close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
АПРИЛЦИ ЗА ПЕРИОДА
2014 – 2020 ГОДИНА
СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ
Анализ на съвременната ситуация
1. Обща характеристика/профил на общината
2. Конкурентоспособност на местната икономика
3. Човешки капитал и развитие на социалната сфера
4. Инфраструктурна обезпеченост на община Априлци
5. Опазване на околната среда и екологично състояние
6. Административен и финансов капацитет на Община
Априлци
ПРОБЛЕМИ
ПОТЕНЦИАЛИ
ИЗВОДИ
СИЛНИ СТРАНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ
SWOT АНАЛИЗ
СЛАБИ СТРАНИ
ЗАПЛАХИ
А
Н
А
Л
И
З
О
Ц
Е
Н
К
А
СТРУКТУРА НА ОПР АПРИЛЦИ
СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
Пресичане компонентите
на SWOT АНАЛИЗА и
СТРУКТУРА
извеждане на ключови теми
в развитието на общината
ВИЗИЯ 2020 Г.
ЦЕЛИ
ПРИОРИТЕТИ
МЕРКИ
ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
ИНДИКАТОРИ
НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 2014-2020
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И
СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА
ПОТЕНЦИАЛИ
уникални природни
ресурси, съхранена
природа
богато биологично
разнообразие
територия, разположена
в непосредствена
близост до НП
“Централен Балкан”;
наличие на защитени
зони по Натура 2000
ПРОБЛЕМИ
амортизирана
водопроводна мрежа
липса на канализация и
ПСОВ
неусъвършенствана
система за управление
на отпадъците
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА
ПОТЕНЦИАЛИ
тенденция към качествено поддържане
елементите на зелената система – паркове,
зелени площи и др.
Питейната вода в общ. Априлци е с добри
показатели по данни на РИОСВ - Плевен
липсват ясно изразени екологични проблеми
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА
ПОТЕНЦИАЛИ
добре развито горско
стопанство;
разнообразна икономическа структура с подчертан
обслужващ сектор;
- развитие на туризма и
предпоставки за
формирането на разнообразни
туристически продукти;
- възможности за развитие
на планинско пасищно животновъдство предвид значителния
размер пасища и производството
на екологично чисти продукти;
ПРОБЛЕМИ
- аграрният сектор в общината е
с по-слабо участие в
икономическото развитие;
- добивната промишленост не е
развита;
- спад в броя на предприятията,
броя на заетите и размера на
ДМА ;
- ниски темпове на нарастване
на работната заплата
- липсва опит в реализирането
на публично-частни партньорства за стимулирането на
нови икономически инициативи
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА
ПОТЕНЦИАЛИ
Като водещи за общината отрасли от промишлеността се
налагат „Производство на дървен материал, „Производство
на изделия от каучук, пластмаси и други нематериални
суровини”, „Производство на основни метали и метални
изделия, без машини и оборудване”, „Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия”.
СЪСТОЯНИЕ НА СОЦИАЛНАТА
СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ПОТЕНЦИАЛИ
-
-
развита система от
социални услуги
разнообразна културна
дейност и богато
културно историческо
наследство
възможност за
развитие на спорта и
младежките дейности
ПРОБЛЕМИ
Продължава процесът на
застаряване на
населението
Броят на населението
намалява с по – голям
темп от средния за
страната
Отрицателен естествен
прираст през 2011 – 18.6%
32 , 8 % икономически
неактивно население от 15
до 64 г през 2011 г.
СЪСТОЯНИЕ НА СОЦИАЛНАТА
СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ПРОБЛЕМИ
Налице е тенденция към увеличаване равнището на
безработицата
Намалява броят на учениците в образователните
институции
СЪСТОЯНИЕ НА
ИНФРАСТРУКТУРАТА
ПОТЕНЦИАЛИ
Сравнително добро
развитие на пътната
мрежа
Модернизирано
улично осветление
Наличие на изградена
туристическа
инфраструктура
ПРОБЛЕМИ
Влошено състояние на
водоснабдителната мрежа –
амортизирана е и се нуждае от
реконструкция и модернизация
Липса на канализационна система
Ниска енергийна ефективност на
публичните и жилищните сгради
Недостатъчно приложение на ВЕИ
в общината
Подобряване качеството на
електроснабдяването
СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА
Пресичане на компонентите на SWOT Анализа
и извеждане на ключови теми в развитието
на общината
ВИЗИЯ
Културноисторическо
наследство и
развитие на
туризма
Подобряване
качеството и
стандарта на
живот на
населението
Балансирано
териториално
развитие
Конкурентоспособна
икономика за
устойчиво
развитие
Визия: Община Априлци – атрактивна
туристическа дестинация със съхранено
природно
богатство
и
културноисторическо наследство, с устойчиво
развитие и висок жизнен стандарт,
основани на привлечени инвестиции и
използване на собствения потенциал за
развитие на местната икономика.
Стратегически цели:
1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОНОМИКА ЧРЕЗ
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ,
ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН И
УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ, СЪЧЕТАНО С ЕФЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА;
2.БАЛАНСИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ КОМПЛЕКСНО
ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И ЖИЗНЕНАТА
СРЕДА, СЪХРАНЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНОТО БОГАТСТВО И
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО;
3.СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ, ОГРАНИЧАВАНЕ
НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТА
НА ЖИВОТ.
Приоритет 1: Развитие на конкурентоспособна
икономика чрез развитие на собствения потенциал,
прилагане формите на ПЧП и използване
възможностите на европейските фондове за
привличане на инвестиции в неземеделски дейности,
селското, горското стопанство, туризма и
съпътстващи дейности и услуги.
Мерки:
Насърчаване на малкия и среден бизнес и
икономическите инициативи;
Внедряване на технологични процеси и повишаване на
инвестиционните разходи за ноу-хау в предприятията;
Предприемане на мерки за по-пълноценно използване на
наличния поземлен фонд;
Разработване на стратегия за привличане на инвестиции
и реализация на публично-частни партньорства;
Мерки:
Активен маркетинг и реклама на икономическия потенциал
на общината;
Развитие на сътрудничеството и партньорството с други
общини и организации на местно, междуобщинско и
международно ниво;
Развитие на разнообразни форми на туризъм, базиран на
природните и културно-исторически дадености в общината;
Прилагане на инициативата „ЛИДЕР” – Стратегия за местно
развитие на МИГ Троян и Априлци;
Привличане на чужди инвестиции и разработване на
проекти за разнообразяване структурата на икономиката с
неземеделски дейности – занаятчийство, селски туризъм,
туристически услуги и др.
Развитие на екологично селско и горско стопанство
Приоритет 2: Модернизиране и доизграждане на
техническата инфраструктура, опазване на околната
среда и природното богатство.
Мерки:
Ремонт, реконструкция и рехабилитация на общински
пътища и улична мрежа, селскостопански и горски
пътища;
Реконструкция и обновление на съществуващата
вътрешна водопроводна мрежа. Изграждане на
канализационна инфраструктура;
Предотвратяване и ограничаване на последиците от
природни бедствия и аварии
Подобряване качеството и обхвата на телекомуникациите,
подобряване състоянието на електропреносната мрежа.
Мерки:
Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ
– общинска инфраструктура и частни сгради
Благоустрояване и обновяване на населените
места
Укрепване и поддържане на изградената мрежа
от защитени територии
Подобряване управлението на отпадъците
Приоритет 3: Съхранение и развитие на човешкия
капитал, подобряване качеството на живот,
повишаване на заетостта, доходите и социално
включване.
Мерки:
Подобряване условията на труд и повишаване
на доходите;
Насърчаване на работодателите за наемане на
работа на младежи до 29 години. Реализация на
проекти и програми за осигуряване на заетост.
Обучения на безработни лица за управление на
собствен бизнес и стартиране на самостоятелна
стопанска дейност
Мерки:
Повишаване професионалните умения и
квалификацията на работната сила –
обучителни курсове, задържане на хората с
висше образование
Превенция на отпадането от пазара на труда Обучителни курсове за повишаване на
пригодността за заетост на работната сила, в
т.ч. за лица над 50-годишна възраст.
Приоритет 4: Подобряване на качеството и
достъпа до административни, образователни,
здравни, социални и културни услуги.
Мерки:
Подобряване на административните услуги и повишаване
на институционалния капацитет
Подобряване на квалификацията и уменията на
служителите в администрацията
Повишаване информираността на гражданите за дейността
и резултатите от работата на администрацията
Мерки:
Осигуряване на качествено образование - Привличане
на средства чрез ОП на ЕС за развитие и
усъвършенстване на практически знания и умения на
учениците, създаване на извънкласни форми на
обучение и др.
Обновяване на материалната и техническа база на
образователните институции
Подобряване на материално- техническата база в
здравеопазването. Повишаване качеството и
подобряване достъпа до здравни услуги
Развитие на културата, спорта и младежките дейности
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
тел.: + 359 06958/ 22 22
факс: + 359 06958/ 22 85
e-mail:apriltsi1976@abv.bg
Интернет адрес:obshtina-apriltsi.com
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
23
Размер файла
460 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа