close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ВИХОВНИЙ ПРОЕКТ "Моя країна - Україна!"

код для вставкиСкачать
Д
онецька спеціалізована фізико
-
математична школа №17
Підготувала педагог
-
організатор
КУРБАКОВА Л.О.
20
12
Технологічний паспорт проекту
Тема «МОЯ КРАЇНА -
УКРАЇНА
»
Автор проекту: Педагог організатор ДСФМШ №17 Курбакова Л.О.
Учасники:
педагогічний та учнівський колективи.
База реалізації
проекту:
Донецька спеціалізована фізико
-
математична школа №17
Характеристика проекту:
·
За кінцевим результатом:
практико
-
орієнтованим;
·
За кількістю учасників:
колективний;
·
За тривалістю:
середньотривалий;
·
За характером контактів:
внутрішній;
·
Термін реалізації проекту:
2011
-
2012 навч. рік.
Домінуючий у проекті вид діяльності
:
творча
.
Предметно
-
змістовий напрямок:
міжпредметний (Українська мова, література, історія, музика, фізична культура тощо)
Характер координування проекту:
безпосередній
.
Характер взаємозв’язків
–
серед учителів, учнів школи та їхніх батьків.
Кількість учасників проекту: особистісні, парні, групові.
Етапи проекту
Пошуковий
Визначення теми, аналіз проблеми, постановка мети, обговорення методів дослідження.
Вересень 2011 р.
Аналітичний
Аналіз вхідної інформації, пошук оптимального способу дослідження мети проекту, побудова алгоритму діяльності.
Жовтень 2011 р.
Практичний
Виконання запланованих кроків.
Жовтень –
січень2012 р.
Презентаційний
Оформлення остаточних результатів.
Лютий 2012 р.
Актуальність проекту
Історична доля української нації складається так, що в період відновлення своєї державності український національний організм вс
тупив ослабленим мужньою, багато
в
і
ковою та збройною боротьбою за національне визволення та відновлення своєї державності, довготр
ивалим перебуванням у підневільному стані, коли планово винищували українську духовну та інтелектуальну еліту, організовували нелюдські експерименти та голодомори. У всі часи та й всіх народів світу серед важливих факторів формування національно
ї самосвідомості була жива пам’ять про національних героїв, що передавалися з уст в уста, від дідів та батьків до синів та онуків, на основі якої народ витворював для себе національно
-
ідеальні типи, яких огортали ореолом святості, на вчинках яких вчилися, дії яких наслідували молоді покоління. Стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об’єднуючого, консолідуючого фактора у суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення життєвої позиції людини, становленн
я її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний характер виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно від етнічної приналежності. Головна мета
проекту –
набуття молодим поколінням соціального досвіду, усп
адкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно від національної належності, рис громадянина Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо
-
естетичної, пра
вової, трудової, екологічної культури. Завдання проекту:
·
Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів; ·
Формування національної свідомості і людської гідності, любові до рідної землі, родини
, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати; ·
Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу; ·
Формування мовної культури, оволодіння і вживання українсь
кої мови;
·
Виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції; ·
Культивування найкращих рис української ментальності –
працьовитості, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толер
антності, поваги до жінки, любові до рідної землі; ·
Забезпечення високої художньо
-
естетичної культури, розвиток естетичних потреб і почуттів; ·
Створення достатньої організаційної, кадрової, науково
-
методичної, матеріально
-
технічної бази для забезпечення оп
тимальної ефективності процесу вивчення української мови та літератури з метою досягнення високого
рівня володіння нею випускника.
Методологічні засади проекту
Згідно з положеннями Державної національної програми "Освіта" ("Україна XXI
століття") національне виховання спрямовується на формування у дітей світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, інших соціально значущих н
адбань вітчизняної і світової духовної культури. Головна мета національного виховання -
набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у мол
оді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо
-
естетичної, правової, трудової, екологічної культури.
Д
ля формування принципів національно
го виховання ряд авторів правильно посилаються на досвід видатних вітчизняних педагогів, зокрема на К. Ушинського, який вважав природним правом кожного народу мати свою національну школу. Він критикував зросійщення українських дітей, відстоював необхідніст
ь навчання їх українською мовою. У статті "Рідне слово" К. Ушинський сформулював основні вимоги до вивчення іноземних мов та рідної мови, зазначаючи, що вивчення іноземних мов не повинно ніколи починатися надто рано і аж ніяк не раніше того, коли буде помі
тно, що рідна мова пустила глибоке коріння в духовну природу дитини. В Україні для шкіл з поліетнічним складом учнів використання української мови як державної не стало жорстким правилом. Ось і виходить, що на уроках в школі учні, а нерідко і вчителі, спіл
куються українською мовою, а на перервах –
російською. Це при тому, що українською більшість з них володіє вільно. Це призводить до приниження української мови, формування у дітей розуміння її меншовартості. За таких умов будь
-
які заходи з національного ви
ховання зводяться нанівець.
Аби долати негативні явища, необхідно внести кардинальні зміни, у вихованні підростаючих поколінь. Що робити? Як діяти? Яким насправді має бути вихованець? Ці питання постають нині перед педагогом –
організатором. І
всі вони потребують негайної відповіді втілення в життя. Провідною ідеєю нашого навчального закладу є творчий пошук пед.колективу, спрямований на впровадження національних традицій, відродження української культури, звичаїв народу, патріотизму і національ
ної гордості.
Технологічний продукт:
•
сформуються цілісні уявлень школяра про національні традиції українського народу, суспільство, державу, красу української мови, національних пісень, танців, поезії тощо;
•
учасники проектної діяльності оволодіють вмінням успішної взаємодії з
учителями, батьками, представниками творчих професій
; •
діти отримають можливості на практиці відчути атмосферу української культурної спадщини;
•
залучаться до колективної діяльності (співпраці в команді) Очікувані результати
Покращення мовно
-
літературної грамотності учнів;
Підтримка обдарованих школярів;
Підвищення якості освіти;
Компетентний випускник, адаптований до соціуму.
Структура діяльності учителя і учнів
під час роботи над проектом
№ з/п
Етапи діяльності
Учні
ﰠ
вчителі, батьки
Педагог
організатор
Способи організації взаємодії
Підготовка. Визначення теми та мети проекту
Обговорення пошук інформації
Розповідає про задум, мотивує, допомагає у визначенні завдань
Навчальний діалог
2
Планування
Формулюють завдання, обговорюють їх
Коригує, пропонує ідеї, висуває пропозиції
Навчальний діалог
3
Прийняття рішень
Обирають оптимальний варіант
Спостерігає, непрямо керує діяльністю
Ситуація вільного вибору, дискусія
4
Збір інформації
Збирають інформацію
Спостерігає, непрямо керує діяльністю
Ситуація вільного вибору
5
Аналіз інформації, створення виховного продукту
Аналізують інформацію, проводять репетиції
Спостерігає, коригує, радить
Ситуація вільного вибору, репетиція
6
Захист проектів, колективни
й аналіз
Презентують проекти, проводять концерти, конкурси, вистави
, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід
Обговорює разом з дітьми
Організація свят, конкурсів, змагань тощо.
ПЛАНУВАННЯ ЗАВДАНЬ І РЕАЛІЗАЦІЯ
№ з/п
Назва заходу
Термін виконання
Примітка
1
ВИХОВНІ ГОДИНИ
(Національно
-
патріотичне виховання)
В/г "Дивись, не забудь: людиною будь” (6 клас).
В/г "Друг
-
це друге я” (7 клас).
В/г "Як би ми були козацького роду” (8
-
9 класи).
В/г "Рідний край –
це рідні люди” (1 клас).
В/г "Вірю в соборну Україну” (10 клас).
В/г "Рідну землю, де живем, Україною зовем” (4 клас).
В/г "Неси радість людям” (3 клас).
Вересень
–
грудень
До планів виховної роботи класних кер.
2.
3.
4.
В/г "Великодні дзвони” (11 клас).
В/г «
Моя мова веселкова
»
. Бесіда для учнів 1 -
4 класів
В/г «
Я візьму той рушник, простелю, наче долю...
»
Виховна година для учнів 5 -
8 класів
В/г «
Поклонись калині
»
-
5 клас
РОДИННІ СВЯТА
Р/с "Бабусю рідненька, ти все на світі знаєш” (3 клас).
Р/с "Шануй батька й матір своїх” (2,7 класи).
Р/с "Мій рід –
м
оя родина” (4 клас).
"Свято матері” (1
-
6 класи).
"День родини” (1 клас).
ВІДНОВЛЮЄМО НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ
(заходи в рамках щорічного фестивалю «
З
вездные розсипи»
)
3 кл. –
Свято до Дня соборності України
2, 6 кл. –
„Рідна мова –
пісня солов’їна” –
пісенний конкурс
7 кл
. –
„Ой, роде наш красн
ий
»
ІНТЕГРОВАНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ
5
кл. –
„Мій край –
моя історія жива” –
літературний журнал
6
-
9
кл. –
„Струни серця”
–
конкурс читців
Ж
овтень
-
листопад
Г
рудень
-
січень
В
ересень
-
січень
До планів виховної роботи класних кер.
Загально
-
шкільні заходи
Загально
-
шкільні заходи
10
-
11
кл. –
„Кришталеві джерела” –
конкурс поетичних творів
ГПД –
практичне заняття «Українські народні ігри»
1
-
4 кл. + вчителі школи –
«
Козацькі розваги
»
Виставка книг та дитячих малюнків
«
Українська я дитинна, моя ненька –
Україна»
Автор
natala2002
Документ
Категория
Образование
Просмотров
26 404
Размер файла
992 Кб
Теги
виховний, країна, проект, україна
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа