close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Коммунальное

код для вставкиСкачать
Зеренд? ауданы
Ауданды? семинар
Шы?армашылы? жазу
ж?мыстарыны? т?с?лдер?
?аза? т?л? мен ?дебиет п?н?н??
м??ал?м?:
Маженова Жамал Айдарбек?ызы
Баратай орта мектеб?
Маженова Жамал
Айдарбек?ызы
?аза? т?л? мен ?дебиет
п?н?н?? м??ал?м?
?Б?л?м? жо?ары
?Жалпы е?бек ?т?л? 20 жыл
?Санаты: ?
?Педтехнология: Сын т?р?ысынан ойлау ж?не жазу
?Т?й?нд? м?селес?: Саба?та о?ушыларды? белсенд?л?г?н арттыру
О?ушы шы?армашылы?ын дамыту
Суретке
Суретке ?арап
?арап м?т?н
м?т?н ??ру
??ру
Ойтол?ау
Кей?пкерге
хат
Зат?а ?арап
ж?мба? ??ру
Ертег? ??ру
Баспас?з
беттер?не
жариялау
Реферат
Сурет салу
Ма?алм?телге
байланысты
уа?и?а
ойластыру
Облысты?,
ауданды? ?сшаралар?а
?атысу
Сайыстар
?йымдастыру
Кештер,
ойындар
?тк?зу
Шы?армашылы? жазу ж?мысыны?
ма?саты
Ойды ?сем
жетк?зу
Сауаттылы?
Да?дыны
?алыптастыру
Ой е?бег?н ?штау
Суретке ?арап ??г?ме, м?т?н ??растыру
Сурет
бойынша
жетекш?
с?ра?тар ?ою
Ше?бер сызу,
?ш?не сурет
та?ырыбы
бойынша
??ымдарды
жина?тау
Синонимдер мен
т?ра?ты с?з
т?ркестерд?
пайдалану
М?т?н ??ру?а
?ажетт? т?рек
с?здер мен с?з
т?ркестер?
?Ирби - мен?? досым!?
Биыл?ы жылда б?зд?? ел?м?зде Азиадалы?
жет?нш? ?ыс?ы спорт ойындары д?рк?реп ?тт?.
Осы ойындарды? талисманы к?шкентай Ирби
атты барыс болып жарияланды. Мен т?келей
Ирбимен таныс емесп?н. Б?ра? жа?ыныра? таныс?ым
келд?. Содан мен Ирбиге интернет жел?с? ар?ылы
электронды хат ж?берд?м. Мен?? ?лкен ?уанышымда
шек бол?ан жо?, ?йткен? жауабын тез арада алдым.
Ирбид?? хатынан мен к?п жа?алы? алдым. Мысалы,
б?зд?? мемлекет?м?зд?? спортшылары жалпы
Азиадалы? ойындар бойынша ? орын ал?анын, соны?
?ш?нде 32 алтын медаль, 21 к?м?с ж?не 17 ?ола
медальдар?а ие бол?анымызды, ?? орын?а ие бол?ан
? ол Жапония ел?н?? спортшылары, олар 13 алтын,
24 к?м?с ж?не 17 ?ола медальдарына ие болыпты, ал
?ш?нш? орын?а О?т?ст?к Корея ие болды, оларды?
?оржындарында 13 алтын, 12 к?м?с ж?не 13 ?ола
медаль бар екен. Азиадалы? ойындар?а жалпы 26
мемлекет ?атысыпты. Осы ?лкен шара?а байланысты
банк 2 миллион дана 2000 те?гел?к а?ша
шы?арыпты. Б?зд?? ел?м?зде к?птеген спортты?
мекемелер ашылды. Азиада б?тсе де, сол мекемелер
?здер?н?? ж?мыстарын жал?астыра беред?, - дед?
ма?ан Ирби, ?йткен? спорт-т?рш?л?к нег?з?, ал б?з
сия?ты балалар ж?не де б?к?л халы? спортпен
ш??ылданса онда б?зд?? ?лтымызды? да рухы мы?ты
болады деп ойлаймын. Хатыны? со?ында Ирби мен??
достарыма, туыс?андарыма ?лкен с?лем жолдады.
Досым хатына ?оса ?з?н?? сурет?н де бер?п ж?берд?.
Ертег? жазу?а ?йрету
Ертег? ??рылымында?ы
элементтерд? пайдалану
?Ерте, ерте, ертеде?
?Бая?ы ?ткен заманда? .
Ертег?н? ?з ?иялымен ая?тау.
Ма?ал-м?телге, ж?мба??а ?ызы?ушылы?ын арттыру
Ж?мба? жолдарын
жал?астыру.
Зат?а ?арап
ж?мба? ??ру.
Ма?ал-м?телге
байланысты
уа?и?а ойластыру,
ша?ын ??г?ме ??ру.
Сурет бойынша
б?рнеше ма?ал жазу.
Т?рл? та?ырыптарда ?ле? ??растырып ?йрету.
5 жолды ?ле?
...... айналам
...... ?айна?ан
...... ту?ан жер
...... жайна?ан
1) Зат ес?м (К?м?)
2) Сын ес?м (?андай?)
3) Ет?ст?к (Не ?стед??)
4) Сез?ну
5) Синоним
?й?астар?а ?ле?
шума?тарын ??ру
Баспас?з беттер?не жариялау?а ?сыну.
?Б??па? газет?.
А?санды?
Балалар мен жас?сп?р?мдерге
арнал?ан бет
Кештер, ойындар,
сайыстар
Интеллектуалды ойын.
?К?тапхана?а сапар?
М??ал?м
Тапсырма
М?т?нд? мазм?ндау
?пай жинау
К?тапхана
М?т?нен с?йлем жазу
Марапаттау
Саба? барысында ал?а ?ой?ан ма?сатым:
О?ушыларды? ой-?р?с?н дамыту
Ойлау ?аб?лет? мен с?зд?к ?орын
молайту?а т?рл? да?дылармен
шеберл?кт? ме?геруге баулу
Практикалы? ж?мыстар
ж?рг?зуд? ?штастыра б?лу
?аза?ты? жары? ж?лдызы
Т?л? барды?-тег? бар
Назарлары?ыз?а
рахмет!!!
Документ
Категория
Презентации по истории
Просмотров
29
Размер файла
3 496 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа