close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на PowerPoint

код для вставкиСкачать
АВТОБИОГРАФИЯ
Лична информация
Трудов стаж
Образование и обучение
ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ
ОТГОВОРНОСТИ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
Квалификационна дейност
Методически материали
МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ/СТРАТЕГИИ
Европейски формат
Лична информация
Име: Калина Иванова Пенева
Адрес: гр.Бургас к-с „Славейков”
Телефон: 0897960127
E-mail: kalipe@abv.bg
Националност: българка
Дата на раждане: 08.04.1969
Европейски формат
Трудов стаж
18 години
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Заемана длъжност
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
от 01.01.2006 - 03.09.2008
ОУ „Елин Пелин” Бургас
ОТ 03.09.2008 –
Продължавам да работя
СОУ „Йордан Йовков” Бургас
Учител
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Заемана длъжност
Завеждащ компютърен кабинет
• Заемана длъжност
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
от 15.09.2005 - 07.12.2005
НБУ „Михаил Лъкатник” Бургас
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Заемана длъжност
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Заемана длъжност
учител
от 18.09.1996 - 01.09.2000
ОУ „Елин Пелин” Бургас
учител
• Заемана длъжност
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Заемана длъжност
от 23.09.1994 - 08.01.1996
ОУ „Христо Ботев” Бургас
учител
от 28.09.1993 - 13.09.1994
ОПУ „Васил Левски” Средец
учител
от 19.09.1991 - 01.09.1992
ОУ „Отец Паисий” с. Страцин
възпитател
Европейски формат
Образование и обучение
• Дати (от-до)
• Обучаваща или образ.
организация
• Наименование на придобитата
квалификация
• Дати (от-до)
• Обучаваща или образ.
организация
• Наименование на придобитата
квалификация
• Дати (от-до)
• Обучаваща или образ.
организация
• Наименование на придобитата
квалификация
01.03.2006 – 24.03.2007
Технически университет - София
Учител по Информатика и информационни технологии
1996
Софийски университет – ЦИУУ – София
Втори клас квалификация
1991 – 1994
Пловдивски Университет – „Паисий Хилендарски”
Начална Педагогика
• Образованието да поставя в центъра ученика.
• Фокусиране върху индивидуалните потребности и включване на
учениците в процеса на учене.
• Постигане на положителни промени в личността на учениците и
овладяване на трайни знания, умения и навици.
• Необходимо е индивидуалните различия да се разпознават, уважават и
дори поощряват.
• Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги
идентифицира и надгражда.
• Учителят трябва да отстъпи от познатата водеща активна позиция към
тази на по-пасивния и подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява
обучаемия сам да достигне до желаните резултати на дадения етап.
1. Учителят организира и провежда педагогическата си дейност в
съответствие с изискванията към неговата работа, определени в различните
нормативни актове и образователни документи.
2.
Дейността
на
преподавателя
е
свързана
с
осъществяване
организационни връзки, взаимоотношения и взаимодействия с:
• учениците;
• техните родители;
• учители и възпитатели от същото и други училища;
•управленския и административния персонал на училището;
• експерти в РИО и МОМН;
• институти и звена за квалификация на учители.
на
Педагогически
•
Планиране и подготовка на учебния процес.
•
Провеждане на обучение по съответните предмети.
•
Използване на подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:
- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;
- отговарят на различни образователни потребности на учениците;
- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие.
•
Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни елементи.
•
Използване на учебно-технически средства и материали.
•
Формиране на положителни нагласи към ученето, изграждане на стратегии за активно и
самостоятелно учене и за учене през целия живот.
•
Формиране у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо
организираност и самодисциплина и възпитаване в самостоятелност и поемане на
отговорност за собственото им учене, действия и поведение.
•
Диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес.
•
Опазване живота и здравето на учениците.
Квалификационна дейност:
Участие в обучения, семинари, курсове и други форми на училищно и
извънучилищно ниво, награди.
• Семинар на тема „Организационна култура в екип“
• Участие в трети квалификационен форум за иновации и добри педагогически
практики
• Квалификационен курс по „Методика за обучение на децата и учениците
по Безопасност на движението по пътищата“
• Семинар на тема „Превенция и работа с деца с дислексия на начален етап“
• Работа с компютри и ИТ за I-IV клас
Методически материали:
• Образователни планове, програми и учебно –методическа литература,
годишни разпределения на учебния материал по отделните предмети,
учебници и учебни тетрадки, учебни помагала и сборници;
• Използване на ИКТ в образователния процес – презентации, електронни
уроци ;
• Диагностични средства за оценка, индикатори и критерии за оценяване:
самостоятелни работи по отделни предмети;
- дидактически тестове, отчитащи предварителен, текущ и заключителен
контрол;
- петминутки, десетминутки;
- критерии и показатели за оценяване и отчитане на резултати.
Светът се развива твърде бързо, за да мога да си позволя да бъда
консервативна.
Учителят трябва да бъде наясно, че пред него стои един ученик, който е
също толкова любопитен, умен и съобразителен, колкото връстниците си преди
години. Но съвременното дете мисли по друг начин. Решението не е в смяната на
черната дъска и тебешира с бяла дъска и маркер. Има нужда от генерална промяна на
метода, от повече връзка на материала с настоящето, от въвличане на учениците в
процеса.
Използване на интерактивна дъска.
За да приобщя децата към каузата „учене“, за да станат уроците по-интересни
използвам това, което учениците най-много обичат – интерактивни технологии:
мултимедия, интерактивна дъска, маус технологията, електронните учебници,
решаване на електронни тестове. Доказано е, че обучавайки се по този начин,
учениците са по-активни и с интерес участват в учебния процес.
Работа по проекти. Учениците работят в екипи или
самостоятелно. Работейки по проект, децата се учат да
търсят информация, да я обобщават и систематизират и
неусетно научават иначе скучните теоретични знания.
Умеят практически да прилагат наученото, стават
малки откриватели.
Участията в състезания и конкурси дават възможност на учениците за изява.
Интересите на децата от начален етап стават
по-разнообразни и задълбочени. Имайки предвид
психологичните особености на учениците: силно
развито въображение и емоционалност, неустойчиво
внимание и нагледно образно мислене; смятам, че
учениците в тази възраст трябва много да се занимават
с различни видове изкуства и спорт. Използвам всички
възможности за извънкласни форми.
Екскурзии, пленери
Учениците посещават забележителностите на
България. Запознават се с традициите и обичаите,
историята и етнографията на родния край.
Има три неща, които възрастните могат да научат от децата:
• да бъдат радостни без повод;
• винаги да са заети с нещо;
• да се стремят с всички сили към това, което желаят.
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
41
Размер файла
8 356 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа