close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лекция 2

код для вставкиСкачать
Курс “СОЦІОЛОГІЯ”
для фізичного факультету
Лекція 5. “Соціальна
структура та стратифікація
суспільства”
проф. Ольга Дмитрівна Куценко
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, факультет соціології
f_ok@iatp.org.ua
Зміст:
1.
Поняття соціальної структури та її компоненти
2.
Поняття соціальної групи, її функції та різновиди
3.
Поняття соціального статусу та ролі. Явища
рольового набору, статусної неконсистентності
та міжрольових конфліктів.
4.
Поняття та фактори соціальної стратифікації.
Системи соціальної стратифікації. Особливості
соціально-економічної стратифікації українського
суспільства.
5.
Класова структура суспільства. Поняття
соціального класу. Функціональні та конфліктні
уявлення про класову структуру.
Структурування класової системи в сучасній
Україні: загальне та специфічне у порівнянні з
європейськими суспільствами.
2
Література:
Смелзер Н. Социология. Учебное пособие \ Пер.с англ. М.:
Феникс, 1994.
Гіденс Е. Соціологія. Навчальний посібник \ Пер.з англ. –
Київ: Основи, 1999.
Соціологія: Навч. посібник / За ред. С. Макеєва. – Київ:
Знання, 2005. Розділ 4.
Структурні виміри сучасного суспільства: Навч. посібник /
За ред. С. Макеєва. – Київ: ІС НАНУ, 2006.
Куценко О.Д. Общество неравных. Классовый анализ
неравенств в современном обществе: опыты западной
социологии. – Харьков: ХНУ, 2000.
Украинское общество в европейской перспективе / Под ред.
Е.И.Головахи. Киев: ИС НАНУ, 2007.
Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация:
Учеб. пособие.- М.: Аспект Пресс, 1996.
3
Поняття соціальної структури - стала сукупність об’єднань людей на основі взаємних
потреб, інтересів, цінностей, діяльності, спільності долі
та/або становища та зв’язків між ними.
Компоненти структур є взаємозалежними.
Структури забезпечують наступність в динаміці суспільства та
його стійкість.
Oб’єктивні компоненти
Соціальні позиції як результат
Суб’єктивні компоненти
Соціальні диспозиції
диференціації та локалізації індивідів у
– або сталі системи
просторі значущих в суспільстві ресурсів. цінностей, норм,
На основі спільних позицій формуються: вірувань, які поділяють
4
Групи, Класи, Статуси, Ролі конкретні спільноти
РЕСУРСИ, в доступі до яких
формуються компоненти соц. структур:
Типи ресурсів:
Основні показники:
1. Економічні
Власність, доход
2. Політичні
Влада, вплив, контроль в організаціях та спільнотах
3. Трудові
Зайнятість, її форма, професія, посада, кваліфікація
4. Культурні
Способи споживання, життєві стилі, манери, історична доля
5. Соціальні
Доступ до високо статусних соціальних сіток, соціальних
спільнот і організацій
Престиж, репутація, популярність, авторитет
6. Символічні
7. Громадянські
8. “Людські”
Право власності, об’єднання, виборче право, політичні свободи
та можливість їх використання
Знання, вміння, досвід, кваліфікація, формальна освіта, здоров’я
9. Територіальні
5
Соціальна група (за Р. Мертоном) –
сукупність індивідів, об’єднана певними
інтересами, потребами, цінностями,
представники якої:
взаємодіють між собою тим чи іншим
способом у межах певних правил (безпосередньо /
опосередковано, пасивно / активно, конфліктно / солідарною,
емоційно / раціонально),
мають почуття приналежності
(самоідентифікація) до даної групи,
сприймаються іншими як такі, що належать до
даної групи (ідентифікація).
Будь-які соціальні групи мають внутрішню
структуру та культуру, яка надає специфіку
груповим взаємодіям.
6
Функції соціальної групи (за Т.Парсонсом):
спільне виконання діяльності для задоволення значущих для
членів групи потреб. Завдяки розподілу праці та ролей
групова діяльність стає більш успішною.
задоволення прагнення індивіду до схвалення, поваги, довіри
2) експресивна з боку інших, до самопрезентації.
3) соціальна підтримка - подолання почуття страху, сильних негативних емоцій.
1) інструментальна -
4) соціалізація -
придбання необхідних для життя в суспільстві навичок,
цінностей та правил.
7
1-2. Різновиди соціальних груп:
1.
(Ч.Кулі, 1909): Первинні - невеликі сукупності
індивідів, які безпосередньо та регулярно взаємодіють один
з одним, мають конкретний спільний інтерес та пов’язані
емоційними стосунками.
* сім’я, групи колег, учнів, сусідства, членів клубу…
Вторинні
- взаємодія між членами групи має частіше
опосередкований та раціональний характер, підпорядкована
досягненню спільних цілей. Виникнення, характер дії такої
групи обумовлюється її функціональним призначенням.
* виробничі, громадські об’єднання …
2. Е.Мейо (1920-і) :Формальні та неформальні –
останні виникають стихійно, обов’язки їх членів не є
заданими, суттєво залежать від реального внеску
представників групи у вирішення спільних проблем.
Значна роль моральних регуляторів поведінки та морального
лідерство певних осіб.
8
3-6. Різновиди соціальних груп:
3. Малі (сім’я, первинний трудовий колектив тощо),
середні та великі (класи, етноси, нації, покоління,
вікові, територіальні спільноти, тощо).
4. Групи членства та референтні групи (Г. Хаймен)
– до яких людина не належить, але співвідносить себе з
групою як зі зразком, орієнтується на її моделі поведінки.
5. Номінальні (статистичні) – займають подібні позиції
у просторі розподілу ресурсів та виділяються за
відповідними об’єктивними ознаками.
та реальні – мають відповідну ідентифікацію та поділяють
подібні практики та способи життя.
6. Неорганізовані (маса, натовп, ситуативні групи),
слабоорганізовані (аудиторія, групи інтересів
тощо) та високоорганізовані (нація, політична,
трудова організація, будь-які групи членства..). 9
Поняття соціального статусу та ролі
Соціальний статус – це позиція
людини (групи) в системі розподілу праці та
значущих ресурсів, яка пов’язана з певними
правами та обов’язками, привілеями та
престижем.
М.Вебер, Р.Лінтон
Приписані (аскриптивні) статуси – людина має від
народження, за походженням.
Досягнуті статуси – є результатом індивідуальних
намагань та соціальної оцінки діяльності людини.
Р.Тернер Соціальна роль – це динамічний аспект
статусу, сукупність соціально визначених правил
та очікувань, усталених зразків поведінки,
пов’язаних з конкретними соціальними
позиціями і статусом індивіда (групи).
10
Основні характеристики соціальної
ролі (за Т. Парсонсом):
1) емоційність 2) спосіб отримання 3) масштаб 4) формалізація 5) мотивація -
очікування від носіїв ролі більшого або меншого прояву
стриманості в певних ситуаціях взаємодії
обумовлена приписаним або / і досягнутим статусом
зв’язок ролі з більш або менш широким функціональним
полем (полями) взаємодії з іншими, а також широта
соціальних сіток взаємодії при виконанні ролі
обумовленість виконання ролі формальними правилами та
санкціями або / і неформальними стосунками, які
ґрунтуються на довірі, звичаях
переважні спонукальні причини приймання та виконання
ролі, які випливають з потреб та інтересів людини
11
Соціальні нерівності, класи та
стратифікація
Структури соціальних позицій, статусів та ролей пов’язані з
нерівним доступом до наявних в суспільстві ресурсів.
Соціальні нерівності, які є ієрархічними та підтримуються
існуючими в суспільстві інститутами, утворюють систему
соціальної стратифікації.
Соціальна стратифікація – це процес і результат розшарування
суспільства за окремими показниками на верстви (страти),
розташовані в ієрархічному порядку.
Соціальні нерівності, які підтримуються існуючими в суспільстві
інститутами та обумовлюють суттєво різні життєві шанси великих
соціальних груп, їх різні позиції та диспозиції в суспільстві,
утворюють класову структуру суспільства.
Соціальний клас – це велика соціальна група, для якої
характерна спільність життєвих шансів, повязаних з доступом до
конкретної комбінації соціально значущих ресурсів, з місцем в
суспільному розподілі праці та винагород, з певним баченням
суспільства та своїх шансів в ньому.
12
Елементарні показники та фактори
соціальної стратифікації:
П. Сорокін (1920-і рр.)
власність
доход
влада, контроль
освіта, професійна зайнятість
соціальний престиж
Форми соціальної стратифікації:
1. Економічна: основні показники – доход,
власність.
2. Політична: показники влади, контролю,
приналежності до політичної організації.
3. Професійно-статусна: показники освіти,
кваліфікації та престижу професійної діяльності.
13
Провідні тенденції в динаміці
соціальної структури сучасного
українського суспільства:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Здійснюються глибинні структурні перетворення як
процес самоорганізації суспільства, який не є вільним
від суспільно-політичних рішень.
ринково-демократичні перетворення, які більшість
західних країн пройшла в індустріальну епоху розвитку;
загальноцивілізаційний постіндустріальний зсув
суспільства.
Утворення нових класових позицій, відповідних до
структури капіталістичних відносин (власники,
підприємці, посередники)
Зменшення соціального впливу робітників.
Підвищення (з початку 2000-х) соціального
впливу професіоналів, експертів (“класу знання”)
Відтворення соціального розколу між елітами та
поза-елітними групами (усіма соціальними класами)
Поглиблення поляризація населення за майновими
признаками.
Суттєві зміни в структурі зайнятості, зростання
чисельності нових професій та форм зайнятості.
14
Рівень нерівностей в доходах, коеф. Джіні
(World Bank, Transition. Vol.9, no 3 (June 1998), p.6.)
Росія
Україна
Литва
Польща
Чехія
1987 – 1988
24
23
23
26
19
1993-1995
48
47
37
28
27
З 19 країн Центр. та Східної Європи в 2007 році Україна
(одна з найбільш багатонаселених країн) залишається
однією з найбільш бідних країн (на рівні Албанії).
Найнижчий рівень доходу на душу населення є тільки в
Боснії та Герцеговині, Сербії та Молдові.
15
Самооцінка матеріального стану
української сім’ї за останні 2-3 місяці року
“Українське суспільство: Соціологічний моніторинг”, ІС НАНУ
1. Інколи жебракуємо
2. Інколи голодуємо
3. Лише на харчування
4. Вистачає на прожиття
5. Все необхідне, без
заощаджень
6. Все необхідне, із
заощадженнями
7. Повний достаток
Індекс матер. стану (-3 < I < +3)
2002
3.1
9.6
49.3
23.5
11.6
2003
2.9
7.5
46.7
27.7
11.7
2004
1.7
5.9
42.0
32.4
13.9
2005
1.4
4.0
41.3
30.2
14.4
2006
0.5
4.0
35.5
36.2
15.7
2.0
1.7
2.1
2.1
3.6
0.3
-0.613
0.2
-0.547
0.6
-0.390
0.3
-0.340
0.3
-0.202
16
“Як би Ви могли описати зараз стан Вашого
сімейного доходу?” – ESS, 2004/05
Австрія В.Британія Німеччина Польща Угорщина Україна
Живу
комфортно
на дохід
Можна
жити на
дохід
Відчуваю
певні
складнощі
Відчуваю
серйозні
матеріал.
труднощі
Не знаю
39.3
37.9
28.7
5.0
8.0
0.9
46.8
43.8
52.5
53.8
56.3
18.5
7.9
13.5
13.6
35.4
24.7
46.2
2.7
3.4
3.8
5.2
10.1
32.4
3.1
1.4
1.4
0.6
0.8
2.0
17
Модель формування соціальноекономічного статусу в індустріальних
суспільствах (за Д. Трейманом, Г. Гензбумом) :
Освіта, професія, статус батьків
Рівень урбанізації в період соціалізації
Освіта індивіда
Професія, її престиж
Сектор зайнятості (с/госп. або інші)
Доход
соціально-економічний статус
18
Фактори соціального статусу в
сучасній Україні:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
доход,
вік,
рівень освіти,
характер зайнятості,
рівень добробуту сім’ї (походження),
менше – фактори регіону та місця
проживання (за урбанізацією
населеного пункту),
збільшується значення фактору
професії.
19
НЕВІДОМЕ:
Подальший вплив капіталізації суспільних
відносин на структуру соціальних
нерівностей ?
Залежність соціально-економічної
стратифікації від “культури бідності”
радянського суспільства ?
Чим пояснюється розрив між суб’єктивною
бідністю і зростанням об ’єктивних
показників добробуту населення ?
Який зв’язок між соціальною
стратифікацією та політичною участю ?
20
Фактори класових позицій та основні класи за
Е.О.Райтом
(неомарксистський напрямок,
1980-1990-і рр.):
власність на засоби виробництва (ресурси). За цим критерієм
утворюються класові позиції:
крупних капіталістів,
середніх та дрібних роботодавців,
дрібних буржуа (підприємців), які не мають найманих робітників;
вплив, контроль у виробничому процесі, що формує наступні
класові позиції:
Крупних менеджерів, керівників, що приймають організаційні рішення,
Первинних керівників, майстрів та бригадирів, що мають владу над
підлеглими, проте не включені у процес прийняття організаційних рішень,
Фахівців-технократів, що мають контроль над фізичним капіталом.
володіння особливими вміннями, кваліфікацією. Формуються
позиції різних професійних груп, що потребують або не потребують
високої академічної кваліфікації, для яких потрібна або не потрібна
спеціальна підготовка.
(Wright E.О. Class Counts. Comparative Studies in Class Analysis.
– Cambridge: Cambridge University Press, 1997)
Райт Э., Костелло С., Хейчен Д., Спрэйг Дж. Классовая структура американского
общества // Социологические исследования.
- 1984. - № 1. - С. 152-163.
21
Ієрерхія відносин між
класовими позиціями
Е.О.Райт:
Капіталістичний спосіб
виробництва
Просте товарне
виробництво
1. Капіталісти
2.
Вищій середній клас
(менеджери, спеціалісти)
__________________________
Поріг експлуатації
3. Дрібна
буржуазія
4. Нищій середній клас (супервайзори, кваліфіковані службовці)
5. Робітничий клас
(некваліфіковані службовці, робітники)
-------------------------------------Поріг абсолютного відчуження
6. Андерклас
22
Типи класових структур та їх риси:
Тип
класової
системи
Феодалізм
Капіталізм
Принципові
ресурси
Робоча
сила
Засоби
виробництва
(економ.
цінності)
Етатизм
(держ.
соціалізм)
Організація
(політ.
цінності)
Соціалізм
(постінду
стріалізм)
Уміння,
кваліфікація,
освіта
Механізм
експлуатації
Провідні класи
Альтернативні класи
Мета суспільної
трансформації
Поміщики і
залежні
селяни
Буржуазія
Індивідуальне
визволення
Капіталіст і
найманий
робітник
Менеджери
Усуспільнення
засобів
виробництва
Планове
Керівники,
присвоєння менеджери та
та розподіл
виконавці
додаткового
продукту,
основане на
ієрархії
Договірний
Інтелігенція,
перерозподіл
професіододаткового
нали та
продукту від
робітники
робітників до
фахівців
Інтелігенція
та
професіонали
Демократизація
організаційного
контролю
?
Реальна (суттєва)
соціальна рівність
Примусове
відчуження
додаткової
праці
Ринковий
обмін робочої
сили і товарів
23
Динаміка основних класових груп в СРСР
(у % до зайнятого населення): Народное хозяйство СССР за
70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. М., 1987.С. 11-12.
Год: 1913 1924 1928 1939 1959 1970 1979 1987
Классовые группы
1. Рабочие
2. Служащие (всего)
в т.ч. аппарат
гос.управления
3. Колхозное крестьянство
и кооперирован.
ремесленники
4.Некооперированные крестьяне, ремесленники
14,6 10,4 12,4 33,7 50,2 57,4 60,0 61,8
2,4
4,4
5,2
.
.
.
-
1,3
2,9
66,7 75,4 74,9
5. Буржуазия, помещики (в 16,3
том числе мелкие)
8,5
4,6
16,5 18,1 22,1 25,1 26,2
5,4
2,0
1,9
2,0
2,0
47,2 31,4 20,5 14,9 12,0
2,6
0,3
0
0
0
-
-
-
-
24
Класовий розподіл, Україна, ESS/2005, n=3453
Отношение к средствам производства:
Собственники
Служащие
4
Специалисты
менеджеры
7
Полуквалиф.
Руководители
10
Неквалифиц.
Руководители
0.3
1.3
2.6
1.1
2
Мелкие
работодатели
5
Специалисты
супервизоры
8
Полуквалиф.
Супервизоры
11
Неквалифиц.
Супервизоры
1.2
1.0
4.2
2.6
3
Мелкая
буржуазия
6
Специалисты
исполнители
9
Квалифициров
анные рабочие
12
Неквалифицированные
рабочие
0.8
5.3
32.3
47.3
2.3
7.6
39.1
Специалисты
Полуквалиф.
51.0
5.0
7.8
84.9
Менеджеры
Ср. руководители
Исполнители
Отношение к влиянию
1
Капиталисты
100.0
Неквалифиц.
Отношение к дефицитным умениям
25
Класовий розподіл, Західна Європа, ESS/2005, n=19441
Отношение к средствам производства:
Собственники
Служащие
4
Специалисты
менеджеры
7
Полуквалиф.
Руководители
10
Неквалифиц.
Руководители
0.7
2.2
3.2
1.5
2
Мелкие
работодатели
5
Специалисты
супервизоры
8
Полуквалиф.
Супервизоры
11
Неквалифиц.
Супервизоры
4.4
3.1
6.3
5.0
3
Мелкая
буржуазия
6
Специалисты
исполнители
9
Квалифициров
анные рабочие
12
Неквалифицированные
рабочие
7.9
5.1
22.0
14.5
10.4
31.5
Специалисты
Полуквалиф.
6.9
14.4
66.0
Менеджеры
Ср. руководители
Исполнители
Отношение к влиянию
1
Капиталисты
38.9
45.0
100.0
Неквалифиц.
Отношение к дефицитным умениям
26
Класова структура за схемою Еріксона-ГолдторпаПортокареро (EGP), ESS - 2004/2005; валідний % по странах
Обобщенные
классовые
позиции
Социальные классы –
11-классовая версия
I Профессионалы, служащие,
руководители, собственники
крупных предприятий
II Профессионалы,
служащие, руководители,
собственники мелких
предприятий
Всего по 1 классовой позиции
2.Проміжний
IIIa Работники рутинного
нефизического труда
IIIb Низший обслуживающий
персонал
Всего по 2 классовой позиции
IVa Мелкие собственники,
3. Дрібна
самозанятые с
буржуазія
работниками
IVb Самозанятые без
работников
Германия
Польша
Украина
15.77
8.38
13.05
22.21
13.4
14.33
37.98
21.78
27.38
13.62
9.35
8.28
8.63
8.42
6.61
22.25
17.77
14.89
2.69
2.7
1.05
3.44
4.75
1.69
6.13
7.45
2.74
4.08
5.08
2.69
11.41
15.29
13.61
15.49
20.37
16.3
15.12
19.82
21.81
15.12
19.82
21.81
1.7
2.74
14.19
1.23
10.02
2.63
2.93
100% = 6149
12.76
100% = 2694
16.82
27
100% = 3599
1. Службовий
Всего по 3 классовой позиции
V Техники и руководители в
4. Кваліфік.
сфере физического труда
робітники
VI Квалифицированные
рабочие
Всего по 4 классовой позиции
5. Некваліф.
робітники
VIIa Неквалифицирован.
рабочие
Всего по 5 классовой позиции
6. Наймані с/г
працівники
VIIb С/х работники
IVc Самозанятые крестьяне,
фермеры
Всего по 6-7 классовым позициям в с/х
Всего
7. Фермери
Тенденції змін в класових та стратифікаційних
структурах сучасних суспільств:
1.
Соціальні класи стають все більш дискретними, мають
прозорі соціальні мережі;
2.
Змінюються фактори утворення класів: посилюється роль
факторів культури і професійної освіти;
3.
Модель міжкласових відношень не може бути ієрархічною,
бо соціальні класи утворюються на підставі доступу до
різних комбінацій соціальних ресурсів. Тобто класи все
менше розміщуються у вертикалі “вищих / нижчих”;
4.
Поглиблюються соціальні розриви між правлячими елітами
і класами, між класами і андеркласом (групою “соціально
виключених”);
5.
Постійною рисою сучасних стратифікаційних систем є
висока соціальна мобільність між класами, яка
проявляється як між поколіннями, так і у межах покоління
на протязі життєвого шляху. Досягнутий статус відіграє
основну роль у мобільності.
28
Обов’язкове домашнє завдання:
1) Реферат / есе: Що таке “сучасне суспільство”?
2) Підготовка рецензій на 2 статті
(6-10 стор.)
(кожна по 2-3 стор.):
Головаха Є., Паніна Н. Етапи і тенденції трансформації українського суспільства: від
«перебудови» до «помаранчевої революції» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг, № 3,
2006.
Городская революция: бурги без буржуа
http://demoscope.ru/weekly/knigi/s&r/vishn4.pdf
Заборовски В. Эволюция социальной структуры: перспектива поколений // Социология:
теория, методы, маркетинг. 2005, № 1. С.8-36.
Кларк Д. Потребление и город, современность и постсовременность.
http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/klark.html
Куценко О. О некоторых социоструктурных последствиях институциональных изменений в
украинском обществе // Социология: теория, методы, маркетинг. 2000, № 2. С. 26-32.
Куценко О. Украина в трансформационных процессах: Quo vadis? // Социология: теория,
методы, маркетинг. 2007, № 1. С.18-40.
Лейн Д. Элиты, классы и гражданское общество в период трансформации государственного
социализма // Социология: теория, методы, маркетинг. 2006, № 3. С. 14-31.
Паніна Н. Фактори національної ідентичності, толерантності, ксенофобії і антисемітизму в
сучасній Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. №4, 2005. С.26-45.
Погорелая Н., Деева Т. Объективные и субъективные факторы психологического
благополучия (Польша, Венгрия, Грузия, Украина) // Социология: теория, методы,
маркетинг. 2007, № 1. С.151-.
Симончук Е. Рабочий класс в Украине: хроника потерь // Социология: теория, методы,
маркетинг. 2005, № 4. С.5-25.
Хмелько В. Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості та тенденції змін за
роки незалежності - http://www.kiis.com.ua/txt/pdf/ing-ethn.pdf
Штомпка П. Культурная травма в посткоммунистическом обществе // Социс, №1, 2, 2001.
29
Дякую за увагу!
30
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
24
Размер файла
396 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа