close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

БЄЛОУС презентація

код для вставкиСкачать
Інновації в управлінні
бібліотекою Львівської
політехніки
Бєлоус Ірина Олександрівна
Національний університет
«Львівська політехніка»
Бібліотека в умовах
інформатизації
перетворюється зі «сховища
книг» у соціальний інститут, що
забезпечує кумуляцію,
збереження і загальну
доступність документів,
інформації, знань.
У сучасних умовах сутність
інноваційної політики
полягає в концентрації
потенціалу бібліотеки для
забезпечення її
інтенсивного розвитку на
основі технологічного
оновлення
Стратегію бібліотеки
можна визначити як
загальний напрямок,
генеральну лінію
розвитку, курс дій
Цілі і завдання бібліотеки поділяються
на декілька напрямків:
у галузі формування і використання
інформаційних ресурсів;
у сфері управління персоналом;
у розвитку науково-дослідницької та
інноваційної діяльності;
у галузі удосконалення
обслуговування
користувачів.
Головними завданнями бібліотеки з
впровадження інноваційних змін
стали:
кардинальне покращання якості
виробничих процесів бібліотеки;
створення ефективної системи
управління виробничої діяльності
бібліотеки;
покращання якості корпоративної
поведінки, сервісу, відносин.
Головними об’єктами
нововведень стали:
технологічні процеси (виробнича
діяльність);
процеси управління (система
управління);
процеси внутрішних та зовнішних
взаємовідносин (корпоративна
поведінка).
Організаційно-технологічні зміни:
навчання
персоналу;
поєднання
зусиль усіх
спеціалістів
бібліотеки;
участь усього
колективу
бібліотеки в
процесі
автоматизації.
Перебудова виробничої
структури НТБ
Відділ інформаційних технологій та
комп’ютерного забезпечення з
секторами:
підтримки автоматизованої
бібліотечної
системи;
апаратного
забезпечення;
Інтернет-технологій.
Реорганізація відділу читальних залів
навчальної літератури
читальний зал літератури з
комп’ютерних наук і технологій,
автоматики, інформаційних
технологій, метрології,
радіоелектроніки, електронної
техніки, телекомунікацій,
математики, фізики;
читальний зал літератури з
інженерної механіки,
транспорту, хімії та хімічної
технології, мовознавства;
читальний зал літератури з
архітектури, геодезії,
будівництва, інженерії довкілля,
енергетики, систем керування,
нормативно-технічної
документації.
Електронний читальний зал
забезпечує доступ до
онлайнових наукових
інформаційних ресурсів; до
бази авторефератів
дисертаційних робіт, захищених
в Україні 1996-2007 рр.;
повнотекстової бази
авторефератів, захищених в НУ
«Львівська політехніка» з 2007
р.; електронного архіву
публікацій НУ «Львівська
політехніка»; електронних
інформаційних систем і
ресурсів; електронного
каталогу бібліотеки.
Гібридний читальний зал
забезпечує доступ до
електронних документів НТБ
(електронних копій статей зі
збірників наукових праць,
методичних матеріалів);
періодичних та книжкових
видань з додатками на
електронних носіях;
електронних видань. Гібридний
читальний зал укомплектовано
літературою з ко мп’ютерних
наук та інформаційних
технологій.
Інформаційні потоки процесів
управління:
Визначено:
ресурси,
механізми управління,
очікувані результати.
Управлінське забезпечення реалізації
стратегічного плану у НТБ Львівської
політехніки здійснюється на основі
вирішення триєдиного завдання:
цілеспрямоване створення і
впровадження інновацій.
ефективна організація бібліотечного
менеджменту, як генератора інновацій.
управління маркетинговою діяльністю,
як засобу для забезпечення реалізації
інновацій.
Корпоративна поведінка персоналу НТБ
підвищення професійної
компетенції працівників
бібліотеки.
залучення працівників до
впровадження інновацій.
мотивація співробітників,
управління спротивом.
оздоровлення та
налагодження робочого
процесу та соціальноморального клімату в
колективі.
Управління
нововведеннями –
проблема не
стільки науковоорганізаційна,
скільки –
соціальнопсихологічна
У інформаційно-бібліографічному
обслуговуванні нові технології бібліотеки
забезпечують:
створення БД на
допомогу навчальному
та науковому процесам
університету;
створення БД праць
вчених університету і на
основі цієї бази –
укладання
бібліографічного
покажчика – щорічника
праць вчених.
Одним із
головних
напрямків
бібліотечного
менеджменту
є
розроблення
організаційнометодичних і
технологічних
документів.
Практичний менеджмент
бібліотеки - це
постійний моніторинг змін в
діяльності бібліотеки з метою
визначення рівня роботи
підрозділів та бібліотеки в цілому і
прийняття на цій основі
методичних рішень, які сприяють
вдосконаленню впровадження
нових технологій у роботу
бібліотеки та покращанню
бібліотечно-бібліографічного
обслуговування користувачів.
Управлінські інновації – це
нововведення, які направлені на:
удосконалення
методів
управління
бібліотекою,
організацію
соціальних
аспектів
управлінської
діяльності.
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
8
Размер файла
1 016 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа