close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація FBMT - Відкритий міжнародний університет

код для вставкиСкачать
Факультет біомедичних технологій
Декан – кандидат біологічних наук
Мовчан Валентина Олексіївна
- Кафедра мікробіології та сучасних біотехнологій
Завідувач – професор, доктор біологічних наук
Антипчук Адель Федорівна
- Кафедра екології
Завідувач - професор, доктор біологічних наук
Піляшенко-Новохатний Андрій Ігоревич
- Кафедра імунології
Завідувач - професор, доктор біологічних наук
Шичкін Валентин Петрович
Кафедра
мікробіології та сучасних біотехнологій
• У 1957 році закінчила з
відзнакою Київський
державний університет ім.
Т.Г. Шевченка.
• Вчений ступінь доктора
біологічних наук отримала в
липні 1979 року за
багаторічне дослідження
„Микроорганизмы и
вызываемые ими процессы в
Завідувач – Антипчук Адель карповых рыбных прудах
Федорівна – доктор біологічних
Украинской ССР”.
наук, професор
Проф. А.Ф. Антипчук – Лауреат премії ім. Д.К. Заболотного,
Державної Премії України в галузі науки і техніки 2012 р.
• У 1980 - 2005 рр. працювала в Інституті мікробіології та вірусології
ім. Д.К. Заболотного у відділі загальної та ґрунтової мікробіології на
посаді провідного наукового співробітника, де очолювала
позаструктурну лабораторію.
• Підготувала 5 кандидатів наук.
• Є автором і співавтором 232 наукових праць,
• у т.ч. 10 авторських свідоцтв на винаходи, 8 патентів України,
• 12 монографій, 4 навчальних посібників.
•
В Університеті „Україна” на посаді завідувача кафедри
мікробіології та сучасних біотехнологій працює з 2006 року.
• Протягом 2008-2010 років у складі творчого колективу фахівців
НАН України та УАН брала активну участь у плануванні та
проведенні мікробіологічних досліджень за грантом, наданим
Американською Асоціацією органічного землеробства „Розробка
способів доставки поживних речовин рослин з метою отримання
екологічно чистої продукції”.
Кафедра екології
Наукові дослідження д.б.н.
Піляшенка-Новохатнього А.І.
пов’язані з вивченням ролі ґрунтових
мікроорганізмів у біокорозії. У 2007
видав монографію „Биокорозия
металлов”, а в 2008 році разом зі
співробітниками Національного
університету ім. Т.Г. Шевченка –
„Геохімічна діяльність мікроорганізмів
та їх прикладні аспекти”.
У 2011 році захистив дисертацію на
здобуття вченого ступеня доктора
біологічних наук.
Завідувач кафедри –
Піляшенко-Новохатний
Андрій Ігорович –
доктор біологічних наук,
професор
Напрями наукових досліджень співробітників кафедри екології
охоплюють широкий спектр екологічних проблем, що визначаються
Законом України “Основні засади (стратегія) державної екологічної
політики України на період до 2020 року”
Доктор геологічних наук
Старший науковий співробітник
Завідувач відділу геохімії
техногенних металів та
аналітичної хімії Інституту
геохімії, мінералогії та
рудоутворення ім. М.П.
Семененка НАН України
Лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки
(2006 р.)
Лауреат Премії В.І.
Вернадського (1996 р.)
Автор понад 150 наукових
праць, серед яких 7 монографій
Наукова тематика
•Екологічна геохімія ґрунтів
•Екологічна геохімія природних вод
Міжнародна діяльність
• Фізико-хімічні умови утворення
техногенних
геохімічних
аномалій
у
зоні
впливу
підприємств чорної і кольорової
металургії
• Геохімічні
закономірності
розподілу
мікроелементів
в
об'єктах
навколишнього
середовища м. Києва
Конференції
Всеукраїнська наукова конференція «Екологія міст та рекреаційних
зон» 3-4 червня 2010 р., м. Одеса
V Міжнародна молодіжна наукова конференція «Окружающая
среда – XXI» 6-9 жовтня 2010 р., м. Дніпропетровськ
Международная научная конференция «Геохимия четвертичных
отложений Беларуси», 31 марта-1 апреля 2011 г., Минск
Міжнародна науково-практична конференція «Природно-ресурсний
потенціал збалансованого (сталого) розвитку України», 2011 р.,
Київ
І Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека
та збалансоване ресурсокористування», 20-22 вересня 2012 р., м.
Івано-Франківськ,
V Международная научная конференция «Экологические проблемы
недропользования. Наука и образование», 19-24 ноября 2012 г., г.
Санкт-Петербург
У 2002 р. закінчила школу із золотою
медаллю
У 2007 р. закінчила Відкритий
міжнародний університет розвитку
людини “Україна” й отримала диплом із
відзнакою
У 2010 р. закінчила навчання в
аспірантурі Інституту геохімії,
мінералогії та рудоутворення ім. М.П.
Семененка НАН України
З 2009 р. працює асистентом кафедри
екології
Автор і науковий керівник двох
молодіжних грантів, стипендіат
Президента України, стипендіат НАН
України, автор понад 20 опублікованих
праць
Наукова робота
Тема дисертаційної роботи –
Геохімія питних артезіанських вод
бортової частини Дніпровського
артезіанського басейну.
Наукова тематика Екологічна геохімія природних вод
Конференції з особистою участю:
Актуальні проблеми геохімії, мінералогії, петрології та рудоутворення» 19-20
лютого 2009 р. Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П.
Семененка НАН України.
VI Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Географія,
геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень» у м. Дніпропетровськ, 2830 квітня 2009 р.
Міжвідомча наукова сесія (Сучасні проблеми теорії і практики наук про
Землю і перспективи їх розвитку), присвячена 100-річчю з дня народження
першого декана геологічного ф-ту Гаврусевича Б.О., та 65-річчю
геологічного факультета 12-13 травня 2009 р.
V Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых “Молодые – наукам о Земле», Москва, 23-25 марта 2010 г.
ІІ Всеукраїнська молодіжна конференція-школа «Сучасні проблеми
геологічних наук» 12-15 квітня 2010 р., м. Київ, Київський національний
університет
VIІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
«Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень» у м.
Дніпропетровськ, 11-14 травня 2010 р.
Х Международная конференция «Новые идеи в науках о Земле», Москва
РГГРУ, 12-15 апреля 2011 г.
І Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та
збалансоване ресурсокористування», м. Івано-Франківськ, 20-22 вересня 2012
р.
Куценко Василь Семенович
доктор сільськогосподарських наук,
відомий учений-агроном
З 1973 року працює в Українському науково-дослідному
інституті картопляного господарства (нині Інститут
картоплярства УААН): старший науковий співробітник,
завідувач лабораторії агротехніки, керівник відділу
технології, заступник директора інституту з наукової
роботи (1983-1995; 2000-2006).
У 1995-2000 рр. – завідувач кафедри захисту рослин
Білоцерківського державного аграрного університету, а з
2007 року – викладач, професор, завідувач кафедри
екології Відкритого міжнародного університету розвитку
людини „Україна”.
У1992 р. по контракту працював у Мексиці, де займався
питаннями оздоровлення картоплі від вірусних хвороб,
створенням відповідної біотехнологічної лабораторії та
організацією вирощування оздоровленого насінневого
матеріалу
Стажувався у Сполучених Шатах Америки та
Федеративній республіці Німеччина
• В.С. Куценко обґрунтував зональні інтенсивні технології
вирощування картоплі в Україні; встановив оптимальні
технологічні параметри, розробив сотову агротехніку,
гребеневий спосіб садіння, формування густоти насаджень
картоплі за стеблостоєм, систему боротьби з бур’янами, спосіб
боротьби з ґрунтовими шкідниками, зональні ресурсозберігаючі
технології вирощування другої за значенням продовольчої та
технічної культури – картоплі.
• Враховуючи кліматичні зміни, погіршення екологічної ситуації
та подорожчання матеріальних ресурсів останніми роками,
значна увага приділена обґрунтуванню та розробці
альтернативних технологій вирощування.
• В результаті наукової діяльності опубліковано 213 наукових
праць, у тому числі 14 книг. Отримано 5 авторських свідоцтв та 6
патентів на винаходи. Підготовлено 3 кандидати наук.
• Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, старшого
наукового співробітника Куценка В.С. діє науководослідницький напрям “Екологія рослинництва”, присвячений
різним аспектам агротехніки польових культур, переважно
картоплі. Він є постійним членом Спеціалізованої вченої ради
Д 26.004.10 по захисту дисертацій у Національному університеті
біоресурсів та природокористування України (м. Київ).
Фахівець у галузі овочівництва
закритого ґрунту. Її дисертація та
наступні дослідження присвячені
пошуку засобів підвищення
продуктивності тепличних
господарств, зниженню
захворюваності рослин, підвищенню їх
стійкості до шкідників і отримання
екологічно чистої продукції. Нею
розроблений спосіб щеплення томатів,
який сприяє отриманню сталих
позитивних результатів.
Ілюк Н.А. – автор відповідного патенту
України, автор понад 30 наукових
праць.
доцент кафедри екології, кандидат
сільськогосподарських наук
кандидат технічних наук,
доцент
Випускниця хіміко-технологічного факультету
Національного технічного університету
«Київський політехнічний інститут».
А.П. Паславська – співавтор підручника «Загальна
технологія силікатів», 1983 р., навчального
посібника «Армирование неорганических
вяжущих минеральними волокнами», 1988 р.,
автор 7 винаходів.
Освітньо-педагогічну діяльність поєднує з
науково-дослідницькою.
Сфера наукових інтересів: Системологія.
Екологізація хімічних технологій тугоплавких
неметалевих і силікатних матеріалів і виробів та
інших технологічних процесів на всіх стадіях
виробництв із використанням принципів
збалансованого розвитку, наукових підходів,
методів і досвіду екологічного управління.
Науковий доробок складають 64 найменування.
Є автором 3 монографій.
Науково-дослідна робота Паславської А.П.
спрямована на екологізацію технологій
будівельних матеріалів і будівництва меблів.
У 2002 р. закінчила біологічний
факультет Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
У 2006 р. захистила кандидатську
дисертацію.
В Університеті «Україна» працює з
2008 року. За час роботи викладачем
сформувався ряд напрямків
досліджень:
Оптимізація міського середовища
засобами озеленення;
Моніторинг довкілля за
біондикаторами;
Дослідження біорізноманіття
природоохоронних територій
Мележик О.В. проводить змістовні та
кандидат біологічних наук, цікаві лекції та практичні заняття з
використанням сучасних засобів
доцент
інтерактивного навчання – презентації,
слайд-шоу, тренінги тощо.
Оптимізація міського середовища
засобами озеленення
Дослідницька робота к.с.-г.н. Михайла
Васильовича Капштика спрямована на
пошук механізмів відтворення органічної
речовини чорноземів.
Після стажування у Польщі та
Нідерландах отримав офіційне свідоцтво
дорадника і є головою Асоціації
агроекологів України.
За наказом Мінприроди України від
04.03.2013 № 84 М.В. Капштик увійшов
до складу Робочої групи з координації та
сприяння реалізації проекту «Розробка
Національної програми дій відповідно
до 10-річної Стратегії впровадження
Конвенції ООН про боротьбу з
кандидат
опустелюванням та підготовка п’ятого
сільськогосподарських наук процесу огляду та звітності».
кандидат біологічних
наук, доцент
У 1976 р. закінчила біологічний
факультет Київського
національного університету ім. Т.
Шевченка.
В Університеті “Україна” працює з
2007 р.
Розробляє методики викладання
екології студентам із особливими
потребами.
Працює над створенням активного
екоосвітнього середовища та
проблемами екологізації сучасного
міста.
Мовчан В.О. переймала досвід
зарубіжних колег під час стажування
в Польщі 21-26.10.2012 р. на
запрошення Гданської фундації
води: семінар „Трансфер знань,
досвіду та кращих практик із
Німеччини та Польші – каталізатор
змін у водному господарстві
України”.
На факультеті працює
науково-практичний семінар
„Екологія майбутнього”
• Тут розглядаються найактуальніші питання
розвитку екологічних досліджень в Україні та у
світі,
• формується колективна думка щодо
основних екологічних проблем та підходів до їх
вирішення, що дає
можливість вносити
свої пропозиції до
відповідних організацій.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
18
Размер файла
10 094 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа