close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сходинки до інформатики

код для вставкиСкачать
Формування ІКТ-компетентності учнів
— один із пріоритетних напрямів
розвитку сучасної загальної освіти.
Сходинки до
інформатики
Методика викладання пропедивтичного
курсу “Сходинки до інформатики” в
початковій школі
Починаючи з 2013/2014 навчального року, відповідно
до нового Державного стандарту, молодші школярі
ознайомлюватимуться з інформаційнокомунікаційними технологіями, вивчаючи курс
“Сходинки до інформатики” з 2-го класу.
Ухваленню такого революційного рішення передував
десятирічний досвід викладання курсу як варіативної
складової навчальних планів. Результати Конкурсу на
кращу розробку уроків з курсу, який проводився
видавництвом “Світич” за підтримки Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти
МОНмолодьспорту України, показали, що методика
викладання предмета лишається складним й
актуальним питанням.
Психологія дитини молодшого
шкільного віку
Готовність до навчання
молодших школярів
Інтелектуальна
готовність
Формування
навчальної діяльності
Рівень розвитку арифметичних умінь
систематично залучати дітей у
навчаючі ситуації (задачі)
навчаючі дії та операції
мотиви і форми спілкування учнів з
учителем та між собою
дії контролю і оцінки
навчальні ситуації
знаходити і демонструвати
відповідні навчальні дії
усвідомлення школярами суті
навчальних ситуацій
послідовне відтворення всіх дій
Розвиток пізнавальних
психічних процесів
Сприймання
Поєднання
навчання з грою
Спостереження
Увага
Мислення
Аналіз
Принцип наочності
в навчанні.
чуттєво-конкретний
абстрактний і символічний
Учбова діяльність
молодших школярів
Структура навчальної
діяльності молодших
школярів
Формування
навчальної діяльності
мета (засвоєння певних знань,
умінь та навичок)
систематично залучати дітей у
навчальні ситуації (задачі)
знаходити і демонструвати
відповідні навчальні дії
навчальні дії та операції
мотиви і форми спілкування учнів з
учителем та між собою
навчальні ситуації
усвідомлення школярами суті
навчальних ситуацій
послідовне відтворення всіх дій
дії контролю і оцінки
Форми організації учбової
діятельності при навчанні
інформатики
Фронтальна
Групова
Індивідуальна
виконання індивідуальних завдання по
програмуванню або
інформаційним технологіям за
комп'ютером
групова робота на уроці
груповий лабораторний практикум
робота з літературою або
електронними джерелами
інформації,
групові творчі завдання
письмові вправи
робота з навчальними програмами за
комп'ютером
Традиційні форми організації
учбової діяльності при
навчанні інформатики
урок
групова робота на уроці
співбесіда
конференція
консультація
лабораторно-практична робота
програмне навчання,
семінар
заліковий урок
лекція
План складання
практичної роботи
1. Визначення теми практичної роботи
2. Цілі, поставлені перед практичною роботою.
3. Уміння і навички, якими мають оволодіти учні в ході
виконання практичної роботи.
4. Теоретична частина, що передує практичній роботі.
5. Приклад виконання роботи.
6. Практичні завдання до роботи.
7. Форма звіту практичної роботи.
8. Критерії оцінки практичної роботи.
9. Підведення підсумків практичної роботи.
Традиційні форми організації
учбової діяльності при
навчанні інформатики
урок
співбесіда
конференція
лабораторно-практична робота
семінар
консультація
програмне навчання,
заліковий урок
лекція
Використання різних форм організації навчальної діяльності і форм навчання на уроках ведуть до кращого
засвоєння навчального матеріалу.
Ефективні форми діяльності
на уроці інформатики
1. розповідь і пояснення;
2. бесіда;
3. групова робота;
4. взаємоперевірки учнями;
5. робота над текстом
підручника;
6. самостійна робота.
Нетрадиційні форми
навчальної діяльності
1. дидактичні ігри;
2. уроки-КВНи;
3. уроки-змагання;
4. уроки-подорожі;
5. уроки-екскурсії;
6. турніри і так далі
Ефективні методи діяльності
на уроці інформатики
Метод проектів.
допомагає учителеві створювати
умови для реалізації творчих
здібностей учнів,
формувати уміння орієнтуватися в
різних життєвих ситуаціях,
удосконалювати їх науководослідний потенціал.
Особистісно-орієнтоване
навчання
Використання
дидактичних ігор
Дидактична гра містить два
елементи - пізнавальний та
ігровий.
Вибираючи гру, обов'язково треба
прагнути до того, щоб вона сприяла
досягненню навчально-виховної мети
: закріпленню і поглибленню знань,
вихованню уваги, кмітливості,
витримці.
Мета навчального курсу
«Сходинки до інформатики»
Формування і розвиток в учнів
інформаційнокомунікаційної
компетентності та ключових
компетентностей для
реалізації їхнього творчого
потенціалу і соціалізації у
суспільстві.
У програму закладений принцип
ампліфікації (збагачення,
підсилення, поглиблення)
дитячого розвитку.
Це значить - не пригнічування
природної активності, а
наповнення матеріалу змістом,
який найбільше сприяє
розвиткові.
Характеристика умов
навчання
• При вивченні курсу «Сходинки до
інформатики» кожний урок проводиться із
використанням комп’ютерів.
• Згідно із санітарно-гігієнічними нормами
час роботи школярів за комп’ютером на 1
уроці не повинен перевищувати 15 хв.
Основними завданнями
курсу є формування в
молодших школярів:
початкових уявлень про базові
поняття інформатики
повідомлення, інформація та дані
інформаційні процеси
комп’ютер та інші пристрої, що
використовуються для роботи
з повідомленнями і даними
сфери їх застосування у житті
сучасної людини в
інформаційному суспільстві;
початкових навичок знаходити,
використовувати, створювати й
поширювати повідомлення та дані,
застосовуючи для цього засоби
інформаційно-комунікаційних
технологій
створювати графічні зображення,
комп’ютерні презентації,
текстові документи
шукати відомості в мережі
Інтернет
користуватися електронною
поштою та ін.
алгоритмічного, логічного та
критичного мислення
початкових уявлень та навичок роботи з різними програмними
засобами підтримки вивчення інших предметів початкової
школи, а також для розв’язування практичних завдань із цих
предметів.
Ключова та предметна ІКТ-компетентність
навчального курсу
Ключові компетентності
ІКТ-компетентність
Впевнене та критичне
використання :
інформаційно-комунікативних
технологій
відповідних засобів для
навчання, дозвілля та
спілкування
Здатність до самоорганізації в
навчальній діяльності
Предметні компетентності
здатність раціонально використовувати
комп’ютер і комп’ютерні засоби для
розв’язування завдань, пов’язаних з
опрацюванням даних, їх пошуком,
зберіганням, поданням і
передаванням;
готовність вирішувати інформаційні
проблеми шляхом застосування
засобів
ІКТ та алгоритмів виконання завдань
здатність співпрацювати за допомогою
засобів ІКТ для виконання комплексних завдань
вміння безпечно працювати з
комунікаційними системами
Діяльнісний вимір предметної
ІКТ-компетентності
пов’язаний із такими вміннями молодших школярів:
Технологічні
вмикає та вимикає комп’ютер
вибирає об’єкти та переміщує їх із
використанням маніпулятора миші
працює з комп’ютерними програмами
підтримки вивчення навчальних
предметів
створює прості презентації (3-5 слайдів) на
підтримку власної проектної діяльності
Алгоритмічні
виконує операції над об’єктами: вікнами,
файлами, папками
складає алгоритми дій із повсякденного життя,
з використанням матеріалу навчальних
предметів (математики, української мови тощо);
запускає програму на виконання та
завершує роботу з нею
аналізує текст задачі
використовує клавіатуру для введення
символів, слів, речень, текстів; здійснює
підготовку та редагування нескладних
текстів невеликого обсягу в середовищі
текстового редактора
складає, записує і виконує найпростіші
алгоритми для виконавців у визначеному
середовищі, розрізняє основні алгоритмічні
конструкції
працює із графічними об’єктами у
середовищі графічного редактора,
створює елементарні малюнки та змінює
значення властивостей створених
малюнків
Телекомунікаційні
одержує, створює і надсилає електронні листи;
виконує пошук в Інтернеті зображень і текстів за
вказаною темою
зберігає результати пошуку
Показники вміння
вчитися
Учні вміють:
розуміти мету навчальної
актуалізувати й відтворювати
діяльності, визначати
потрібні відомості, моделювати,
завдання для її досягнення;
комбінувати, доповнювати,
перетворювати їх;
добирати або знаходити
аналізувати навчальні об’єкти,
потрібні знання, способи
розрізняти їх суттєві та
для розв’язування різних
несуттєві ознаки, групувати і
навчальних і життєвих
класифікувати об’єкти за
задач
певними ознаками;
(як типових, так і нестандартних,
творчих)
співпрацювати у різних групах
генерувати різні способи
для виконання комплексних
розв’язування задачі,
завдань (наприклад, участь у
проблеми
проектах, творчих роботах
тощо), які потребують
застосування різних
компетентностей, готовності до
продуктивної праці.
Структура навчальної
програми
• Курс «Сходинки до інформатики» розрахований на 105 годин
(35 годин у 2 класі, 35 годин у 3 класі і 35 годин у 4 класі з розрахунку 1
година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального
плану).
Змістові лінії:
Відповідно до Державного стандарту початкової загальної
освіти курс «Сходинки до інформатики» будується за такими
змістовими лініями:
«Комп’ютер та його
«Алгоритми і виконавці»;
складові»;
«Інформація
та
інформаційні процеси»;
«Комунікаційні технології»
«Використання
інформаційних
технологій»;
Структура навчальної
програми
• Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст
понять поступово розширюється і доповнюється.
Концентричність
Концентричність передбачає
повернення до подання та
опрацювання інформаційних
даних (текстових, графічних,
числових) за допомогою різних
програмних середовищ.
Лінійність
Лінійність має за мету
ознайомити учнів на
пропедевтичному етапі
вивчення базового курсу
«Інформатика» із простими
редакторами тексту, графіки,
презентацій.
• Поняття інформаційних процесів та їх використання у
навчанні розширюється і доповнюється в кожному класі.
Характеристика змісту
навчання
Завдання змістової лінії
«Комп’ютер та його складові»
початкове ознайомлення учнів зі складовими частинами
комп’ютера, їхнім призначенням, а також застосуванням
комп’ютерів у різних сферах сучасного інформаційного суспільства.
І ЕТАП (2 клас)
продемонструвати учням основні
складові комп’ютера: системний блок,
клавіатуру і мишу, монітор і принтер,
повідомити про їх призначення,
виробити навички використання миші і
клавіатури за допомогою програмтренажерів та розвивальних програм.
Поняття
об’єкт,
властивості об’єктів і значень цих
властивостей.
Характеристика змісту
навчання
Завдання змістової лінії
««Інформація та інформаційні
процеси» »
Знати
Базові поняття теми
“Інформація та
інформаційні процеси”
Змістова лінія допомагатиме
формуванню цілісної наукової
картини світу, підкреслюючи на
доступних учням прикладах роль
інформаційних процесів у
суспільстві, біологічних і
технічних системах.
Уміти
наводити із власного життя
приклади повідомлень,
приклади різних об’єктів, їх
властивостей і значень цих
властивостей,
упорядковувати та групувати
об’єкти на основі значень
властивостей, розглядати
складні об’єкти як набір більш
простих, кожен із яких виконує
свою роль для
функціонування об’єкта в
цілому;
розглядати вплив змін в одній
зі складових на цілу систему.
будувати складні об’єкти із
запропонованих частин, у
тому числі самостійно
Розуміти
Поняття: повідомлення,
інформація, дані на
інтуїтивному рівні.
Передачу інформації як
відомості про предмети,
живі істоти і явища
навколишнього світу.
Інформаційні процеси, що
реалізуються з
використанням комп’ютера
Що будь-яка операція над
об’єктом полягає у зміні
значення однієї з його
властивостей або значень
групи його властивостей.
Характеристика змісту
навчання
Завдання змістової лінії
«Використання
інформаційних технологій»
Ознайомити
Навчити
Сформувати
із графічним редактором,
комп’ютерних презентацій,
текстовим редактором
навичкам створювати й
редагувати різноманітні об’єкти,
здійснювати над ними типові
операції зі зміни значень
властивостей.
працювати у спеціально
створених для навчання
молодших школярів графічних і
текстових редакторах, які не
потребуватимуть від них
ознайомлення зі складним
багатофункціональним
інтерфейсом.
створювати і редагувати
найпростіші графічні зображення,
невеликі комп’ютерні презентації,
фотоальбоми, невеликі текстові
документи (до 10 рядків) із
прозовим і віршованим текстом, зі
вставленими графічними
опанування змістом курсу,
вміння створювати презентації
до навчальних проектів,
вміння подавати результати
своєї навчальної діяльності з
інших навчальних предметів.
Характеристика змісту
навчання
Завдання змістової лінії
«Комунікаційні технології»
Ознайомити
із поняттям комп’ютерної
мережі (локальної і глобальної)
та можливими напрямками її
використання в житті людини.
Ознайомити з поняттями
виконавця, його середовища,
команди, системи команд
виконавця, алгоритму.
Ознайомити з основними
алгоритмічними структурами:
слідування, розгалуження та
повторення.
Навчити
Сформувати
навчитися виконувати готові
алгоритми, а також складати
прості алгоритми для виконавців,
які працюють у певному,
зрозумілому молодшим школярам,
комп’ютерному середовищі,
використовуючи просту систему
їхніх команд.
розв’язувати значущі для учнів
задачі з їхнього повсякденного
життя, застосовуючи
алгоритмічний підхід: уміння
планувати послідовність дій для
виконання завдань, передбачати
можливі наслідки; розв’язувати
задачі, для яких відповіддю є не
число або твердження, а опис
послідовності дій, створення
моделі, схеми, графіка тощо.
навички
використання
глобальної мережі Інтернет
задля
пошуку
необхідних
текстових даних і зображень,
їх перегляду і збереження,
виконання
інтерактивних
завдань он-лайн на підтримку
навчальних предметів,
навички
електронного
листування при дотриманні
вимог безпечної роботи дітей в
Інтернеті.
Характеристика змісту
навчання
Завдання змістової лінії
«Комп’ютерна підтримка
вивчення навчальних предметів»
Навчити
Працювати з програмами
на підтримку засвоєння
навчальних предметів
школи І ступеня.
Працювати з програмами
для розвитку логічного та
критичного мислення,
пам’яті, просторової та
творчої уяви
Розвивати
пам’ять,
просторову та творчу
уяву,
логічне мислення,
увагу
Сформувати
Вміння
працювати
з
програмами
підтримки
вивчення
навчальних
предметів
Характеристика змісту
навчання
Завдання змістової лінії
«Створення проектів»
Мета
Ознайомитися з основними принципами проектної діяльності і
реалізувати всі ІКТ-компетентності, набуті у процесі опанування цього
курсу.
Закріплення, поглиблення та активне засвоєння матеріалів курсу.
Короткотривалий
комплексний проект
“Писанка – душа народу”
“Знайомство з Європою”
“Ханойська вежа”
Безпечний Інтернет
Довготривалий
комплексний проект
Міні-проекти
безпеки
“Правила користування Техніка
компютерному класі
природою”
“Мій голос я віддаю на
захист природи”
“Мандрівка рідним
краєм
Алгоритмічні задачі
в
Я працюю на компютері
(маніпулятори)
Бережіться – вірус!
Напрямки діяльності
які слід реалізовувати у
процесі вивчення курсу
Пізнавальний
Прикладний
Алгоритмічний
Конструювання
Розвиваючий
Підтримка, корекція і
пропедевтика знань і
навичок з основних
шкільних предметів
Перелік необхідних
програмних засобів
операційна система розвивальні програми
програми на розвиток логічного та критичного
мислення
комп’ютерні програми на підтримку вивчення української
мови, іноземної мови, математики, образотворчого
мистецтва, музики тощо
клавіатурний тренажер
тренажер миші
графічний редактор
текстовий процесор
редактор презентацій
середовище виконання
алгоритмів
Види діяльності,
які слід реалізовувати у
процесі вивчення курсу
практичне експериментування
ігрова
навчально-ігрова
конструювання
художня діяльність
дослідження
співпраця в парі
групова взаємодія
Оцінювання учнів
метод портфоліо
портфоліо розвитку Демонстраційне портфоліо
Методичне забезпечення
Програма інтегрованого курсу "Сходинки до інформатики"
для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
• Підручники "Сходинки до інформатики"
• Робочі зошити "Сходинки до інформатики"
• Програмний продукт "Сходинки до інформатики Плюс:
комплекс навчально розвивальних ігрових програм"
Інтерес до пізнання
Інтерес до пізнання навколишнього середовища
виступає своєрідним епіцентром розвитку
учня, його пізнавальної самостійності,
формування позитивного ставлення до
результатів власної праці.
Технологія діяльнісного методу на
уроках інформатики
орієнтована на особистий розвиток дитини, де знання
розглядаються не як самоціль, а як засіб розвитку
мислення дітей, їх почуттів й емоцій, творчих здібностей
і мотивів діяльності. Учень не просто виконує завдання
учителя - він вчиться вчитися.
На уроках бажано вводити елементи логіки: або в процесі пояснення і
закріплення нового матеріалу, або як рішення логічних задач групами
учнів, які в даний момент не працюють за комп’ютерами.
Наприклад: знайди 6
відмінностей.
Розвиток уваги
У карнавалі геометричних фігур треба відшукати круги і
розфарбувати їх в зелений колір, трикутники – в
жовтий, зірочки - в червоний. А потім відгадати,
що у нас отрималось.
Розподіл часу на уроці, з
урахуванням інформаційних та
інтерактивних технологій:
Учнів >20
Розподіл часу на уроці, з
урахуванням інформаційних та
інтерактивних технологій:
Учнів <20, але
>10
Розподіл часу на уроці, з
урахуванням інформаційних та
інтерактивних технологій:
Учнів <10
Програми підтримки
математики
Додатково
Ігровий момент на уроці
«Агент спецрозвідки» - пізнавальний
напрямок, кодування інформації.
Ігровий момент на уроці
Гра «Сигнальщик». Сигнальними прапорцями
записано вираз. Треба якнайшвидше
розкодувати інформацію.
Технології
Технологія роботи з портфоліо - це спосіб фіксації,
накопичення і оцінки індивідуальних досягнень
учнів, портфоліо допомагає підтримувати високу
навчальну мотивацію школярів, заохочує до
самонавчання, розвитку навичок практичної
діяльності.
Інтерактивні технології – навчання в діалозі, робота в парах і
групах.
Сенс інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний
процес організований так, щоб практично всі учні були
залучені до процесу пізнання, мали можливість розуміти і
рефлектувати з приводу того, що вони знають і думають. Для
цього на уроках організовується індивідуальна, парна та
групова робота, застосовуються рольові ігри, іде робота з
різними джерелами інформації, використовуються творчі
роботи.
Метод проектів
Це освітня технологія, яка спрямована на придбання
учнями нових знань у тісному зв’язку з реальною
життєвою практикою, формування в них специфічних
вмінь та навичок завдяки системній організації
проблемно-орієнтованого навчального пошуку.
Учнівські проекти, які я впроваджую в навчальний
процес викладання інформатики в початковій
школі:
Назва
ПЗ
Вид роботи
«Мандрівка
рідним
краєм»
Курс
Робота
з
програмою
«Туристичні
маршрути», вибір шляху маршруту
відповідно
рівня
складності,
визначення довжини маршруту за
допомогою калькулятора, аналіз
довжин маршрутів та визначення
оптимального (дискусія), презентація
проекту у вигляді інформаційної
сторінки
(текстовий
редактор),
презентації в програмі Power Point;
«Поштовий голуб: Україна». Знання карти
України та позначення на ній
обласних центрів країни.
«Сходинки
до
інформатики»:
«Туристичні маршрути»
«Поштовий голуб: Україна»;
Стандартні
програми:
калькулятор; WordPad;
MS Word;
MS Power Point
Графічний редактор Paint
Приклад роботи над проектом
«Мандрівка рідним краєм».
Робота з програмою «Туристичні маршрути»:
- вибір маршруту відповідно рівня складності;
- аналіз довжин маршрутів та визначення оптимального (дискусія);
- презентація проекту у вигляді інформаційної сторінки (текстовий редактор)
Окремим проектом або як
доповнення до проекту
“Мандрівка рідним краєм”
можна використовувати
програму “Поштовий голуб.
Україна”.
Проект “Писанка”
«Писанка»
Стандартні
програми:
Графічний редактор Paint;
WordPad;
MS Word;
MS Power Point; презентація
вчителя.
інформаційна
сторінка
(текстовий
редактор); малюнок в графічному
редакторі.
Інновації
Інновації - це ідеї, процеси, засоби, результати, разом взяті в
єдності якісного удосконалення педагогічної системи, якісне
змінення особистості в порівнянні з традиційною системою.
Розвиток навичок у школяра мотивувати свої дії, самостійно
орієнтуватися в інформації, формування творчого,
нешаблонного мислення при розв’язанні професійноорієнтованих завдань, розвиток особистості за рахунок
максимального розкриття їх природних здібностей - це
завдання, які ставить перед собою викладач, який широко
використовує інноваційні технології.
Поради вчителю
“Стрільці по яблукам”
Поради вчителю
“Тетравекс”
Поради вчителю
“Поштовий голуб. Європа”
Поради вчителю
“Стрільці по яблукам”
Поради вчителю
“Стрільці по яблукам”
Навички ХХІ ст.
Закон України «Про освіту»
Державний стандарт початкової загальної освіти
Державна національна доктрина розвитку освіти України
в XXI столітті
Концепція загальної середньої освіти
Закон України: «Про iнновацiйну дiяльнiсть»
Положення «Про порядок здiйснення iнновацiйної
освiтньої дiяльностi»
Лист МОН про впровадження курсу «Сходинки до
інформатики» з 2012-2013 н.р.
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
805
Размер файла
5 152 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа