close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Програма з української літератури

код для вставкиСкачать
Мета вивчення української літератури в ЗОШ:
Підвищення загальної освіченості громадянина України, формування вміння
“читати й усвідомлювати прочитане”, “прилучатися… до фундаментальних
цінностей культури”;
Сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному
становленню й самореалізації людини в сучасному світі;
Виховання національно свідомого громадянина України;
Формування й утвердження гуманістичного світогляду особистості,
національних і загальнолюдських цінностей.
Завдання предмета “Українська література”
Зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова.
Розвиток уміння сприймати літературний твір як явище мистецтва слова.
Підняття рівня загальної освіченості учнів… Ознайомлення з найвизначнішими
взірцями української народної творчості та художньої літератури.
Формування загальної читацької культури учнів, розвиток естетичного смаку…
Формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного
спадку народу…
Виховання майбутнього читача й шанувальника української літератури.
Формування гуманістичного світогляду, принципів патріотизму й толерантності,
розвиток духовного світу…
Сприяння національному самоусвідомленню і стійкому відчуттю приналежності
до культурної світової спільноти.
Вивчення української літератури в національному й світовому контекстах.
Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів.
Вироблення вміння застосовувати знання і навички у практичному житті.
Розвиток навичок самоосвіти…
соціальні ( участь у
суспільному житті;
здатність розвинути
себе як особистість;
розвиток
комунікативних
якостей; здатність
розв’язувати
проблеми);
мотиваційні
(розвиток
творчих
здібностей,
здатності до
навчання,
самостійнос
ті
мислення);
функціональні:
естетична,
культурологічна,
мовна,
комунікативна
(вміння оперувати
знаннями,
навичками у житті).
Цілісний сюжет вивчення літератури
Кожен із митців має свою “нішу” в темі.
Біографія письменника згадується вибірково.
З 9 класу розпочинається системне вивчення української літератури,
вивчатиметься «Кайдашева сім’я» І.Нечуя-Левицького та кілька творів І.Франка.
В 11 класі вводиться підсумковий блок “Вершини українського письменства”.
Викладання відбувається у форматі загального мистецького контексту, в якому
створювався художній твір, а також міжпредметних зв’язків.
Демократичне спрямування програми стосується розподілу годин. Їх кількість
учитель може змінювати ( в межах 70 годин ).
Резервний час може використовуватись для уроків розвитку мовлення,
контрольного оцінювання творчих робіт ( екскурсій, диспутів, семінарів ).
Зміст навчального матеріалу.
Вступні тези до розділу чи теми.
Коротка характеристика творчості письменника.
Анотації до творів.
Нові теоретичні поняття.
Текстово вивчаються тільки твори виділені напівжирним шрифтом.
Модернізація шкільного літературознавства полягає:
- у відході від ідеологічного чи соціально заангажованого прочитанняаналізу художнього твору;
- в урізноманітненні інтерпретування художнього твору;
- у врахуванні значної ролі читача як співтворця тексту;
- у пріоритетній ролі творчих підходів під час аналізування творів.
Теорія літератури передбачає вивчення лише початкових лише
доступних дітям знань.
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Перелік
основних
знань, умінь і
навичок;
диференціація
з метою
особистіснозорієнтованого
навчання.
Вимоги
емоційноціннісної
сфери
(моральноетичні,
виховні
компетенції).
Творча
співпраця,
діалог
учителя,
учня з
художнім
твором.
Кількість годин (5 клас)
Усього - 70 годин. На тиждень – 2 год.
Текстуальне вивчення творів – 51 год.
Повторення та узагальнення – 2 год.
Література рідного краю – 4 год.
Позакласне читання – 4 год.
Розвиток мовлення – 4 год. (у межах годин на текстуальне вивчення).
Виразне читання – 2 год.
Резервний час – 7 год.
Зміст навчального матеріалу за темами,
кількість годин.
Вступ – 1 год.
Світ фантазії, мудрості.
Міфи і легенди українців – 4 год.
Народні казки – 6 год.
І.Франко “Фарбований Лис” – 3 год.
В. Королів – Старий “Хуха-моховинка” – 2 год.
В. Симоненко “Цар Плаксій та Лоскотон” – 2 год.
Г. Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії” –
4 год.
Із народної мудрості – 4 год.
Л. Глібов – 2 год.
Історичне минуле нашого народу
Літописні
оповіді – 2 години.
О. Олесь. “Ярослав Мудрий”, “Микита Кожум’яка – 3 години.
Рідна Україна. Світ природи.
Тарас
Шевченко. С.Васильченко “В бур’янах” - 4 години.
П.Тичина – 2 години.
Є. Гуцало – 3 години.
М.Рильський – 2 години.
Г. Тютюнник – 3 години.
М. Вінграновський – 4 години.
Література рідного краю – 4 години.
Урок-підсумок – 2 години.
Нове у програмі
Міфи і легенди: “Як виникли Карпати”, “Чому в морі є перли і мушлі”.
Народні перекази: “Білгородський кисіль”, “Прийом у запорожців”, “Ой Морозе
Морозенку”.
Народні казки: “Ох”, “Летючий корабель”.
Г. Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”.
Літописні оповіді: “Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва.
Смерть Святослава”, “Володимир вибирає віру”, “Розгром Ярославом печенігів.
Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам”.
О. Олесь “Ярослав Мудрий”.
С. Васильченко “В бур’янах”.
Є. Гуцало: “Зірка”, “Чарівники”, “Журавлі високі пролітають…”
М. Рильський: “Дощ”, “Осінь – маляр із палітрою пишною…”, “Люби природу
не як символ…”
М. Вінграновський “Бабунин дощ”, “Сіроманець”.
Література рідного краю
Учитель розподіляє уроки самостійно протягом року.
Пропонується включати художню творчість ровесників учнів, їхніх земляків.
Презентацію створила Іванова Л.М. учитель
вищої категорії Софіївської ЗОШ.
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
18
Размер файла
2 506 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа