close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЗАВДАННЯ ТА ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

код для вставкиСкачать
ВСТУП ДО КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Підготовлено адвокатом, доктором юридичних наук, професором кафедри правосуддя
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Яновською Олександрою Григорівною
Тема 1
ЗАВДАННЯ ТА ЗАСАДИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
КПК 1960 р.
КПК 2012 р.
1.
охорона прав та
законних інтересів фізичних і юридичних
осіб, які беруть участь в кримінальному
судочинстві
1.
захист особи, суспільства та держави від
кримінальних правопорушень
2.
швидке і повне розкриття злочинів
2.
охорона прав, свобод та законних інтересів
учасників кримінального провадження
3.
викриття винних
3.
4.
забезпечення правильного застосування
Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив
злочин, був притягнутий до
відповідальності і жоден невинний не був
покараний
забезпечення швидкого, повного та
неупередженого розслідування і судового
розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив
кримінальне правопорушення, був
притягнутий до відповідальності в міру
своєї вини, жоден невинуватий не був
обвинувачений або засуджений, жодна
особа не була піддана необґрунтованому
процесуальному примусу і щоб до кожного
учасника кримінального провадження була
застосована належна правова процедура
ст. 2
ст. 2
ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
КПК 1960 р.
КПК 2012 р.
1) ------------
1) верховенство права (ст. 8)
2) принцип законності (ст. 129 КУ, ст. ст. 5, 15
КПКУ)
2) законність (ст. 9)
3) принцип рівності усіх учасників судового
процесу перед законом і судом (ст. ст. 21, 24, 26,
129 КУ, ст. 16 КПКУ)
3) рівність перед законом і судом (ст.
10)
4) принцип невід’ємного права людини на життя
та на повагу до його гідності (ст. ст. 27, 28 КУ)
4) повага до людської гідності (ст. 11)
5) принцип права людини на свободу та особисту
недоторканність (ст. 29 КУ, ст. 14 КПКУ)
5) забезпечення права на свободу та
особисту недоторканність (ст. 12)
6,7,8) принцип права людини на недоторканність
житла, таємниці листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції, особистого
та сімейного життя (ст. ст. 30, 31, 32 КУ, ст. 14-1
КПКУ)
6) недоторканність житла чи іншого
володіння особи (ст. 13)
9) ----------
9) недоторканність права власності (ст.
16)
7) таємниця спілкування (ст. 14)
8) невтручання у приватне життя (ст. 15)
ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
КПК 1960 р.
КПК 2012 р.
10) принцип забезпечення доведеності вини
(презумпція невинуватості) (ст. ст. 62, 129 КУ, ст.
22 КПКУ)
10) презумпція невинуватості та
забезпечення доведеності вини (ст. 17)
11) ---------
11) свобода від самовикриття та право
не свідчити проти близьких родичів та
членів сім’ї (ст. 18)
12) ----------
12) заборона двічі притягувати до
кримінальної відповідальності за одне і
те саме правопорушення (ст. 19)
13) принцип забезпечення обвинуваченому права
на захист (ст. ст. 53-1, 59, 63, 129 КУ, ст. 21 КПКУ)
13) забезпечення права на захист (ст.
20)
14) принцип обов’язковості рішень суду (ст. ст.
124, 129 КУ, ст. 403 КПКУ)
14) доступ до правосуддя та
обов’язковість судових рішень (ст. 21)
15) принцип змагальності сторін та свободи в
наданні ними суду своїх доказів і у доведенні
перед судом їх переконливості (ст. 129 КУ, ст. 16-1
КПКУ)
15) змагальність сторін та свобода в
поданні ними суду своїх доказів і у
доведенні перед судом їх
переконливості (ст. 22)
ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
КПК 1960 р.
КПК 2012 р.
16) принцип безпосередності, усності та
безперервності судового процесу в кримінальних
справах (ст. 257)
16) безпосередність дослідження
показань, речей і документів (ст. 23)
17) принцип забезпечення апеляційного та
касаційного оскарження рішення суду( ст. ст. 125,
129 КУ, ст. 24 КПКУ)
17) забезпечення права на оскарження
процесуальних рішень, дій чи
бездіяльності (ст. 24)
18) принцип підтримання державного
обвинувачення в суді прокурором (ст. ст. 121, 129
КУ) та принцип публічності (ст. 4 КПКУ)
18) публічність (ст. 25)
19) принцип диспозитивності (ст. 16-1 КПКУ)
19) диспозитивність (ст. 26)
20) принцип гласності судового процесу та його
20) гласність і відкритість судового
повне фіксування технічними засобами (ст. 129 КУ, провадження та його повне фіксування
ст. ст. 20, 87-1 КПКУ); принцип обов'язковості
технічними засобами (ст. 27)
ведення протоколів(ст. 84 КПКУ)
21) ---------
21) розумність строків (ст. 28)
22) принцип державної мови судочинства (ст. 10
КУ, ст. 19 КПКУ)
22) мова, якою здійснюється
кримінальне провадження (ст. 29)
Тема 2
СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРОВАДЖЕННЯ
СТАДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
КПК 1960 р.
КПК 2012 р.
1) порушення кримінальної справи
1) ------------------
2) досудове розслідування
2) досудове розслідування
3) попередній розгляд справи суддею
3) підготовче провадження
4) судовий розгляд справи
4) судовий розгляд
5) апеляційне провадження
5) провадження в суді апеляційної
інстанції (апеляційне провадження)
6) виконання вироку, постанови і
ухвали суду
6) виконання судових рішень
7) касаційне провадження
7) провадження в суді касаційної
інстанції (касаційне провадження)
8) перегляд судових рішень Верховним
судом України
8) провадження у Верховному Суді
України
9) перегляд судових рішень за
нововиявленими обставинами
9) провадження за нововиявленими
обставинами
ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (СТ. 214)
Таблиця 1
Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене
кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що
можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до
Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.
Виняток:
у випадку виявлення ознак кримінального
правопорушення на морському чи
річковому судні, що перебуває за межами
України,
досудове
розслідування
розпочинається негайно; відомості про
нього вносяться до Єдиного реєстру
досудових розслідувань при першій
можливості.
На початку розслідування слідчий
перевіряє
наявність
вже
розпочатих
досудових
розслідувань щодо того ж
кримінального правопорушення.
Заявник отримує від органу, до
якого він подав заяву, документ
(талон-повідомлення),
що
підтверджує
її
прийняття
і
реєстрацію (ст. 60 КПК).
Внесення прокурором, слідчим (уповноваженою особою підрозділу
інформаційно-аналітичного забезпечення) інформації до Єдиного реєстру
досудових розслідувань (ЄРДР) та початок досудового розслідування.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про:
1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела
обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення;
2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника;
3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального
правопорушення;
4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведені
потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела;
5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті)
закону України про кримінальну відповідальність;
6) прізвище, ім'я, по батькові та посада слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та розпочав
розслідування;
7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Повідомлення із дотриманням вимог ст.ст. 111, 112, ч. 6 ст. 214 КПК, слідчим (іншою уповноваженою
особою: о/у, ДІМ ) прокурора, заявника та потерпілого про початок розслідування.
Якщо відомості внесені прокурором до ЄРДР, він невідкладно, але не пізніше наступного дня з дотриманням правил
підслідності прокурор зобов’язаний передати наявні у нього матеріали до органу досудового розслідування та доручити
(відповідним дорученням у порядку п. 3 ч. 2 ст. 36 КПК) проведення досудового розслідування.
СТРОКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (ст. 219)
СТРОКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (§ 4 гл. 24)
ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (ст. 284)
ГЛАВА 25. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ
СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ
ПІДГОТОВЧЕ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ (ст. 314)
ПРОЦЕДУРА СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ (ст. 342-368)
ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА НАСЛІДКАМИ
РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ (ст. 407)
ПОРЯДОК та СТРОКИ КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ (ст. 426)
ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ ЗА НАСЛІДКАМИ
РОЗГЛЯДУ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ (ст. 436)
ОСОБЛИВІ ПОРЯДКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (РОЗДІЛ VI)
Тема 3
СТОРОНА ЗАХИСТУ ЯК СУБ’ЄКТ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
СТОРОНА ЗАХИСТУ (§ 3 гл. 3)
Тема 4
ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ
ДОКАЗИ ТА ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ
ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНОМУ
ПРОВАДЖЕННІ
ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ (ст. 93)
Тема 5
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ВИДИ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
(ст. 131)
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ (§ 1 гл. 18)
ОБСТАВИНИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБРАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ
(ст. 178)
ЗАСТАВА (ст. 182)
ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ (ст. 183)
ЗАТРИМАННЯ ОСОБИ
Тема 6
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ
(РОЗШУКОВИХ), НЕГЛАСНИХ
СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ТА
СУДОВИХ ДІЙ
СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ (гл. 20)
НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ (§ 1 гл. 21)
ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ (§ 2 гл. 21)
Тема 7
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ
БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО,
ПРОКУРОРА ТА СЛІДЧОГО СУДДІ
РІШЕННЯ, ДІЇ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО ЧИ ПРОКУРОРА, ЯКІ
МОЖУТЬ БУТИ ОСКАРЖЕНІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА
ПРАВО НА ОСКАРЖЕННЯ (ст. 303)
АЛГОРИТМ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО
АБО ПРОКУРОРА ДО СУДУ
АЛГОРИТМ ОСКАРЖЕННЯ НЕДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ ДО
ВИЩЕСТОЯЩОГО ПРОКУРОРА
АЛГОРИТМ ОСКАРЖЕННЯ СЛІДЧИМ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
ПРОКУРОРА ДО ВИЩЕСТОЯЩОГО ПРОКУРОРА
УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОСКАРЖЕННЮ ПІД ЧАС
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (гл. 26)
АЛГОРИТМ ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ
ПОРЯДКУ
Тема 8
ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ
ПРИСЯЖНИХ
ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПРИСЯЖНИХ
Тема 9
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА
ПІДСТАВІ УГОД
ОГЛЯД ПРОЦЕСУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ
Проходження справ через систему: Вирішення справ 1000 заарештованих за вчинення фелоній
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД (гл. 35)
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
77
Размер файла
6 559 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа