close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

(көшіріп алу).

код для вставкиСкачать
1-бет. Жердег? су
2-бет. Суды? ?асиеттер?
1-бет. Жердег? су
3-бет. Е?...Е?...Е?...
2-бет. Суды? ?асиеттер?
3-бет.
Е?...Е?...Е?...
4-бет. Д?ниеж?з?л?к
су айналымы
4-бет. Д?ниеж?з?л?к су айналымы
5-бет. ?Мен??
зерттеулер?м?
?Мен??географиялы?
географиялы?
зерттеулер?м?
6-бет. ?з??д? тексер
6-бет.
тексер оралымды ой
7-бет. ?з??д?
О?ырманнан
?Су тамшыларыны? саяхаты?
7-бет. О?ырманан оралымды ой
?Су тамшыларыны? саяхаты?
м?хиттану
д?ниеж?з?л?к
м?хит ж?не оны?
б?л?ктер?н
зерттейд?
??рлы?
гидрологиясы
??рлы?та?ы
суларды
зерттейд?
??
Су - т?р? а?заларды?
??рамды б?л?г?
???
Су а?ыны жер бедер?н
?згертед?. Олар те??з
ж?не м?хит жа?аларын
жыралап, ?те тере?
??г?рлер ж?не алып ?зен
ал?аптарын тудырады
?
??рлы??а
?ара?анда
жылуды су баяу жинайды,
со?ан орай ол жылуды бая
беред?.
Осы?ан
байланысты
?ыс
мезг?л?нде
м?хиттар
??рлы??а жылу беред?, ал
жазда сал?ын ?келед?.
??
Су к?птеген
Су к?птеген
заттарда ер?тед?
заттарды ер?тед?
Гидросфераны? ??рамдас
б?л?ктер?
Д?ниеж?з?л?к м?хит
Жерасты сулары
Топыра?та?ы сулар
Полярлы?
Жа?ару кезе?дер?
2
3
2
2
2
Т а п с ы р м а: Д?ниеж?з?н??
физикалы? картасыны? к?мег?мен
гидросфераны?
т?тасты?ын
д?лелде?дер
?К?мекш??:
o Картадан м?з бас?ан е? би?к
тауларды табы?дар, олар ?алай
деп аталады?
o Осы таулардан ?андай ?р? ?зендер
басталады?
o ?зендер ?з суын ?ай те??зге
??яды?
oТе??здер ?андай м?хитты? б?л?г?
болып табылады?
1 тапсырма. Географиялы? диктант
1. Гидросфера - ...
2. Жер шарында?ы суды? .... м?хиттар мен те??здерд?? ?лес?не
тиед?.
3. М?зды?тар мен т?ра?ты ?арлар?а - ...., жер асты суларына - ....,
?зен,к?л, батпа?та?ы ж?не атмосферада?ы сулар?а - ... тиес?л?.
4. Су таби?атта 3 к?йде .... кездесед?.
5. Су ? т?р? а?заны? ??рамды б?л?г?. Барлы? ..... 80-99%, ал.... 75%-?а
жуы?ы судан т?рады.
6. Егер адам ?з дене массасында?ы ыл?алды? 6-8% ? нан айырылса,
.... ?алады, егер 10-12%- ы жол?алтса, ....
7. Суды? м?хиттан атмосфера ар?ылы ??рлы??а ж?не ??рлы?тан
м?хит?а ?зд?кс?з ауысу ?рд?с?н .... деп атайды.
8. ??рлы?та?ы ?зен суы ?рб?р .... , ал т?р? а?зада?ы су ..... а?арып
отырады.
9. М?хит бет?нен булан?ан суды? б?р б?л?г? о?ан ?айта ?осылады.
М?ны .... дейд?.
2 тапсырма. ?Е? ерекше? кестес?н толтыр.
1 Д?ние ж?з?ндег? е? тере? к?л. Максимум
тере?д?г? 1637 м.
2 Д?ние ж?з?ндег? е? ?лкен м?хит.
Ауданы.179,5 млн км2
3 Е? би?к сар?ырама, би?кт?г? 1054 м.
4 Е? ?р? те??з-к?л. Ауданы 371 мы? км2,
?зынды?ы 1200 км, ен? 320 км.
5 Е? ?р? ?зен бассейн?. Ауданы 7 млн км2
жуы?
6 Е? ?зын ?зен. ?зынды?ы 6671 км.
7 Е? к?ш? м?хит. Ауданы 14 млн км2.
1. ?Гидросфера туралы ??ым. Д?ниеж?з?л?к су
айналымы? та?ырыбын о?у.
2. ?Д?ниеж?з?л?к су айналымыны? жерг?л?кт? жерд??
экологиялы? жа?дайына ?сер?? атты ?осымша
материалдар дайындау
Документ
Категория
Презентации по биологии
Просмотров
21
Размер файла
2 354 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа