close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тақырыбы:

код для вставкиСкачать
Та?ырыбы:
?Жас?сп?р?м
жаста?ы
?иынды?тар?
Ма?саты:
- О?ушыларды жа?сы ой ойлау?а,
айнала ?орша?ан орта?а ?зг? ниет
т?лей б?луге ?йрету;
- Келе?с?з жа?дайларды? алдын алу.
М?ндеттер?:
? Жа?сы ой, ?зг? ниетт?? адам?а
тиг?зет?н ?сер?н ??ындыру;
? О?ушыларды жа?сы ойлау?а ?зг?
ниетте болу?а ?йрету;
? Адамгерш?л?кке т?рбиелеу.
Жоспар
1. Суицид туралы т?с?н?к (баяндама)
2. Жас?сп?р?м ша?та?ы ?иынды?тар (с?ра?жауап)
3. Жас?сп?р?м ?м?р?ндег? ата-ана р?л? (ке?ес);
4. К?м к?н?л?? (п?к?рталас)
5. Мамандармен п?к?рлесу (психиатр, имам,
мектеп инспекторы, БА?)
6. Психологты? ке?ес?
7. Тренинг
?з?н ?з? ?лт?руд?? ?ш т?р?:
1. Аны? (на?ыз) к?йзел?ст?к жа?дайдан со?,
?м?рд?? м?н?н жо?алтып, адам ?з?н ?за? уа?ыт
?л?мге дайындайды;
2. Жасырын суицид, адам ?з?н ?л?мге арнайы,
дайындамайды. Тек саналы т?рде т?уекелге
бел буу к?тпеген ?л?мге алып келед?;
3. Бас?аларды? к?з?нше ашы? т?рде ?л?мге бет
б?ру. Б?р н?рсен? д?лелдеу ?ш?н, б?реуге
ерег?су, ?ыр к?рсету.
Жас?сп?р?м ?м?р?ндег? ата-ананы?
р?л?:
1. Б?л, эмоционалды? жылу мен ?олдау к?з?,
онсыз бала ?з?н-?з? ?ор?ансыз ж?не д?рменс?з
(?лс?з) сез?нед?;
2. Ата-ана ?м?рл?к ?ажетт?л?ктерд?, ескертулер
мен марапаттауларды б?л?суш?;
3. Ата-ана ? жеке т?л?аны? е? жа?сы жа?тарын
?абылдауда?ы, адамдар мен ?арым-?атынас
жасауда?ы ?лг?, ел?ктеу нысаны;
4. Ата-ана ?м?рд?? к?рдел? м?селелер?н
шешудег? ?м?рл?к т?ж?рибес? бар дос ж?не
замандас, б?л?м к?з? болып табылады.
1. Бала?ызды ты?дай б?л???з, ол ?з
жанд?ниес?мен б?л?ск?с? келед?;
2. Балалармен к?б?рек ??г?мелесу;
3. Жауапкерш?л?кт? сез?нд?ру;
4. Балалармен б?рлес?п ж?мыс жасау (?й жинау,
ба?ша?а ?арау, тама? п?с?ру т.б.);
5. Бала?ызбен не ?стеу керек екен?н б?лсе??з де
а?ылдасы?ыз;
6. К?тап, кино фильмдер кей?пкерлер? туралы ой
б?л?су, талдау.
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
29
Размер файла
8 816 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа