close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Октомври - 2011г.
Ноември - 2013 г.
МАРИЯ ДАМОВА –МЕЧКАРСКА - ДИРЕКТОР НА ПГИ “КАРЛ МАРКС”, СМОЛЯН
•УЧИТЕЛИ ПО БЕЛ - 4
•УЧЕНИЦИ -237
МОМЧИЛ НИКОЛОВ – ДИРЕКТОР НА СОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,
СМОЛЯН
•УЧИТЕЛИ IV-XII КЛАС -9
•УЧЕНИЦИ -269
НАДЯ ЛОВЧАЛИЕВА – ДИРЕКТОР НА СОУ “ОТЕЦ ПАИСИЙ”, СМОЛЯН
•УЧИТЕЛИ ПО БЕЛ IV-XII КЛАС -5
•УЧЕНИЦИ -139
РОСИЦА ЛАКУДОВА – ДИРЕКТОР НА ОУ “ИВАН ВАЗОВ”, СМОЛЯН
•УЧИТЕЛИ ПО БЕЛ IV-VII КЛАС – 7
•УЧЕНИЦИ -229
ЛИДИЯ ПАРПУЛЕВА – РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА
РУМЯНА ДАСКАЛОВА – НАЦИОНАЛЕН КОНСУЛТАНТ
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ И ТЕМА
ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО ЗА
ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
РОДЕН ЕЗИК
ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТ
Интегриран
подход
в
управлението
за
подобряване на ключови компетентности по
роден език чрез прилагане на нови продукти
(тестове PISA и PIRLS) и нови технологии в
процеса на обучение
МОТИВИ И ОБОСНОВКА ЗА ИЗБОРА НА
ТЕМАТИЧНАТА ОБЛАСТ
Да подпомогнем обучението по роден език за усвояване на
функционалната грамотност от учениците.
Да докажем, че при добре обмислени и реализирани управленски
политики е възможен значителен напредък в постиженията на
учениците, промяна в положителен план при провеждане на
оценителни изследвания.
Да поставим ученика в центъра на вниманието ни.
Да стимулираме и активизираме нови форми на организация и
методи на преподаване.
Подходите и методите в обучението по български език да
гарантират качество и усвояване на ключовите компетентности по
роден език чрез интересно и мотивиращо организиране на
обучението и включване на учениците в приятни дейности за
повишаване функционалната им грамотност.
Да повишим квалификацията на учителите по БЕЛ.
Да стимулираме участието на учителите в управлението на
промените.
МОТИВИ ЗА ИЗБОРА НА ТЕМАТА
При така създалата се ситуация – от 28 отбора в страната
само ние избираме да работим по първата тематична област
на конкурса, решаваме, че не е необходимо да
перифразираме темата, че не е нужно да се дефинираме като
различни, защото сме различните – единствените, които
дръзват да иновират традицията; единствените, които влизат
в надпревара със себе си.
Интегрираният подход на управление сам по себе си е иновативен. Той
предполага сътрудничество, координиране и хармонизиране на работата на
отделните системи на институцията.
Подобряването на ключови компетентности на учениците по роден език
чрез прилагане на нови продукти (тестове PISA и PIRLS) и нови технологии в
процеса на обучение.
Нов подход при оценяване на знанията на учениците и създаване на
специализирани квалификации на учителите за работа с нови образователни
продукти.
Нови технологии – система от иновативни образователни методи и похвати,
свързани с:
Ролята на учителя – медиатор, улесняващ, подкрепящ, сътрудник,
консултиращ, стимулиращ, провокиращ, диалогичен, справедлив. Лидер на
промяната.
Ролята на ученика – активен, генериращ знания, партньор, субект, мислещ.
Оценяването – обективно, формиращо; даващо обратна връзка.
1. Да внесем нов нюанс в оценката на грамотността на учениците, като се
оценяват освен знанията и уменията и отношенията на ученика да:
разбира, използва и осмисля писмени текстове;
проследява тълкуването, осмислянето, използването на информация;
се оценява способността на учениците да се включват в обсъждането
на проблеми;
да създават концепции за описване и обясняване на хипотези и умения
за защитаване на собствена позиция пред аудитория.
2. Нагласата на учителите за провеждане на часовете по роден език по
интересен за децата начин. Обединяването им в структура, генерираща
добри идеи и единен оценъчен инструментариум.
3. Разбиранията на децата за значимостта на умението да се прилагат на
практика, в ежедневния живот, усвоените знания.
4. Стимулиране към екипна работа на директорите на училищата с цел
подобрени резултати на външното оценяване.
Нашият екип смята, че отговорът е – да, защото нашата
амбиция е подобряване на функционалната грамотност на
децата, което да доведе до промяна на позицията на
страната в изследванията на европейските институции и
да подобрим резултатите от ДЗИ и НВО.
В обучението по роден език:
Четене с разбиране и учене с удоволствие;
Писане – създаване на текстове близки до усещанията и
интересите на учениците;
Говорене – умение за изразяване на собствено мнение и
говорене пред аудиторията
ПРАКТИЧЕСКА НЕОБХОДИМОСТ ОТ
ИНОВАЦИЯТА
Очакваме участието в конкурса да разшири границите за
реализиране на идеята. Да се създаде мрежа от училища, в
които тази идея да се реализира в по-голям мащаб. Имаме
желание да се представи нашият скромен управленски опит за
това как, къде и колко се използва и е приложима нашата идея
в различните училища.
КАКВО СЪДЪРЖА ЕКИПНАТА НИ РАБОТА?
Повишаване професионалните компетенции на учителите за
работа с тестове на PISA и PIRLS за повишаване функционалната
грамотност на учениците – четене с разбиране и практическа
приложимост на знанията в живота, повишаване на резултата на
НВО и държавни зрелостни изпити както и окуражаване на
учителя да бъде изследовател и творец, да ползва и създава
добри практики;
Прилагане на единен инструментариум и критерии за оценка в
четирите училища;
Създаване на условия за екипност при определяне на темите и
дейностите за повишаване качеството по писане и говорене;
Добри училищни практики – интерективни подходи в урочната
дейност, ученическо самоуправление и работа с изявени
ученици, изграждане на асоциация на учителите от училищата в
рамките на отбора/града.
интегрирани дейности на директорите от отбора и РИО;
интегрирани дейности на учителите от четирите училища
на отбора;
интегрирани дейности на учениците от четирите училища
на отбора;
интегрирани дейности на учениците и учителите от
четирите училища на отбора;
интегрирани дейности на директори, учители и ученици от
отбора с родители и общественост.
Предвиждаме
самият
процес
на
интеграция
да
е
функционална
отворена система, която да обединява и
приобщава всяка страна, проявяваща интерес към дейностите
по приложение на иновацията
и подпомагащи нейната
ефективност.
ПОСТАНОВКАТА НА ПРОБЛЕМА ИЗРАЗЕН В:
Концепция за нов закон за предучилищно и училищно образование;
Национална програма за развитие на училищното образование и
предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.);
Доклад „Национални тестове за оценяване на учениците в Европа:
цели, организация и използване на резултатите” Ян Фигел, комисар по
образование, обучение, култура;
Европейска референтна рамка и зададените в нея параметри за
ключови компетенции по родна реч.
Цел: Основната цел на екипа е така да управляваме
училището, че то да доведе до стимулиране творчеството на
учителя, да го окуражим да бъде новатор, изследовател в
прилагането на методики, водещи до мотивиране дейността
на ученика за качествено усвояване на ключовите
компетентности по роден език – да чете с разбиране за
удоволствие; да има уменията да общува както устно, така и
писмено в разнообразни комуникативни ситуации.
ЗАДАЧИ:
Да управляваме иновативно училищата –иновативната квалификация за
работа с нови продукти – тестовете на PISA и PIRLS, анализ на
резултатите;
Да мотивираме учителите за работа в екип и ефективно управление на
учебния процес поновому за достигане на по-високи резултати Да
поставим в центъра на вниманието ученика, като му дадем възможност да
създава, участва, избира и прилага наученото в практиката и показва
високи резултати;
Да поставим в центъра на вниманието ученика, като му дадем възможност
да създава, участва, избира и прилага наученото в практиката и показва
високи резултати;
Да дадем отговор на въпроса за приложимостта, устойчивостта,
универсалността/приложимост към други учебни дисциплини/ и
въздействието на иновацията при управление на образователния процес в
училище.
ДОПУСКАМЕ, ЧЕ НАШАТА ИНОВАЦИЯ
чрез интегрирания подход в управлението, новите технологии в
процеса на обучение и прилагането на нови продукти, ще
подобри ключовите компетентности по роден език;
може да се прилага във всички образователни институции на
средното образование;
задава приложим модел за успешно управление чрез работа в
екип – обединяване усилията на директори, учители и други
институции в образованието.
Събития/дейности
Сбирки с учителите по:
1.Разясняване същността на проекта и
разпределяне на отговорностите.
2.Предложения за план на дейности по
темата
Анкета „Попитахме учителите”
Изграждане на Асоциация на
методичните оединения по БЕЛ ( IV – XII
клас) от училищата на отбора за
провеждане и прилагане на иновацията
Срок
за
изпълн
ение
2012
година
Брой
участн
ици
Водещи дейността
Екипът от директори и
учителите по БЕЛ
Учители
15
25
Екипът по проекта
Управленска
дейност
I
Учители
25
Директорите на:
ОУ „Иван Вазов”; СОУ „Св.
Св. Кирил и Методий”;
СОУ „Отец
Паисий”; ПГИ „Карл
Маркс”
Управленска
дейност
I-II
Учителите по БЕЛ от
IV до XII клас от
четирите училища с
покана за участие и от
други училища
25 +
.......
XII
Участници
направление
I
Директорите от екипа
Учителите, преподаващи
български език и
литература
Управленска
дейност директор
- учители
Изготвяне и приемане плана на
Асоциацията на методичните
обединения по БЕЛ и графика на
методическите сбирки на
Педагогически съвет
І-II
Асоциация на методичните
обединения
4
училища
Учители
Директорите от екипа
Управленс
ка дейност:
учителидиректори
Изготвяне и приемане на единна рамка
за инструментариум, критерии, анализ
и оценка на резултатите по
направления за четирите училища
I-III
Асоциация на методичните
обединения
4
училища
Асоциация на
методичните
обединения
директори
Управленск
а дейност учители
Квалификация:
1.Тема „Нови елементи в
инструментариума за оценяване по БЕЛ
(в контекста на концептуалната рамка
на PISA)”
23-24
февруари
началото на
м. март
2. Тема „Международното изследване
PIRS 2006г. и уменията на българските
ученици за четене. Типове и формати
задачи. Скала за оценяване”
Учители по БЕЛ V-XII
клас
от град Смолян, и
поканени: ОУ „Стою
Шишков”
с. Търън – общ. Смолян;
СОУ „ Н. Вапцаров”
с. Борино - общ. Борино;
ОУ „ Пейо Яворов”,
с.Гьоврен- общ. Девин и
СОУ „ Христо Ботев” гр.
Девин
Начални учители I-IV от
четирите училища
30 учители Тестов център
„Бултест Стандарт”
доц. д-р Татяна
Александрова
доц. дпн Адриана
Дамянова – СУ
„Климент Охридски”
32
учители
доц. д-р Татяна
Ангелова – СУ
„Климент Охридски”
Тренингквалификац
ия
Създаване на писмени текстове
по:
м.ІІ – V
Три етапа:
І етап – м. ІІ
1.Избрана от учителя тема;
2. Асоциация – собствен текст;
3. Преживяно – (след разходка в
Старата част на Златоград)
Дейности в класната стая на
Взаимното училище от 1852 г. в гр.
Златоград:
1. Открит урок –четене, писане,
говорене;
2. Създаване на собствен текст по
преживяното;
3. Проверка, оценка и класиране;
4. Награждаване.
Ловци на правописни грешки
IV
VI
VII
X
XI
ІІ етап – м.
ІV
ІІІ етап – м.
V
до м.V
Класира
ните -1,
2, 3
място от
паралел
ка и
клас
153
181
177
111
153
IV - 21
VI - 21
VII - 21
X - 15
XI – 18
Общо 99
Класира
ните – 1,
2и3
място
15
IV
153
Преподавателите по БЕЛ в
ОУ „Иван Вазов”; СОУ
„Св. Св. Кирил и
Методий”; СОУ „Отец
Паисий”; ПГИ „Карл
Маркс”
1. Ема Александрова –
учител и уредник на
Музея
2. Учениците творят
3. Комисия от ветерани –
учители от град Златоград
– проверява, оценява и
награждава
Преподавателите по БЕЛ в
ОУ „Иван Вазов”; СОУ „Св.
Св. Кирил и Методий”; СОУ
„Отец Паисий”
Писане
Работа в един екип по
класове
Комисия
ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ
–СЪСТЕЗАНИЕ
Преподаване в слят клас
ІV –XI
Преподаване с активното
участие по
четене и говорене
Творческа дейност -писане
Самостоятелна дейност на
ученика в партньорство със
семейството
Презентации, говорене пред
публика
Приятели на книгата –
Прочети, разкажи и
представи любима си
книга
м. ІI – IV
І етап - м.
II - IV
Състезание по публично VI
говорене по избрана от
учениците тема
Тестове по PIRLS
Тестове по PISA
Участие в национална
олимпиада „Знам и
мога”
II – IV
вход междинна
диагности
ка, изход
II – VI
вход междинна
диагности
ка, изход
I
II
III
Анализ и обработка на
След всеки
резултатите от
етап на
дейностите по проекта, събитието
НВО -IV, VII клас и ДЗИ
IV - VII
Преподавателите по БЕЛ в ОУ
„Иван Вазов”; СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”; СОУ
„Отец Паисий”
VI- XI
Преподавателите по БЕЛ в ОУ
„Иван Вазов”; СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”; СОУ „Отец
Паисий”; ПГИ „Карл Маркс”
IV
Преподавателите по БЕЛ в ОУ
„Иван Вазов”; СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”; СОУ
„Отец Паисий”
Четене с разбиране –
самостоятелна дейност на
ученика
Преподавателите по БЕЛ в ОУ
„Иван Вазов”; СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”; СОУ „Отец
Паисий”; ПГИ „Карл Маркс”
Четене с разбиране –
самостоятелна дейност на ученика
Преподавателите по БЕЛ в ОУ
„Иван Вазов”; СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”; СОУ „Отец
Паисий”; ПГИ „Карл Маркс”
Олимпиада
Четене с разбиране
153
VI - XII
IV
VI- XII
Общо 787
VI - 181
VII 177
X - 111
XI - 153
XII - 165
128
само от
екипа
Методичното обединение по
БЕЛ и екипът по проекта
Самостоятелно четене,
създаване на продуктпрезентация в партньорство със
семейството .
Представяне:
1 . Пред съучениците си в
рамките на училището
Излъчване на състезатели за
публично говорене на ученици
от VI – XI клас
Публично говорене
Екипна дейност
вход -междинна
диагностика, изход
153
Тестове по PISA
II – VI
вход -междинна
диагностика, изход
Участие в национална
олимпиада „Знам и мога”
I
II
III
Анализ и обработка на
резултатите от дейностите
по проекта, НВО -IV, VII
клас и ДЗИ
След всеки етап на
събитието
VI - XII
Общо -787
VI - 181
VII - 177
X - 111
XI - 153
XII - 165
IV
VI- XII
128 само от
екипа
ОУ „Иван Вазов”; СОУ „Св.
Св. Кирил и Методий”; СОУ
„Отец Паисий”
самостоятелна
дейност на ученика
Преподавателите по БЕЛ в ОУ
„Иван Вазов”; СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”; СОУ „Отец
Паисий”; ПГИ „Карл Маркс”
Четене с разбиране –
самостоятелна дейност
на ученика
Преподавателите по БЕЛ в ОУ
„Иван Вазов”; СОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”; СОУ „Отец
Паисий”; ПГИ „Карл Маркс”
Олимпиада
Четене с разбиране
Методичното обединение по
БЕЛ и екипът по проекта
Екипна дейност
Графикът на дейностите е отворен и може да се допълва и променя
ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИНОВАЦИЯТА
По отношение на потребителите на образователни услуги –
учениците;
По отношение на учителите;
По отношение на управлението на образователния процес в
училище;
По отношение на образователната система.
Всички индикатори са свързани в единна цялостна система с
непрекъснато взаимодействащи си компоненти. При
реализацията на индикаторите ще бъдат използвани
количествени и качествени показатели осъществени чрез
анкети, тестове, обработка и анализ на резултатите и други.
ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНЕ
Представяне на страниците на регионален инспекторат по
образованието и екипа от училища:
Етапите на иновацията;
Резултатите от дейността на учениците – ниво на знания и
умения, продукти – презентации, писмени текстове,
снимков материал от събития, анализи-количествени и
качествени на резултатите.
Съобщения за предстоящи дейности - регионални и
национални медии, страниците на институциите на екипа
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
31
Размер файла
3 423 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа