close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на PowerPoint

код для вставкиСкачать
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
07.02.2013 г.
Основната задача на
общинското ръководство e
създаването на условия за
устойчиво и балансирано
развитие на Община Лом и
предоставяне на поефективни и качествени
услуги на населението
По териториален и функционален признак в
структурата на Община Лом са включени
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
Кметства
Домове за
деца и
възрастни
ОП „Чистота
– Лом“
Домашен
социален
патронаж
Детски
градини и
ясли
Основни и
средни
училища
Бюджетът на Община Лом за
2012 г. е приет с Решение №88
от Протокол №7 от заседание
на Общински съвет Лом на
15.02.2012 г..
Годишният план на Бюджет 2012
е в размер на 14 104 528 лв.,
а изразходените бюджетни
средства възлизат на
13 248 577 лв..
І. ПРИХОДИ 2012 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАНА НА ПРИХОДИТЕ
Уточнен
план
Отчет
Изпъл
нение
%
14 104 528
13 248 577
94
1. Приходи за държавни дейности, в т.ч.:
9 247 880
8 615 383
93
1.1 Планирани и постъпили приходи за
държавни дейности
1.2. Операции с финансови активи и пасиви
8 655 963
8 608 614
591 917
6 769
2. Приходи за местни дейности, в т.ч.:
4 856 648
4 633 194
2.1 Планирани и постъпили приходи за местни
дейности
1.2. Операции с финансови активи и пасиви
3 880 722
4 596 121
975 926
63 352
ПРИХОДИ
Общо
95
Приходи местни дейности
Основният дял от месните приходи заемат
имуществените данъци и неданъчните приходи.
От общия дял на местните приходи, техният дял
по отчет е 66%. Изпълнението на двата вида
приходи, спрямо годишния план, е 132%
Приходи
Местни дейности, в т.ч.:
Имуществени и други
данъци
Неданъчни приходи
уточнен
план
отчет
2 274 539
3 010 969
132
722 902
1 310 819
181
1 551 637
1 700 150
110
%
изпълнение
ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ
ДАНЪЦИ
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
план
отчет
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
План
Отчет
ІІ. РАЗХОДИ 2012 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАНА НА РАЗХОДИТЕ
Общо разходи,
Уточнен
план
Отчет
Изпъл
нение
в%
14 104 528
13 248 577
94
9 247 880
8 615 383
93
121 568
130 067
107
в т.ч.:
Държавни дейности
Дофинансиране на
държавни дейности с
местни приходи
Местни дейности
4 735 080
4 503 127
95
РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО
ФУНКЦИИ
№
НАИМЕНОВАНИЕ
1
2
3
4
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване, подпомагане и
грижи
Жилищно строителство, БКС и
опазване на околната среда
Почивно дело, култура и религиозни
дейности
Икономически дейности и услуги
5
6
7
8
9 Разходи за лихви
Общо разходи:
УТОЧНЕН
ПЛАН
1 766 720
264 172
6 196 548
427 747
%
ОТЧЕТ изпъл
нение
1 793 046 101
200 040 76
5 758 642 93
401 495 94
2 521 722
2 408 207
95
1 709 601
1 454 712
85
629 714
638 479 101
433 293
438 945 101
155 011
155 011 100
14 104 528
13 248 577
94
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ
ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ
Общи държавни служби
Отбрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване,
подпомагане и грижи
Жил. строителство, БКС и
опазване на околната среда
Почивно дело, култура и
религиозни дейности
Икономически дейности и
услуги
Разходи за лихви
Функция “Общи държавни служби”
Уточнен
план
Отчет
1 489 814
1 535 283
Общински съвет
146 196
146 196
Капиталови разходи
94 607
75 464
Дофинансиране
36 103
36 103
1 766 720
1 793 046
Наименование
Общинска администрация
ВСИЧКО
Функция “Отбрана и сигурност”
Уточнен
план
Отчет
Други дейности по отбраната
46 000
41 468
Други дейности по вътрешна сигурност
55 994
32 598
Отбранително мобилизационна подготовка
5 678
Наименование
Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и
производствени аварии,
в т.ч.
156 560
125 974
капиталови разходи
150 000
116 974
264 232
200 040
ВСИЧКО
Функция “Образование”
Наименование
Уточнен план
Отчет
1 421 331
1 365 208
18 977
18 964
4 372 938
4 025 133
Извънучилищни дейности
20 163
20 163
Международни програми и споразумения,
дарения и помощи
16 088
14 910
Други дейности по образованието
321 961
289 055
Капиталови разходи
25 090
25 209
6 196 548
5 758 642
Целодневни детски градини
Полудневна подготовка на 6-годишни деца
Общообразователни училища
ВСИЧКО
Функция “Здравеопазване”
Наименование
Уточнен план
Отчет
Детски ясли
258 367
257 779
Здравни кабинети в детски градини и
училища
137 244
111 536
Други дейности по здравеопазването
32 136
32 180
427 747
401 495
ВСИЧКО
Функция “Социално осигуряване,
подпомагане и грижи”
Наименование
Домашен социален патронаж
Клубове на пенсионера, инвалида и други
Центрове за настаняване от семеен тип
Програми за временна заетост
Център за временно настаняване
Домове за стари хора
Домове за възрастни с увреждания
Домове за деца
Центрове за социална рехабилитация
Дневни центрове
Други служби и дейности по социално
осигуряване, подпомагане и заетост
Капиталови разходи
ВСИЧКО
Уточнен
план
274 837
2 295
124 763
225 209
32 820
134 225
884 829
330 813
165 033
114 405
274 837
2 295
125 447
224 642
31 676
134 225
884 770
330 813
96 073
79 899
133 422
137 191
99 071
2 521 722
86 339
2 408 207
Отчет
Функция “Жилищно строителство,
благоустроиство, комунално стопанство и
опазване на околната среда”
Наименование
уточнен план
отчет
Осветление на улици и площади
200 000
210 492
Други дейности по жилищно строителство и
регионално развитие
61 870
124 801
Озеленяване
47 460
49 992
1 045 988
775 032
354 283
294 395
1 709 601
1 454 712
Чистота
Капиталови разходи
ВСИЧКО
Функция “Почивно дело, култура,
религиозни дейности”
Наименование
уточнен план
отчет
Спорт за всички
76 837
75 145
Читалища
214 671
224 568
Исторически музей и художествена галерия
45 000
45 291
Радиотранслационни възли
11 397
11 397
Обредни домове и зали
13 115
13 115
Международни програми и споразумения
78 550
54 201
Други дейности по културата
53 080
77 698
Капиталови разходи
137 064
137 064
629 714
638 479
ВСИЧКО
Функция “Икономически
дейности и услуги”
Наименование
Уточнен план
Отчет
Служби и дейности поддръжка, ремонти и
изграждане на пътища
118 594
106 422
Други дейности по транспорт
18 321
18 293
Други дейности по икономиката
186 178
210 202
Капиталови разходи
110 200
104 028
433 293
438 945
ВСИЧКО
Функция “Други некласифицирани в
други функции”
Наименование
Разходи за лихви
Други финансови разходи
ВСИЧКО
Уточнен план
Отчет
154 497
154 497
514
514
155 011
155 011
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
Към 31.12.2012 г. дълга на Община Лом към
Фонд „ФЛАГ“ ЕАД е в размер на 2 726 822,73
лв., което представлява остатък за погасяване по
кредит, поет с Решение на Общински съвет Лом
№736 от 22.08.2011 г. за обезпечаване
финансирането на проект по ОПРР „Изграждане
и възстановяване на градска крайречна зона
Лом“. С анекс от 29.01.2013 г. е постигнато
споразумение с кредитора за удължаване срока
на погасяване на главницата, до 25.04.2013 г..
Капиталовата програма на община Лом за
2012 г. бе с основен акцент върху
проектирането и строителството на обекти –
ВиК сектора, благоустрояване, социална
инфраструктура, както и закупуването на
компютърни програми и техника.
Община Лом разчита до голяма степен на
средства по оперативните програми, за да се
финансира инвестиционната дейност на
общината.
ПРОГРАМА ЗА 2012 г.
КАПИТАЛОВИ ВЛОЖЕНИЯ
План
Общо капиталови разходи, в т.ч.: 4 317 459
Основен ремонт на дълготрайни материални активи
Ремонт сграда - Общинска администрация
Ремонт покрив ЦДГ №12 (МТСП "Красива България")
Усвоено към
31.12.2012 г.
4 163 734
8 367 300
54 919
32 820
8 094 130
54 723
34 588
Ремонт фасади "Дневен ц-р за стари хора-Лом" (МТСП
"Красива България")
15 205
16 024
Тротоари с. Сливата
Основен ремонт MON /III-114-Трайково-Замфир-II-11/
Рехабилитация МП /II-11 - ПСЗ Юг - III-114*
Придобиване на дълготрайни материални активи
Компютърни конфигурации за общинска администрация
Компютърни конфигурации ОП "Чистота"
Компютърни конфигурации I ОУ "Н. Първанов" Лом
Климатик за I ОУ "Н. Първанов" Лом
Доставка бяла техника за ЦДГ
Професионална перална машина за ДВХФУ- Орсоя
3 500
73 779
21 421
73 090
22 500
12 000
9 600
3 990
10 000
15 000
3 485
67 607
21 421
71 530
22 500
12 000
9 600
3 990
10 000
13 440
ПРОГРАМА ЗА 2012 г.
КАПИТАЛОВИ ВЛОЖЕНИЯ
План
Усвоено към
31.12.2012 г.
Изграждане на инфраструктурни обекти
3 647 038
3 581 111
150 000
116 974
Алуминиева дограма на I ОУ "Н. Първанов" Лом
1 500
1 500
Инженеринг на външен водопровод ДВУИ "Св. Георги
Победоносец"
95 000
65 123
Авторски надзор и одит "Реконструкция водопровод с.
Ковачица"
3 500
500
Проектиране и изграждане база на ОП "Чистота"
17 780
17 774
Изграждане на БКТП в "Парк Дунав"(трафопост)
21 000
20 982
Проект "Изграждане и възстановяване на градска крайречна
зона Лом" (ОПРР 2007-2013)
1 748 567
1 748 567
Реконструкция улична водопроводна мрежа с. Ковачица
(ПРСР 2007-2013)
1 482 227
1 482 227
127 464
127 464
Аварийно завършване брегоукрепително съоръжение на р.
Дунав в района на градска част на гр. Лом
Ремонт спортно игрище и спортна сграда -Лом (ТГС
България-Сърбия)
ПРОГРАМА ЗА 2012 г.
КАПИТАЛОВИ ВЛОЖЕНИЯ
План
Усвоено към
31.12.2012 г.
придобиване на транспортни средства
216 000
214 800
Доставка на специализирана техника ОП "Чистота"
216 000
214 800
146 700
80 700
Технически проект за кандидидатстване по схема "Зелена и
достъпна градска среда" (ОПРР 2007-2013)
61 200
30 600
Идеен и технически проект за ВиК мрежата на кварталите
Младеново и Момин брод
70 500
35 100
Проектиране за рехабилитация на местен път MON3138 ЛомД.Линево
15 000
15 000
Придобиване на нематериални дълготрайни активи
22 847
7 605
Геодезически услуги за нуждите на общински имоти
10 000
7 605
Попълване на кадастрална карта и изготвяне РЗП на м.
Садовете
10 847
0
ПУП-ПР "Дунавски парк и укрепително съоръжение"
2 000
0
Предпроектни и проектни работи
ПРОГРАМА ЗА 2012 г.
КАПИТАЛОВИ ВЛОЖЕНИЯ
План
Усвоено към
31.12.2012 г.
Придобиване на на Програмни продукти
540
540
Програмен модул таксова книга за ДЦСХ- Ковачица
270
270
Програмен модул таксова книга за ДЦСХ- Лом
270
270
9600
9600
9 600
9 600
Капиталови трансфери
Капиталов трансфер Читалище "Постоянство" - Лом
Община Лом приключи бюджетната 2012 година
без просрочени задължения към доставчици и
кредитори. Всички плащания към бюджетните
звена и второстепенните разпоредители са
изпълнявани в законоустановение срокове, без
забавяне. От така представения отчет за
изпълнение на бюджета, е
видно че
изпълнението на Бюджета на Община Лом за
2012 г. се характеризира с балансираност на
приходите и разходите, което е и основа за
стабилност и развитие.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
14
Размер файла
1 377 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа