close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

те цели на хилядолетието - EDUCATION for SOCIAL JUSTICE

код для вставкиСкачать
8-те цели на
хилядолетието
Презентация
Джесика 6. д клас
ОУ “Братя Миладинови”, Бургас
Цели на хилядолетието
2001-3000г
Преодоляване на бедността и глада.
Постигане на начално образование за всички.
Насърчаване на равенството между жените и
мъжете.
Намаляване на детската смъртност.
Подобряване на здравословното състояние
на майката.
Борба със СПИН,малария и др. Болести.
Осигуряване на устойчива околната среда.
Създаване на глобално партньорство за
развитие.
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
КРАЙНАТА БЕДНОСТ И ГЛАДА
МИЛИАРДИ ДУШИ ПО СВЕТА ГЛАДУВАТ
Всички сме имали просто спазъм на глад от време
на време , но продължителен глад . Това е нещо,
което много хора в развиващите се страни понасят
всеки ден, а много повече страдат от последиците от
недохранването, защото те просто не могат да си
позволят да купят достатъчно плодове, зеленчуци и
месо, за да получат протеини, витамини и минерали,
необходими на всички нас.
Гладът е често ефект от бедността и да си беден не
означава само липса на пари.
Осигуряване средства на хората за
покриване на основните им нужди – това
накратко е първата цел.
ЕС се опитва да:
засили селското
стопанство,
подпомага
земеделските
производители да
разнообразят
производството ,
подходящо обучение за
намиране на работа
Намаляване наполовина на крайната
бедност и недохранването
Според глобалния доклад за развитие на човека на ПРООН вече
трета поредна година (от 2005 г. насам) България се нарежда в
групата на високо развитите страни.
Тя заема 53-то място от 177 държави и територии, участващи в
класацията. Сред държавите-членки на Европейския съюз
обаче, страната има най-ниски доходи на глава от населението.
намаляване на бедността трябва да бъдат
ориентирани към
• Създаване на стимули за инвестиции
в районите с висока безработица и селата
•
•
•
•
•
Създаване на стимули за
самонаемане и осъщестяване на
малък семеен бизнес ,
Намаляване на данъците,
успоредно с ефективно увеличаване
на тяхната събираемост и
подобряване на съдебната система
,
Намаляване на зависимостта от
социални помощи ,
Съобразяване на средното и висше
образование спрямо търсенето на
пазара на труда ,
Интегриране на мерките за
квалификация и
преквалификация в програмите
за насърчаване на временната
заетост
Постигане на начално
образование за всички
Всяко човешко същество трябва да има възможност да по-добър
живот за себе си. За съжаление, твърде много деца по света днес
растат без този шанс, тъй като те са лишени от основното право да
посещават начално училище.Пътя към мира и сигурността е правото
на гражданите във всяка страна да направят положителни решения и
да предоставят за себе си и своите семейства възможността за избор
ПОСТИГАНЕ НА ВСЕОБЩО НАЧАЛНО
ОБРАЗОВАНИЕ
Образованието е основно човешко право и трябва да бъде на
разположение на всички, 75 милиона деца в целия свят все още не
посещават начално училище, а почти половината от тях никога не са
получавали образование изобщо.
Децата, най-вероятно отпадащи от училище или изобщо незапочващи,
са най-често момичета, особено тези от по-бедните домакинства или
живеещите в селските райони.
Тази ситуация е още по-тревожна, тъй като има отрицателно
въздействие върху други цели на хилядолетието за развитие.
Например, образованието оказва положително въздействие върху
успеха на превенцията на ХИВ и увеличава вероятността за достъп до
достойна работа.
Нашият план е: да се гарантира всички момчета и момичета
равнопоставено да посещават началното училище до 2015г .
Подобряване на основното и средното
образование
Българското общество има
традиционно високи
образователни ценности и
въпреки трудностите на прехода
продължава да поддържа
сравнително конкурентна
образователна система.
Заложените цели са обърнати
към изпълнение на
задължителното обучение в
училище до 16 годишна
възраст, към съществено
увеличаване на
записваемостта, както и към
значително подобряване на
индексите на завършване на
основно и средно образование.
Образователните политики, които могат да
допринесат за постигането на целите
•
Преструктурирането на
училищната мрежа така, че да
бъде осигурен достъп до
образование на децата от
селските и полу-планински
райони;
•
Постепенната десегрегация на
ромските училища и
повишаване на квалификацията
на учителите за работа с
етнически малцинства;
НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ
ЕС подкрепя усилията за
увеличаване на приема на найбедните деца чрез:
премахване на таксите за
обучение;
изграждане на училища в
изостанали райони;
стимулиране на наемането и
обучението на учители;
Насърчаване на равенството между жените и
мъжете
Равенството между мъжете и жените е основно право,
обща ценност на ЕС и необходимо условие за постигане
на целите на Съюза за растеж, заетост и социално
сближаване. Въпреки че все още съществуват
неравенства, през последните десетилетия ЕС бележи
значителен напредък в постигането на равенство между
половете. Това се дължи най-вече на законодателството
за равно третиране, интегрирането на равенството между
половете в политиките и специалните мерки за
професионалното развитие на жените.
Равенство между половете и овластяване
на жените
Голям брой европейски законодателни текстове е посветен на
равенството между жените и мъжете, достъпа до заетост, равното
заплащане, защитата на майчинството, родителския отпуск,
социалното осигуряване и професионалните социално-осигурителни
схеми, тежестта на доказването при делата за дискриминация и
самостоятелната заетост. Съдебната практика на Съда на
Европейските общности е друг важен елемент.
Положение на жените и мъжете в ЕС
Равнището на заетост на жените се увеличава, но остава
по-ниско от това на мъжете, въпреки че броят на жените сред
студентите и завършващите висше образование е по-голям от
този на мъжете.
Жените продължават да получават заплащане на час средно с
17.8% по-ниско от това на мъжете и тази цифра не се променя.
Жените все още са много слабо представени на ръководни
постове в икономическата и политическата сфера, въпреки че
делът им се е увеличил през последното десетилетие.
Разпределението на семейните отговорности между жените и
мъжете все още е твърде неравномерно.
Рискът от бедност при жените е по-голям, отколкото при
мъжете.
Жените са основните жертви на основаното на пола насилие, а
жените и момичетата са по-уязвими от трафика на хора.
Конкретни цели и показатели
Третата Цел на хилядолетието за
развитие е обърната към
преодоляването на половата
неравнопоставеност. Адаптацията
на тази цел за България предвижда
постигането на две конкретни цели:
социална и икономическа
равнопоставеност на жените. За да
постигне тези две цели, България
следва да работи по
преодоляването на половата
неравнопоставеност в управлението
и в икономиката на страната.
Делът на заплатите на жените
в заплатите на мъжете да достигне
80%
Делът на депутатските места,
заемани от жени в парламента и
общинските съвети да достигне 40%
Намаляване на детската смъртност
Цел на хилядолетието за развите е свързана със здравето
на децата и намаляването на смъртността сред тях. Промените
в детската смъртност са едни от най-чувствителните показатели
за икономическото и културното развитие на обществото, тъй
като бедността и социалната изолация влияят пряко върху
достъпа до здравни грижи. Конкретната адаптация на тази цел
за България предвижда намаляване наполовина на
смъртността сред децата от 0 до 5 годишна възраст до 2015
година в сравнение с 1990 г.
Децата по света
30 000 деца на възраст до 5 години умират всеки ден в света.
Причина за смъртта на 6 000 от тях е липсата на чиста питейна вода,
други се заразяват от болести, причинени от мръсната вода.
За първи път детската смъртност в света на деца под 5 годишна
възраст слиза под границата от 10 млн. но все още деца умират от
пневмония (19%) и малария (8%), особено в Африка и Южна Азия, като
37% от смъртните случа са новородени. Децата в развиващите се
страни имат 8 пъти по-голям риск от смъртност, отколкото децата в
индустриализираните страни, а една трета от развиващите се страни
са със забавен растеж, повече физически отколкото психически. Към
това се прибавя смъртността на майките: всяка година половин
милион родилки умират при раждане. Другите статистически данни не
са обнадеждаващи: 15 млн. са сираци поради болестта СПИН; 125
млн. нямат достъп до питейна вода; 158 млн. деца между 4 и14 години
са принудени да работят, а 1 млрд. и половина живеят в райните на
военни конфликти. Към това се прибавят и т.н. невидими деца или
ония, които не са регистрирани, като 44% от тях живят в Азия. Това
означава, че нямат достъп до училището и най-вече са подложени на
риска от екслпоатация или трафика на деца.
Какво трябва да се направи
•
Увеличаване на достъпа до
квалифицирани здравни грижи за
бременните и децата в селата и
население места с концентрация на
етническо население.;
Подобряване на здравните грижи за
бременни жени с рискови заболявания и
бременни в неравностойно социално
положение
Повишаване на качеството на
акушерските грижи и грижите за
бременните чрез въвеждане на
стандарти за добра медицинска практика;
Медицински и социални мерки за
прилагане на рационално хранене на
децата и редовно наблюдение от личните
лекари
Целеви действия на
правителствените и
неправителствените организации за
ограничаване на детските травми,
включително домашното насилие
спрямо деца.
Подобряване на здравословното състояние на
майката
Здрави деца се нуждаят от здрави майки
Една жена умира от усложнения при раждането на всяка минута около 529 000 всяка година - по-голямата част от тях в
развиващите се страни.
Една жена в Субсахарска Африка е 1 на 16 шанс да умре при
бременност или раждане, при 1 на 4000 риска от развиващи се страни
- най-голямата разлика между бедните и богатите страни на здравето
на показателя.
Преките причини за смъртни случаи на родилки са кръвоизливи,
инфекции, Затруднено раждане, хипертония и нарушения по време на
бременност и усложнения на опасни аборти. Има раждане, свързани с
увреждания, които засягат много повече жени и да се лекува като
наранявания на тазовите мускули, органи или гръбначния мозък. Наймалко 20% от тежестта на заболяването при деца под 5-годишна
възраст е свързана с лошото здравословно състояние на майките и
храненето, както и качеството на грижите при доставката и по време на
новородено период.
Подобряване на майчиното здраве
Помощ за подобряване на спешни акушерски грижи
да се гарантира наличието на обучен доставчик с акушерски умения
присъства на всяко раждане
Помощ за предотвратяване на ХИВ от майка на дете предаване на
.
ХИВ
как да се предотврати предаването на болестта на детето си,
включително и по-безопасни практики кърменето
.
.
Момичетата на училище
за развитието на добрите практики, здраве и хигиена на семействата си
МАЙЧИНОТО ЗДРАВЕ И В БЪЛГАРИЯ
Подобряването на показателите за майчината смъртност изисква пълно
възстановяване на ранното обхващане на бременните под
наблюдение. Профилактичните мерки за предотвратяване на
усложненията на бременността и раждането са особено необходими в
отдалечените и селски райони с ограничен достъп до здравни услуги.
Следенето на абортите предполага по-строг контрол на регистрацията
и съобщаването, което би подобрило надеждността на отчитаните
резултати.
цел 1: Значително намаляване на смъртността сред майките
цел 2: Значително подобряване на здравните грижи за бременните
Борба със СПИН, малария и други болести
•
•
•
Всеки ден близо 7 500 души се зараяват с вируса на СПИН - 95% от
тях живеят в развиващите се страни. Лечение и профилактика на
СПИН, интензивни програми за популяризиране на увеличаване на
употребата на презервативи, забавяне на първия сексуален контакт и
по-малко сексуални партньори може да намали размера на тези
смъртни случаи.
Едно дете умира от малария на всеки 30 секунди. Мерки, като
използването на инсектициди, третирани мрежи против комари и
дейности по контрол на маларията, могат да обърнат хода на
събитията.
Нашият план: да се спре и обърне разпространението на
ХИВ/СПИН , малария и други основни болести, както и да се осигури
универсален достъп до лечение на ХИВ/СПИН .
Хора продължават да умират
всеки ден от ХИВ / СПИН,
малария, туберкулоза и други
заболявания, но бе постигнат и
обнадеждаващ напредък:
броят на хората, които
умират всяка година от СПИН
намалява - от 3 на 2 милиона;
най-големия напредък се
отнася до достъпа до лечение в
бедните райони: през 2003 г.
само 7% от хората, които се
нуждаят са имали достъп до
лечение. Пет години по-късно,
над 40% от тях имат!
много повече ХИВпозитивни бременни жени в
Африкаа получават лечение за
предотвратяване вируса да се
предаде на бебето.
ЕС помага на развиващите се страни
създаване на достъпност за
основните лекарства;
изграждане на клиники и
лаборатории;
обучение на квалифициран
персонал;
даване на достъп до грижи; и
подобряване ня санитарното
образование.
Ограничаване разпространението на
ХИВ/СПИН, сифилис и туберкулоза
в България
Българската адаптацията на шестата цел към конкретните проблеми на
ХИВ/СПИН, туберкулоза и сифилис е мотивирана от тяхната
обществена значимост, както и от тревожното нарастване на
здравните показатели по тези заболявания през последните години
Целите за България до 2015 година са:
• да се спре епидемията от СПИН преди тя да е имала шанс да започне;
• двойно намаляване на заболяванията от туберкулоза;
• четворно намаляване на заболяванията от сифилис с нивата им от
началото на века.
Националната стратегия и програма за профилактика и
контрол на СПИН и полово предавани болести има
следните приоритети:
Промоция на здраве сред подрастващите, младите хора и уязвимите
групи
Въвеждане на здравно и сексуално образование в училищните
програми
Епидемиологични наблюдения и политика на тестуване
Здравни и социални услуги на хората с ХИВ/СПИН и полово
предавани болести
Лечение на пациенти с ХИВ/СПИН и ППБ.
Осигуряване на устойчива околната среда
Прекалената човешка експлоатация на природни ресурси се
отразява на околната среда от цял свят – всяка година горска
площ с размера на Португалия изчезва!
Най-бедните хора, които пряко зависят от природните ресурси
за ежедневната си издръжка са най-уязвими. Също промените в
температурата и валежите могат да разпространят болести като
малария и холера в нови области, а бури и покачващото се
ниво на моретата могат да предизвикат миграция, и да
причинят много щети на инфраструктурата.
Милиарди души все още нямат достъп до питейна вода. Два
пъти повече нямат достъп до тоалетни, отходни места или
подобрена хигиена.
план и действия
Светът е на път да постигне целта
безопасна вода: 87% от
населението на света вече има
достъп до питейна вода. Въпреки
това, целта канализация все още е
много далеч. За да се достигне, още
1,4 милиарда души трябва до 2015
г. да имат достъп до тоалетни и
други форми на канализация, като
отпадни води.
план и усилия:
• насърчаване на
устойчивото развитие чрез местни
политики, програми и възвръщане в
околната среда;
• за намаляване наполовина на броя
на хората без постоянен достъп до
чиста питейна вода;
• да се постигне значително
подобрение в живота на най-малко
100 млн. души, живеещи в гета.
Осигуряване на устойчива околна среда
и в България
Много хора смятат, че решаването на проблемите, свързани с околната среда в България, може да бъде
оставено на заден план, поради нарастващия проблем с бедността. Важно е обаче да се осъзнае, че
околната среда сериозно ще повлияе върху напредъка на човешкото развитие в страната. България е
сред най-богатите на биологично разнообразие европейски страни. В същото време тя трябва да
преустанови загубата на природни ресурси. Значително трябва да се подобри живота на обитателите на
бедните квартали и селата.
Подобряването на състоянието на околната среда до гляма степен зависи от изпълнението на
изискванията на ЕС в сферата на околната среда.
Изпълнението на целите за намаляване на емисиите на въглероден диоксид (Протокола от Киото) изисква:
рехабилитация на замърсяващите енергийни мощности, приоритетно изграждане на централи за
коминирано производство на енергийна ефективност във всички сектори на икономиката и в крайното
потребление на енергия, увеличаване на дела на възобновяемите източници на енергия, газифициране на
населените места за производствени и битови нужди и подобряване на обществения транспорт.
Постигането на целите за канализационната система предвижда приоритетно изграждане на
канализационни мрежи и грдки пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 2000
жители до 2015 г. По отношение на водоснабнителната система присъединяването към ЕС изисква
доизграждането на мрежата и замяната на азбестоциментовите тръби с чугунени и PVC тръби.
Осигуряването на устойчива околна среда изисква конструктивен и резултатен диалог между държавните
институции, неправителствените екологични организации, научните среди и бизнеса, от който се очаква да
спазва екологичните норми.
Създаване на глобално партньорство за
развитие
Светът има финансови ресурси за
постигане на Целите на хилядолетието за
развитие и край на бедността.
Но някои фактори, като световната
търговия и международните задължения
подкопават вече постигнатия
напредък.Необходими са политически
ангажимент и реално партньорство
между богатите и бедните страни.
Стартиране на глобално партньорство
между богати и бедни страни в областта
на помощи, търговия и намаляване на
дълга.
През 2009 г. помощта за развитие
достигна 119.6 милиарда щатски долара.
Но напредъка в осигуряването на
справедлива световна търговия
и облекчаване на дълговете на бедните
страни е много бавен.
По-бедните региони също носят
отговорност в гарантирането на добре
похарчените пари, гражданското
общество да е включено в политиката,
гражданските права да бъдат спазвани и
младите хора да имат работа.
България и партньорство за развитие
•
•
•
Цел на хилядолетието за развитие поставя задачата за създаване на
глобално партньорство за развитие. Подтекстът на тази цел е да окуражи
съдействието и ангажимента на богатите държави за постигане на останалите
седем цели в бедната част на света. С предстоящото членство в Европейския
съюз България не може да очаква безвъзмездна хуманитарна помощ или
редукция на дълга. За това българската адаптация на тази цел е ориентирана
към устойчиво партньорство с развитите страни под формата на привличане на
чуждестранни инвестиции и увеличаване на търговията.
Целите за България до 2015 година са:
Подкрепа на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България - Делът на
преките чуждестранни инвестиции в БВП да достигне 15%
Поддържане на устойчиви нива на обслужване на външния държавен дълг Делът на външния дълг в БВП да достигне 55%
Стимулирането на инвестициите в изостаналите райони на страната обаче
изисква използването на нетрадиционни и не дотам пазарни механизми. Стъпка
в това направление е въвеждането на данъчни преференции за инвестиции,
които създават работни места, особено в общини с висока безработица.
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
76
Размер файла
2 341 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа