close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?аза?стан Республикасыны? Президент?
Н?РС?ЛТАН ?Б?Ш?ЛЫ НАЗАРБАЕВ
1940 жыл?ы 6 ш?лдеде Алматы облысы ?аскеле? ауданы Шамал?ан ауылында д?ниеге келген.
1967 жылы ?ара?анды металлургия комбинаты жанында?ы жо?ары техникалы? о?у орнын
бiтiрдi. Экономика ?ылымдарыны? докторы.
?аза?стан Республикасы ?лтты? ?ылым академиясыны?, Халы?аралы? инженерл?к
академияны?, Ресей Федерациясы ?леуметт?к ?ылымдар академиясыны? академиг?. ?л-Фараби
атында?ы ?аза? мемлекетт?к ?лтты? университет?н?? ??рметт? профессоры. Беларус ?ылым
академиясыны? ??рметт? м?шес?. М.В. Ломоносов атында?ы М?скеу мемлекетт?к
университет?н?? ??рметт? профессоры.
1960 ? 1969 жылдары - ?ара?анды металлургия зауытында ж?мыс ?стед?.
1969 ? 1973 жылдары ? ?ара?анды облысы Тем?ртау ?аласында?ы партия-комсомол
ж?мыстарында жауапты ?ызметтер ат?арды.
1973 ? 1977 жылдары - ?арметкомбинатты? партком хатшысы.
1977 ? 1979 жылдары - ?ара?анды облысты? партия комитетiнi? хатшысы, 2-хатшысы.
1979 ? 1984 жылдары - ?аза?стан КП Орталы? Комитет?н?? хатшысы. 1984 ? 1989 жылдары ?
?аза? КСР Министрлер Ке?есiнi? т?ра?асы.
1989 ? 1991 жылдары ? ?аза?стан КП ОК бiрiншi хатшысы, 1990 жыл?ы а?пан-с?у?р аралы?ында
?аза? КСР Жо?ары Ке?есiнi? т?ра?асы болды.
1990 жылды? с?у?р?нен ? ?аза?стан Республикасыны? Президент?.
1991 жылды? 1 желто?санында т???ыш рет ?аза?стан Президент?н?? жалпыхалы?ты?
сайлауы ?тт?. Сайлау н?тижес?нде Н?рс?лтан ?б?ш?лы Назарбаев басым дауыспен (98,7%)
же??ске жетт?.
1995 жылды? 29 с?у?р?нде жалпыхалы?ты? референдум н?тижес?нде ?аза?стан Республикасы
Президент? Н.?.Назарбаевты? ?к?летт?г? 2000 жыл?а дей?н ?зартылды.
1999 жылды? 10 ?а?тарында ?ткен жалпыхалы?ты? сайлауды? н?тижесiнде Н. Назарбаев
79,78% дауыс алып, ?аза?стан Республикасы Президентi болып ?айта сайланды.
2005 жылды? 4 желто?санында сайлаушыларды? 91,5 процент дауысын алып, ?аза?стан
Республикасыны? Президент? болып ?айта сайланды.
2010 жыл?ы 14 маусымда ??аза?стан Республикасыны? кейб?р конституциялы? за?дарына
?аза?стан Республикасы Т???ыш Президент?н?? -Елбасыны? ?ызмет?н ?амтамасыз ету
саласында за?наманы жет?лд?ру м?селелер? бойынша ?згер?стер мен толы?тырулар енг?зу
туралы? ? 298-?V ?аза?стан Республикасыны? Конституциялы? За?ы к?ш?не енд?.
2011 жылды? 3 с?у?р?нде сайлаушыларды? 95,5 пайыз дауысын алып, ?аза?стан Республикасыны?
Президент? болып ?айта сайланды.
?аза?стан хал?ы Ассамблеясыны? т?ра?асы.
?аза?стан ?арулы К?штер?н?? Жо?ар?ы Бас ?олбасшысы.
Д?ниеж?з? ?аза?тары ?ауымдасты?ы Т?рал?асыны? Т?ра?асы.
Б?з ?лы жол?а шы?ты?, арманды
сапар?а аттанды?. ?олымызда ?
т?уелс?зд?кт?? к?к туы.
Елта?бамызда ? бар халы?ты?
басын б?р?кт?рер киел?
ша?ыра?ымыз. Арманымызды
ал?а апарар ?анатты
пыра?тарымыз бар! Лайым
бет?м?зден жарыл?асын! ?лкен
жолды? ?ст?нде б?зд? атабабаларымызды? аруа?ы желепжебеп ж?рс?н!
Н?рс?лтан Назарбаев
?аза?стан Республикасыны? Президент?
?аза?стан Республикасыны?
жа?а Конституциясын
?аза?стан Республикасыны?
Президент? ?сынып, оны
халы? 1995 жыл?ы 30
тамызда?ы республикалы?
референдумда ?абылдады.
Республикалы? референдум
?орытындыларыны? ресми
т?рде жариялануы
Конституцияны? 1995
жыл?ы 5 ?ырк?йектен
бастап к?ш?не ену?не
байланысты.
?аза?стан Республикасыны? Конституциясы.
Б?л ?аза?ша, орысша, а?ылшынша ?
?ш т?лдег? к?таптар.
?Желто?сан 86? жина?ыны? ??лт
те?д?г? к?тер?л?с?? деп
аталатыны б?р?нш? к?табында
желто?сан к?тер?л?с?не ?атысты
мерз?мд? басылымдарда
жариялан?ан деректер мен
д?йектер, к?тер?л?ст?? Республика
айма?тарында шарпы?анды?ын
ай?а?тайтын деректер ж?не
к?тер?л?ске ?атысты
зиялыларды? айт?ан с?здер?мен
сараптамалары бер?л?п отыр.
18-19 ?асырларды? ?ас?ретт? де
?астерл? шеж?рес?нен бейхабар
болмас ?ш?н, ?с?ресе жас буын,
жа?а ?рпа?ты тарихи т?р?ыдан
т?рбиелеу ма?сатында алаш
та?ырыбына бас?аша ?ырынан
?арап, жи?ан-терген?м?зд?
о?ырман назарына ?сынуды ж?н
деп тапты?.
Ел??н?? ?лы болса?, ел??е
жаны? ашыса, азаматты?
намысы? болса, ?аза?ты?
?лтты? жал?ыз
мемлекет?н?? ны?айып
к?ркею? жолында жан
тер??д? сы?ып ж?р?п е?бек
ет. Жерд?? де, елд?? де иес?
?з?? екен?н ?мытпа!
Егер б?з мемлекет болып
т?р?ымыз келсе, ?з?м?зд??
мемлекетт?г?м?зд? ?за?
уа?ыт?а ме?зеп ??р?ымыз
келсе, онда халы?ты?
руханиятыны?
бастауларын т?с?нген?м?з
ж?н
Н?рс?лтан ?б?ш?лы Назарбаев
?аза?стан Республикасыны? Т???ыш Президент?
Н?рс?лтан ?б?ш?лы Назарбаев
?аза?стан
Республикасыны?
Т???ыш Президент?
Н?рс?лтан ?б?ш?лы
Назарбаевты? ?лемд?к
бейб?тш?л?кке
ба?ыттал?ан жа?анды?
сипатта?ы ?ызметтер?
жан-жа?ты
сараптал?ан б?л
жина?та Еуразия
ке??ст?г?ндег? 9
мемлекетт?? заялы
?ауым ?к?лдер?н??
ма?алаларымен
топтастырыл?ан.
К?тапта ?аза?стан
Республикасыны?
Т???ыш Президент?
Н?рс?лтан ?б?ш?лы
Назарбаевты?
фотосуреттер?
жина?талып о?ырман
алдында Елбасы рет?нде
?ана емес, ?з ел?н?? отан
с?йг?ш патриоты
рет?нде к?рсет?лген.
Б?л к?тапта
Елбасыны? Отанына,
жер?не, ел?не, мекен?не,
?лтты? д?ст?р?не,
?лтты? т?рбиес?не,
хал?ына деген
с?й?спенш?л?г?н
жетк?зет?н д?йекс?здер?
жазыл?ан.
Ке?ес Ода?ы (СССР) кезе??нде
?аза?стан Республикасы
ядролы? ?ару ж?н?нен
т?рт?нш? орында болатын.
Елбасыны? к?регенд?л?г?нен , ?з
хал?ына деген с?й?спенш?л?г?нен
?аза?стан Республикасын
ядролы? ?арусыз ел атандырды.
?аза?ты? ?з?нд?к ?лтты?
?асиеттер?н??
?алыптасуына ?ам?орлы?
жасау ? мен??
Президентт?к те,
перзентт?к те парызым.
Н?рс?лтан Назарбаев
Президент Н?рс?лтан Назарбаев Е?ЫК
отырысында. Хельсинки, 1992 ж. 8-10 ш?лде.
Отырыс?а ?атысу ше?бер?нде ?аза?стан
Президент? 1975 жыл?ы Е?ЫК Хельсинки
?орытынды акт?с?не ?ол ?ойды
?аза?стан Президент? Н?рс?лтан
Назарбаев Е?Ы? Саммит?н?? ашылуы
кез?нде, Астана, 1 желто?сан 2010 ж.
2010 жыл ?аза?стан Республикасы ?ш?н ?те ма?ызды
жыл болды. Жылды? 365 к?н? жас мемлекет?м?зд?
?лемге ?йг?л? етт?. 11 жыл ?тк?з?лмеген Е?Ы? ел
басшыларына Астана саммит? ?лем ел?ндег? жа?а
д?у?рдег? Европада?ы ?ау?пс?зд?к ж?не ынтыма?тасты?
?йымыны? тарихында?ы жа?а д?у?рд?? бастамасы
болды.
Б?зд?? ?рпа? алдында бабалар ?ол жетк?зген
иг?л?кт? са?тау, ?айта ?алпына келт?р?лген
мемлекет?м?зд?? ны?айту ж?не д?ниеж?з?л?к
?ауымдасты? талаптарына сай жа?а сапалы?
де?гейге к?тер?лу м?ндет? т?р
Елд?к те ерл?к сия?ты сын
са?атта танылады
Н?рс?лтан Назарбаев
?
Азиялы? ойындарды
лайы?ты ?тк?зу ?
Алматы ?аласына
2018 жыл?ы ?ыс?ы
Олимпиадалы? ойындарды
?тк?зет?н ?алаларды?
конкурсына
?атысу ?ш?н перспектива
беред?,
себеб? Азиада Халы?аралы?
олимпиадалы? комитетт??
т?келей
?ам?орлы?ымен ?тед?
?асымбеков М. Ел?н с?йген, ел? с?йген Елбасы [М?т?н] / М.
?асымбеков. Астана: Елорда, 2005. - 200 бет+2 б.т. жапсырма
Жекелеген с?хбаттар мен
очерктерден т?ратын б?л
к?тапта ?аза?стан
Республикасыны? т???ыш
Президент? Н. ?.
Назарбаевты? ел?м?зд?
бас?аруда ат?ар?ан ?лан?айыр ?стер?, саясаткер, адам
ж?не азамат рет?ндег? кейб?р
?ырлары с?з болады.
?л?м??лов ?., ?асымбеков М. ?Н?рс?лтан деп ат ?ойдым...?
[М?т?н] / ?. ?л?м??лов, М. ?асымбеков. - Алматы: ?нер, 1997. - 272 бет.
К?тап?а ?аза?стан
Республикасыны? Президент?
Н?рс?лтан ?б?ш?лы
Назарбаевты? ??рмет?не
балаларыны? атын
Елбасыны? ес?м?мен ата?ан
азаматтарды? ж?рекжарды
леб?здер? мен ой-п?к?рлер?
ар?ау бол?ан.
Бекниязов Т. Т???ыш Президент: ?ле?дер мен поэма [М?т?н] /
Т. Бекниязов. - Алматы: ?аза? университет?, 2006. - 262 бет.
Т. Бекниязовты? б?л
жина?ында ?ле?дер? мен
поэмасы бер?лген. А?ынны?
т?уелс?з ел?м?з туралы ойтол?амдары мен Елбасы?а
арнал?ан к?лемд?
туындысында замана ж?не
?лтымызды? жар?ын
болаша?ына деген зор
сен?ммен жыр тербелген.
Жастарымыз салт-д?ст?р?м?зд? к?зд?? ?арашы?ындай ба?ып
ж?рет?н, к?пт?? к?кей?не ?м?т отын жа?ып ж?рет?н,
адамзатты? озы? ой к?г?нде а?ып ж?рет?ндей болуы ти?с.
Н?рс?лтан Назарбаев
Д?нге сене отырып, ?з салтымыз бен
??рпымызды са?тауымыз керек
Н?рс?лтан Назарбаев
Астана ? Т?уелс?зд?к ж?не б?рл?к символы
Б?з ?лы жол?а шы?ты?,
арманды сапар?а аттанды?.
?олымызда ? Т?уелс?зд?кт??
к?к Туы , Елта?бамызда ? бар
халы?ты? басын б?р?кт?рер
киел? ша?ыра?ымыз,
арманымызды ал?а апарар
?анатты пыра?тарымыз бар.
Ылайым, бет?м?зден
жарыл?асын!
?лкен жолды? ?ст?нде б?зд? атабабаларымызды? аруа?ы
желеп-жебеп ж?ре берс?н!
?аза?стан Республикасыны?
Т???ыш Президент?
Н?рс?лтан ?б?ш?лы
Назарбаев
?лем басшылары ж?не Елбасы
Дайында?ан библиограф Искакова Дина Шералиевна
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
110
Размер файла
10 836 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа