close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентація науково-методичного посібника С. Сельченкової і К

код для вставкиСкачать
Презентація науково-методичного посібника
С. Сельченкової і К. Селіверстової «Експертиза цінності
управлінських документів: історія, теорія, методика»
Доповідач: к.п.н., доцент, старший науковий
співробітник відділу архівознавства К. Селіверстова
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
Сучасне українське архівознавство розглядає поняття “експертиза
цінності” як певний спосіб (метод), за допомогою якого, на підставі
функціонального аналізу фондоутворювачів (тобто їх структури,
функцій, компетенції, видів діяльності і взаємозв’язків), всебічного
вивчення документів (типів, видів, форм, змісту), застосування
конкретних нормативних і методичних посібників з відбору документів
(переліків, номенклатур справ) визначають строки зберігання
документів залежно від їх історичного, наукового, культурного,
соціально-правового чи практичного значення, і якими після
проведення певної процедури відбору комплектується державний,
комунальний чи інший архів.
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
Постановою Кабінету Міністрів України «Про проведення експертизи
цінності документів»
(2007 ) закріплено таке групування критеріїв
цінності документів:
1) критерії походження:
•функціонально-цільове
призначення
юридичної
особи
(фондоутворювача), значення фізичної особи (фондоутворювача) в
житті суспільства;
• час і місце створення документа;
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
2) критерії змісту:
• значущість інформації, що міститься в документі
(унікальність і типовість);
• повторення інформації документа в інших документах;
• вид документа;
• оригінальність документа;
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
3) критерії зовнішніх ознак:
• форма фіксації та передачі змісту, засвідчення і
особливості оформлення документа;
• стан збереженості документа.
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
Поняття «експертиза цінності документів» належить радянському
архівознавству. Хоча слово «експертиза» латинського походження,
але архівісти в переважній більшості країн ним не послуговуються:
французькою – tri,
англійською – appraisal,
датською – selection,
німецькою - bewertung, wertermittlung,
італійською - іelezione,
іспанською - expurgo, tria seleccion.
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
Вперше термін «експертиза» щодо оцінювання документів почали
вживати в 1920-ті роки. В 1925 р. в Україні були створені експертні
комісії, а розділ у підручнику 1927 р. відомого українського архівіста
В.Романовського мав назву «Експертиза підозрілих документів», в
якому йшлося про «засади оцінки документів», «принципи експертизи
актового матеріалу», його палеографічні особливості – тобто про те,
що ми сьогодні визначаємо як критерії зовнішніх особливостей.
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
Мета дослідження – зафіксувати теоретико-методичні надбання з
питань експертизи цінності документів, а також комплексно
ознайомити архівістів з проблемою, що, на наш погляд, могло б
сприяти подальшим дослідженням і служити стимулом розвитку
архівознавчої думки, особливо в напрямку вдосконалення системи
професійних критеріїв експертизи.
Об’єкт дослідження – документальний комплекс управлінської
документації, яка є універсальною та фіксує найбільш повно і точно
окремі події й факти суспільного життя.
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
Цільове призначення посібника: узагальнити досвід радянського,
вітчизняного, зарубіжного архівознавства з експертизи цінності
документів та їх відбору на постійне зберігання, визначивши внесок
українських архівістів у теорію і практику експертизи, надати на
сучасній науковій та нормативно-правовій базі обгрунтування існуючій
системі оцінок документів, виробити нові підходи у застосуванні
принципів і критеріїв експертизи цінності документів із врахуванням
потреб суспільства в архівній документній інформації.
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
Базою для розроблення нових підходів у застосуванні критеріїв
експертизи стали дослідження вітчизняних архівістів пострадянської
доби з теоретичних і методичних питань експертизи цінності
документів, а саме: дисертаційне дослідження С. Сельченкової
«Переліки
документів
у
діловодстві:
історія,
класифікація,
концептуальні та методичні засади підготовки», а також роботи І.
Антоненко, В. Купченко, національний підручник з архівної справи;
досить значна нормативно-методична документація, що регулює
питання оцінки і відбору документів до НАФ, періоду після 1991 р.
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
Структура посібника: передмова, три розділи, висновки, список
джерел і літератури.
У передмові вказано на актуальність теми, визначені мета, завдання,
хронологічні межі й база дослідження.
Розміщення матеріалу за розділами обумовлено темою посібника,
який послідовно розкриває історію (перший розділ), теорію (другий
розділ) і методику (третій розділ) експертизи.
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
ЗМІСТ
РОЗДІЛ I
З історії
становлення і
розвитку
експертизи
цінності
документів
РОЗДІЛ II
РОЗДІЛ III
Теоретикометодологічні
засади
експертизи
цінності
документів
Організаційнометодичні
засади
експертизи
цінності
управлінських
документів
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
РОЗДІЛ I. З історії становлення і
розвитку ЕЦД
1.1. Експертиза цінності
документів у
радянському і сучасному
українському
архівознавстві
1.2. Основні підходи
щодо оцінки і відбору
документів на архівне
збереження в
зарубіжному
архівознавстві
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
Р О З Д І Л II. Теоретикометодологічні засади ЕЦД
2.1. Зміст
поняття
«ЕЦД»
2.2. Аналіз
поглядів на
проблему
ЦД
2.3.
Основні
принципи
ЕЦД
2.4.
Система
критеріїв
експертизи
2.5.
Методи,
що
застосову
ються в
ЕЦД
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
РОЗДІЛ III. Організаційно-методичні засади
ЕЦ управлінських документів
3.1.
Управлінські
документи
як основна
складова
частина
ННАФ
3.2.
Організація
ЕЦД
3.3.
Особливості
методики
ЕЦД
3.4.
Норматив
ні та
методичні
посібники
з ЕЦД
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
З усіх архівних технологій експертизі належить найвідповідальніша
роль у формуванні НАФ:
1) Моделювання – створення прогностичних моделей;
2) Експертиза цінності і відбір документів для внесення до НАФ або
вилучення з нього;
3) Комплектування архіву;
4) Організація документів НАФ (розподіл по системі архівних установ,
пофондова та внутрішньофондова систематизація, облік).
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
Етапи експертизи цінності документів:
– експертиза цінності типологічних документальних комплексів і видів
документів;
– експертиза цінності документальних фондів юридичних осіб;
– експертиза цінності документів у складі документальних фондів
юридичних осіб;
– експертиза цінності документів у складі НАФ.
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
Еспертиза цінності документів забезпечує:
- оцінку і відбір РДІ до НАФ, постійне оновлення складу документів,
моніторинг та корегування якості НАФ на всіх етапах його
функціонування;
- впорядкування документування управлінської діяльності -моделює
надходження сучасних документів (переліки);
- постійне співробітництво з авторами створюваних документів,
- зв'язок суспільства з майбутніми користувачами РДІ.
Експертиза цінності управлінських
документів:
історія, теорія, методика
В посібнику використано архівні документи Центрального
державного архіву вищих органів влади та управління
України (фонд 14) та опубліковані офіційні документи і
наукові джерела.
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
Доповідач: к.п.н., доцент, старший науковий співробітник відділу
архівознавства Катерина Трифонівна Селіверстова
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
36
Размер файла
2 012 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа