close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація - Міністерство освіти і науки України

код для вставкиСкачать
Державний університет
телекомунікацій
Презентація щодо наукової
та науково-технічної
діяльності за 2013 рік
1
Загальна інформація про наукову та
науково-дослідну роботу
Державний університет телекомунікацій, утворений шляхом
об’єднання цивільної і військової навчальних шкіл, є
багатопрофільним сучасним вищим навчальним закладом IV рівня
акредитації що має високопрофесійний науково-педагогічний
потенціал, широкий спектр визнаних на загальнодержавному рівні
навчально-методичних розробок, потужні науково-дослідні інститути,
розвинену мережу міжнародних зв’язків, високий рівень підготовки
фахівців.
Це єдиний базовий вищий навчальний заклад подвійного
призначення, інтегрований в національну систему вищої освіти. Він
відіграє ключову роль у підготовці висококваліфікованих кадрів за
науковоємними спеціальностями у сфері телекомунікацій та
інформатизації для соціально-економічного розвитку України та
забезпечення безпеки і обороноздатності держави
2
Загальна інформація про наукову та
науково-дослідну роботу
Державний університет телекомунікацій був створений 1 вересня 2013
року Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від
30.07.2013р. №1049 та від 08.08.2013р. №1134/543. До складу ДУТ
входить 5 навчально-наукових інститутів, Житомирський військовий
інститут ім. С.П. Корольова, Військовий інститут телекомунікацій та
інформатизації, а також 4 науково-дослідні інститути, 2 навчально-наукові
підрозділи, 2 наукових центри.
Для застосування передових методів і технологій у навчальному процесі
та для підвищення кваліфікації фахівців інформаційно-комунікаційних
технологій ефективно діють центри високих інфокомунікаційних
технологій, до складу яких входять лабораторії моделювання
радіотехнічних систем, цифрового телебачення, лабораторія систем
мобільного зв’язку 3-го і 4-го поколінь та лабораторія систем
широкосмугового доступу до Іnternet.
Рішенням Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU) університет
визначено Національною реєструючою організацією об’єктних
ідентифікаторів в Україні.
3
Військовий
інститут
телекомунікацій
та інформатизації
(ВІТІ)
Навчальнонауковий інститут
післядипломної
освіти
Навчальнонауковий інститут
гуманітарних
технологій
Житомирський
військовий
інститут імені
С. П. Корольова
Навчальнонауковий інститут
заочного та
дистанційного
навчання
Навчальнонауковий інститут
телекомунікацій і
інформації
Навчальнонауковий інститут
захисту інформації
Структура університету
Державний
університет
телекомунікації
4
Якісний склад НПП
ЯКІСНИЙ СКЛАД НПП
заслужених працівників освіти
заслужені діячі науки і техніки України
заслужені раціоналізатори України
заслужений винахідник України
заслужені юристи України
заслужені тренери України
академіки галузевих академій
лауреати Державної премії України в
галузі науки і техніки
доктори наук
професори
кандидати наук
доценти
аспіранти , ад’юнкти, докторанти
9
10
4
1
2
2
14
10
67
62
228
212
57
5
Науково-педагогічні працівники (штат)
433
450
400
350
294
284
300
284
250
201
200
175
150
129
126
126
113
107
108
100
52
51
57
50
50
0
2010
доктори наук
2011
кандидати наук
2012
без ступеня
2013
усього науково-педагогічних працівників
6
Основні пріоритетні напрями наукової
Наукова діяльність університету направлена на реалізацію
пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки в Україні,
зорієнтована на світові тенденції наукових розробок і
спрямована на:
підготовку кадрів вищої кваліфікації;
проведення фундаментальних і прикладних досліджень з
питань інформаційно-аналітичного забезпечення управління
державою, її безпеки і оборони;
впровадження новітніх технологій захисту інформаційних
ресурсів;
розробку та впровадження стандартів і регламентів
застосування інформаційних та телекомунікаційних
технологій;
підготовку і проведення наукових конференцій і семінарів.
7
Головні завдання наукової та
науково-технічної діяльності:
підвищення ефективності розвитку телекомунікаційних мереж України;
проектування інформаційно-аналітичних систем державного управління
центрального, відомчого та регіонального рівнів;
розробка та впровадження інформаційних технологій, які забезпечують
санкціонований доступу до потрібних інформаційних ресурсів;
технічна експлуатація сучасних первинних цифрових мереж;
математичного моделювання телекомунікаційних систем та мереж;
розробка та аналіз високоефективних та надійних оптоелектронних
елементів та систем зв'язку;
економіка та менеджмент зв'язку;
обґрунтування оперативно-тактичних вимог та розробка елементів
Єдиної автоматизованої системи управління (ЄАСУ) військ;
розробка та впровадження нових форм і способів управління військами
та зброєю;
оперативно-тактичні вимоги до елементів системи військового зв’язку,
обладнання військових телекомунікаційних систем та мереж.
8
Організаційна структура наукового
напряму
Проректор
з наукової роботи
Науково-дослідна
частина (2)
НДІ телекомуні-кацій
(14)
НДІ безпеки
інформаційних
ресурсів (4)
НДІ проблем
організаційного розвитку і
управління
підприємствами (4)
НЦ зв‘язку та
інформатикації ВІТІ
(103)
НЦ радіоелектронних та
інформаційних систем
військового призначення
ЖВІ (37)
НДІ інформа-ційних
технологій
(Харьків) (33)
9
Наукові школи (32)
№
НАЗВА НАУКОВОЇ ШКОЛИ
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
1 Безпроводові телекомунікаційні системи Д.т.н, професор Семенко
підвищеної продуктивності
А.І.
2 Системи
управління
з
нечіткими Д.т.н, професор Кунах Н.І..
регуляторами
3 Функціональна стійкість складних процесів Д.т.н,
професор
та систем
Кравченко Ю.В.
4 Теоретичні та прикладні аспекти новітніх Д.т.н, доцент Сайко В.Г.
радіо технологій і систем цифрового
радіозв‘язку
5 Захист
інформації
на
об‘єктах Д.т.н, професор Розорінов
інформаційної діяльності
Г.М.
6 Системи управління інфокомунікаційними Д.т.н, професор Беркман
мережами
Л.Н.
7 Волоконно-оптичний зв'язок
Д.т.н, професор Манько
О.О.
8 Прикладні проблеми математики
Д.т.н, професор Барабаш
10
О.В.
Наукові школи (32)
№
9
НАЗВА НАУКОВОЇ ШКОЛИ
Інформаційна безпека держави
10
Фотоелектричні та оптичні явища
шаруватих структурах
Системи
процесно-орієнтованого Д.т.н, професор Тупкало
управління
підприємствами В.М.
телекомунікаційної сфери
Науково-методичний
апарат К.т.н., с.н.с. Дружинін В.А.
радіомоніторингу
Науково-методичне
забезпечення Д.е.н., професор Швець
реалізації стратегії сталого розвитку
І.Ю.
Менеджмент організацій та корпорацій
Д.е.н.,
професор
Дудченко М.А.
Науково-технічні проблеми забезпечення Д.т.н, с.н.с. Бурячок В.Л.
кібернетичної безпеки
Інваріантні
підсилювально- Д.т.н, професор Смірнов
11
перетворювальні системи апаратних
засобів телекомунікацій
11
12
13
14
15
16
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
Д.т.н,
професор
Богданович В.Ю.
в Д.т.н, професор Зуєв В.О.
Наукові школи (32)
№
17
18
19
20
21
22
23
24
25
НАЗВА НАУКОВОЇ ШКОЛИ
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
Проблем синхронізації інфокомунікаційних Д.т.н, професор Костік Б.Я.
мереж
Створення розподілених обчислювальних К.т.н, професор Дробик
систем
О.В.
Надійність, живучість та експлуатація Д.т.н,
професор
складних технічних систем і комплексів
КРЕДЕНЦЕР Б.П.
Сучасні цифрові засоби автоматизованого Д.т.н, професор ГОСТЄВ
управління технічними системами на основі В.І.
нечіткої логіки
Методологічні
основи
дослідження Д.т.н, професор КРИЖНИЙ
довговічності складних технічних систем
А.В.
Інформаційна безпека
Д.т.н, професор ХОРОШКО
В.О
Теоретичні основи національної безпеки Д.ф.н.,
професор
суспільства
АНАНЬЇН В.О.
Методи і технічні засоби діагностування Д.ф.н., професор ЖЕРДЄВ
технічних систем
М.К.
12
Телекомунікаційні мережі та управління Д.ф.н.,
професор
ними
РОМАНОВ О.І.
Наукові школи (32)
№
26
27
28
29
30
31
32
НАЗВА НАУКОВОЇ ШКОЛИ
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
Системи
управління
мобільними Д.ф.н.,
професор
діомережами
РОМАНЮК В.А.
Теорія і практика побудови інтелектуальних Д.ф.н.,
професор
систем організаційного типу
САМОХВАЛОВ Ю.Я.
Теорія і практика кібернетичної безпеки Д.т.н,
професор
держави
Даник Ю. Г.
Аналіз та синтезу складних інформаційно- Д.т.н, с.н.с. Писарчук О. О.
керувальних
систем:
моделювання,
обробка інформації, оптимізація
Розроблення широкосмугових антенних Д.т.н, професор Манойлов
систем спеціального призначення
В. П.
Обробка траєкторної та навігаційної К.т.н., с.н.с. Ковбасюк С. В.
інформації
Методологія
побудови
комплексних Д.т.н, професор Пількевич
систем захисту інформації
І. А.
13
Науково дослідні роботи
У 2013 році в університеті виконано 40 НДР та проведено
науково-технічний супровід виконання 8 ДКР.
Основні зусилля наукової і науково-технічної діяльності
університету спрямовані на забезпечення реалізації
Державної комплексної програми реформування та розвитку
Збройних Сил України на 2012-2017 роки, Державної
програми розвитку озброєння і військової техніки Збройних
Сил України на період до 2015 року та складових частин
Єдиної автоматизованої системи управління Збройними
Силами України.
Замовниками науково-дослідної продукції є підрозділи
Міністерства оборони України.
Теми, наукові дослідження, отримані результати НДР закриті.
14
Обсяги виконання науково-дослідних
робіт, тис. грн
14000
12980
12000
10000
8000
6000
4000
2455
1882.6
2000
951
0
2010
2011
2012
2013
15
Кількість виконананих науководослідних робіт
29
30
25
20
15
13
13
10
9
8
5
4
5
1
1
2
1
0
0
2010
2011
2012
Ряд 1-фундаментальні дослідження
Ряд 2- прикладні дослідження
Ряд 3- госпдоговірні
2013
16
Чисельність працівників НДЧ
195
200
180
162
160
140
120
100
80
54
60
59
49
53
51
33
40
20
54
5
2
1
0
2010
Спеціальний фонд
2011
Загальний фонд
2012
2013
Чисельність працівників НДЧ
17
18
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ (12-33)
Основні напрями діяльності:
волоконно-оптичний зв‘язок
системи управління радіомоніторингу
науково-методичний апарат радіомоніторингу
теоретичні та прикладні аспекти новітніх радіо
технологій і систем цифрового зв‘язку
безпроводові телекомунікаційні системи підвищеної
продуктивності
системи управління з нечіткими регуляторами
функціональна стійкість складних процесів та систем
фотоелектричні та оптичні явища в шаруватих
структурах
19
інформаційні технології
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БЕЗПЕКИ
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ (4)
Основні напрями діяльності:
інформаційно-психологічна безпека;
кібернетична безпека;
безпека захищених інформаційно-комунікаційних
систем.
20
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (4)
Основні напрями діяльності:
моделювання систем стратегічного менеджменту
стабільного розвитку та ділового удосконалення;
моделювання систем процесно-орієнтованого
менеджменту;
моделювання систем фінансово-економічного
менеджменту;
моделювання систем менеджменту розвитку та
стимулювання персоналу;
моделювання систем корпоративного управління.
21
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТІТУТ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ХАРКІВ)
(33)
Основні напрями діяльності:
науково-технічні розробки в галузі розвитку методології та
технологічних аспектів проектування інформаційнотелекомунікаційних систем;
проектування і створення територіальних , міських і
локальних інформаційних мереж;
проектування і будівництво ліній зв'язку на оптоволоконних і мідних кабелях;
проектування , створення та впровадження корпоративних телекомунікаційних мереж;
проектування та монтаж систем контролю доступу,
відеоспостереження та охоронної сигналізації;
проектування, створення та впровадження розподілених
22
інформаційно - керуючих систем.
НАУКОВИЙ ЦЕНТР ЗВ’ЯЗКУ ТА
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ (103)
Основні напрями діяльності:
розробка пропозицій щодо інформатизації Збройних Сил України;
дослідження системно-технічних проблем розвитку систем зв’язку і
автоматизації управління військами та озброєнням;
науково-технічна взаємодія між Міністерством оборони та Державним
комітетом зв’язку та інформатизації з питань створення ЄНСЗ;
участь у розробці концептуальних питань розвитку систем зв’язку та
автоматизації управління військами та озброєнням;
оцінка ефективності існуючих систем зв’язку і автоматизації;
розробка пропозицій щодо перспективних напрямків розвитку систем,
засобів та комплексів зв’язку та автоматизації управління військами та
озброєнням з урахуванням світових тенденцій їх розвитку;
розробка тактико-технічних завдань та тактико-технічних вимог до систем,
комплексів та засобів зв’язку і автоматизації;
участь у розробці і вдосконалення статутної, бойової, науково-методичної
документації та навчальної літератури для Збройних Сил України;
визначення шляхів вдосконалення КСЗІ, створення та її впровадження в
інформаційні системи;
проведення досліджень з питань стандартизації та метрологічного
23
забезпечення техніки зв’язку та автоматизації.
НАУКОВИЙ ЦЕНТР РАДІОЕЛЕКТРОННИХ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ВІЙСЬКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (37)
Основні напрями діяльності:
проведення фундаментальних та пошукових
досліджень з проблем розвитку озброєння та військової
техніки, інформаційних і космічних технологій, форм і
способів застосування військ (сил) та систем
управління ними, розвиток систем підготовки
персоналу;
проведення прикладних наукових досліджень з питань
розробки, випробувань, застосування, експлуатації та
модернізації радіоелектронних інформаційних систем
наземного та космічного базування оборонного та
подвійного призначення.
24
Співробітництво з провідними
виробниками телекомунікаційного
обладнання
• академія Cisco за програмою якої студенти отримують практичні знання з
мережевих технологій:
• стенд компанії IT-Solutions по вивченню IP телефонії з використанням
обладнання Alcatel-Lucent Україна та відеоконференцзв'язку високої
чіткості, компанії Tandberg;
• спеціалізований клас компанії Ericson по системам передачі даних та
дистанційному вивченню сучасних та перспективних технологій
мобільного зв’язку;
• програмно-технічний комплекс компанії ZTE для вивчення мобільного
зв’язку третього покоління стандарту CDMA 2000;
• програмно-апаратний комплекс компанії Квант-Ефір по вивченню
процесу прийому-передачі цифрових телевізійних та радіомовних
сигналів;
• стенд по вивченню широкосмугового доступу до інформаційних мереж
ПАТ “Укртелеком” (послуга Treple Play);
• лабораторію компанії Reichle & De-Massari по вивченню структурованих
кабельних мереж;
• ІТ лабораторії для робіт в інтересах МО України та Державної 25
служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
Науково-навчальні лабораторії
26
Наукові результати
Ще одним вагомим науковим результатом університету
за останній квартал 2013 року є розробка за дорученням
Міністерства освіти та науки Проекта “Концепції
використання інформаційних технологій в органах
державної влади», яка є складовою Національного плану
дій на 2013 рік щодо впровадження Програми
економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава” затвердженого Указом Президента України від
12 березня 2013 року № 128/2013. При цьому науковці
університету ввійшли до складу міжгалузевої робочої
групи.
27
Підготовка та атестація наукових та
науково-педагогічних кадрів
В аспірантурі ДУТ навчається 57 аспіранти (з них 24 на заочній
формі навчання) та 2 докторанти
На сьогодні в аспірантурі ДУТ відкрито 8 наукових
спеціальностей, з яких проводиться підготовка науковопедагогічних та наукових кадрів:
01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи;
05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі;
05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи
05.12.20 – оптоелектронні системи;
05.13.06 – інформаційні технології;
05.13.21 – системи захисту інформації;
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (діяльність
зв'язку).
28
Кількість аспірантів
60
57
50
47
43
41
40
33
31
29
30
26
26
20
16
15
14
10
0
2010
2011
Без відриву від виробництва
2012
З відривом від виробництва
2013
Чисельність аспірантів
29
Спеціалізовані вчені ради
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Існуючі Спеціалізовані Вчені Ради - 4
Спеціалізована Вчена Рада Д 26.861.01
05.12.02 - Телекомунікаційні системи та мережі
05.12.13 - Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
05.12.20 - Оптоелектронні системи
Спеціалізована Вчена Рада Д 26.861.03
08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (діяльність зв'язку)
Спеціалізована Вчена Рада СРД 26.710.01
05.12.02 - Телекомунікаційні системи та мережі
05.13.06 - Інформаційні технології
20.02.14 - Озброєння і військова техніка
Спеціалізована Вчена Рада СРК 14.719.01
20.02.14 - Озброєння і військова техніка
Будуть створені Спеціалізовані Вчені Ради – 2
Спеціалізована Вчена Рада №5
05.13.06 – Інформаційні технології
Спеціалізована Вчена Рада №6
21.05.01 – Інформаційна безпека держави
30
Кількість захищених дисертацій
35
32
29
30
25
20
16
13
15
11
14
14
11
10
5
0
2010
2011
З них: – кандидатських дисертацій
2012
2013
Кількість захищених дисертацій у звітному періоді
31
Наукові конференції
В 2013 році університет провів 3 міжнародні науково-технічні
конференції:
11 Міжнародна науково-технічна конференція студентства
та молоді «Світ інформації та телекомунікацій»;
І Міжнародна науково-технічна Інтернет-конференція
І міжнародну науково-технічну конференцію «Проблеми
інформатизації» з використанням сучасного відео зв’язку
Всеукраїнська науково-технічна конференція «Проблеми
створення, розвитку та застосування інформаційних систем
спеціального призначення»
VІІІ Науково-практичний семінар «Пріоритетні напрямки
розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального
32
призначення»
Наукові заходи
14
13
12
10
10
8
6
6
6
4
4
2
2
2
0
0
2010
– з них: всеукраїнських
2011
2012
2013
Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів)
33
№
Назка журналу
Підстава внесення до видання
МОН
Головний редактор
1
Загальногалузевий науковий журнал
«Зв’язок»
Постановою президії ВАК
України від 10 березня 2010 р.
№1/05/02
Козелков Сергій Вікторович,
доктор технічних наук
2
«Вісник ДУТ»
Постановою президії ВАК
України від 10 лютого 2010 р. №105/1
Беркман Любов Наумівна, доктор
технічних наук,
3
«Сучасний захист інформації»
Постановою президії ВАК
України від 1 липня 2010 р. №105/5
Толюпа Сергій Васильович,
доктор технічних наук
4
«Економіка. Менеджмент. Бізнес»;
Постановою президії ВАК
України від 30.03.2011 №1-5/3
Швець Ірина Юріївна, доктор
економічних наук
5
«Електроніка та зв'язок» (разом з НТУУ
«КПІ»);
Постановою президії ВАК
України від 09.06.1999 г. №1-05/7
Якименко Ю. И., д-р техн. наук
6
«Системи управління, навігації та
зв’язку»;
Постановою президії ВАК
України № 54 від 25.01.2013
(РИНЦ)
Козелков Сергій Вікторович,
доктор технічних наук
7
Збірник наукових праць Військового
інституту телекомунікацій та
інформатизації ДУТ
Постановою президії ВАК України
від 8 липня 2009 року № 1-05/3
Романюк Валерій Антонович,
доктор технічних наук
8
"Проблеми створення, випробовування, Постановою президії ВАК України
застосування та експлуатації складних
від 14.10.09 № 1 – 05/4
інформаційних систем« Збірник
наукових праць ЖВІ ім. С.П. Корольова
ДУТ
Даннік Юрій Григорович, доктор
технічних наук
34
Кількість публікацій
500
452
450
400
350
279
300
250
221
217
200
150
100
43
3
4
3
45
41
50
4
3
3
5
12
26
0
2010
Монографії
2011
Підручники
2012
Навчальні посібники
2013
Кількість публікацій (статей)
35
Кількість охоронних документів
25
23
19
20
15
10
5
3
3
2
1
2
1
0
2010
2011
Отримано охоронних документів
2012
2013
Подано заявок на видачу охоронних документів
36
Кількість студентів денної форми навчання
4000
3535
3500
3000
2500
1868
1876
2000
1740
1500
1000
500
0
2010
2011
2012
Кількість студентів денної форми навчання
2013
37
Кількість молодих учених
70
63
60
50
40
30
33
35
30
20
10
0
2010
2011
2012
2013
38
Науково-дослідна робота молодих
вчених
Розпорядженням Кабінету Міністрів України
«Про присудження Премії Кабінету Міністрів
України за особливі досягнення молоді у
розбудові України» від 19.06.2013 № 420-р
присуджено зазначену премію у номінації
«За наукові досягнення» провідному
науковому співробітнику науково-дослідної
лабораторії наукового центру військового
інституту майору Грищуку Р. В.
39
Науково-дослідна робота студентів
У ході організації наукової роботи курсантів і студентів в 2013 навчальному
році було проведено:
В квітні 2013р. Міжнародну Науково-технічну конференцію «Світ
інформації і телекомунікацій» в її роботі взяли участь 135 учасників;
І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка, у якому взяли участь 15
курсантів та студентів. У ІІ етапі Конкурсу, який відбувся 9 лютого 2013
року, взяли участь 3 курсанти. За підсумками оцінювання конкурсних робіт
курсант Багрійчук Анастасія здобула І місце та наказом Міністра освіти та
науки України від 17.04.13 № 448 нагороджена дипломом І ступеня;
У фінальному етапі ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка взяли участь
2 курсанти. Химяк Г.В., отримала диплом ІІ ступеня серед курсантів вищих
навчальних закладів.
21 березня 2013 року в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного проводилась підсумкова конференція Конкурсу з галузі
«Військові науки». Курсант Левківський Олександр посів призове ІІІ місце
40
та нагороджений дипломом;
Науково-дослідна робота студентів
29 березня 2013 року в Херсонському національному технічному
університеті проводилась підсумкова конференція Конкурсу з галузі
«Електроніка». Сержант Паньків Володимир посів призове ІІ місце та
нагороджений дипломом;
з 3 до 5 квітня 2013 року на базі Національного авіаційного університету
проводилась підсумкова конференція Конкурсу з галузі «Авіаційна та
ракетно-космічна техніка. Аеронавігація». Курсант Шинкович Тарас посів
призове ІІІ місце та нагороджений дипломом;
8 квітня 2013 року в місті Вінниці відбувся фінал Всеукраїнської
студентської олімпіади з галузі «Радіотехніка» (ВСОРТ-13). За
результатами олімпіади команда університету посіла ІІ місце. В
індивідуальному змаганні студент Бекболат Султан здобув призове ІІ
місце. Сержант Паньків Володимир зайняв ІІ місце з дисципліни
“Електродинаміка та поширення радіохвиль” ;
На Всеукраїнській конкурс студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук було відправлено 11 робіт. За результатами
другого туру з галузі “військові науки” 3 курсанти прийняли участь в роботі
41
підсумкової науково-практичної конференції. За результатами отримали
дипломи першого та третього ступенів.
Наукова співпраця
Рішенням Української асоціації операторів зв’язку
15.12.2010р. університет прийнято до її складу, як
асоційованого члена.
Для виконання робіт з державної та міжнародної
стандартизації в сфері забезпечення безпеки
інформаційно-комунікаційних технологій наказом № 117
від 10.04.2008р. Державного Комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики
уповноважено здійснювати функції секретаріату
Технічного Комітету ТК 107 "Технічний захист
інформації"
42
Членство в міжнародних організаціях
Рішенням Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU), рішенням
робочої групи ISO/IEC JTC 1/SC 6, Державний університет
телекомуныкацый був призначений Реєструючим
органом ідентифікаторів об’єктів в Україні (НРО). Реєстрація
полягає у призначенні ІO в Українському сегменті світового
простору OID-tree, реєстрація OID у міжнародному центрі
реєстрації та внесення інформації до реєстру НРО, взаємодії з
органами реєстрації по окремим стандартам ITU/ISO
(GRID,WMO,ICAO,HL7 та ін. ), надання методичної допомоги і
послуг в отриманні ідентифікаторів об’єктів в інших
дугах(гілках) міжнародного OID-tree, робота по підготовці
пропозицій щодо формування ІО для окремих областей
застосування в Україні.
Університет приймає активну участь у роботі Регіональної
43
співдружності в галузі зв’язку (РСЗ) країн СНД.
Членство в міжнародних організаціях
44
ДУТ – єдиний реєструючим
органом ідентифікаторів об’єктів в
Україні
45
Співпраця з іноземними вищими
навчальними закладами
Університет заключив 15 міжнародних угод про співпрацю. В рамках цих
угод здійснюється реалізація таких міжнародних науково-дослідних
проектів:
– «Розробка апаратно-програмних комплексів для телекомунікацій»
(Польща, Щецинський політехнічний інститут);
– «Телекомунікаційні системи із МІМО, безпроводові
телекомунікаційні мережі» (Росія, Московський технічний
університет зв’язку та інформатики);
– «Розробка апаратно-програмних комплексів для телекомунікацій»
(Польща, Інститут зв’язку та управління);
– «Розвиток телекомунікаційних системи на базі ІР технологій»
(Узбекистан, Ташкентський університет інформаційних
технологій);
– «Телекомунікаційні системи із кодовим розділенням каналів» (Росія,
Санкт – Петербурзький державний університет телекомунікацій
46
ім. проф. М.О. Бонч Бруєвича);
Співпраця з іноземними вищими
навчальними закладами
– «Електромагнітні сумісності телекомунікаційних систем» (Білоруський
державний університет інформатики та радіоелектроніки);
– «Телекомунікаційні системи із розподіленими базами даних»
(Німеччина, Університет кооперативної освіти Саксонії,
Беруфсакадемія);
– «Безпроводові телекомунікаційні системи Wi-Fi, Wi-Max, LTE»
Болгарія, Вища школа «Коледж телекомунікацій і пошти»);
– «Розробка апаратно-програмних комплексів для телекомунікацій»
(Польща, Західнопоморський технічний університет);
– «Освіта, наука, підготовка спеціалістів» (Іспанія, Малагський
університет);
– «Дослідження фемточарунок» (Ізраїль, Університет Бен-Гуріона);
– «Підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів в області
інформаційно-комунікаційних технологій» (Республіка Казахстан, м.
Алма-Ата, Міжнародний університет інформаційних технологій).
47
Дякую за увагу!
48
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
81
Размер файла
4 936 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа