close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Официальный сайт

код для вставкиСкачать
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Б?р?лшемд? жиым ??ымы
Мысалы:
к?белектер;
г?л ал?абы;
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Б?р?лшемд? жиым ??ымы
Б?р апта?а арнал?ан температура кестес?
Апта
к?ндер?
дб
сс
ср
T [ 1:7 ]
T [1]
T [2]
T [3]
-21
-18
-7
температу
ра
бс
жм
сб
T [4] T [5] T [6]
-6
10
18
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
жс
T [7]
23
Жыимдар
Жиым ? орта? атпен ж?не типпен
б?р?кт?р?лген, н?м?рлер? бойынша
реттелген м?ндерд?? жиыны.
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Жиымдар
Жиым сипаттамасы:
Жиым элемент?н?? т?р?
Жиымны? аты
Жиымны? к?лем?
АТЫ
[индекс?]
A[I]
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Жиымдар
жиым
A
1
2
5
10
A[1]
A[2]
33
15
15
4
жиым элемент?н??
НОМЕР?
(ИНДЕКС?)
20
A[3]
A[4]
Жиым
элемент?н??
М?Н?
5
25
A[5]
2 жиым элемент?н??
НОМЕР? (ИНДЕКС?)
A[2]=10
10 жиым
элемент?н??
М?Н?
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Паскаль т?л?ндег? жиым сипаттамасы
б?т?н санды жиым:
Элемент т?р?
var A : array[ 1 .. 5 ] of integer ;
аты
бастап?ы
индекс
со??ы индекс
Константа ар?ылы к?лем:
Const N=5;
var A: array[1..N ] of integer;
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Жиымды толтыру
- пернета?тадан;
- кездейсо? сандар датчиг? к?мег?мен;
- фурмулалар к?мег?мен.
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Жиымды толтру
пернета?тадан
Мысал А жимын пернета?тадан толтыру
for i:=1 to 5 do
begin
write('a[', i, ']=');
read ( a[i] );
end;
a[1]
a[2]
a[3]
a[4]
a[5]
=
=
=
=
=
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
13
10
15
20
25
Жиымды толтыру
Кездейсо? сандармен
[0, M-1] интервал аралы?ында?ы сан
random (М)
0 ден 1-ге дей?нг? ай?ын сан
random
[a, b] интервал аралы?ында?ы сан
random (b-a+1)+a
for i:=1 to 10 do
begin
a[i]:=random(101); { 1 ден 100-ге дей?нг? сан}
end;
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Жиымды толтыру
Формуланы? к?мег?мен
Мысал. 10 саннан т?ратын б?р?лшемд? жиымды
b[i]:=i*3 формуласы бойынша толтыру .
var b: array [1..10] of integer;
i: integer;
begin
for i:=1 to 10 do
b[i]:=i*3;
end;
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Жиымды шы?ару
3 элементтен т?ратын А жиымы ?ш?н:
writeln('Жиым А:');
For i:=1 to 3 do
write (А[i]:4);
End;
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Жиымды шы?ару
Экранда
А Жиымы:
4
5
7
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Максималды элемент
Есеп: жиымда?ы максималды элементт? табу.
Алгоритм:
Е? ?лкен
max
max
max
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Максималды элемент
{ б?р?нш? элемент, максималды деп
есептейм?з }
for i:=2 to N do
if a[i] > { максималдыдан } then
{ жа?а максималды элементт? есте
са?тау a[i] }
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Максимал элементт?? номер?
?осымша: максимал элементт?? номер?н табамыз.
max := a[1]; { б?р?нш?с?, максимал деп санайы? }
iMax := 1;
for i:=2 to N do
{ ?ал?андарын тексерем?з }
if a[i] > max
then { жа?а максимал тапты?}
begin
max := a[i];
{ есте са?тау a[i] }
iMax := i;
{ есте са?тау i }
end;
Ба?дарлама
const N = 5;
var a: array [1..N] of integer;
i, iMax: integer;
begin
writeln(' Ал?аш?ы жиым:');
for i:=1 to N do begin
a[i] := random(100) + 50;
write(a[i]:4);
end;
[50,150) интервал
аралы?ында?ы
кездейсо? сан
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Ба?дарлама /жал?асы
Максималды ?здеу
iMax := 1; {б?р?нш?с?, максимал деп санаймыз}
for i:=2 to N do {?ал?андарын тексерем?з }
if a[i] > a[iMax] then { жа?а максималды}
iMax := i; {есте са?та i }
writeln; {келес? жол?а к?шу}
writeln('Макс.элемент a[', iMax, ']=', a[iMax]);
end.
Макс.элементт?
шы?ару
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Есептер шы?ару ?лг?с?
Pascal программалау т?л?нде бер?лген б?т?н
сандар жиымы к?лем? 30 элемент болатын,
бас?а жиымнан, оны? элементтер?н?? м?н?
б?р?нш? жиымны? м?ндер?н?? модульдер? бол?ан
жа?дайда?ы алгоритм ??ру.
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Есептер шы?ару ?лг?с?
Алгоритм:
A
1
5
A[1]<0
?
жо?
жиымы
2
3
4
-10 - 5
A[2]<0
?
и?
20 -25
A[3]<0
?
B жиымы:
5 10 5 20
и?
5
A[3]<0
?
A[4]<0 и?
?
жо?
25
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Ба?дарлама
var a,b:array[1..30] of integer;
i:integer;
begin
for i:=1 to 30 do
begin
write('a[',i,']=');
read(a[i]);
end;
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Ба?дарлама
Тер?с та?балы
элементтерд? о??а
алмастыру
for i:=1 to 30 do
if a[i]<0 then
b[i]:=-a[i] else b[i]:=a[i];
readln;
for i:=1 to 30 do
write(b[i]:4);
Writeln;
В жиымын шы?ару
readln;
end.
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Б?р?лшемд? жиымны? (жалпы к?р?н?с?)
Сипаттамасы:
const N = 5;
var a: array[1..N] of integer;
i: integer;
Пернета?тадан енг?зу:
for i:=1 to N do begin
write('a[', i, ']=');
read ( a[i] );
end;
Элементт?к операция:
for i:=1 to N do a[i]:=a[i]*2;
Экран?а шы?ару:
writeln('Массив A:');
for i:=1 to N do
write(a[i]:4);
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Б?р?лшемд? жиымдар
Осы саба?та б?з танысты?:
- б?р?лшемд? жиым ??ымымен;
- жиым сипаттамасын ?арастырды?;
- б?р?лшемд? жиымды енг?зу ж?не шы?ару;
- есептер шы?ару ?лг?с?н ?арастырды?.
Ислямова Д.М. Павлодар ?аласыны? ?40 мектеб?н?? информатика м??ал?м?
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
107
Размер файла
912 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа