close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Официальный сайт

код для вставкиСкачать
Та?ырыбы:
Саба?ты? ма?саты:
б?л?мд?л?к
Дамытушылы?
Т?рбиел?к
Жас ?рпа??а ? ?аза?стан ? 2030? ба?дарламасыны? басты
м?ндеттер?н?? б?р? ? салауатты ?м?р салтын ?алыптастыру
туралы насихаттау, адам денсаулы?ыны?
?ымбаттылы?ын, ?м?р с?ру ?ш?н ?ажетт?л?г?н, ба?алы
байлы? екенд?г?н т?с?нд?ру;
о?ушыларды? ?м?рге, ?с?ресе адамзат ?рпа?ына деген
аяушылы? сез?м?н, ауруды? алдын ? алуды ?йрету, жаман
?деттен бойларын аула? ?стауын, о?ушыны? санитарлы? ?
гигиеналы? талаптар?а сай болуын ?алыптастыру, дамыту;
болаша? ?о?амны? салауаттылы?ы ?р адам?а байланысты
екен?н, денсаулы?ты сатып алу?а болмайтынына
байланысты, спортпен айналысу, таза ауада серуендеу,
е?бек етуд?? пайдасы туралы п?к?рлесу.
Саба?ты? т?р?: ?неге са?аты
Саба?ты? ?д?с?:с?ра?-жауап, топтастыру, венндиагрмма т.б.
Саба?ты? к?рнек?л?г?: Мультимедиа
Денсаулы? ? адамны? е? ?асиетт? де ??нды,
?айталанбас, жо?алса ?айта орнына ?иынды?пен келет?н,
орны толмас асыл ?азынасы. Б?з осы жа?а ?асырдан к?тер
?м?т?м?з к?п. Сондай-а? ?аз?рг? заманда адам а?засына тиер
залалы да жетерл?к. Т?р? а?за?а тиер экологиялы? ?ш
факторды? ?сер? осы та?да айтпаса да к?зге шы??ан
с?йелдей болып к?р?н?п т?р?аны аны?.
Елбасымыз Н.Назарбаевты? ??аза?стан ? 2030?
ба?дарламасында ?аза?стан азаматтарымызды? ерте??
б?г?ннен басталатынын к?рсетсе керек.
Салауатты ?м?р салтыны? ма?саты - ?м?р с?руд??
ма?ынасы тере? екенд?г?н б?лд?руде.
?ш?мд?к, наша?орлы? ? адамны? жауы. Б?л жолдан аула?
ж?ру керек. Басты байлы? денсаулы? екенд?г?не с?здерд??
к?здер???зд? жетк?зг?м?з келед?.Олай болса, б?зд?? б?г?нг?
т?рбие са?атымыз ?Ба?ытым да байлы?ым да ? денсаулы??
та?ырыбында ?тед?.
1997 жылды? ?азан айында ел Президент? Н.?.
Назарбаев ? Барлы? ?аза?станды?тарды? ?с?п,
?ркендеу?, ?ау?пс?зд?г? ж?не ?л ? ау?атыны? артуы?
туралы ?аза?стан хал?ына жолдауын ?сынды.
Ара? адам ес?н жояды, ?яттан безд?ред?, арамды??а
ж?не ?ылмыс?а итермелейд?. Сонымен ?атар ?ш?мд?кке
??мар адмны? рухани байлы?ы азайып,
адамгерш?л?ктен ж?рдай болады.
?ш?мд?к барлы? ?шк? м?шелерд? улап, ?р т?рл?
созылмалы аурулар?а шалды?тырып, неб?р талантты да
дарынды жас жетк?ншектер?м?з ар?ты? кесел?нен ?з
би?г?не жете алмай ?м?рден кет?п жат?аны ?к?н?шт?-а?.
М?не, осындай ?к?н?штерд?? алдын- алу ма?сатында
Президент?м?з Н.?. Назарбаев 2030 жыл?а арнал?ан
ел?м?зд?? келешег?н ?ркендету ба?дарламасында
назардан тыс ?алдыр?ан жо?.
?аза?стан - 2030
?аза?стан - 2030
? Салауатты ?м?р
салтына
ынталандыру ?р?айсысымзды?
Дене т?рбиес?мен
айналыс?анымыз?а, д?рыс
тама?тануымыз?а, ес?ртк?лерд?,
темек? мен алкогольд? т?тынуды
?ойып, тазалы? пен санитария
шараларын са?тауымыз?а
ба?ыттал?ан?.
?о?амымыз сау болсын десек,
б?г?нг? жас ?сп?р?мдер сау да
салаутты ?су?м?з керек.
? Салауатты
?м?р салты ? б?л
денсаулы?ты ны?айту ж?не
дамытуды? ?йлес?д?л?г?н ?амтамасыз
етет?н кешенд? алдын ? алу
шаралары?.
Б?г?нде ерлерд?? -75%, ?йелдерд?? ?
34%, жас ?сп?р?мдерд?? 40% шылым
тартса, ересек адамдарды? 65%
?нем? ара? ?шед? екен.
2001 ж. ? 175- бет
Ара?.
Героин
Зиянды
заттар
К?кнар
Апиын
Анаша
Б?рлест?р?лген
ес?ртк?лер
Венн диаграммасы ар?ылы темек?н??
?зияны? мен ?пайдасы?
Зияны
1.Темек? тарт?ан адамда
?ан ?ысымы жо?арылайды.
2. ?анда?ы май ??рамы артады.
3. ?кпе рагы.
4.Ж?рек ауруы.
5.Ас?азан ауруы пайда болады.
6. Б?лар адамды аздырады.
7.?ылмыс?а апарып
со?тырады.
8. ?о?ам?а зиян келт?ред?.
9. Б?л заттар ?сер?нен ?л?м
к?п болады.
Пайдасы
Б?л заттардан зиянымен
?атар пайдасы да зор.
Орта?
1. ?о?ам?а пайдасы к?п.
?асиет?
2. Осы заттарды? сатылуы
ар?ылы ел?м?зд?? экономикасы
дамып отыр.
Ел
3. Ара?ты тек мас болу ?ш?н
экономикапайдаланады.
сыны?
4. Ж?мыссызды? жойылу?а
дамуына
?сер етед?.
?сер?
Темек?н??
адам
а?засына тиг?зет?н
?сер?
?кпес? ауырады
Тыныс алу
м?шелер?не зиян
?ан тамырларын
тырыстырады
Адам ?м?р?
?ыс?арады
Жазылмайтын
жара пайда
болады
Денен?? жылуы
т?мендейд?
Алкогольд?? а?за?а
тиг?зет?н ?сер?
А?заны? ?с-?имылы
?згеред?
Ж?йкеге ?сер етед?
Тыныс алуы
баяулайды
Ж?рект??
со?ысы
?лс?рейд?
1. Б?р спортсмен ?з? ?йг?л? болады. Жа?сы, ж?рт?а танымал.
Б?ра? табыс к?з? онша болмайды. Енд? ол отбасынан асырау
?ш?н?Ара? заводына? ж?мыс?а т?рады. Ал?аш?ы кезде жа?сы
табыс тауып ж?ред?.Кей?ннен ол аз ? аздап ?ш?п, ара??а бойы
?йрен?п кетед?. Енд? ж?мысты тастайын десе, а?ша керек,
тастамайын десе, ?ш?п ?оя беред?. Жа?даяттан ?алай шы?у?а
болады?
2. Ол 15 жаста. Темек? тартып, ара? ?ш?п, аз-аздан ?йрен?п
ж?р?п ?бден бойына с???р?п алды. Ал оны? а?асы да ал?аш?ыда
?алай бой ?р?анын б?лмей ?ал?ан болатын. ?н?с? а?асыны? сол
б?р заттардан ?анша зардап шеккен?н б?лед?. Б?ра? ?з? сол
заттарды тастай алмайды. С?зд?? п?к?р???з?
3. Жартылай жасанды ес?ртк? ? героинн?? та?ы б?р ерекшел?г?
б?рден бой к?рсете ?оймайды. Шегуш? а?засына мыс?ылдан
с???п, ?бден бойын игер?п ал?анда ?ана к?р?н?с беред?.
Ал?аш?ыда ?алай т?уелд? бол?анын б?лмей ?алады.
С?йт?п ол ...
?Дертке
шалды??анша,
денсаулы?ты?
?ад?р?н ешк?м де
б?лмейд??
Т. Футлер
К?р?н?ст?
тамашалайы?!
(Сахна?а а? са?алды дана ?арт пен жас бала шы?ады.)
-Ата, мен шылым шегуд? ?йрен?п ж?рм?н. ?алай ойлайсыз, б?л
денсаулы??а пайдалы ма?
- шылым шегуд?? ?ш т?рл? ?пайдасы? бар, балам.
- Б?р?нш?ден, Шылым шеккен адам еш?ашан да ?артаймайды.
-?алайша?
-Себеб?, олар ?артайып ?лгермейд?. Шылым шегет?ндерд?? ?м?р? ?ыс?а
болады, олар жастай ?л?п кетед?.
-Ек?нш?ден, оларды? ?й?н еш?ашан ?ры тонамайды.
-?алайша?
-Себеб?, шылым адамны? ?кпес? таза болмайды да к?нд?з- т?н? к?рк?лдеп
ж?телумен болады. ?рылар ?й иес?н?? к?кж?тел?н ест?п, ?йге жа?ындай
алмайды.
- ?ш?нш?ден, шылым шегет?н адамды еш?ашан да ит ?аппайды.
-?алайша?
-Себеб?, олар ?те ерте м?гедек болып ?алады да, тая??а с?йен?п ж?ред?.
Ал ?олында тая?ы бар адам?а ит жа?ындай ма, айналайын?
( А?са?ал ?улана жымияды. Ал бала ойланып ?алады.)
1. Зиянды заттарды пайдалану, адам ?м?р?н 20 жыл?а
кем?тед?.
2. ?з?рге маск?немд?кт?? салдарынан бол?ан
отбасыны? б?зылуыны? 94 пайызын ?йелдерд??
айыбынан, 6 пайызы ерлерд?? айыбынан.
3. Ара?ты ?з аузыма ?шсем, бас?а?а не залалым бар.
4. Темек? сатып ал?аннан г?р?, таста?ан пайда.
5. Ес?ртк? сат?ан ? ?ылмыс, б?ра? бас?алар?а зияны
жо?.
6. Сабырлы заттар адам ?м?р?н т?п ? тамырымен
??ртып ж?беру? ы?тимал.
1. Темек? тартып отыр?ан адам жанында?ы адам?а
?ара?анда к?б?рек уланады.
2. М?гедек, нау?ас баларды? туылуыны? жылдан-жыл?а
к?п болуыны? себеб? - Алланы? ?с?.
3. Ара?, темек? , ес?ртк?лерд? пайдалану рахат ?м?р
к?румен б?рдей.
1. Зиянды заттардан ерте? емес б?г?н ...
2. Ара? - ...
3. ... ? зор байлы?.
4. ... сауды? ? жаны сау.
5. ...- бар байлы?тан ?ымбат.
6. Ауырып ем ?здегенше, ... ауырмайтын ем
?зде.
7. Дем? барды? ... бар.
8. ... Тарт?ан сабазын, к?рер талай азабын.
9. Тас болу - ?з ерк??мен ...
10. Ауырып ем ?здегенше, ... жол ?зде
Денсаулы?ты са?тау ?ш?н немен
щ??ылдану крек
2. 2. Тазалы? са?тау туралы ?ылымды
не дейд??
3. Гигиенаны ерте кезден баста?ан елд?
ата?
4. Адам?а е? керект? та?амдарды? б?р?.
5. Адам не жет?спегенде ?м?р с?ре
алмайды?
6. Денсаулы?ты ?лс?ретуш? жа?дайларды?
б?р?.
7. Ден? сау адманы? денсаулы?ын
са?тау туралы ?андай ?ылым бар?
8. Адам денсаулы?ына е? керект? не
н?рсе?
9. Американ ?алымы П. Брэг адмдарда
болатын ауруларды? 99 %- ы неден
болатынын айт?ан?
1.
1
7
Д
е
н
с
а
у
л
ы
0
г и г и
?
шыл ым
ше г
в а
? й ?
т а м а
Д е
Е н
Н д
С у
А у
У
Л е
Ы
? т
н е
а
?
ш ы н ы ? т ы р у
а
о л о г и я
а н б а у д а н
г
ш
ы
л
ы
м
и
ш
г
е
д
е
н
и
е
н
а
?
н
д
?
с
у
а
у
г
е
ш
ы
н
ы
?
а
н
а
у
1. вЗиянды
а л заттарды
е о лтастау
о ар?ылы
г
и я
?
т
а
й
2. Достарыны? ?г?т? ар?ылы
? ы
3. ?м?рге деген ??лшынысы ар?ылы
м а ? т а н б а у д
4. ?ажырлы?, т?з?мд?л?к ар?ылы
5. ?з - ?з?не серт беру ар?ылы
6. Спортпен айналысу ар?ылы
7. ?ау?пт? заттардан арылу ар?ылы
т
ы
р
у
Ей, адамзат!
?м?р керек со?ан да,
Ма?ан да, са?ан да,
Ес??де са?та, осыны
?ста жады?да.
Жас ?м?р?? ерте солсын демесе?,
К?с?лерден б?лек ж?рг?н алша?та.
Пешенеге жазыл?ан ??мыры?ны?.
Тамырына ?рпа?ым, балта шаппа!
Документ
Категория
Искусство, дизайн
Просмотров
124
Размер файла
2 276 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа