?алпын са?тауды р??сат ет???з. ?з
с?й?кт? адамы?ызды апа, ?н?, ??рбы?ызды т?зетем?н
деп ?иналмай-а? ?ойы?ыз ? ?р к?мн?? ?з
даралы?ына ???ы?ы бар.
Барлы?ынан арты?, жа?сы болу ?рдайым м?мк?н
емес. Б?р н?рсе ?олы?ыдзан келмей ?алса, онда
т?р?ан не бар.
?з ?амалы?ыздан шы?ы?ыз!
К?п адамдар оларды бас?алар ба?аламайды деп
ойлайды, б?ра? ?здер? сол уа?ытта ?ш?нен жабылып,
ешк?мге ашылмай ж?рет?н?не назар аудармайды.
Назарлары?ыз?а рахмет!
Документ
Категория
Корпоративные
Просмотров
126
Размер файла
2 042 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа