close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

История школы , библиотекарь

код для вставки
 Ǻ
ǻǽЬǻǼ
ǼǼǾǼЬǻǼ
Ǿǻ
«ǿ
ǾǻЯЯ
ǼǼǾǼЬǻЯ
Ǽ
№14»
Ǽ
Ǿ
Ǽ
(
ю Ț șȘ
ț Șș №14 . ǻȚȘȘ
Ș
Ǻ șț) șțș
: ȚȘ țț, 8 Șș
ǾȘș: șț
..
«…ǻ
Ǻ
ǻ
ǻǼ
ǽǾ
ǿǼǼ
ǻ
ǼǼǿ
…»
.Ǻ. ǽ
Ǽǿ
Ǽ
Ǽ
Ǻ
Ǿ
ǿǻ
ǾǼ
ǻǿǻǻ
ǽǿ
ǾǼǼ
ǻ
…
ǿ
Ǿǻ
Ǽ
№14
Ǽ
60
-
20 Ș
Ǻ
ǿ
ǾǼǻ
….
Ǽ
ǻ
Ǽ
ǾǼǼ
ǻ
ǽ
Ǽǿ
Ǽ
Ǽ
60
-
20 Ș
Ǽ
ǿ
Ǻ
ǼǿǾǿǻǻ
ǻǾ
ǻ
, ǿǻǻ
ǿ
ǻǼ
ǿǼǼǺ
Ǽ
Ǻ
Ǿ
ǿǻ
-
Ǻ
ǻǼǻ
-
ǿ
Ǻ
ǾǿǿǼ
ǿǼǿǻǼǿ
. ǽ
ǾǽǼ
ǺǼ «ǿǼ №14»
Ǿǻǿ
Ǿ.. ǻǼ
-
Ǽǿǽǻǻ
Ǻ.. ǾǼǼ
ț ǻ.., Șț ǺǼ «ǿǼ №14», ǼȘțș Ǻ, țȚțț
-
șȘ Șș
ș .ǽ
-
Șț
ǺǼ «ǿǼ №14»,ǼȘțș Ț. .ǻ. ș, Șș Ș șș
…
ǾǼǼ
…
Автор
СОШ14.РФ
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
16
Размер файла
152 208 Кб
Теги
powerpoint, office, презентация, microsoft
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа