close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Ма?сатты аны?тау
Ма?сат-о?у жылыны? со?ында барлы? о?ушылар
?ж?з?п жетуге? ти?ст? со??ы н?тиже (нысаналы айла?).
Ма?сат?а жетуд?? ?алай ?лшенет?н?не ерекше к???л
аудару ?ажет- м?нда, ал б?р жа?ынан, жала?
декларация?а жоламау керек, ек?нш? жа?ынан,
м?ндеттермен (я?ни, ма?сат?а жетуге ?келет?н ?с?рекеттермен) шатыстырма?ан ж?н.
Ма?сат\ма?саттар
Ма?сат к?рсетк?штер?
аны?тама На?ты
?ол
жетерл?к
?лшенет?н
Инновациялы? жобаны ?з?рлеу
алгоритм?
I
жобалау кезе??
II
о?ыту кезе??
III
к?рсет?л?м кезе??
IV
?орытындылау
О?ыту кезе??
Инновациялы? жобада?ы ?зд?кс?з б?л?м
беру формальд?, к?пш?л?к, заманауи а?паратты?
технологияларды пайдалану?а ба?дарлан?ан,
ма?сатты ?станымдары бойынша жобамен
сыйысымды, андрагогикалы? болу?а ти?с ж?не
Колб бойынша ?л?мн?? барлы? т?рт циклын
?амтуы керек.
М?ндай о?ыту м??ал?мге абстракциядан
на?тылы??а ж?не рефлексиядан
?с-?рекетке
дей?нг? жолды ?туге м?мк?нд?к беред?
Ересектерд? о?ыту (?зд?кс?з б?л?м Жастарды
беру)
беру)
Е?
алдымен
ерекше
проблемалар?а ден ?ояды.
о?ыту
(?зд?кс?з
б?л?м
т?н Орта? проблемалар?а ден ?ояды.
О?ыту о?ып ж?рген адам?а, адам
баласына,
оны?
?м?рл?к
?ажетт?л?ктер?не,
оны?
б?г?нг?
практикалы?
?с-?рекет?не
ба?дарлан?ан.
О?ыту
алды??ы
буынны?
т?ж?рибес?н ме?геруге, к?таптар?а,
оларды? мазм?нына, алды??ы буын
игерген б?л?дер мен ?скерл?ктерд?
жина?тау?а ба?дарлан?ан.
О?ыту ба?дарламасы о?ып ж?рген О?ыту
алдын-ала
белг?ленген
адамны?
?ажетт?л?ктер?
мен ба?дарлама?а ба?ыну?а ??рылады.
?ызы?ушылы?тарына
?арай
??рылады.
?з т?ж?рибес?н?? нег?з?нде о?иды, Т?ж?рибен? байыту бас?аларды?
оны жа?а а?паратпен салыстырады, т?ж?рибес?н ?йрену ар?ылы ж?ред?.
ж?не сол ар?ылы ?з т?ж?рибес?н
толы?тырады.
?с ж?з?нде ?з?не ?олдану?а ?ажетт?н? Саба?тарда нен? ест?п, не туралы
ме?геред?.
о?ыса, соларды ме?геред?.
Басты назар ?з?н?? к?с?би б?л?кт?л?г?н, ?з?н??
азаматты?
сана-сез?м?
мен
м?ртебес?н
к?теруге, е?бек ж?не ?леуметт?к ?ызмет ету
жа?дайларын жа?сарту?а, ?з м?дделер?н(?з
балаларыны?
т?рбиеш?с?,
спортты,
таби?атты, техниканы, ба?ша к?т?м?н т.б.
с?йет?н ?уес?ой рет?нде) ?ана?аттандыру?а,
бос
уа?ытын
не??рлым
м?нд?
?йымдастыру?а ж?не т.б. аударылады.
Басты назар о?у жет?ст?г?не,
ба?алар?а,
сына?тар
мен
емтихандарды
тапсыру?а
даярлы?ына аударылады.
Ол шынай ?м?рмен, ?з?н?? ?аз?рг? ?м?р?мен
ж?не таяуда?ы перспективаларымен ты?ыз
байланыстыларды
ерекше
ынтамен
зерделейд?.
Мектеп берген б?л?м ?ткенге
с?йенед?
ж?не
олрады
пайдалану керек кезге ?арай
ед?у?р д?режеде еск?ред?, ал
осы ??былысты т?йс?ну о?у?а
деген
?ызы?ушылы?ты
т?мендетед?.
О?у материалыны? ?з?н ?ызы?тыратын Зей?н ба?дарлама ж?не м??ал?м
т?старына ерекше назар аударып, тере? белг?леген
б?л?м
аясымен
зерттейд?.
Б?л
салалар
бойынша
?з шектелед?.
зерттеулер?н
о?ан
?сыныл?ан
о?у
материалыны? шег?нен тыс ке?ейте алады.
Жа?а а?парат саласында м??ал?м
ересек ?ш?н ке?есш? ж?не гид
орнында ж?ред?, ол к?термелейд?
ж?не кемш?л?ктер?н ?деппен т?зейд?,
?з бет?нше ме?геру ?ш?н а?паратты?
жа?а к?здер?н н?с?айды ж?не
?сынады
Жа?а
а?паратты?
дерекк?з?
м??ал?мн?? ?з? болып саналады, ол
оны таратады ж?не оны тануды да
?з? реттейд?.
М??ал?м о?ушы?а ?ажетт? ж?не М??ал?м алдын-ала ба?дарламамен
ме?гер?мд? б?л?м к?лем?н беред?. белг?ленген бл?м к?з?н беред?.
Осы
к?лемд?
о?ушыны?
м?мк?нд?ктер?мен
ж?не
?ажетт?л?ктер?мен салыстырады
?з т?ж?рибес? е? жо?ары беделге ие О?ытуда
м??ал?м
мен
болады, м??ал?м мен к?таптар, жа?а априорлы? беделге ие.
а?парат осы т?р?ыдан ба?аланады.
к?таптар
Ал?ан б?л?мд? ?з ?с?нде б?рден О?ытудан жина?ан б?л?м байлы?ын
пайда?а асырсын деген ма?сатпен келешекте пайдалану к?зделед?.
о?ытылады.
О?у мен о?у а?паратын ме?геруд?? О?у а?паратыны? нег?зг? а?ымы т?к
ти?мд?л?г? оны? т?г?нен (м??ал?мнен ба?ытпен бер?лед?.
о?ушы?а)
ж?не
к?лдене??нен
(п?к?рсайыстарда
бас?а
о?ушылармен ке??нен п?к?р алмасу)
ар?ылы арттырылады.
Кер? байланыс саба?тарда о?у Кер? байланыс ?ада?алаушы (с?рау,
белсенд?л?г?н дамыту ар?ылы ж?зеге ба?алар)
немесе
кезе?д?
асырылады.
ба?ылау(ба?ылаулар,
сына?тар,
емтихандар)
ар?ылы
ж?зеге
асырылады.
О?ыту кез?ндег? о?у белсенд?л?г? О?у белсенд?л?г? о?ытуды?
?леуметт?к
ма?саты ре?нде болады.
- т?рленд?руш? болып табылады.
?з?нд?к
Ба?алар?а ба?дарланба?ан,
олар Ба?алар?а ба?дарлан?ан, басты зей?н
жанама р?лде, басты зей?н о?уды? жа?сы ба?алар алу?а ба?ыттал?ан.
пайдалылы?ына ба?ыттал?ан.
О?ыту барысында о?у ба?дарламасы О?ыту барысында о?у ба?дарламасы
объективт? (мысалы, сырттан жа?а ?згермейд?.
а?парат т?су?) ж?не субъективт?
(ты?даушыны?
талаптарыны?,
м?мк?нд?ктер?н??,
?ызы?ушылы?тарыны?
?згеру?)
себептерге байланысты ?ыс?аруы
да, ке?ею? де, ?згеру? де м?мк?н.
О?у
ба?дарламасы
о?ушыны? О?у ба?дарламасын б?л?м беруд?
?ажетт?л?ктер?н,
о?у
орныны? бас?ару мекемелер? беред? ж?не оны
м?мк?нд?ктер?н ж?не осы бей?нде м??ал?м осы ше?берде ж?зеге асырады.
о?ытуды?
?леуметт?кэкономикалы?
м?ндеттер?н
?штастыра та?далады.
Жобалау кезе??
Сырт?ы фазасы
мектепт? дамыту
ба?дарламасыны?
контекс?нде жобаны?
ма?сатын аны?тау
ма?сатты уа?ытты?
талабына сай
белг?ленген б?л?м
беруд?? талаптарымен\
сапалы? ?лшемдермен
с?йкестенд?ру.
?шк? фазасы
мектептег? ж?мыс матрицасын талдау
мектепт?? ?к?ру фильтр?н? ай?ындау;
санаттарына\ д?режелер?не
(кредиттермен) ?арай м??ал?мдер ?ш?н
дербес ?су критерийлер?н белг?леу;
ба?дарламаны, м??ал?мн?? ?су
нысандарын, есепке алу мен ба?ылау
нысандарын белг?леу.
К?рсет?л?м кезе??
ашы? саба?тар, шеберл?к сыныптары ж?не т.б
1. ?р м??ал?м ?з ?су?н жоба ше?бер?нде
к?рсете алады
2. н?тижес? ?леуметтенед?
.
?орытындылау кезе??
жобаны? н?тижелер? талданады
п?к?рлер зерттелед? ж?не ?орытылады
заманауи техникалы? ??ралдарды пайдалана
отырып, жет?ст?ктер портфолиосы дайындалады
келес? инновациялы? жобаны? м?ндеттер?
белг?ленед?
Педагогикалы? менеджмент де?гей?
? мектеп п?н?не ж?не о?ытуды? жаппай фронтальды?)
?
?
?
?
?
?
?
?
?д?с?не нег?здел?п ??рыл?ан б?йыру-?к?мш?л?к педагогикасы;
саба?та педагогты? гностикалы? функциясыны? басым
болуы;
саба?ты? о?ушыларда б?л?м ?алыптастыру?а ба?ыттал?ан
ма?саттары;
мазм?н нег?з?нде ма?саттарды жобалау;
саба?ты? ?орташа? о?ушы?а ба?дарлануы;
мектеп ба?асын ?минусты?? шкала бойынша пайдалану
(эталон-?5? ба?асы);
о?у тапсырмаларыны? о?у техникасын баяндамай
жобалануы;
репродуктивт? б?л?мдерд? ?алыптастыру?а ба?ыттал?ан
белсенд? ?д?стерд? пайдалану.
?аз?рг? саба?та нен? о?ыту керек?
Педагогикалы? ?ызмет ? ?з уа?ытыны?
экономикалы?, саяси, адамгерш?л?к ж?не
эстетикалы? ма?саттарына с?йкес ?скеле?
?рпа?ты ?з бет?нше ?ызмет етуге дайындау?а саналы
т?рде ба?ытта?ан ересек адамдарды? ?о?амды?пайдалы ?ызмет?н?? ерекше т?р?.
?аз?рг? саба? бес проекцияда:
1-проекция
? ?аз?рг? саба?та п?нд?к б?л?мд? на?тылаудан бас
тартып, ?таби?ат-?о?ам-адам? координаттарында
?мбебап д?ниетанымны? ?ргетасын ?алау?а
?итылу керек.
2-проекция
? ?аз?рг? саба?та жала? б?л?мд? ме?геру ж?йес?нен
бас тартып, б?л?мдер рухын ме?геру ж?йес?н
басшылы??а алу керек.
3-проекция.
? ?аз?рг? саба?та б?л?мд? ?шайнап? бермей, о?ушы?а
б?л?мд? ?з ?ажетт?л?ктер?н?? шег?нде ?з? алу?а
м?мк?нд?к беру керек.
4-проекция
? ?аз?рг? саба?та б?л?м беру емес, т?л?аны? ?м?рл?к
ма?ызды ?асиеттер?н ?алыптастыру керек, о?ушыны
университетке т?суге емес, ?м?рге дайындау керек.
5-проекция
? ?аз?рг? саба?та б?л?мд? жина?тау?а емес, ?леуметт?к
даналы??а ?келу керек.
?аз?рг? ж?не д?ст?рл? саба?
(салыстырмалы талдау)
? Б?р?н ?йренуге болады
?
Б?р?н ?йретуге болады
? Белсенд? ?ызмет орталы?ы о?ушы
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Белсенд? ?ызмет орталы?ы м??ал?м
О?ушы белсенд? ?ада?алаушы
О?ушы пассивт? ?ада?алаушы
О?ушы тер т?г?п ж?мыс ?стейд?
М??ал?м тер т?г?п ж?мыс ?стейд?
М??ал?м ти?ст? материалды о?ушыны? ?абылдау ерекшел?ктер?не
бей?мдей б?лед?, п?нд? ?з?нд?к заттан о?ушы?а арнал?ан зат?а
айналдыра алады. П?нд? ?м?рл?к ма?ызды б?л?ктерд?
?алыптастыру ?ш?н пайдалана б?лед?.
М??ал?м п?н?н ме?герген.
О?ыту процес? орталы?тандырыл?ан емес
Саба?та м??ал?м б?л?мд? жетк?зуш?.
? М??ал?м-?йымдастырушы, жоспарлаушы, режиссер
ж?не б?рге ?атысушы. О?у деп аталатын пьесаны?
басты ?рекет етуш? т?л?асы-о?ушы.
?
Саба?- моноспектакль, м??ал?м осы
спектакльд?? режиссер? ?р? орындаушысы. М??ал?мн??
функциясы-б?л?м беру.
? М??ал?м -саба?ты? менеджер?. М??ал?мн?? функциясы?
?
?
?
?
процест? о?ушыны? б?л?мд? алу?а м?мк?нд?г? болатындай
ет?п ?йымдастыру.
Саба?ты? ??рылымы ?алыптас?ан.
М??ал?м педагогика мен психология б?л?мдер?н ме?герген.
М??ал?м о?у материалын ??рылымдау ?скерл?г?н
ме?герген.
Саба? жа?сы ?тт?-б?л ?рб?р о?ушы ?з?н?? интеллектуалды?
ж?не шы?армашылы? ?аб?леттер? шег?нде барынша ?рекет
ет?п, ?з? ?ш?н пайдалы ?р? ма?ызды б?рде?е ал?анда.
Саба? жа?сы ?тт?-б?л м??ал?м ?з?не риза бол?анда.
? М??ал?м мен о?ушы сер?ктестер. ?з о?ушысыны?
?тер?с?не? к?ре б?лу, ?йткен? сонда ж?не тек сонда
?ана м??ал?м мен о?ушы с?хбаттасуда на?ыз
сер?ктестер бола алады, м?нда ?р?айсысыны?
с?рау?а, жауап беруге, ы?пал етуге, аны?тау?а
???ы да, жаупкерш?л?г? де бар.
?
Саба?та о?ушы диалог ж?рг?зед?, б?ра?
м??ал?м с?ра? ?ою?а, ы?пал етуге ж?не аны?тау?а
???ылы.
? Саба?та сырттай ?ара?анда тынышсыз, т?пт? шулы
ахуал болуы м?мк?н, б?л жерде к?п н?рсе
стихиялы т?рде болжамсыз ж?р?п жатыр, м??ал?м
т?рт?пт? са?тау-тынышты? болып, б?р-б?рден
с?йлету туралы ойламайды деген ?сер ?алуы
м?мк?н.
?
Сыныпта м?лг?ген тынышты? болу?а,
о?ушылар б?р-б?рден с?йлеуге ти?с-т?рт?п болуы
керек.
Педагогикалы? менеджмент т?р?ысынан д?ст?рл?
саба? пен ?аз?рг? саба?ты салыстырмалы талдау
Д?СТ?РЛ? САБА?
ПЕДАГОГИКАЛЫ? МЕНЕДЖМЕНТ
Т?Р?ЫСЫНАН
?ЙЫМДАСТЫРЫЛ?АН САБА?
?йымдастыру кезе??
?3 минут
?й тапсырмасын тексеру
-5-7 минут
?йымдастыру кезе??
-3 минут
Жа?а материалды т?с?нд?ру
-10 минут
О?у тапсырмаларын орындау (2)
-35 мин.
Жа?а материалды бек?ту 15 минут
Орындал?ан тапсырмаларды
талдау ж?не ба?аларды хабарлау
-5 минут
?й тапсырмасы - 3-5 минут
Саба? ?орытындысы (3)
-3 мин.
Жа?а а?паратты ?з бет?нше ме?геру (1)
? 5-7 мин.
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
136
Размер файла
266 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа