close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Алтын ақпарат

код для вставкиСкачать
О?О, Т?лк?бас ауданы, Б.Момыш?лы
атында?ы жалпы орта мектеб?н?? математикафизика п?н?н?? м??ал?м? А?жар?ын
Ташпенова 11-сынып
Саба?ты? та?ырыбы:
Тол?ындарды? интерференция
ж?не дифракция ??былысы
Саба?ты? ма?саты:
Б?л?мд?л?г?:Бас?а жаратылыстану п?ндер?мен байланыс
таби?атта бар жары?ты? интерференция ж?не
дифракция ??былыстарымен таныстыра, аны?тама
формула , max, min шарттарымен ?атар есептер шы?ара
отырып б?л?м?н ?алыптастыру.
Дамытушылы?ы: Физикалы? т?р?ыдан ойлау, сыни
т?р?ыдан ойлау ?аб?леттер?н дамыта отырып б?л?м беру
теориялы? ал?ан б?л?мд? франтальд? с?рау кезе?де,
тест?леу сындарында, топты? ж?мыстарында д?рыс
толы? жауап беруге ?йрету.
Т?рбиел?к: О?ушыларды шыдамдылы??а, д?лд?кке,
шапша?ды??а,
??ыптылы??а,
?йымшылды??а,
досты??а, т?рбиелеу.
Тол?ынды ?оз?алысты? ?айсысына да
болмасын
интерференция ж?не дифракция
??былыстары т?н.
Ке??ст?кт?? ?рб?р н?ктес?нде ?орыт?ы тербел?стер
амплитудаларыны? уа?ыт ж?н?нен т?ра?ты
таралу т?рт?б? орнайтындай болып, ек? немесе
б?рнеше тол?ынны? ?осылуы интерференция деп
аталады.
Интерференция ??былысында?ы max ж?не
min- дар шартына с?йкес ?осылатын ек?
тол?ынны? жол айырмасы ??ымын ?алыптастыру
Интерференция болуыны? басты шарты тол?ын к?здер?н?? когерентт?к шарты
? Орны?ты интерференциялы? к?р?н?с шы?арып алу
?ш?н, тол?ын к?здер?н?? а) тербел?с жи?л?ктер? б?рдей
болуы ?ажет ж?не оларды? б) тербел?с фазалары ?зара
д?л келу? керек немесе уа?ыт?а т?уелс?з т?ра?ты шама
болып, ?ала беру? тиic.
? Осы шарттарды ?ана?аттандыратын к?здер когерентт?
к?здер деп аталады. Когерентт? тол?ындар ?осыл?анда
?ана орны?ты интерференциялы? к?р?н?с пайда
болады.
Максимумдар шарты:
Егер ортаны? бер?лген н?ктес?ндег?
тербел?стерд? тудыратын ек? тол?ынны? жол
айырмасы б?т?н санды тол?ын
?зынды?тарына те? болса, онда сол н?ктедег?
тербел?с амплитудасы максимал болады.
?d = k?, м?нда?ы k=0, 1,2...
Минимумдар шарты :
Егер ортаны? бер?лген н?ктес?ндег? тербел?стерд?
тудыратын ек? тол?ынны? жолдарыны? айырмасы
та? санды жарты тол?ын ?зынды?тарына те?
болса, онда сол н?ктедег? тербел?с амплитудасы
минимал болады:
?d = (2k+1) ?/2, м?нда?ы k=0, 1,2...
Гюйгенс- Френель принцип?
Френель Гюйгенс принцип?н ек?нш? ретт?к
тол?ындарды?
интерференция
идеясымен
б?р?кт?р?п барып, тол?ынды? теорияны нег?здеуде
айтарлы?тай табыстар?а жетт?. Френель
идеясы бойынша кез келген уа?ыт мезет?ндег?
тол?ынды? бет деген?м?з ек?нш? ретт?к
тол?ындар?а жай ?ана жанама бет емес,
оларды? интерференциялануыны? н?тижес?
болып табылады.
Су бет?ндег? тол?ынды? ??былыстарды о?ып
?йренуге арнал?ан ??ралды? жалпы к?р?н?с?
Тол?ынды? ??былыстарды о?ып ?йренуге
арнал?ан ??ралмен жасал?ан демонстрациялы?
т?ж?рибелерден, жи?л?к ~ 6- 7гц
Тол?ынды? ??былыстарды о?ып ?йренуге арнал?ан
??ралмен жасал?ан т?ж?рибелерден, жи?л?к ~ 4- 5Гц
Тол?ынды? ??былыстарды о?ып ?йренуге арнал?ан ??ралмен
жасал?ан демонстрациялы? т?ж?рибелерден.
Интерференция ??былысы ба?ыланады.
Тол?ынды ?оз?алысты? ?айсысына да болмасын
интерференция ж?не дифракция ??былыстары
т?н.
Тол?ындарды? т?зу сызы?ты
таралудан ауыт?уы немесе
б?геттерд? ора?ытып ?ту?
дифракция деп аталады
(difractus -лат- сын?ан).
Т?рл? б?геттердег? механикалы?
тол?ындар дифракциясы
d
Геометриялы?
к?ле?ке
d >?
d ≥?
d ≤?
Т?рл? са?ылауларда?ы дифракция
г.к.
г.к.
d >?
d ≥?
d ≤?
XVII ?асырда физикада жары? туралы
ек? теория дамып, ?алыптасты.
? Ньютон (1643-1727):
жары? деген?м?з жары? к?з?нен жанжа??а кетет?н б?лшектеркорпускулалар а?ыны (зат
тасымалы).
? Гюйгенс (1629-1695):
барлы? денелерд?? ?ш?не ?тет?н
ерекше гипотетикалык ортада ?
эфирде таралатын тол?ындар.
Ж??а ?абы?шада?ы
интерференцияны т?с?нд?ру
А?ылшын ?алымы Томас Юнг т???ыш
рет, б?реу? ж??а ?абы?шаны? сырт?ы
бет?нен, ек?нш?с? ?шк? бет?нен
ша?ыл?ан 1 мен 2 тол?ындарды ?осу
ар?ылы, оны? т?стер?н т?с?нд?ру
м?мк?нд?г? ж?н?ндег? интерференция
??былысын аш?ан данышпан ой?а
келд?.
Ж??а ?абы?шада?ы
интерференциялы? к?р?н?с
Электромагнитт?к тербел?с
Электромагнитт?к тол?ын
Интерференция
Дифракция
?йге тапсырма ? 4.3.Жары?ты? интерференциясы
Жоспары:
1.Жары? тол?ындарыны? таралауы
2.Жары?ты? интерференциясы
3.Юнг ?д?с?
4.Френель ?д?стер?
5.Ньютон са?иналары
6.Жары? интерференциясыны? т?рмыста ?олданылуы
Ба?алау. Жеке топтарды? орындарын белг?леу.
Д
И
Ф
Р
А
К
Ц
И
Я
1.Ж?парды жасыра алмайсы?
2. ?Эврика? с?з?н?? авторы?
3.max, min шарттары бар тол?ынды? ??былыс?
4.Электромагнитт?к тербел?стерд? тудыратын ?лкен т?збект?? ша?ын б?л?г??
5.?ысымны? ?лшем б?рл?г??
6.Денеге ?рекет ет?п ?деу тудыратын физикалы? шама?
7.Дене формасыны? ?згеру??
8.Бет?н ?исы? болса, ?кпелеуге болмайтын оптикалы? ??рал?
9.Аспан денелер?н?? ?оз?алыс за?дылы?ын зерттейт?н ?ылым?
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
47
Размер файла
5 318 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа