close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Майстер-клас “Урок хімії у сучасних технологіях”

код для вставкиСкачать
Майстер-клас “Урок хімії у
сучасних технологіях”
Прізвище, ім’я, по батькові: Добрянська Тетяна
Іванівна
Рік народження: 1958.
Освіта: вища.
Спеціальність за дипломом: учитель хімії і біології
Стаж безпосередньої педагогічної роботи: 33 роки.
Місце роботи: Золотобалківська загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів.
Посада: учитель хімії.
Державні нагороди, звання: Почесна грамота
Міністерства освіти і науки України 1998 рік,
звання “Старший вчитель”.
Форма та результати підвищення кваліфікації
протягом останніх 5 років за посвідченням:
Херсонський Південноукраїнський
регіональний інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів: встановлена
кваліфікаційна категорія “Спеціаліст вищої
категорії” та звання “Старший вчитель”.
СТАЄ МАЙСТРОМ
ПЕДАГОГІЧНОЇ
ПРАЦІ ТОЙ, ХТО
ВІДЧУВ СЕБЕ
ДОСЛІДНИКОМ.
В. Сухомлинський
КРЕДО ВЧИТЕЛЯ:
КОЖНОМУ УРОКУ –
ВІДМІННУ
ПІДГОТОВКУ,
СУЧАСНІ МЕТОДИ,
ВИСОКУ ЯКІСТЬ
ТАЄМНИЦІ УСПІХУ
ІДЕАЛУ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИТАМАННІ:
Закоханість у свій
фах і свою справу
Уміння створити
на уроці
атмосферу
психологічного
комфорту та
оптимальні умови
для реалізації
потенційних
можливостей
кожного школяра
Глибока
людяність
Національна
свідомість та гідність
Професійна
компетентність
УЧИТЕЛЬ
Висока
інтелігентність
Безперервний
пошук, удосконалення
Любов до дітей
Моральна
чистота
Витончений
естетичний
смак
Внутрішня
культура
Інформаційно-комунікативні
технології
Впровадження нових освітніх технологій дозволяє
створити
парадигму “від освіти – до
самоосвіти”, що передбачає як тісний зв’язок
між ними, так і поступову зміну акцентів з
першого на друге.
У засобах навчання нового покоління також
можна
реалізувати
функції:
швидкого
визначення рівня навчальних досягнень учнів;
попереднього
опрацювання
результатів;
накопичення та довготривалого зберігання
результатів.
Тестове завдання до теми
“Насичені одноосновні карбонові кислоти”
№
п\п
Питання
Відповіді
Варіанти відповідей
1
2
Загальна формула насичених одноосновних
карбонових кислот…
А
Ізомерія карбонового скелета та
ізомерія з естерами
Карбоксильна функціональна група – це…
Б
CH2 – CH – COOH
Cl
CH3
3
4
5
6
Формула оцтової кислоти…
В
R – COOH
Г
Ацетати
Альдогідокислотою є…
Д
СН3СООН
В результаті окислення оцтового альдегіду
аміачним
розчином
оксиду
срібла
одержується…
Е
НСООН
7
8
Формула
кислоти…
Є
-COOH
Ж
Ізомерія карбонового скелета та
ізомерія з кетонами
Види
ізомерії,
що
карбонових кислот…
характерні
для
2-метил-3-хлорпропанової
Солі оцтової кислоти називаються…
Це перше покоління дітей, яке виросте
серед цифрових комунікацій
Починаємо урок
Розум – це не посудина,
яку треба наповнити, а вогонь,
який належить запалити.
Плутарх
На початку уроку варто заохочувати учнів до того,
щоб вони самі
окреслювали власні цілі. Досвід свідчить, що люди сягають
більшого, ніж запланували, за умови, якщо вони самі можуть
формувати мету.
Дієслова, які стимулюють творення ідей:
помітити;
скомбінувати
пристосувати;
модифікувати;
збільшити;
використати по іншому;
вилучити чи зменшити;
перевернути чи переставити.
Алекс Осборн
Методичні прийоми, які впливають на
формування мотивації
Дивуй – найбуденніші і найпоширеніші явища, події, предмети
можуть стати дивними, якщо на них подивитись з іншої точки зору.
Асоціації на дошці – цей метод залучає власний досвід учнів, має
високий
рівень
зацікавленості,
проводиться
фронтально.
Наприклад: урок у 10 класі на тему “Ацетилен”. Учитель
звертається до учнів: “Які
слова асоціюються зі словом
“ацетилен”?”. Учні пропонують і їхні відповіді фіксують на дошці.
Ненасичений
вуглеводень
Горить
Ацетилен
Оцет
Зварювання
металів
Методичні прийоми, які впливають на
формування мотивації
Джерела інформації. Для активізації роботи й зацікавленості учнів на
початку уроку вчитель роздає газети й журнали, де розміщено
інформацію, що стосується теми уроку та просить звернути увагу на
конкретну інформацію, наголошуючи на важливості її повсякденного
використання. Урок в 11 класі “Сахароза”.
За і проти сахарози-цукру
ЗА
Ласощі.
Продукт харчування.
Необхідна для побудови клітин.
Без неї не може функціонувати
нервова система.
Зниження концентрації цукру в
крові викликає слабкість, втому.
ПРОТИ
Утворення вільних радикалів в
організмі, які блокують дію
антитіл, що захищають організм від
інфекцій.
Методичні прийоми, які впливають на
формування мотивації
Класифікація. Альтернатива.
Учні отримують робочу картку, на якій
записана
певна
проблема
і
ряд
альтернативних пропозицій щодо її
розв'язання. Кожен учень повинен
самостійно обрати тільки одну із
пропозицій і пояснити свій вибір.
Наприклад: 11 клас. Тема “Хімія та
екологія”
Заходи щодо негативного впливу хімічних
забруднювачів на атмосферу
Впровадження новітніх технологій енергозбереження та альтернативних джерел
енергії, наприклад, вітрової.
Збільшення зелених насаджень.
Контроль за викидами СО в атмосферу.
Дотримання правил експлуатації печей і каменів (не зачиняти заслінку до повного
згоряння палива в печі).
Перевірка тяги перед увімкненням газових приладів.
Уникання паління і перебування в накуреному приміщенні.
Встановлення ефективних споруд на підприємствах.
Очищення газу і нафтопродуктів від сірки.
Посилення екологічного контролю за викидами в атмосферу.
Встановлення штрафів за забруднення атмосфери.
Впровадження природо-захисних технологій на виробництві.
Удосконалення існуючих і створення принципово нових моделей двигунів, що
працюють на екологічно чистому паливі.
Встановлення каталізаторів на нових моделях автомобілів.
Впровадження заходів з обмеження руху автомобільного транспорту.
Інтерактивні технології на уроках хімії
Суть інтерактивного навчання (ІН)
полягає в тому, що навчальний
процес відбувається за умови
постійної активної взаємодії учнів.
Оптимізація навчального процесу
за умови ІН сприяє те, що в людині
переважає дві потреби – потреба
постійного
вдосконалення
і
потреба бути в безпеці, при чому
остання є пріоритетною. Таку
безпеку, своєрідний комфорт учні
одержують, об’єднуючись в пари, в
групи.
Саме інтерактивні методи сприяють
тому, що учні опановують всі рівні
пізнання(знання, розуміння, аналіз,
синтез, оцінювання, застосування),
розвивають критичне мислення,
рефлексію, вміння розв’язувати
проблеми.
Позитивні сторони ІН:
Учні засвоюють усі рівні пізнання.
Високий
ступінь
засвоєння
матеріалу.
Активна роль учнів.
Джерело мотивації – інтерес самого
учня.
Недоліки ІН:
Незначний
обсяг
інформації
потребує значних витрат часу.
Зменшення ступеня контролю з боку
вчителя над обсягом і глибиною
вивчення, часом і перебігом
навчання.
Результати роботи учнів менш
передбачувані.
Інтерактивні технології на уроках хімії
У сучасній педагогіці виділяють чотири основні форми діяльності
учнів:
1. парна (учень – учень, учень – учитель);
2. групова (учитель - клас);
3. кооперативна (учні навчають один одного);
4. індивідуальна (самостійна робота учня);
У педагогіці розрізняють кілька моделей навчання:
1. пасивна – учень виступає в ролі об’єкта навчання (слухає
й дивиться);
2.
активна – учень виступає суб’єктом навчання
(самостійна робота, творчі завдання);
3. інтерактивна – процес навчання здійснюється в умовах
постійної активної взаємодії всіх учнів, учень і вчитель є
рівноправними суб’єктами навчання.
М е т о д и ін т е р а к т и в н о г о н а в ч а н н я
К ооп ерати вн а
навчальна
д ія л ь н іс т ь
М одель
о р г а н іза ц ії
навчання в м алих
груп ах
у ч н ів ,
о б ’є д н а н и х
загальн о ю
навчальною
м етою
Р о б о т а
в
парах.
З м і н н і
т р ій к и .
Д в а
–
чоти ри
–
всі р азо м
П е р е х р е с н і
груп и .
К а р у с е л ь .
А к в а р і у м .
П р о е к т н а
робота.
Р о б о т а
в
м алих
груп ах.
Ф рон тальн а
робота
Д и с к у с ій н е
навчання
Ін т е р а к т и в н і
м етоди ,
в
яких
п ередбачається
робота
всього
класу
Ш ироке
п у б л іч н е
об говорен н я якого н ебудь
с п ір н о г о
п и тан н я
К о л о
зн ан ь.
М і к р о ф о н .
М о з к о в и й
ш турм .
Н а в ч а ю ч и
вчуся.
А ж у р н а
пилка.
К е й с
м етод.
Д е р е в о
р іш е н ь .
П і р а м і д а .
С а м о а н с ь к е
коло.
Ш у м о в а
груп а.
Д е б а т и .
Н е с к і н ч е н н и й
ланцю ж ок.
З а й м и
п о зи ц ію .
З м і н и
п о зи ц ію .
К а р у с е л ь .
Д и с к у с і я .
Ігр о в е
навчання
(с и т уа т и в н е
м оделю вання)
П обудова
н авчальн ого
процесу ш ляхом
залуч ен н я
у ч н ів
д о гри
Р о л ь о в а
груп а.
Г р а подорож .
І м і т а ц і я .
У р о к и к о м б і н о в а н о ю с и с т е м о ю Н .П . Г р у з и к а
1.
2.
3.
Р о зб ір
н ового
м а т е р іа л у .
Ф рон тальн
е
опрацю ван
ня.
В н у т р іш н ю
-п р ед м етн е
узагальн ен
ня.
1. ф рон тальн е
опрацю вання.
2 .В н у т р і ш н ю п редм етн е
узагальн ен н я.
1.
2.
Р о зб ір н о в о г о
м а т е р іа л у .
В н у т р іш н ю п редм етн е
узагал ьн ен н я.
1 .Р о з б і р
н ового
м а т е р іа л у .
2 .Ф р о н т а л ь н е
опрацю вання
3 .В н у т р і ш н ю
-п р е д м е т н е
узагальн ен н я.
Порівняльна характеристика навчання
Ознаки, за якими
порівнюються
Об’єм інформації
Глибина засвоєння
змісту матеріалу
Відсоток засвоєння
інформації
Контроль над процесом
навчання
Джерело мотивації
Роль особистості
учителя
Роль учнів
Пасивне навчання
Інтерактивне навчання
За короткий проміжок
часу можна вивчити
значний обсяг матеріалу
Орієнтоване на рівень
засвоєння знань
Як правило, невисокий
Незначний обсяг
матеріалу вимагає
значних витрат часу
Учні засвоюють рівні
пізнання (знання,
розуміння,
застосування, аналіз,
синтез, оцінка)
Як правило, високий
Учитель добре
контролює час і хід
роботи учнів, глибину й
обсяг засвоєння
матеріалу
Зовнішнє: учитель,
батьки, оцінки
Учитель – джерело
знань
Пасивна
Учитель має незначний
контроль над обсягом і
глибиною засвоєння
матеріалу, часом і ходом
навчання
Внутрішнє: інтерес
самого учня
Учитель – організатор,
лідер
Активна
Формування критичного мислення учнів
під час вивчення курсу хімії
Усі знають, що в школі
учні вчаться,
Але чи вчаться вони
думати – питання
спірне.
У.Дж. Мак Кічі
Формування критичного мислення учнів
під час вивчення курсу хімії
Критичне мислення – здатність особистості долати
в собі схильність до однозначно-догматичного
сприйняття світу, вміння аналізувати ту чи іншу
проблему
з
різних
боків,
користуватися
інформацією з різних джерел, відрізняючи
об’єктивний факт від суб’єктивної думки про нього,
логічний умовивід від упередженого припущення чи
заборону. Це вміння людини адекватно визначати
причини й передумови наявних у її житті проблем,
готовність докладати зусиль для їх практичного (а
не лише риторичного) подолання.
Використання методу критичного
мислення
Е т апи уроку
А к т у а л іза ц ія
У с в ід о м л е н н я
Р е ф л е к с ія
С п о с о б и р е а л із а ц ії
З а л у ч е н н я п а м ’я т і, ін т е л е к т у .
П остан овка п и тан н я.
В и с у в а н н я п р о п о зи ц ії.
О б говорен н я м ети уроку.
Ч и тан н я тексту.
Л е к ц ія .
П е р е г л я д в ід е о .
Д о с в ід у ч н ів .
Д о с л ід ж е н н я .
О б гово рен н я.
С и с т е м а т и за ц ія .
П е р е о ц ін к а .
П ереоф орм лення.
Н о в е т л у м а ч е н н я о т р и м а н и х зн а н ь .
П ри говорю ван н я п роб лем .
Методи розвитку критичного мислення
1.
Метод “Знаю – хочу дізнатися - навчаюсь”
Що ми вивчаємо
2.
3.
4.
5.
Що ми хочемо знати?
Що ми вивчили
Метод недостатньої інформації.
Дослідницький метод.
Проблемний метод.
Діаграма Венна.
Відмінні риси
Спільні риси
Відмінні риси
Методичні прийоми для перевірки
домашнього завдання
«Вірю – не вірю». Цей прийом
можна використовувати на будь
– якому етапі уроку. Кожне
питання починається словами :
«Чи вірите ви, що …». учні
повинні погодиться з цим
твердженням чи ні.
Методичні прийоми для перевірки
домашнього завдання
«Так – ні». Це універсальна гра, яка дуже
подобається дітям і залучає до активної
участі на уроці.
Учитель загадує щось (природне явище,
число,
предмет,
історичну
подію,
літературний персонаж, та інше). Учні
намагаються знайти відповідь, ставлячи
питання. На ці питання вчитель відповідає
словами «так», «ні», «так і ні». Питання
треба ставити так, щоб звужувати коло
пошуку.
Методичні прийоми для перевірки
домашнього завдання
«Бліц – опитування по ланцюжку». Перший
учень ставить коротке питання другому.
Другий – третьому, і так до останнього учня.
Час на відповідь – кілька секунд, учитель
має право зняти питання, яке не відповідає
темі або не достатньо коректне. Кожний
учень може відмовитися від участі у бліц –
опитуванні, тому, щоб процедура не
зірвалася вчитель на перед повинен
дізнатися , хто з учнів хоче взяти участь у
цій події.
Методичні прийоми для перевірки
домашнього завдання
“Щадне опитування”. Клас розбивається на дві групи по
рядах-варіантах. Учитель ставить питання. На нього
відповідає перша група. При цьому кожен учень дає
відповідь на запитання своєму сусіду по парті – учню другої
групи. Потім на це ж запитання відповідає сильний учень або
вчитель. Учні другої групи, вислухавши відповідь вчителя,
порівнюють її з відповіддю товариша і виставляють йому
оцінку. На наступне питання відповідають учні другої групи,
а учні першої групи їх вислуховують. Тепер вони виконують
роль викладача і після відповіді вчителя виставляють оцінку
учням другої групи. Таким чином, поставивши 10 запитань,
ми добиваємось того, що кожен учень у класі дасть відповідь
на 5 питань, прослуховуватиме відповіді вчителя й оцінить
свого однокласника.
Навчальні ігри
1) «Третій зайвий»
Пояснити чому зайвий:
BaO, Ba(OH)2 , SO2 ,
NaOH, Na2SO4 , NaCl,
H2SO4 , K 2SO4 , HCl.
2) Ігрова ситуація «Снігова куля»: як росте сніжна грудка, так і цей
методичний прийом залучає до роботи все більшу кількість учнів.
Наприклад: вчитель починає: “Періодична система Д. І. Менделєєва
складається зі 110 хімічних елементів.”
1 учень: “Елемент – це певний вид атомів”.
2 учень: “Атом складається з електронів та ядра”.
3 учень: “Ядро атома складається з нейтронів і протонів”
4 учень: “Протонне число елемента ми взнаємо по порядковому номеру”
і т.д.
“Хто швидше”
Відносна
атомна
маса
H, Na, B, C, N, P, O, Cu, Ca
“Знайди помилку”
Учням
пропонується
схема
дослідження або рівняння
реакцій, формула у яких
допущені помилки. Завдання:
відшукати їх.
1s2 2p3 1s2 2s22p6
1s32s1
“Розгадай кросворд”
О2
+
О2
+
Cu
CuO
+
Граємо в “Хрестики – нулики”
Закресли символи елементів, що належать до металів, - і ти переможець
Fe
C
N
H
O
Cu
Si
Zn
Pb
Ca
Mg
K
Br
P
Al
B
S
He
Фантазуємо разом
Напиши продовження науково-фантастичного оповідання:
“Космічний корабель прибув на невідому планету.
Зовнішні аналізатори встановили відсутність у повітрі
кисню…”
Питання, які можуть допомогти:
Що побачили космонавти?
Які речовини перестали існувати?
Чи може інший елемент замінити Оксиген?
Які умови обов'язкові для існування на планеті життя?
Цікаві педагогічні знахідки
КОЛО ІДЕЙ
Метою цього методичного прийому є залучення всіх до обговорення проблеми.
Учитель ставить питання і пропонує обговорити його в групах. Наприклад: 9 клас.
Тема “Роль води, як розчинника в природі”
Групова робота. Даю завдання учням.
Уявіть собі, ви – мер великого міста. Які заходи з метою покращення екологічної
ситуації ви будете впроваджувати.
1. Виробити рекомендації з охорони та заощадження питної води.
Висловіть свою думку, поясніть свою точку зору. Наведіть приклади, факти, які
підтверджують вашу позицію.
Учнівські позиції:
Закривати кран, коли вода не потрібна.
Підтримувати в належному стані й проводити своєчасний ремонт санітарнотехнічних пристроїв.
Зменшити струмінь води з крану і взагалі тримати кран відкритим у разі потреби.
Для миття автомобіля використовувати відро і губку, а не шланг.
2. Ви вирушили в навколосвітнє плавання. На кораблі закінчилася питна вода. Що
робити?
3. Ви – директор промислового підприємства “Хімволокно”. В результаті аварії на
виробництві в стічні води попала певна кількість йонів Pb2+. Ваші дії.
4. Чи може бути вода небезпечною?
“Займи позицію”. “Зміни позицію”.
Вибір питань (проблеми), на які є обґрунтовані, діаметрально протилежні точки
зору.
Учитель дає коротку характеристику всім точкам зору. Кожна має право
розглядатися детально і ґрунтовно.
Попросити учнів пояснити свою точку зору.
Запропонувати оцінити протилежні точки зору.
Обговорити наслідки з різних точок зору.
Після обговорення пропонується “змінити позицію”.
9 клас. Тема “Радіоактивний розпад хімічних елементів”
Після вивчення будови атома, звертаюся до учнів з питанням: “Як ви вважаєте,
радіація може тільки шкодити чи приносить і користь людям?”. Пропоную учням
зайняти “відповідну позицію”. (Сісти в два ряди “однодумців”. Потім детально
розглянемо питання про негативний вплив радіації на здоров’я людини).
Радіоактивне випромінювання (особливо γ-промені) має велику проникну здатність.
Проникаючи всередину живих організмів, радіація викликає іонізацію молекул
біологічної системи, руйнує клітинні мембрани, вражає клітини кісткового мозку.
А це призводить до генетичних ушкоджень, які передаються у спадок, до
порушень імунної системи, сприяє розвитку онкозахворювань.
З іншого боку, мирний контрольований атом – це невичерпне джерело електроенергії.
Сучасні діагностичні дослідження в медицині, ряд хірургічних операцій,
флюорографія, рентген, лікування онкохворих неможливе без використання
радіоактивних променів.
“Займи позицію”. “Зміни позицію”.
Після обговорення цих питань звертаюся до учнів з питанням: чи
змінив хто свою позицію?
Учитель хімії. Що ви запропонуєте, щоб у серцях у нас не було
атомної тривоги?
Відповіді учнів:
1)
Шукати інші види перетворення енергії: сонця, вітру, води у
відповідних регіонах.
2)
Удосконалювати захисну систему АЕС, методи дезактивації,
контролю, професійний рівень підготовки кадрів, трудову
дисципліну.
3)
Дотримуватись правил гігієни, встановлених на випадок
радіоактивного забруднення.
4)
Вести широку пропагандистську та роз’яснювальну роботу.
Метаплан – спосіб дискусії, що містить елементи мозкової
атаки і гри
Методична структура включає проблему, способи її вирішення,
презентація плакатів.
Проблема
Хімія та екологія
– друзі чи вороги?
Що ми маємо зараз?
Негативний вплив хімічних
речовин на природу
1Парниковий ефект.
2Озонова діра.
3Смог.
4Кислотні дощі.
5Пестициди.
6Забруднення води, ґрунту та
повітря.
7Синтетичні миючі засоби
Позитивне значення
хімізації н/г.
1Паливо і мастило.
2Пластмаси, каучук.
3Мінеральні добрива.
4Фармацевтичні препарати.
5Парфуми.
6Мийні засоби.
7Будівельні матеріали.
До чого прагнемо?
Пропозиції
Пропозиції
Шукати інші джерела енергії (енергія вітру, Сонця, рослин. З рапсу
виготовляють олію, яку використовують як паливо, цукрову тростину
використовують як паливо).
На промислових підприємствах використовувати фільтри, пило –
газовловлювачі.
Сміття сортувати.
Повторна переробка пластмаси на смолу.
Скляну тару переплавляти повторно.
Виховання екологічної культури людей.
Посилення екологічного контролю за викидами в атмосферу.
Зелені насадження.
Чому це треба робити?
Хто, коли і як буде це робити?
Сенкан
Сенкан – це форма вільного вірша з п’яти рядків, що синтезує інформацію, яку
отримав під час вивчення нового матеріалу. Сенкан складається за
правилами:
Сенкан:
(іменник)
(2 прикметники)
(дієслово)
(фраза з 3-4 слів)
(синоніми до іменника)
Акваріум.
Карусель.
Вода.
Безцінна, животворна.
Тече потоками стрімкими.
Початок є і суть всього живого.
Це скарб.
Хімія та екологія
Задача 1. Скільки лип треба посадити, щоб виділеним киснем могла
дихати одна людина протягом року? Одне дерево липи виділяє за
добу 60 л кисню.
Задача 2. Який об’єм вуглекислого газу поглинає одне дерево тополі
за добу, якщо при цьому виділяє 180 л кисню?
Задача 3. Коксохімічний завод виробляє протягом року 16 тисяч тонн
сульфатної кислоти. Який об’єм сірчистого газу не буде випущено
в атмосферу?
Задача 4. Шкільна котельня використовує протягом доби 500 кг
вугілля, до складу якого входять Карбон (78 %) і Сульфур (3 %). У
середньому опалювальний сезон становить 212 діб. Обчисліть
масу Сульфур (IV) оксиду та Карбон (IV) оксиду, що потрапляють у
повітря протягом доби та протягом опалювального сезону, якщо
очищення димових газів не проводити. Який вплив мають подібні
викиди на довкілля?
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
1 230
Размер файла
6 030 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа