close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на обучение

код для вставкиСкачать
Център за Изпитване и
Европейска Сертификация
Стара Загора
партньорът в подкрепа
конкурентоспособността на производителите
на електротехнически продукти.
Семинар”Новости в Европейското
законодателство”
16÷18.10.2007
Пловдив
1
ЦИЕС – по пътя към европейския съюз
за подкрепа на конкурентноспособността на българските производители
LVD Body -Нисковолтова Директива – 73/23/ЕЕС
Нотифициран орган - Директива Машини - 98/37/ЕС
Нотифициран орган - Директива строителни продукти – 89/106/EEC
Акредитирана лаборатория в съответствие с БДС EN ISO/IEC
17205 за изпитване на машини, съоръжения и устройства
Лаборатория за изпитване на строителни продукти
Обследване и сертифициране на сгради за енергийна
ефективност, обследване на промишлени системи
Технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Орган за
контрол от вид А
Бизнес –школа за производители
NB 1871 от регистъра на Европейската комисия
2
ЦИЕС - предлага компетентност, независимост и неподкупност
Екип от млади специалисти, компетентни в областта на изпитванията по
продуктови европейски стандарти, в оценяване съответствието и
сертификацията
Съвременни технически средства за измерване и изпитване с гарантирана
метролгична проследимост
Модерни обновени изпитвателни лаборатории с гарантирани термоконстантни
параметри
Актуални български и европейски нормативно технически документи – закони,
поднормативни актове, стандарти
3
Отдели към ЦИЕС
MD
LVD
CPD
SHM
Lab
1
Lab
2
EE
СПО
Train
ing
Школа
4
Нотифициран орган 1871 по Директива– 73/23/ЕЕС
Оценяване съответствието на електрически съоръжения и
устройства
ЦИЕС е първото LVD Body за електрически съоръжения в България, публикувани в
Европейския бюлетин на Общността
1. Електрически съоръжения, предназначени за използване
в определени граници на напрежението
2. Съоръжения за контрол и разпространение на електричество:
електрическо оборудване за машини;
предпазители,
нисковолтови преключватели и контролери, електрооборудване на машините.
3. Аудио, видео и мултимедийни системи и оборудване.
4. Осветители и свързано оборудване
5. Машини и устройства за домашна употреба и подобни цели
6. Малки силови трансформатори, дросели, електрозахранващи
елементи и подобни продукти.
5
Термини и определения
оценка на съответствието - доказателство за това, че определени изисквания, отнасящи се до
продукт,процес, система, лице или орган са изпълнени / EN17000
оценяване на съответствието – систематично изследване на степента, на която продукт или
процес отговаря на съществените изисквания/ ЗТИП/
система за оценяване на съответствието – съвкупност от правила, процедури и управление за
извършване на оценяване на съответствието / EN17000;
схема / програма/ за оценяване на съответствието – система за ОС, отнасяща се до определени
обекти за оценяване, за които се прилагат едни и същеи изисквания, правила и процедури/
17000/
определени изисквания – необходимост или очакване, които са определени
/EN17000
*определените изисквания могат да бъдат определени в НД, като нормативни актове /
Регламенти/,стандарти или ТС
процедура – определен начин за извършване на дейност или процес/ EN17000 EN9000
електроуред - всеки уред,използван за производството, трансформиране, пренасяне,
разпределяне или използване на ел.енергия, напр. машина, трансформатор, апаратура, СИ,
защитно устройство,битов уред....
6
Предлагане и движение на електротехническите
продукти на Вътрешния пазар
Вътрешният пазар е Европейският - важните изисквания
Доверие в продуктите, които произвеждат българските
производители на ел.продукти
Доверие във фирмата
Прозрачност на проведените хармонизирани процедури
7
Политика на укрепване на вътрешния пазар
Важен принцип – това е принципът на презумция за съответствие на
равнището на защита на различните интереси
С всеки продукт, произведен и с който се търгува в една държавачленка,трябва да може да се търгува в друга държава – членка
Политика
Директива 98/34/СЕ
Информация и нотификация
Нов подход
Резолюция на СМ от 7 май 1985
стандартизация;основни изисквания;маркировка СЕ
Глобален подход
Резолюция на СМ от 21декември 1989
Модули за оценяване на съответствието;нотификация на
ООС;използване на серията ISO 9000, EN 45000, EN 17000,промоция на
многостранни споразумения
8
Доброволен /свободен пазар
качество
Доброволен пазар - обхваща 80% от продуктите
Поражда се от необходимостта на пазара, от интереса на
производителя да покаже качеството на своите продукти, с цел
потребителите да имат доверие
Задължителен пазар - обхваща 20%
Държавите-членки са отговорни за целия процес на установяване,
поддържане и контрол за пускане на продуктите на пазара и за
свободно движение на продуктите
9
ПРИНЦИПИ НА НОВИЯ ПОДХОД
- задължително спазване на съществените изисквания;
- хармонизирани стандарти (доброволни)
- съответствието на хармонизираните стандарти дава презумция за
съответствие със съществените изисквания;
- задължителна СЕ маркировка;
- нанасянето на маркировката СЕ е задължение на производителя, НО
след като изпълни съществените изисквания на Директивата
- съществени изисквания – всички, които бъдат счетени за необходими
за постигане на LVD директива
10
Методология
Преди пускането му на пазара, всеки продукт, в обхвата на директивите от Новия
подход, следва да бъде подложен на процедура по оценяване на съответствието, което ще
доведе до удостоверяване на съответствието сEO декларация за съответствие и СЕ
маркировка
Модули, които се базират на техники на осигуряване на качеството:
- Стратегията на управление на качеството е важна за развитие на конкурентноспособността
- Веригата на качеството се пренася от качеството на продукта до качеството на фирмите
- Хармонизира методологията за оценяване на съответствието
Процедури за оценяване на съответствието
В зависимост от директивата може да избира процедурата за ОС, подходяща за неговия продукт
8 основни модула:
7 с намеса на трета страна – нотифициран орган;
1 само с първа страна – производител
/Модул А - Вътрешен производствен контрол – покрива фазите на проектиране и производство.
Не е необходима намесата на трета страна/
11
Указания за прилагане на директива Ниско напрежение 73/23/СЕЕ
Въпрос 1
Кои са продуктите обхванати от директивата?
Директивата се прилага за всички електроуреди, предназначени за използване при номинално
напрежение между 50 и 1000V за променлив ток и между 75 и 1500V за постоянен ток.
* номин. напрежение означава напрежението на входа и на изхода на уреда, а не
напрежението, което може да възникне вътре в него.
Въпрос 2
Кои аспекти на безопасността са покрити от директивата?
чл.2 Пр.I - единадесет цели на безопасността?
Директивата покрива всички рискове, които са резултат от използването на ел. уреди
- Електричен риск; механичен риск; химичен/емисия на агресивни субстанци/; аспекти на шума,
вибрации, влияещи върху здравето, ергономични аспекти, при необходимост.
За някои електроуреди се прилагат и разпоредбите на други директиви?
12
Въпрос 3
Как да се осигури съответствието на продукта?
- Продуктите са произведени по хармонизирани европейски стандарти
(стандарти, създадени от CENELEC)
стандартите, упоменати в чл. 5, 6 и 7, чието прилагане е доброволно, водят
до презумпция за съответствие на продуктите.
производителят може да реализира продукта си в съответствие със
съществените изисквания наLVD Директивата, без да прилага
хармонизирани стандарти. В случая продуктът няма да ползва презумцията
за съответствие Производителят е задължен да включи в техническата
документация описания на приетите от него решения, за да се спазат
изискванията за безопасност на Директивата.
13
Въпрос 4
Кои са приложимите процедури за оценяване на
съответствието?
- съответствието на електроуреда с изискванията на Директивата е съгл. чл. 8 и
приложение ІV, в която са включени следните съществени момента:
- техническа документация – преди пускането на пазара на продукта,
производителя трябва да събере техническата документация, наречена още “паспорт”
на изделието, което му позволява да оцени съответствието на електроуреда с
изискванията на Директивата.
- декларация за съответствие – преди да бъде пуснат продукта на пазара
производителя или неговия упълномощен представител в Общността съставят една
декларация за съответствие.
- маркировка СЕ – едно от задължителните изисквания за съответствие на
продукта. Маркиривката се поставя от производителя или неговия упълномощен
представител в Общността.
14
Въпрос 5
Какво трябва да включва техническата документация (ТД)?
- ТД трябва да включва подробности за разработката, производството и функционирането
на електроуреда, в това число:
общо описание на продукта (електроуреда).
описание на разработката и производството, както и схеми на компонентите, блоковете и
веригите.
разяснения и обяснения за разбиране на упоменатите описания и схеми, и на
функционирането на електроуреда.
списък на изцяло или частично приложените стандарти, и описание на възприетите
решения, за да се отговори на изискванията за безопасност, когато не са приложими
стандарти.
резултати от изчисления при разработването, от извършен контрол.
протоколи от изпитвания
15
Въпрос 6
Кой трябва да съхранява техническата документация (ТД) и къде?
- ТД трябва да се съхранява от производителя или неговия упълномощен представител,
установен в Общността, най-малко 10 години, от последната дата на производство на
продукта.
ТД може да се съхранява на електронен носител, за да бъде лесно достъпна с цел
проверка.
Когато производителя не е установен в Общността, нито има упълномощено лице,
задължението се прехвърля на вносителяили лицето, което е отговорно за пускането на
електроуреда на пазара.
Въпрос 7
Къде трябва да се нанесе СЕ маркировката?
- СЕ маркировката за съответствие се нанася от производителя или
неговия упълномощен представител, върху самия електроуред,
върху опаковката му, върху упътването за използване или върху
гаранционната карта.
16
Въпрос 8
Какво е значението на маркировката СЕ и какви са изискванията,
които трябва да се спазват?
- СЕ маркировката сигнализира за съответствие на електроуреда със
съществените изисквания и с процедурите за оценяване на съответствието,
установени в Директива LVD и други прилагани Директиви.
маркировката се нанася така, че да бъде видима, лесно четима и трудно
заличима.
Въпрос 9
Кой трябва да съхранява декларацията за съответствие и къде?
- Производителя, неговия упълномощен представител, вносителя
или лицето отговорно за пускането на продукта на пазара на
Общността трябва да пазят копие от декларацията за съответствие
17
Въпрос 10
Какво включва декларацията за съответствие?
име и адреса на производителя или на неговия упълномощен
представител,
описанието на електроуреда
позоваванията на хармонизирани стандарти;
при необходимост, позовавания на спецификациите, по отношение на
които се декларира съответствието;
идентификация на подписалите лица, придобили правото да
ангажират отговорността на производителя или на неговия
упълномощен представител,
двете последни цифри на годината на първото поставяне на
маркировката “СЕ”;
декларацията за съответствие трябва да бъде написана най-малко на
един от официалните езици на Общността.
18
ЛОГО
ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
съгласно НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ
СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В
ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАНИЦИ НА НАПРЕЖЕНИЕТО
С настоящето.....
(наименование и адрес/седалище на лицето, което пуска ел. съоръжение на пазара) –
вносител......, действащ от името на ......
(наименование и адрес/седалище на производителя) ..............
Декларира
на собствена отговорност, че електрическото съоръжение .....
(описание на ел. съоръжението – фирмен знак, модел, сериен номер и др.)
съответства на изискванията на Наредба за съществените изисквания и
оценяване съответствието на електрически съоръжения,
предназначени за използване в определени граници на напрежението,
както и на изискванията на:
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието
за електромагнитна съвместимост.
Електрическото съоръжение съответства на изискванията на следните БДС,
въвели европейски хармонизирани стандарти:
(следва списък на стандартите)
Година на поставяне на “СЕ” маркировка:
Дата:............07г.
Гр...........................
07г.
Подпис:....................
/Име, фамилия, длъжност/
19
Лаборатория за изпитване на машини,
съоръжения и устройства
Акредитирана от ИА “БСА” гр.София със сертификат за акредитация № 101ЛИ
(17), валиден до 28.02.2009г., оборудвана със съвременна изпитвателна апаратура
Изпитване за електробезопасност, електромагнитна съвместимост, шум и др.
20
Извършва изпитвания в съответствие с хармонизирани стандарти за следните
групи машини:
За обработка на дървесина: банцизи, циркуляри, щрайхмуси, абрихти,
фрези, комбинирани машини
За обработка на метал: фрезови машини, пробивни и пробивно фрезови
машини, стругови машини отрезни машини, шлифовъчни машини,
пневматични и хидравлични преси, гилотинни ножици
Безопасност на машини и съоръжения за хранително-вкусовата
промишленост, машини за миене, дозиране и опаковане,
Безопасност на градински съоръжения:
Машини за рязане на храсти и за косене на трева
Електрически ръчни машини за рязане и окантване на трева
Ръчни машини за кастрене на дървета
Машини за цепене на дърва, моторни косачки
Безопасност на електрически и електронни апарати,
машини и съоръжения:
Битови и подобни електрически уреди
21
Автоматични управляващи устройства за битови цели
Oсветители и свързаните с тях принадлежности, eлектромедицински
апарати
Електрически играчки
Комплектни комутационни устройства
Трансформатори с малка мощност
Безопасност на портативни машини за обработка
(ръчни инструменти):
Пробивни и шлифовъчни машини, триони
Ножици за метални листове и ножици за жив плет
Рендета и фрези
Машини за каучук и пластмаса
Шевни машини, Текстилни машини и съоръжения и др.
22
Оценяване на съответствието с изискванията на стандартите.
CB схема на IECEE
CB схемата е уникална система в международния
електротехнически комитет, в която членуват 49 държави от целия свят.
Какви ще бъдат ползите за един производител, обърнал се към
лаборатория и орган по сертификация, член на схемата?
Всеки продукт, попадащ в обхвата на нисковолтовата Директива (LVD),
изпитан от лаборатория и оценен от сертифициращ орган, член в СВ схемата
може да търгува във всяка една страна в света, без да бъде подлаган на
повторна процедура по изпитване и оценяване.
национален сертифициращ орган патентова сертификатната марка, която се
публикувана в уеб сайта на IECEE, и която е световно призната и
разпознаваема сред останалите членове на схемата.
23
5 съществени преимущества, които ни предоставя
CB схема на IECEE
1. Защита на пазара от несъответстващи продукти, чрез внос на безопасни ел.продукти,
съоръжения и компоненти
2. Присъединяване световната общност на оценяване на съответствието и присъствие
на срещите на Управителния комитет
3. Присъствие на форуми и работни групи, както и участие и обмяна на опит с найдобрите експерти в сферата на сертификация и изпитване
4. Увеличаване на защитения район в уеб сайта и свързаните форми на изпитвателните
протоколи, процедури и оперативни документи.
5. Изграждане на структура за настройка на национално ниво на сертификационен орган
и изпитвателна лаборатория, извърващ най-високите световни стандарти.
Изпълнителният секретар на IECEE,
г-н Пиере де Руво и
г-жа Шинева, управител на ЦИЕС
24
Значителни преимущества от CB схемата
Глобално решение за глобалния пазар
Осигуряване на рамка за оценяване на съответствието в глобален план
Партньорство със стандарти за подпомагане на международната търговия
Избягване на многобройното изпитване, с изключение за националните
различия
Избягване на многобройните одити по качество
Увеличаване достъпа до пазара
Намаляне времето за достъп до пазата
Увеличаване на сигурността
Намаляване на цената – увеличаване на търговията
Приемане от страна на регулаторните органи.
25
ЦИЕС – в подкрепа на конкурентоспособносттта
Какво ни предстои?
За регулиран/задължителен пазар
Директива 2000/14 /ЕС-Шумови емисии
Директива Медицински изделия
За доброволен/ свободен пазар
Подготовка на изпитвателната лаборатория за изпитване на
машини, съоръжения и устройства и органа за сертификация –
за пълноправен член в IECCEE CB схема
26
Контакти
инж. Благовеста Шинева
Управител
6000 Стара Загора
бул.“Св. патриарх Евтимий № 23, п.к 131,
ул. “Индустриална” № 2 - офис
тел. +359 42/620368, факс +359 42/602377
E-mail: ctec@ctec-sz.com
www.ctec-sz.com
27
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
31
Размер файла
6 356 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа