close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Всесвітній літературний процес

код для вставкиСкачать
Всесвітній літературний процес –
поступальний розвиток світової
літератури від найдавніших часів до
сьогодення
Повторення й
узагальнення
вивченого.
8 клас
Систематизація та повторення вивченого
Античність
Середньовіччя
Відродження
Періодизація
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Античність (Х,ІХ ст. до н.д. – V ст. н.д.)
2. Середньовіччя (V ст. – ХV ст.)
3. Відродження (кінець ХІVст. – поч. ХVІІ ст.)
4. Бароко (ХVІІ ст.)
5. Класицизм (XVІІ ст.)
6. Просвітництво (XVІІІ ст.)
7. Романтизм (кінець XVІІІ ст. поч. ХІХ ст.)
8. Реалізм (30-ті рр. ХІХ ст. до наших днів)
9. Модернізм (межа ХІХ – ХХ ст. – 80 рр. ХХ ст.)
10. Постмодернізм (60-80 рр. ХХ ст. до наших днів)
Версії зародження життя на
Землі
НАУКОВЕ ТЛУМАЧЕННЯ
Більшість учених вважають, що
Всесвіт утворився в результаті
Великого вибуху приблизно
15 млрд. років тому. Земля –
приблизно 5 млрд. років тому.
Біблія й міфи різних народів про створення світу
й людини
На думку багатьох давніх
народів, світ утворився із
Світового Яйця або
Світового Першобагорба
Біблія – Книга Книг
Біблія (грецьке слово) – книги – складається з багатьох книг, які
зібрані в дві частини: Старий Заповіт і Новий Заповіт. Старий
Заповіт розповідає про створення Богом світу і перших
людей – Адама і Єву, про вигнання їх з Раю, про потоп, про
10 заповідей та ін. Новий Заповіт розповідає про життя,
вчення, смерть і Воскресіння Ісуса Христа.
Біблія є Священною Книгою, Писанням християн.
Вона створювалась різними людьми і в різні часи протягом
майже тисячоліття. Її називають “ Книгою Книг ” тому, що в ній
визначається місце людини в світі й сенс її буття. Основною
темою Біблії є проблеми встановлення й збереження заповіту
(союзу) між Богом і людьми.
Ключові слова: Веди,
Коран, сури, індуїзм,
іслам, буддизм
Коран
Античність – історія та культурний спадок Давньої Греції та
Давнього Риму, основа, на якій пізніше розвинулася культура
європейських народів (з Х-ІХ ст. до н.д. до V ст. н.д.)
• Міф (гр.) – історія, легенда, розповідь про богів та героїв, в якій
відображені уявлення давніх людей про світ.
• Види міфів: етіологічні (про походження вогню, ремесел,
соціального життя), антропологічні ( про людину та її
походження), астральні (про виникнення планет)
• Цикли міфів: фіванський, про аргонавтів, троянський
Давньогрецький епос
• Епос – один з родів літератури, який зображує світ у формі
авторської розповіді; оповідна поезія про героїчні вчинки
певного легендарного персонажа, важливі події минулого.
• Епічна поема - ліро-епічний твір, який уславлює певну
історичну подію, має епічний характер і пов’язаний з
міфологічною творчістю.
• Рапсод – давньогрецький співець
• Аед – давньогрецький поет і виконавець власних творів
• Гекзаметр – (шестимірник) – віршовий дактилічний розмір із
шістьма наголосами без рими, поширений в античній поезії:
Гнів оспівай, богине, Ахілла, сина Пелея,
Пагубний гнів, що лиха ахеям багато накоїв …
Гомер (8 ст. до н.е.) –
давньогрецький поет
Бюст Гомера, копія
з музею
в Мюнхені
Ключові слова: “Іліада”,
Троя, Єлена, Паріс,
Агамемнон, Ахілл, Гектор,
Пріам, Афіна, Андромаха,
Патрокл, ахейці, троянці,
“Одіссея”, Одіссей, Пенелопа,
Телемах, Циклоп,Посейдон,
Ітака, лотофаги, Кірка
Вважається автором «Іліади» та
«Одіссеї» - двох славетних грецьких
епічних поем, що започаткували
європейську літературу. В античності
Гомеру приписувалося авторство й
інших поем (цикл “Кіпрії”)
“Іліа́да” - поема, що налічує 24 пісні, які
складаються з 15693 віршів найдавніша зі збережених пам'яток
грецької літератури. «Іліада» є
переробкою і об'єднанням численних
сказань Стародавньої Греції про подвиги
давніх героїв, міфів Троянського циклу
Театр (грецьке) – місце
для видовищ
Аристофан
Театр в Дельфах
(ІV ст. до н.д.)
Давньогрецькі драматурги
Софокл
Есхіл
Діоніс і сатири
Виникнення театру пов'язують з ім'ям Діоніса –
бога
виноградарства, сина Зевса і смертної жінки
Комедія – драматичний жанр, що висміює
негативні суспільні явища та людські вади.
Трагедія – драматичний жанр, в основу якого
покладений гострий та непримиренний
конфлікт, який часто завершується смертю героя
або героїв.
(Есхіл Прометей закутий», Софокл «Антігона»,
В.Шекспір «Гамлет»)
Драма – один із видів драматичних жанрів,
що зображує складний, серйозний конфлікт,
напружену боротьбу між дійовими особами.
Лірика – один з родів
літератури, в якому
осмислюється сутність
людського буття у формі
переживань
Давньогрецька лірика
( залежно від способу виконання )
Декламаційна
(без музичного супроводу)
Вокальна (пісенна)
( з музичним супроводом)
Елінські вчені
не вважали лірикою
ЯМБИ
ЕЛЕГІЯ
ХОРОВА
Народні
викривальні
куплети
- жартівливо-веселий,
сатиричний, дошкульний
характер віршів
- дружба, стриманість,
- залежність людини від
богів та ін.
Френи, ембатерії
- прославляння
військової доблесті
- філософські роздуми
- утвердження
патріотизму
- роздуми про
актуальні проблеми
життя
Гімни
-урочисті пісні на
честь богів
- пісні світського
характеру
(уславлення
олімпіоніків тощо)
- пейзаж
- жіноча врода
- звернення до
міфології
АРХІЛОХ
ТІРТЕЙ
АЛКМАН
СОЛЬНА
(МОНОДИЧНА)
Сколії, епіталами
- кохання, дружба
- захоплення
мистецтвом
-радощі життя
САПФО
АЛКЕЙ
АНАКРЕОНТ
Евтерпа
(радісна)
Муза ліричної поезії
Ерато
(кохана)
Муза любовної лірики
Калліопа
(прекрасноголоса)
Муза епічної поезії
Музи (в перекладі з грецької “мислячі”) – доньки
всемогутнього Зевса і богині пам’яті, покровительки
мистецтв і наук Мнемосіни; супутниці бога
мистецтва Аполлона
Полігімнія
(багата на гімни)
Муза священних гімнів
“Золота доба”
“Енеїда”
Вергілія
римської
поезії
(І ст. до н.д. – І ст. н.д.)
- римська паралель до “Іліади” та
“Одіссеї” Гомера
Мандри Енея від Трої до Італії
(кн. 1-6)
Мандри Енея від Трої до Італії
( кн. 1-6) (“Одіссея”)
Опис богів і битв в Італії ( кн. 7-12)
(“Іліада”)
Римські поети “золотої доби”
Публій Овідій Назон
“Метаморфози”
Публій Вергілій Марон –
поет,драматург, автор “Енеїди”
Квінт Горацій Флакк .
Ода “До Мельпомени”
Ключові слова: Октавіан Август, Меценат, Еней,
Рем, Ромул, латини, Юпітер, Карфаген, Дідона,
травестія, І.Котляревський
Епоха Середньовіччя пов’язана з поширенням
християнства на Заході, а на Сході – буддизму,
мусульманства
Ознаки епохи Середньовіччя
- “Велике переселення народів”
- Докорінна зміна ставлення багатьох народів до
релігійних вірувань
- Поширення релігій на великі території
- Величезні території та маси людей
об`єднувалися спільними мовами
- Відбувалися державотворчі й культуротворчі
інтеграційні процеси
вагант
Омар Хайям
Хроніка –літературний твір, в якому послідовно розкривається історія
суспільних чи родинних подій за тривалий проміжок часу
Героїчний епос: “Пісня про Роланда”, “Пісня про мого Сіда”,
билини, “Пісня про Нібелунгів”, “Слово про похід Ігорів”
Поезія вагантів
Рицарська (куртуазна)
література: “Роман
про Трістана і
Ізольду”
Персько-таджикська поезія:
Омар Хайям (рубаї),
Поезія трубадурів Рудакі, Гафіз (газелі, касиди)
Китайська поезія:
Лі Бо, Ду Фу
Данте Аліг’єрі – видатний
поет і мислитель,
творчість якого відносять
до Передвідродження;
творець італійської
літературної мови.
Найвідоміші твори Данте –
збірка “Нове життя” (12831294) та поема
“Божественна Комедія”
(1313-1321).
Ключові слова: “Пекло”, “Чистилище”, “Рай”, Вергілій,
Беатріче, 33 пісні, 9 кіл, Джованні Боккаччо.
Відродження (Ренесанс) – це широкий
ідеологічний і культурний рух, що виник у
країнах Західної Європи у процесі переходу від
Середніх віків до Нового часу (2.пол. 13 ст. до
сер.17 ст.)
Етапи Відродження:
Період Передвідродження
к.13ст.- п.14ст (Італія: Данте Алігєрі)
Період Раннього Відродження
(Італія; творчість Ф.Петрарки, Дж.Бокаччо)
14-15 ст.- в інших країнах
Період Високого Відродження
к.15-п.16 ст.
(Франція,Німеччина,Польща,Нідерланди)
Період Пізнього Відродження
2 пол.16-п.17ст.(Англія,Іспанія,Чехія)
Особливості епохи Відродження
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Зміна феодального способу виробництва капіталістичним
Розширення міст, розвиток ремесел, торгівлі, мандрівництва
Великі географічні відкриття, розвиток науки, культури, філософії
У центрі світу - оптимістична людина, подібна до Бога, здатна
змінювати світ, постійно самовдосконалюючись
Прагнення до гармонії фізичного та духовного начал у людині
Релігія відходить на другий план, утверджується віра у людську
особистість, її здібності, духовність та інтелект
Гуманісти-проповідники віри в людину
Орієнтація на античну спадщину
Світський характер літератури, звільнення від середньовічної
схоластики
• Гуманізм, як ми його розуміємо тепер (любов до
людини, доброта) і гуманізм у тодішньому
значенні дещо різняться, хоча мають багато
спільного і передовсім — витоки. Тоді
гуманістами називали людей, які вивчали не
науки про божественне (studia divina — науки
божественні), як у середньовіччі, а науки про
людину (studia gumanitatis — науки людські).
Найголовнішою галуззю діяльності гуманістів
була філологія. Вони почали знаходити,
переписувати й вивчати літературні пам'ятки
античності.
• Переважна більшість гуманістів була
християнами, які зовсім не заперечували
існування Бога.
Канцона – “пісня” –
вірш на тему кохання
Щоденник кохання
Франческо Петрарки
На життя
донни Лаури 317сонетів
365
віршів
На смерть
донни Лаури
Мігель де Сервантес Сааведра (1547-1616)
Видатний письменник,
засновник нової
іспанської літератури,
творчість якого мала
великий вплив на
розвиток світового
мистецтва слова.
Ключові слова: Іспанія,
Відродження,рицарський роман,пародія,
гідальго, Дон Кіхот,Росинант,
Санчо Панса, Дульсінея Тобоська
Вільям Шекспір
англійський поет, драматург, актор
23 квітня 1564 р. 23 квітня 1616 р.
Вічна загадка
Творчість Шекспіра
поділяють на 3 періоди:
1) 1590 – 1600 рр. – “оптимістичний”
Написані комедії, основною темою яких була віра в життя та сили
людини
“Приборкання норовливої”, “Сон літньої ночі”, “Багато
галасу даремно”, “Дванадцята ніч” та інші.
Історичні хроніки
2) 1600 – 1608 рр. – “трагічний”
Створені шедеври в жанрі трагедії “Гамлет”, “Король
Лір”, “Макбет”, “Отелло”, “Ромео і Джульєтта”
3) 1609 – 1612 рр. – “романтичний”
Трагікомедії з щасливим фіналом “Зимова казка”, “Буря”
Усього написано 37 п'єс, 2 поеми та 154 сонети
Сонет – ліричний вірш,
який складається з 14
рядків.
Італійський сонет –
4+4+3+3
абаб абаб вгвг вгв
Англійський сонет –
4+4+4+3
абаб вгвг деде жж
Соціальні та філософські
проблеми трагедії “Гамлет”
Життя і смерть
Боротьба та
бездіяльність
Влада і тиранія
Проблеми
трагедії
Володимир Висоцький
у ролі Гамлета
Обов'язок і
помста
Любов і зрада
Велич і ницість
людини
Література для читання влітку
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Педро Кальдерон “Життя – це сон”
2. Ж.Б. Мольєр “Міщанин-шляхтич”
3. Вольтер “Простак”
4. Й.В.Гете “Фауст”
5. Й.Шіллер “Вільгельм Телль”
6. Е.Т.А.Гофман “Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер
7. Дж. Г.Байрон “ Прометей, “Мазепа”
8. О.С. Пушкін “Євгеній Онєгін”
9. М.Ю. Лермонтов “Герой нашого часу”
10. М.В.Гоголь “Шинель”
Позакласне читання
О. Грибоєдов “Лихо з розуму”, М.Гоголь “Ревізор”, “Мертві душі”,
В.Гюго “Собор Паризької Богоматері”, “Знедолені”, О.Пушкін
“Полтава”, “Борис Годунов”, “Цигани”
Використані джерела
• 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
Зарубіжна література 5 – 12 класи. Київ-Ірпінь, 2005
• 2. Зарубіжна література: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч.
закл./ Н.О.Півнюк, О.М.Чепурко, Т.Ф.Маленька [та ін.] . К. :
Освіта, 2008. – 384 с. : іл.
• 3. Презентація Бучакчийської Олени, учениці 8 класу 227 школи
м. Києва
• 4. Презентації вчителів:
Бушакової О.В., Дар`євої Н.І.,Капустіної Л.В., Кусочкіної С.Г.,
Машовець М.П., Комар О.В.
• Власні презентації
Підготувала вчитель-методист гімназії № 179 м. Києва
Денисюк Т.Г.
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
668
Размер файла
2 739 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа