close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация PowerPoint - mektep

код для вставкиСкачать
О?ушыларды? ?Азат? ?з?н-?з? бас?ару ?йымы
ПРЕЗИДЕНТ
?К?МШ?Л?К
Ж?РТШЫЛЫ?ПЕН
БАЙЛАНЫС ЖАСАУ
СЕКТОРЫ
СПОРТ КОМИТЕТ?
Т?РТ?П КОМИТЕТ?
М?ДЕНИЕТ КОМИТЕТ?
КЕ?ЕСШ?
КЕ?ЕС
А?ПАРАТТЫ?
АНАЛИТИКАЛЫ
? СЕКТОР
ЭКОЛОГТАР КОМИТЕТ?
ШАРУАШЫЛЫ?
КОМИТЕТ?
ФАНДРЕЙЗИНГ
Ж?НЕ ?АРЖЫ
СЕКТОРЫ
ТОП БАСШЫЛАР О?У
КОМИТЕТ?
РЕД КОЛЛЕГИЯ
(жал?асы)
О?ушыларды? ?Азат? ?з?н-?з? бас?ару ?йымы
СПОРТ
ЭКОЛОГТАР
? Ма?саты:
? О?ушыларды е?бек?орлы??а, жауапкерш?л?кке,
руханилы??а т?рбиелеу. ??аза?стан-2030?
стратегиясы бойынша м?дени-сауы?тыру орындарын
дамыту.
? М?ндет?:
? Сауы?тыру м?ндет? ? дене шыны?тыру п?н
м??ал?мдер?н?? басшылы?ымен, мектеп
о?ушыларыны? денсаулы?ын к?шейту;
? Т?рбиел?к м?ндет? ? батылды?ты, адамгерш?л?кт? ж?не
жауапкерш?л?кт? арттыру.
? Ма?саты::
?р б?р о?ушы?а экологиялы? ?с-?рекет туралы т?с?н?к
беру;
Экологиялы? б?л?мд? ?олдану;
Нег?зг? экологиялы? б?л?мд? ??ру;
М?ндет?:
Мектеп?ш?л?к тазалы?ты ?ада?алау;
Мектепт? к?галдандыру ж?мысын ?ада?алау;
?рб?р тазалы? ж?мысынан кей?н сынып тазалы?ын
тексеру
? Ма?саты:
? Мектепте ?тк?з?лет?н мерекел?к шараларды?
?т?лу орнын безенд?руд? ?йымдастыру.
? М?ндет?:
? Мейрамды? газеттерд?? шы?уын ?ада?алау
РЕДКОЛЛЕГИЯ ? Редколлегия ?ада?алауы ? мектеп?ш?л?к
?абыр?а газеттерд??, журналдарды?
шы?арылуы;
? Безенд?ру материалдарымен ?амтамасыз етуд?
? ?ада?алау.
Ма?саты.:
? Мектепт?? шаруашылы? ж?мыстарын
?йымдастыру?а к?мектесу.
? М?ндет?:
? Мектеп м?л?ктер?н са?тау;
ШАРУАШЫЛЫ? ? ?рт ?ау?пс?зд?к щит?н ?ада?алау;
? : ?Мектеп б?зд?? орта? ?й?
? Аптасына б?р рет о?улы?тар тазалы?ын тексеру.
К???лд? тап?ырлар клубы
? О?ушыларды рухани м?динетт?л?кке, шы?армашылы? белсенд?л?кке,
тап?ырлы??а т?рбиелей отырып жас ?рпа?ты? б?секеге ?аб?летт?л?г?н
?алыптастыру
?Жас?сп?р?мдер мен жастарды? мазм?ны бос уа?ытын ?йымдастыру.
?Тентектер?, Ералаш? ??рама командалары
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
26
Размер файла
9 048 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа