close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація - Харківський національний університет імені В. Н

код для вставкиСкачать
Основні результати наукової та
науково-технічної діяльності
за 2013 рік
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна:
15 000 студентів
30 академіків та членів-кореспондентів НАН України,
355 докторів наук, професорів
понад 1000 кандидатів наук, доцентів
більше 30 всесвітньо визнаних наукових шкіл
22 Державні премії України в області науки і техніки
за роки незалежності України
20 факультетів
128 Кафедр (63 спеціальності)
4 НДІ
5 наукових об’єктів становлять національне надбання
(2013 рік – 2 об‘єкти)
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна:
Чисельність науково-педагогічних
працівників –
1731
Докторів наук 237
Кандидатів наук - 841
Чисельність штатних
працівників НДЧ -
444
Докторів наук 19
Кандидатів наук - 112
Кількість спеціалізованих учених рад – 14 (за 47 спеціальностями)
Докторських – 5
Кандидатських – 9
У спеціалізованих учених радах університету захищено дисертацій:
Докторських – 19
Кількість аспірантів – 461
Кандидатських – 108
Кількість докторантів – 22
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Кількість виконаних
робіт
КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАНИХ НДР ТА ОБСЯГИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ
Обсяг фінансування
робіт, тис. грн.
Рік
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
КІЛЬКІСТЬ ВИКОНАНИХ РОБІТ У 2013 РОЦІ
За рахунок загального фонду державного бюджету
виконувалось 117 НДР на суму 23 563,078 тис. грн.
Фундаментальні дослідження
(2 858,10 тис. грн.)
Прикладні дослідження
(1 501,16 тис.грн.)
(14 760,30 тис.грн.)
(4 443,51 тис.грн.)
За рахунок коштів замовників (спец. фонд)
виконувалось 54 роботи на суму 5 446,354 тис. грн.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Обсяг фінансування із загального фонду, тис.грн., усього,
з них:
- фундаментальних досліджень
- прикладних досліджень і розробок
- наукових об'єктів, що становлять національне надбання
- проведення міжнародних наукових заходів
Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами
наукової та науково-технічної діяльності, тис.грн., усього,
з них:
- за державною цільовою програмою «Наука в університетах»
23 774,038
17 618,400
5 944,678
195,960
15,000
5 446,354
800,000
- за проектами міжнародного співробітництва (гранти,
наукові проекти)
1 436,307
- за госпдоговорами
1 778,959
- за грантами Держ. фонду фундаментальних досліджень
- інші види надходжень
360,000
1 071,088
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
НАЙВАГОМІШІ РЕЗУЛЬТАТИ
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА
ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Фундаментальні дослідження
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ:
ВІБРАТОРІВ З РОЗПОДІЛЕНИМ ІМПЕДАНСОМ І ВУЗЬКИХ ЩІЛИН
Науковий керівник - докт. фіз.-мат. наук, проф. Катрич В.О.
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА ШАРУВАТИХ КОМПОЗИТІВ З КІРАЛЬНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ ТА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПЛАНАРНИХ
СИСТЕМ
Науковий керівник – докт. фіз.-мат. наук, проф. Шульга С.М.
Розроблено новітні фізико-математичні методи, моделі, алгоритми і програми.
Вперше у світовій практиці визначено:
- фізичні засади електромагнітних процесів у складних магнітоелектричних імпедансних
випромінюючих структурах;
- фізичні процеси розповсюдження, розсіяння та дифракції електромагнітних хвиль у
природних та штучних нелінійних матеріалах, метаматеріалах нанорозмірних структур та
багатошарових середовищах з анізотропними і кіральними властивостями, що
збуджуються гармонічними, широкосмуговими та нестаціонарними полями.
Перспективи: створення принципово нових радіофізичних приладів для потреб усіх галузей
господарювання, зокрема для дистанційного зондування стану фізичних та біомедичних
об’єктів і середовищ, діагностично-лікувальної медичної апаратури, новітніх систем зв’язку
тощо та спеціальних матеріалів.
Застосування: машино- і приладобудування, медицина, будівництво, екологія та ін.
Впровадження: грант УНТЦ – 70.0 тис. $ (2014 р.); КБ «Південне»
Опубліковано: монографії – 2 (1 – у видавництві “Springer” (USA); глави у монографіях – 3
(видавництва Cambridge, Massachusetts (USA), (IF=5,84), 27 статей і тез доповідей, з яких
19 – у Scopus; 2 навчальних посібники з грифом МОН України.
Захищено: 2 докторські, 2 кандидатські дисертації, 15 магістерських робіт.
Отримано: 2 патенти.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Інформаційні та комунікаційні технології
Прикладні дослідження
РОЗРОБКА МАЛОГАБАРИТНИХ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ
ШИРОКОСМУГОВИХ І БАГАТОСМУГОВИХ АНТЕН ТА
МЕТОДІВ ЇХ ІНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Науковий керівник – канд. техн. наук, с. н. с. Карпов О.І.
Розроблено
інженерні
методи
з
розрахунку
і
проектування
малогабаритних,
високоефективних,
широкосмугових і багатосмугових випромінюючих структур.
Виготовлено зразки антен для мобільного зв’язку в
діапазоні, для GPS , для бездротової мережі Wi-Fi.
За технічними характеристиками вони перевищують
рівень закордонних розробок і не мають світових
аналогів, оскільки мають габаритні розміри у 5-10 разів
менші, робочу смугу частот у 5-10 разів більшу, ніж у
існуючих аналогів.
Особливість: зберігається працездатність у струмопровідних (підводний. підземний
зв’язок) та у іонізованих (масивні вогняні перешкоди) середовищах і збільшується швидкість
передачі інформації у 5-10 разів
Впровадження: Плануються госпдоговори з Науково-виробничим об’єднанням «Контур»
(антени цифрового телебачення 150,0 тис. грн.) та АО «Харківські антенні компанії»
(антени для засобів Інтернет зв’язку 120,0 тис. грн.)
Опубліковано: 15 статей та тез доповідей, у т.ч. 6 – у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних, 1 англомовна монографія (видавництва США), 1 навчальний
посібник з грифом МОН України.
Захищено: 1 докторська, 1 кандидатська дисертації, 4 магістерські роботи.
Отримано: 7 патентів, з них 2 за кордоном; подано заявок на винахід – 7, з них 2 в інших
державах.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
ВАЖЛИВІ РЕЗУЛЬТАТИ
ЗА ЗАКІНЧЕНИМИ У 2013 РОЦІ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ РОБОТАМИ
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Фундаментальні дослідження
ВЗАЄМОДІЯ ЧАСТИНОК В ОБ’ЄМІ ПЛАЗМОВОХІМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ІЗ ПОВЕРХНЕЮ
ТВЕРДОГО ТІЛА
Науковий керівник – канд. фіз.-мат. наук, доц.
Кононенко С.Г.
Обсяг фінансування - 207,839 тис. грн.
Вперше розроблено і запропоновано аналітичні й числові фізико-математичні
методи, які дозволяють в режимі on-line отримати інформацію щодо стану і
дефектоскопії плазмохімічних пристроїв на основі гібридних структур, що знаходяться в
зоні дії потужного іонізуючого випромінювання, і застосовуються у сучасних плазмовохімічних технологіях.
Запропонований новий підхід до дослідження люмінесцентних процесів у твердому
тілі при іонізуючому випромінюванні становить новітню технологію щодо визначення
стану конструкційних елементів пристроїв, зокрема оптичних, виготовлених зі скла або
кристалів.
Застосування: нанотехнології, виготовлення тонкоплівкових електронних приладів,
прилади для ядерних реакторів та космічних досліджень.
Впровадження: отримані пропозиції до співпраці з Групою IТER (Міжнародний
консорціум з конструювання термоядерного реактора IТER у м. Кадаращі, Франція) та
фірмою Samsung, Корея.
Опубліковано: 9 статей та тез доповідей, з них 3 – у наукових виданнях, що входять до
наукометричних баз даних, 1 навчальний посібник
Захищено: 2 кандидатські дисертації, подано до розгляду 1 докторську дисертацію;
2 магістерські роботи.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Фундаментальні дослідження
НЕІНВАЗИВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДИКОБІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ТА ПАРАМЕТРІВ
СИСТЕМИ ГЕМОДИНАМІКИ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ
ОПТИЧНИХ ТА ІНФРАЧЕРВОНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Науковий керівник – канд. техн. наук, проф. Мустецов М.П.
Обсяг фінансування – 861,648 тис. грн.
Вирішено задачі:
- визначення однозначного зв’язку спектральних параметрів
оптичного випромінювання, що зондує живу матерію з її
показниками щодо вмісту гемоглобіну в крові людини з
однозначним визначенням стану судин по формі пульсової хвилі;
- та створення нових приладів на основі напівпровідників, які
забезпечать реалізацію неінвазивного (безкровного) методу
дослідження параметрів гемодинаміки.
Застосування: у навчальному процесі на кафедрі біоінженерії
Харківського національного університету радіоелектроніки.
Впровадження: розроблено й проведено апробування приладу для
неінвазивного дистанційного контролю системи гемодинаміки на
кафедрі фізичної реабілітації та здоров’я людини Таврійського
національного університету імені В.І. Вернадського.
Опубліковано: 24 статті та 32 тези доповідей, з них 11 – у
виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 1 англомовна
монографія.
Захищено: подано до розгляду 1 кандидатську дисертацію;
11 магістерських робіт.
Отримано: 5 патентів, з них 1 патент Росії.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Фундаментальні дослідження
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ ЕКСКРЕЦІЇ БІЛКІВ ТА ПОЛІСАХАРИДІВ
КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ РОСЛИН
Наукові керівники – докт. біол. наук, проф. Божков А.І.,
канд. біол. наук, с.н.с. Мензянова Н.Г.
Обсяг фінансування – 599,836 тис. грн.
Отримані результати є важливими для:
- одержання препаратів з високою антибактеріальною
та антиоксидантною активністю,
- для ризотехнології з метою одержання рослинних
екзополісахаридів, видів рослин з відкритим та
закритим типом кореневої меристеми;
- для технологій ремедіації ґрунту, забрудненого
фітотоксикантом фтором.
Застосування: результати досліджень сумісно з
Харківським
Національним
фармацевтичним
університетом проходять апробацію щодо проведення
клінічних випробувань.
Впровадження: заключено договір з Харківською обласною держаною адміністрацією на
проведення моніторингу за станом водних організмів на суму 90,0 тис. грн.
Опубліковано: 19 статей та тез доповідей, з них 4 – у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних, 1 монографія, 2 навчальних посібники, з них 1 – з грифом
МОН України.
Захищено: 1 докторська та 1 кандидатська дисертації, 2 магістерські роботи.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Інформаційні та комунікаційні технології
Прикладні дослідження
ОПТИМАЛЬНИЙ МЕТОД РОЗПІЗНАВАННЯ І КЛАСИФІКАЦІЇ
ОБ’ЄКТІВ ТА ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС АВТОМАТИЧНОГО
ДЕШИФРУВАННЯ КОСМІЧНИХ ДАНИХ РАДІОЗОНДУВАННЯ
Науковий керівник – канд. фіз.-мат. наук, доц. Думін О.М.
Обсяг фінансування – 378,0 тис. грн.
Створено програмний комплекс і вперше реалізована
оптимальна обробка даних дистанційного космічного зондування
земної поверхні, яка дозволяє проводити класифікацію та
розпізнавання об’єктів із якістю, що перевершує результати
відомих у світі комерційних пакетів аналізу космічних даних.
Це дає можливість більш раціонально використовувати природні ресурси Землі
шляхом постійного моніторингу стану ґрунтів та лісів, здійснювати пошук корисних
копалин, контролювати екологічний стан територій, в яких існує можливість виникнення
техногенних катастроф і стихійних лих.
Застосування: загальний підхід до побудови фізико-математичної моделі розпізнавання
дозволяє застосувати розроблені алгоритми і програми в інших галузях, де необхідна
висока якісна класифікація і розпізнавання, таких як медицина, біологія, екологія
навколишнього середовища, моніторинг природних ресурсів Землі та ін.
Впровадження: планується госпдоговір з провідною російською компанією із обробки
даних «Совзонд» (м. Москва).
Опубліковано: 32 статті та тези доповідей, з них 21 – у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних, 1 монографія, 1 навчальний посібник,
Захищено: 1 кандидатська дисертація, 10 магістерських робіт.
Отримано: 1 патент України.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Раціональне природокористування
Прикладні дослідження
ВІДНОВЛЕННЯ ЗАБРУДНЕНОГО ВАЖКИМИ МЕТАЛАМИ
ТА РАДІОНУКЛІДАМИ ҐРУНТОВОГО ПОКРИТТЯ З
ЗАСТОСУВАННЯМ ФІТОТЕХНОЛОГІЙ ТА ШТУЧНИХ
ГЕОХІМІЧНИХ БАР’ЄРІВ
Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. Полевич О.В.
Обсяг фінансування – 530,964 тис. грн.
Проведена комплексна оцінка стану ґрунтового покриття та сільськогосподарських
угідь в потенційно-небезпечних районах в межах Харківської області в залежності від
ландшафтних умов. Розроблені удосконалені та модифіковані методи вимірювання
вмісту важких металів та активності радіонуклідів в ґрунтовому покритті. Розроблена
методологія створення штучних (інженерних) геохімічних бар’єрів на шляху
розповсюдження токсичних важких металів та радіоактивних елементів.
Практична цінність виконаної роботи полягає у розробці комплексу засобів та
заходів, які дозволили створити новий ефективний метод відновлення техногенно
забрудненого важкими металами та радіонуклідами ґрунтового покриття територій, і,
зокрема, сільгоспугідь.
Впровадження:
узгоджується госпдоровір з науково-виробничим підприємством
«Бікор» на виробничій ділянці здобичі морської гіпергалінної аквакультури в акваторії
ДБД оз. Сіваш (м. Генічеськ). Очікуваний ефект щодо збільшення виходу біоматеріалів
від застосування розробки складає понад 50%.
Опубліковано: 39 статей та тез доповідей, з них 4 – у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних, 1 підручник з грифом МОН України, 2 навчальні посібники.
Захищено: подано до розгляду 1 кандидатську дисертацію; 7 магістерських робіт.
Отримано: 2 патенти України.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Раціональне природокористування
Прикладні дослідження
ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ТВЕРДИХ
ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ (ГЕОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ) З
ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛІЗУ
Науковий керівник – докт. техн. наук, проф. Фик І.М.
Обсяг фінансування – 520,0 тис. грн.
Розроблено спеціальні методичні, метрологічні та інструментальні засоби і
створено єдиний методичний підхід до отримання інформації про склад геологічних
зразків твердих донних покладів, у тому числі до кількісного визначення поліметалів,
який є піонерним і відповідає світовому рівню.
Впровадження: узгоджується госпдоговір з Українсько-Російським підприємством з
інноваційної та науково-виробничої діяльності «ТІНО» (м. Харків). Узгоджені
комерційні пропозиції щодо впровадження зі ВАТ «Мусон» (Україна) та
«Совморгеологія», «Южморгеологія» (Росія).
Опубліковано: 32 статті та тези доповідей, з них 3 – у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних, 1 монографія, 1 підручник з грифом МОН України,
1 навчальний посібник.
Захищено: подано до розгляду 1 кандидатську дисертацію; 4 магістерські роботи.
Отримано: 1 патент України, подана 1 заявка на отримання патенту України.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Раціональне природокористування
Прикладні дослідження
РОЗРОБКА МЕТОДІВ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ РУСЛОВИХ ВИТРАТ ПІД
ЧАС ВЕСНЯНИХ ПОВЕНЕЙ ТА ЛІТНІХ
ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ У ВОДОЗАБІРНИХ
БАСЕЙНАХ
Науковий керівник – докт. геогр. наук,
проф. Костріков С.В.
Обсяг фінансування – 194,158 тис. грн.
Вперше в практиці сучасної вітчизняної гідрологічної науки запропоновано
оригінальну методику комп’ютерного моделювання, аналізу та візуалізації ключових
складових гідрологічного режиму в границях водозбірних басейнів; розроблена,
апробована та реалізована концептуальна розподілена гідрологічна модель пікових
руслових витрат від весняних повеней та зливових паводків.
Впровадження: у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та
агрохімії ім. Соколовскього» (м. Харків) узгоджується госпдоговір з підприємством
«Геоклауд».
Опубліковано: 10 статей та тез доповідей у фахових виданнях України, 1 монографія,
3 навчальні посібники.
Захищено: 1 кандидатська дисертація, 1 магістерська робота.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Науки про життя, нові технології профілактики
та лікування найпоширеніших захворювань
Прикладні дослідження
РОЗРОБКА МОДЕЛІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ
ВПЛИВУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ЖИВІ СИСТЕМИ
Науковий керівник – докт. біол. наук, проф.
Гончаренко М.С.
Обсяг фінансування – 249,627 тис. грн.
Вперше
створено
математичну
модель
дискретного моделювання динамічних систем
адекватну живій системі, що дозволяє змоделювати
наслідки
антропогенного
навантаження
і
спрогнозувати
вплив
наявних
концентрацій
важких металів в оточуючому середовищі на
самопочуття та стан здоров’я населення.
Застосування: харчова промисловість, сільське господарство, біологія, медицина.
Впровадження: укладено госпдоговір з валеологічним центром м. Тернопіль,
ТОВ «Мацинішин» на 80,0 тис. грн.
Опубліковано : 28 статей та тез доповідей, з них 3 – статті у журналах, що входять до
наукометричних баз даних, 2 монографії, 6 навчальних посібників, з них 1 – з грифом
МОН України.
Захищено: 2 кандидатські дисертації, 7 магістерських робіт.
Отримано: 2 патенти України, подано 4 заявки на отримання патентів України.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Раціональне природокористування
Прикладні дослідження
РОЗРОБКА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ
Науковий керівник – докт. пед. наук, проф. Бойчук Ю.Д.
Обсяг фінансування – 238,434 тис. грн.
Виявлено найбільш об’єктивні та інформативні методи оцінки
функціонального стану, адаптаційних можливостей та стану здоров’я студентів, встановлено
адекватність застосування методу мультимасштабного аналізу ентропії та його
інформативність при оцінці адаптаційних можливостей студентів з порушенням зору.
Розроблено здоров’язбережувальну психолого-педагогічну технологію для осіб з вадами
зору, впровадження якої дозволило поглибити рівень знань студентів з порушенням зору
щодо питань формування, збереження та зміцнення здоров’я.
Застосування: у навчально-виховний процес для
студентів ХНУ імені В.Н. Каразіна і Харківської
державної академії фізичної культури.
Впровадження: ВНЗ Міністерства освіти і науки
України. Зокрема, у Харківській обласній
спеціальній гімназії-інтернату для сліпих дітей
імені В.Г.Короленка, республіканському дитячому
клінічному санаторії «Чайка» (м.Євпаторія),
дитячому будинку «Перлинка» (м.Одеса).
Опубліковано: 36 статей та тез доповідей, з них 3 – у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 1 монографія, 3 навчальні посібники, з них 1 – з грифом МОН України.
Захищено: 4 кандидатські дисертації, 6 магістерських робіт.
Отримано: 2 патенти України.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Науки про життя, нові технології профілактики
та лікування найпоширеніших захворювань
Прикладні дослідження
СОЦІОКУЛЬТУРНІ БАР’ЄРИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ
ШКОЛИ УКРАЇНИ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ШЛЯХИ
ПОДОЛАННЯ
Науковий керівник – докт. соціол. наук, проф.,
академік НАНУ Бакіров В.С.
Обсяг фінансування – 495,0 тис. грн.
Розроблено теоретико-методологічні засади дослідження соціокультурних бар’єрів
модернізації вищої школи України.
Визначено механізми подолання соціокультурних бар’єрів, які заважають
упровадженню принципів мобільності, безперервної освіти і самоосвіти; подолання
негативних стереотипних уявлень щодо системи вищої освіти України.
Розроблено соціально-технологічні засади формування бренду вищих навчальних
закладів, підвищення їх конкурентоспроможності; розроблено шляхи підвищення
культури толерантності. Проведено обґрунтування соціально-комунікативних технологій
подолання соціокультурних бар’єрів модернізації вищої школи України.
Впровадження: укладено госпдоговір з підприємством «Електротяжмаш» на суму
96,0 тис. грн.
Опубліковано: 61 стаття та тези доповідей у фахових виданнях України, 2 монографії.
Захищено: 1 докторська та 2 кандидатські дисертації, подано до розгляду
1 кандидатську дисертацію; 13 магістерських робіт.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ,
ОТРИМАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОНАННЯ
ПЕРЕХІДНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Інформаційні та комунікаційні технології
Прикладні дослідження
ДЕКОМПОЗИЦІЙНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ
ШАРУВАТИХ СЕРЕДОВИЩ ТА ЯКОСТІ
РАДІОЛОКАЦІЙНОГО МАСКУВАННЯ
Науковий керівник – докт. фіз.-мат. наук, проф.
Батраков Д.О.
Обсяг фінансування за 2013 рік – 275,357 тис. грн.
Розроблено фізико-математичні моделі явищ взаємодії
імпульсного випромінювання зі складними середовищами із
вкрапленнями.
Отримано низку принципово нових результатів щодо розвитку
теоретичних засад вітчизняної радіофізики та основ їх практичного
застосування
Результати
досліджень
відповідають
сучасним
світовим
тенденціям у галузі неруйнівного контролю будівельних конструкцій
та розробки методів гідрогеологічних вишукувань при проектуванні і
будівництві споруд, зокрема автомобільних доріг, а також
дослідження характеристик розсіяння хвиль у ближній зони локації.
Застосування: основа нових сучасних методів проектування,
будівництва та експлуатації автомобільних доріг та споруд.
Опубліковано: 10 статей та тез доповідей, у тому числі 3 – у
виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 1 монографія,
1 навчальний посібник,
Отримано: 1 патент України, подано 2 заявки на отримання
патентів України.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Раціональне природокористування
Прикладні дослідження
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДНИХ
ЕКОСИСТЕМ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ПРИРОДНОЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Науковий керівник – докт. біолог. наук, доц. Токарський В.А.
Обсяг фінансування за 2013 рік – 230,171 тис. грн.
Досліджено біологічне різноманіття природно-заповідного
фонду України.
Одержані результати використані для створення літописів природи Національних
природних парків «Дворічанський», «Гетьманський», «Бузький Гард», «Синевир»,
«Карпатський», «Гуцульщина», «Сколівські бескиди», а також двох заповідників
Карпатського біосферного заповідника та природного заповідника «Горгани».
Створено Перелік видів тварин, що потребують охорони на регіональному рівні.
Підготовлено проект розширення НПП «Дворічанський».
Сформовано рукопис та видано сигнальні екземпляри «Червоної книги Харківської
області. Тваринний світ». Подібне видання у Харківській області виходить вперше.
Загалом до книги увійшли 386 видів тварин, які мешкають на території Харківської
області та знаходяться під загрозою зникнення й потребують охорони. Це 19 видів риб,
10 — амфібій та рептилій, 45 — птахів і 38 видів ссавців, а також безхребетні: комахи,
павуки, п’явки, гідри тощо.
Опубліковано: 33 статті та тези доповідей, з них 5 – у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних, 1 монографія, 3 навчальні посібники, з них 1 – з грифом
МОН України.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
Усього впроваджено 26 прикладних
науково-технічних розробок
Наприклад:
РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОТРИМАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ МОДИФІКАЦІЇ
ПОВЕРХНІ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ГІБРИДНИХ МАТЕРІАЛІВ «НЕОРГАНІЧНИЙ
НАНОКРИСТАЛ - ОРГАНІЧНА МОЛЕКУЛА
Науковий керівник − докт. фіз.-мат. наук, проф. Бойко Ю.І.
Визначено процеси взаємодії неорганічних нанокристалів з різним формуючим
фактором з органічними барвниками, що є чутливими до зміни функціонального стану
клітин.
Соціальний ефект: отримання нових гібридних матеріалів «неорганічний
нанокристал - органічна молекула».
Впровадження: Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України (100,0 тис. грн.)
РОЗРОБКА УНІВЕРСАЛЬНИХ СИСТЕМ НАНЕСЕННЯ ЗМІЦНЮВАЛЬНИХ
ПОКРИТТІВ НА МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ
Науковий керівник – канд. фіз.-мат. наук, доц. Бобков В.В.
Розроблено систему щодо поліпшення робочих параметрів дугового джерела на
основі трубчастого катоду, які використовуються для нанесення зміцнюючих покриттів
для металорізальних інструментів.
Соціальний ефект: створення безпечних технологій для робітників.
Впровадження: Юнівак ЛТД, Республіка Корея (270,864 тис. грн.)
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
СТВОРЕННЯ БІОГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛІГОНУ STELLA CREEK: МОДЕЛЬНИЙ
ПРОФІЛЬ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА
Науковий керівник − канд. біол. наук, доц. Утєвський А.Ю.
Обґрунтовано створення другого морського охоронного району (МОР) мережі МОР
Аргентинських островів в протоці Stella Creek та тривимірна модель розрізу протоки Stella
Creek, що
буде використано для розробки мережі МОР в акваторії Аргентинських
островів. Протокол для виділення МОР буде використовуватись для виділення нових МОР в
акваторії Аргентинських островів та запропонований CCАMLR (АНТКОМ) як методологія
впровадження програми МОР.
Соціальний ефект: охорона навколишнього природного середовища.
Впровадження: ДУ Національний антарктичний науковий центр (70,0 тис. грн.).
17 лютого 2014 року стартувала XIX Українська антарктична експедиція, яка
продовжить виконання завдань в рамках другої 10-річної Державної цільової науковотехнічної програми проведення досліджень в Антарктиці.
Учені проводитимуть підводні дослідження
на базі української антарктичної станції
«Академік Вернадський», метою яких є
обґрунтування створення морських охоронних
районів під управлінням України.
До складу дослідницької групи увійдуть
біологи кафедри зоології та екології тварин
університету, а також геофізики міст Києва і
Львова.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Договір про приєднання до національної мережі трансферу
технологій NTTN
Університет є співзасновником:
• Українсько-Російського технологічного парку «Слобожанщина»
• Академічного науково-освітнього комплексу (АНОК)
• Наукового парку «Наукоград-Харків»
• Технополісу «П‘ятихатки» (у складі національного проекту
«Місто майбутнього»)
• Інноваційного кластеру «Нові матеріали ядерної енергетики»
• Кластеру інноваційної інфраструктури Харківської області
Участь у V Міжнародному економічному форумі
«Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи!»
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Функціонує ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР як підрозділ з комерціалізації
науково-технічних розробок
Направлено комерційні пропозиції більше 1000 підприємств та
організацій:
ВАТ «Турбоатом», Нафтогазова компанія «Shlumberger»,
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; НАК «Нафтогаз України»,
«ДК «Укртрансгаз», Запорізька ТЕС, ВАТ «Полтавський ГЗК»,
група компаній «Хімресурс», РВУ «Харківавтогаз» та ін.
Отримано 19 замовлень на інноваційні розробки від підприємств та
організацій:
ВАТ «Турбоатом», АТ «Автозапчастина», ВАТ «Полтавський ГЗК»,
Фермерське господарство «Київська Русь», ПАТ «Укртрансгаз»,
ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ПАТ «Укргазвидобудування»,
ТОВ «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат»,
ТОВ «Єристівський гірничо-збагачувальний комбінат», Зміївська ТЕС,
Трипільська ТЕС та ін.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
КІЛЬКІСТЬ ЗАХИЩЕНИХ ДИСЕРТАЦІЙ
ПРАЦІВНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТУ
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
КІЛЬКІСТЬ ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
* Публікації тільки у Scopus
КІЛЬКІСТЬ ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
з них 31 – за кордоном
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ У SCOPUS
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
ПУБЛІКАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ В SCOPUS ЗА
НАУКОВИМИ НАПРЯМАМИ
6,412 documents
(427 – published in 2013)
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
№
1.
Кількість
публікацій
у Scopus
Кількість
цитувань
у Scopus
Індекс Гірша
(h-індекс)
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
11739
46431
67
в т.ч. Кримська астрофізична обсерваторія
827
7813
42
6412
25465
49
Університет
(обліковий запис у базі даних Scopus)
2. Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
3.
Львівський національний
університет імені Івана Франка
4548
17920
40
4.
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова
2341
8628
39
5.
Національний технічний університет
України “КПІ”
4282
7358
34
Станом на 27 січня 2014 р.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗА 2013 РІК
2003
Премія НАН
України імені
М.П.Барабашова
Отримано
64 охоронні
документи
Угоди про наукове
Проведено
співробітництво зі 155 конференцій,
159 зарубіжними
із них 73 організаціями
міжнародні
із 46 країн
Участь у
191 національній і
16 міжнародних
виставках
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ
Чисельність молодих учених 785
(докторів наук 5; кандидатів наук 69)
Грант Президента України для підтримки
наукових досліджень молодих учених
Стипендії Верховної Ради України 2
Стипендії Кабінету Міністрів України для
молодих учених 4
Студенти, які брали участь у виконанні НДР 4622
Стипендії Президента України 16
Стипендії Верховної Ради України 3
Стипендія імені Леонарда Ейлера програми
Leonhard-Euler-Scholarship Program
Переможці олімпіад 48
у тому числі на міжнародних олімпіадах 7
Переможці Всеукраїнських конкурсів НДР 36
Переможці міжнародних конкурсів НДР 3
Кількість статей, опублікованих за участю
студентів 830
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
РЕЙТИНГ МОН – 2013
Національна система рейтингового оцінювання ВНЗ
КЛАСИЧНІ УНІВЕРСИТЕТИ
Умовні позначення позиціонування ВНЗ на рейтингових шкалах індексів критеріїв та ІРІ відносно системи
Успішна
Достатньо успішна
Частково успішна
Проблемна
Якість
Якість
Якість
Ресурсне
Міжнароднаукової та
Глобальний
контингеннауковозабезпеченна
науковокритерій
ту
педагогічного
ня навчальНазва
активність
технічної
рейтингу (ІРІ)
студентів
персоналу
ного процесу
вищого навчального закладу
діяльності
Індекси критеріїв рейтингу
ІРІ
Ранг
Гр. 1
СИСТЕМА
Київський національний
університет ім.Тараса Шевченка
Харківський національний
університет ім.В.Н.Каразіна
Сумський державний університет
Одеський національний
університет ім.І.І.Мечникова
Національний університет
"Острозька академія"
Львівський національний
університет ім.І.Франка
Дніпропетровський нац.
університет ім.Олеся Гончара
Донецький національний
університет
І1
І2
І3
І4
І5
Гр.2
0,1980
Гр.3
0,2079
Гр.4
0,1881
Гр.5
0,1980
Гр.6
0,2079
Гр.7
1,0000
Гр.8
0,4396
0,3039
0,2945
0,4125
0,3160
1,7665
1
0,4800
0,3093
0,2026
0,2987
0,2511
1,5415
2
0,3054
0,3756
0,1788
0,2641
0,3279
1,4518
3
0,2315
0,2448
0,1716
0,2570
0,3288
1,2338
4
0,3157
0,1995
0,2067
0,2056
0,1821
1,1097
5
0,2498
0,2043
0,2007
0,1612
0,2262
1,0421
6
0,2123
0,1923
0,1841
0,2365
0,2083
1,0334
7
0,1370
0,2317
0,1875
0,2174
0,2525
1,0262
8
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
РЕЙТИНГ ВНЗ УКРАЇНИ У 2013 РОЦІ – «ТОР-200 УКРАЇНА»
Вищий навчальний заклад
Оцінка якості
науковопедагогічного
потенціалу
Оцінка
якості
навчання
Оцінка
міжнародного
визнання
Інтегральний
показник
діяльності
ВНЗ
1.
Національний технічний
університет України «КПІ»
33,603
24,014
20,006
77,623
2.
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
37,033
19,217
18,906
75,156
3.
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
19,201
14,506
14,621
48,328
4.
Національний університет «КиєвоМогилянська академія»
12,984
17,225
13,761
43,970
5.
Національний медичний
університет ім. О. Богомольця
26,931
7,865
9,047
43,843
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Відкрився Науководемонстраційний освітній
центр «Ландау-Центр» та
експозиція виставки з метою
стимулювання відродження
суспільного інтересу до науки
На експозиції представлені
працюючі моделі, лабораторні
установки і креслення різних
пристроїв і машин, що
пояснюють дію законів природи.
Участь в акції «Ніч науки у
Харкові». Головною метою
проекту стала презентація
новітніх технологій і досягнень
у науці
Проведено заходи «Scientific
fun ⎻ наукові пікнікі в Україні»
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
ПРОПОЗИЦІЇ
щодо забезпечення організації наукового процесу
та розвитку наукових досліджень
Основною стратегією щодо організації і фінансування науководослідних робіт у провідних класичних університетах повинна
стати підтримка фундаментальних досліджень природничого
напрямку,
як
основи
розвитку
високих
технологій
і
конкурентоспроможності прикладних розробок.
Для провідних ВНЗ за визначеними для них пріоритетними
науковими напрямками, в межах яких функціонують всесвітньо
відомі наукові школи та їх наукові доробки визнані світовою
науковою
громадськістю,
необхідно
забезпечити
стабільне
фінансування на більш довгостроковий термін, оскільки діюча
двох- або трьохрічна конкурсна система відбору та фінансування
НДР не сприяє стабільності й перспективності проведення
наукових досліджень та створенню висококваліфікованого складу
дослідників.
Основні результати наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
ПРОПОЗИЦІЇ
щодо забезпечення організації наукового процесу
та розвитку наукових досліджень
На державному рівні прийняти рішення щодо створення
систематизованої законодавчої бази відносно інноваційної
діяльності, фінансових преференцій для суб’єктів інноваційних
відносин.
Забезпечити фінансування всіх складових інноваційних процесів
(податкові пільги, кредити, митні збори, захист інтелектуальної
власності, участь у державних та галузевих цільових програмах).
Забезпечити фінансування НДР за статтями кошторису витрат на
придбання сучасного коштовного наукового обладнання та
матеріалів.
Запровадити державну програму забезпечення університетів
ліцензованими пакетами дослідницьких прикладних програм.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Дякую за увагу!
Катрич Віктор Олександрович,
докт. фіз.-мат. наук, проф., перший проректор з наукової роботи
Контактна інформація:
майдан Свободи, 4,
м.Харків, 61022,
Україна
тел. (+38057) 705-12-61
e-mail: vkatrich@karazin.ua
http://www.univer.kharkov.ua
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
160
Размер файла
13 188 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа