close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Вечір

код для вставкиСкачать
«Найрозумніший»
І тур
1 питання
В якому році народився
Тарас Григорович
Шевченко?
А. 1820
В. 1824
Б. 1814
Г. 1816
2 питання
Де з поданих іменників конкретне ?
А. Політ
В. Стіл
Б. Простір
Г. Гордість
3 питання
Кого Шевченко назвав своєю
“літературною донею ” ?
А. Олену
В. Катерину
Пчілку
Б. Ганну
Барвінок
Г. Марка
Вовчка
4 питання
Скільки відмінків
в українській мові?
А. 5
В. 6
Б. 8
Г. 7
5 питання
Укажіть у яких
прикметниках ніколи не
пишеться дві букви –н-?
А. відносних
В. присвійних
Б. якісних
Г. у вищому ступені
порівняння
6 питання
Укажіть літературний псевдонім
письменниці Марії Вілінської?
А. Ганна
Барвінок
Б. Леся
Українка
В. Марко Вовчок
Г. Грицько
Чупринка
7 питання
Укажіть, які займенники
пишуться через дефіс ?
А. заперечні
В. неозначені
Б. вказівні
Г.
означальні
8 питання
На що поділяються дієслова?
А. відміни
Б. групи
В. дієвідміни
Г. роди
9 питання
Кого зображено на фото?
А. Тараса
Шевченка
Б.
Г.Сковороду
В. І. Франка
Г.
П.Мирного
10 питання
Скільки портретів за свою
творчість намалював
Т. Г. Шевченко?
А. 100
Б. 150
В. 120
Г. 180
11 питання
Хто автор твору
«Володимир»?
А. І.Франко
Б. П.Мирний
В. Ф.Прокопович
Г. І.Вишенський
12 питання
Яка лексема є символом
Канади?
А. Осика
Б. Береза
В. Ялина
Г. Клен
13 питання
Мавка – це …?
А. русалка
Б. царівна
лісу
В. відьма
Г. проста
дівчина
14 питання
Чи ставиться у кінці першої
частини складних числівників
м'який знак?
А. Ні
В. Інколи
Б. Так
Г. Дивлячись у
яких
15 питання
Яка річка, своєю назвою
означає
«та, що тече навпаки»?
А. Тигр
Б. Єфрат
В. Ніл
Г. Рейм
16 питання
Як називаються слова,що
недавно з'явилися і
з'являються?
А. Неологізми
В. Діалектизми
Б.
Історизми
Г. Архаїзми
17 питання
З якого твору цей персонаж?
А. “Новина”
Б. “Лісова
пісня”
В. “Тіні
Г. “Марія”
забутих
предків”
18 питання
Вкажіть іменник, що має
тільки форму множини.
А. Окуляри
Б. Дерево
В. Квітка
Г. Масло
Додаткові питання
Що означає слово
«фараон»?
А. Великий будинок
Б. Могутня людина
В. Непереможний
Г. Смілива людина
Яку кількість рядків має
катрен?
А. 3
Б. 4
В. 8
Г. 14
Із поданих слів вкажіть
діалектизм?
А. Втомився
В. черес
Б. красиво
Г. кльово
Слова як частини мови вивчає
розділ науки про мову,який
називається…?
А.
Лексикологія
Б.
Морфологія
В. Орфографія
Г. Синтаксис
ІІ тур
Дешифратор
1
АБВ
6
РСТ
2
ГДЄ
7
УФХ
3
ЖЗИ
4
КЛМ
8
9
Ц ЙШ
ЩІЬ
1 Е
0 Р
6 Е
0 3З А
1
Б
5
НОП
0
ЧЕ Ю Я
Мова
Морфологія
Прислів’я
Казки
У світі
лексики
Література
І.Франко
Т.Шевченко
Леся
Українка
У світі
фразеології
Давня українська
література
Секрет
Мова
1. Розділ науки про
мову, що вивчає
правила написання
слів.
2. Яку найменшу
кількість основ
мають складні
речення?
3. Антонім до
слова
«актив».
4. Слова, що
вийшли з ужитку.
5. Корінь слова
«людина».
6. Скільки частин
мови в українській
мові?
7. Який рід у слова
дерева?
8. Коли
вживається
кличний відмінок?
9. До якої відміни
належить слово
хлоп’я?
10. Слово «кіно» в
давальному
відмінку.
11. Як називається
рисочка в слові
пів-Львова?
12. Які букви ніколи
не вживаються на
початку слова?
13. Скільки звуків у
слові «дзвін»?
14. Що є головною
значущою частиною
слова?
15. Чим закінчуються
зима і весна?
16. Назвіть синонім
до слова «абетка».
17. Назвіть антонім
до слова «хоробрий».
18. Як називається
частина слова без
закінчення?
Казки
1. Хто допоміг
знайти дурню жарптицю?
2. Кого боялися звірі
у лісі в українській
народній казці “Пан
Коцький”?
3. Чим був
небезпечний
солом'яний бичок?
4. Що заважало
журавлю з'їсти обід у
гостях Лисиці з казки
“Журавель та
Лисиця”?
5.Хто допоміг
Сірку повернутися
додому?
6.Із якої казки ці
слова: “Аж з цієї
деревинки став синок
маленький”?
7.Хто вигнав
козу-дерезу із заячої
хатки?
8. Хто останній
із звірів хотів
з’їсти колобка?
9. Скільки героїв казки
витягли ріпку?
10. Як звали
київського лицарякожумяку ?
11. Що підкидував у
небо Котигорошко?
12. Головні герої
української народної
казки “Про правду і
кривду ?
13.Скільки разів Котик
не слухав Півника
(казка “Котик і
Півник” ?
14. Назвіть ім’я
казкового
героя-довгожителя?
15. В якому тексті
присутній сюжет
казки про Кирила
Кожумяку?
17. Кого надурила
лисичка і він
відморозив хвоста
в ополонці?
І.Франко
1.Місце
народження Івана
Франка?
2.Яка поезія за
жанром міститься
у збірці І.Франка “З
вершин і низин ”?
3.Головний герой
поеми “Мойсей”?
4.Назва першої збірки
Івана Франка?
5.Останній вірш
написаний
І.Франком?
6.Назва журналу, у
якому надруковані
ранні поезії
І.Франка?
7. Перше кохання
І.Франка?
8.Яким композитором
покладена на музику
поезія “Ой ти,
дівчино, з горіха
зерня”?
9.Яка хвороба його
спіткала від розриву
з першою коханою?
10. Який псевдонім
І.Франка-початківця?
11. Народний
псевдонім І.Франка?
12. Творчість якого
письменника Іван
Якович вивчив майже
всю напам'ять?
13. Хто прищепив
любов Івану Яковичу
до народної пісні?
14. Найулюбленіший
герой творів
І.Франка?
15.Колір фарби, що
був у діжці (І.Франко,
“Фарбований лис”?
Морфоло
гія
1. Які існують
частини мови ?
2. Яка частина
мови вказує на
предмет, ознаку,
кількість, але не
називає їх?
3. “Це” сполучає
однорідні члени
речення в складному?
4. Якого роду слово
“бідолаха”?
5. Число іменника
“мудрість”?
6. Які займенники
вказують на осіб,
інших істот,
предмети, явища,
поняття ?
7. Який суфікс має
основа інфінітива?
8. Повнозначна
частина мови, що
відповідає на питання
де? куди? звідки?
9.Які ступені порівняння
розрізняють у
прикметників?
10. До якої відміни
відноситься іменник
“мати”?
11 Частина мови,
що називає ознаку
предмета ?
Давня українська
література
1. Які книги є
найдавнішими
писемними
пам'ятками?
2. Як називається
перша датована
рукописна пам'ятка?
3. Із скількох частин
складається Біблія?
4. З іменем якого
князя пов'язане
запровадження
християнства?
5. Як називалася перша
школа вищого типу на
теренах України,
заснована Костянтином
Острозьким?
6. Де провів основну
частину свого
життя
І.Вишенський?
7. Хто є автором
“Слова о полку
Ігоревім”?
8. Які жанри
літератури
переважають у
творчості
І.Вишенського ?
9. Як називають
хронологічний опис
важливих
історичних подій
одним словом?
10. Хто є автором
“Повісті минулих
літ”?
11. Як звати
князя, що загинув
через свого коня?
12. До якої доби
належить
пам'ятка
“Повість минулих
літ”?
Література
1. Пісні, яких
співають, заколисуючи
дітей.
2. Історична особа,
окремі моменти
життя якої лягли в
основу літературного
твору.
3. Слово грецького
походження, що
означає «урочиста
пісня».
4. Справжнє ім’я
поетеси Лесі Українки.
5. Автор слів гімну
нашої держави.
6. До чого в ранньому
дитинстві в Тараса
Шевченка проявився
хист?
7. Автор 14 романів,
понад 100 оповідань,
23 п’єс, очолював уряд
УНР?
8. Головний герой твору
«Маленький горбань».
9. Що означає слово
Євангеліє в перекладі з
грецької?
10. Частина
віршованого тексту.
11. Трискладова
стопа з наголосом на
першому складі.
12. Легендарна
поетеса – піснярка
з Полтави.
Т.Шевченко
1. Де народився
Т.Шевченко?
2. Коли Шевченка було
викуплено з кріпацтва?
3. У якому місті помер
поет?
4. Скільки поезій
містила перша збірка
поета?
5. Жанр поеми
Т.Шевченка
“Катерина”?
6. Кому була
присвячена поема
“Кавказ”?
7. Як звали батьків
Тараса Шевченка ?
8. Де й коли вперше
вийшов “Кобзар”?
9. Як називався
виданий митцем
альбом про Україну?
10. Який твір поета
розглядався на суді як
речовий доказ
антимонархічних
поглядів митця?
11. Ким була Ликера
Полусмакова в долі
Т.Шевченка?
12. За що був
арештований
Т.Шевченко?
13. Звання академіка
Шевченко отримав як
хто…?
У світі
фразеології
1.Брати ноги на плечі…
2. Бути на сьомому
небі…
3. До перших півнів…
4. Вийти сухим із води…
5. Внести свою лепту…
6. Водити за носа….
7. Жити на широку
ногу….
8. За сімома
замками…
9. За царя Гороха….
10. Знати на зубок…
11. Комар носа не
підточить…
12. Народитися в
сорочці….
13. Нести свій хрест…
У світі
лексики
1. Основна базова
одиниця мови, яка
служить для
називання предметів,
дій та процесів.
2. Які значення мають
слова?
3. Слова, які мають
однаковий звуковий
склад, але різні за
лексичним значенням.
4. На які дві групи
поділяється лексика?
5. Слова, які виходять
з активного вжитку
через те, що зникли
предмети й поняття,
позначувані ними.
6. До слів, якої групи
відноситься слово
“десниця”.
7. З якої мови було
запозичено слово
“майстер”?
8. Грубі чи лайливі
слова, не прийняті в
літературній мові.
9. Іншомовні слова й
звороти, що не цілком
відповідають нормам
певної мови й не до кінця
засвоєні нею.
10. До якої лексики
відносяться слова
“довідка, акт, звіт” ?
11. Що таке “десниця”?
12. Ці слова з'явилися в
процесі формування й
розвитку укр. мови на
базі діалектів
протоукраїнських
племен.
Леся
Українка
1. Хто є автором
пам'ятника Лесі
Українки у м. Києві?
2. Де народилася
поетеса.
3. Епоха в яку жила і
творила Леся
Українка?
4. Кого з дітей Косачів
називали спільним
іменем Мишолосіє?
5. Кому поетеса
присвятила свій
перший вірш “Надія”?
6. Назва підручника,
який написала поетеса
для своєї меншої
сестри?
7. Гурток, одним із
керівників якого була
поетеса?
8. За допомогою якого
письменника у 1893 р.
у Львові вийшла збірка
віршів “На крилах
пісень”?
9. Третя збірка Лесі
Українки має назву…?
10. Що було джерелом
знань для майбутньої
поетеси, коли вона
навчалась вдома?
11. Рік виходу першої
збірки Лесі Українки.
12. Назва
драматичної казки з
лісовими
мешканцями?
Прислів’я
1. Птиця створена для
літання, людина – для
…
2. Хочеш їсти калачі,
не сиди на …
3. Чого не носить за
плечима?
4. Вчення – світ, а
невчення - …
5. Їдеш на день, харчів
бери на …
6. Що не втаїш в
мішку, бо все одно
вилізе?
7. Чим далі в ліс, то
більше …
8. Краще мати одного
друга, чим …
9. Кому гусак не
товариш?
10. Що зіпсує бочку
меду?
11. Що і в морі не
тоне?
12. Без чого не буде
карбованця?
13. Найбільше
багатство - …
14. Хліб – батько,
вода - …
15. З чого починалося
море?
16. Без чого не росте
трава?
17. Взимку – воза
готувати,
а влітку - …
18. Всюди добре, а де
найліпше?
Секрет
1.Яке слово
складається з
семи однакових
літер?
2. Без рук, без ніг, а
всіх кладе в постіль.
3. Мене не їдять,
і без мене не їдять.
4. Всім розкаже всі
пригоди, а сама
мовчить ізроду.
5. Грамоти не знаю,
але цілий вік пишу.
6. Хто завжди каже
правду?
7. Літом наїдається,
зимою відсипається.
8. Без рук, без ніг, а
дерево гне.
9. Одне кинув – цілу
жменю взяв.
10. Без ніг, а біжить,
без рук, а рукави має.
11. Без рук, без ніг, а
малювати вміє.
12. Повзун повзе, на
базар голки везе.
13. Ходять туди,
ходять сюди, а в
хату не заходять.
14. Літом
відсипається,
зимою наїдається.
15. Що посеред
землі стоїть?
16. На небі одне, а в
баби двоє?
17. Назва якої птиці
складається з сорока
«А»?
18. Якої хвороби не
буває на землі?
Фінал
Дешифратор
1
АБВ
6
РСТ
2
ГДЄ
7
УФХ
3
ЖЗИ
8
Ц ЙШ
4
КЛМ
9
ЩІЬ
Л
4 Е0 О5 Н
5 9І 2Д
5
НОП
0
ЧЕ Ю Я
Вітаю з
перемогою!
Дякую всім за
цікаву гру!
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
80
Размер файла
2 161 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа