close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

код для вставкиСкачать
ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ
ДОЦ.Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ, ДМ
Медицинска помощ
Медицинската помощ е основно понятие,
което включва всички дейности по
диагностиката, лечението,
рехабилитацията и профилактиката на
появилите се медицински потребности
на гражданите, свързани с определен
проблем, произтичащ от нарушение на
здравето и предизвикващ определено
заболяване.
Здравна помощ
Здравната помощ е по-широко понятие,
което освен медицинските мероприятия,
насочени към конкретно заболяване,
включва и определени мероприятия,
които изискват допълнителни познания
и действия, насочени към здравето –
епидемиологични, здравновъзпитателни, социални, санитарнохигиенни, управленски и т.н.
Здравни услуги
Здравните услуги са широк кръг услуги,
предлагани на гражданите, които освен
медицинските (клинични) дейности,
включват и дейности по осигуряване на
благоприятна жизнена среда и качество
на живот, както и такива, които биха
спомогнали за бързото адаптиране и
ресоциализиране на пациента след
разрешаването на медицинския проблем.
Опростена схема на взаимодействие на пациента с
различните нива на помощ
Други системи на социалноикономическия живот (социална,
образователна и т.н.)
Други здравни услуги
(промоция, санитарно-хигиенни)
Болнична медицинска
помощ
Високоспециализирана
медицинска помощ
пациент
Специализирана
доболнична медицинска
помощ
Първична
медицинска
помощ
Медико-клинични
лаборатории
Медико-технически
лаборатории
Първична медико-санитарна помощ
„Основна здравна помощ, базираща се на практически, научно
обосновани и социално приемливи методи и технологии,
които са универсално достъпни за индивидите, техните
семейства и обществото, като тази помощ се оказва при
пълното участие на населението, в рамките на разходите,
които обществото и страната могат да си позволят на всеки
етап от своето развитие. Тази помощ се осъществява на
нивото на първия контакт на индивида, семейството и
обществото с националната система на здравеопазване,
приближавайки в максимална степен здравната помощ до
местоживеене и месторабота, като същевременно
представлява първия по важност елемент от един
непрекъснат здравеопазен процес.”(WHO)
Елементи на ПМСП
Здравна и медицинска просвета, свързана с приоритетните
здравни проблеми и методи за профилактика и борбата с
тях;
Рационално хранене;
Осигуряване на чиста питейна вода и адекватни санитарнохигиенни условия;
Охрана на майчинството и детството, включително и
семейното планиране;
Имунизации срещу основните инфекциозни болести;
Профилактика и контрол върху ендемичните заболявания и
травми;
Осигуряване на необходимите основни лекарствени
средства.
Дефиниране и определяне (селекция) на
приоритетните здравни проблеми
Статистика на
заболеваемостт
а и смъртността
Виждания
на различни
групи от
обществото
Виждания на
различни
професионал
ни групи
Обществено
дефиниране
на нуждите
Професионално
дефиниране на
нуждите
Резюме
на
нуждите
Селекция на
възникналите
проблеми
Виждания на
отделни
професионалист
и привлечени за
консултация
Принципи за развитие на ПМСП
Основни принципи
Оперативни принципи
Държавна и обществена отговорност за здравето, осъществена чрез:
1) провеждане на адекватни здравни и социални дейности, осигурени
ресурсно; 2) формулиране на национална здравна политика,
стратегии и планове за развитие на здравеопазването; 3) координация
на дейностите с другите сектори.
Първичната медико-санитарна помощ като място за първи контакт с
националната здравеопазна система, от която тя се явява интегрална
част (първи контакт)
Укрепване и развитие на общественото здраве като съществен
елемент от икономическото и социално развитие, допринасящо за
качеството на живота
ПМСП укрепва и възстановява
заболяванията (превантивност)
Участие на обществеността и населението в здравното дело
Системно достъпна и обхващаща всички по местоживеене и
месторабота (достъпност и всеобхватност)
Развитие на профилактиката (лична, колективна и обществено)
Осъществява
се
от
(мултидисциплинарност)
Прилагане на практически научно обосновани и социално приемливи
методи и технологии, универсално достъпни за индивидите и
техните семейства
Подкрепя се от интегрирана, функционална и ефективна
здравеопазна система чрез осигуряване на етапност на здравните
грижи (етапност)
Осигуряване на социално равенство, адекватност, достъпност и
приемливост на здравната помощ с високо качество
Поддържа непрекъснат контакт с всеки индивид от населението,
което обслужва (непрекъснатост)
Развитие на техническото сътрудничество в областта
здравеопазването на базата на националната независимост
на
Отговаря на установените потребности на обществото и населението
(адекватност)
Ефективно използване на наличните ресурси на всеки етап от
националното развитие
Разчита на подходящо социално и технически подготвени здравни
кадри (лекари, сестри, акушерки, социални работници и помощен
персонал) (висока професионална квалификация)
Промоция на здравето (в края на 80-те)
Приоритетно обслужване на най-нуждаещите се или на попадащите в
рисковите групи (социална превантивност)
здравето,
предотвратява
мултидисциплинарен
екип
Подпомага хората да поемат отговорност за тяхното собствено
здраве (автономност)
Дефиниция на първичната
медицинска помощ
„Система от здравни принципи, дейности и
организационни структури, определяни и
осъществявани от държавата и обществото на
нивото на първия най-чест и масов контакт на
индивида, семейството, отделни социални и
професионални групи и обществото като цяло
със здравеопазването (като система).
(Салчев)
Функции на първичната медикосанитарна помощ
Четири основни категории в организацията
на първичните здравни грижи
страни с унифицирана национална здравна система, където
институциите са на базата на обществената собственост и
функционирането и целия персонал е наемен (служители) за
системата (напр. бившите системи на страните от източна
Европа);
страни, в които повечето лекари, поне тези работещи извън
болниците и други здравни професионалисти са независими
(напр. Франция и Германия – Mizrahi, Ingelhart);
страни, където здравните професии са официално независими, но
обвързани с формални договори със здравната система
(Великобритания – Abel Smith);
страни, които биха попаднали в една от трите горни категории,
но притежават специфични проблеми, поради липса на ресурси в
сравнение с по-индустриализираните страни в региона ( напр.
някои Средиземноморски страни – ISAAC).
Форми на организация на ПЗП
Поликлиничен тип с различен мултидисциплинарен медицински персонал,
където пациентите имат директен достъп не само до общопрактикуващия
лекар, но също така до повечето, ако не всички специалисти, представени в
заведението (организация, характерна за бившите страни от социалистическия
блок);
Центрове с по един или повече общопрактикуващи лекари, работещи заедно с
други членове на екипа на ПМП като сестри, социални работници, технически
лица, а също и необходимия административен персонал (напр. Холандия);
Специализирани типове центрове с подобен персонал на този представен в
основната първична мрежа, но насочен само към грижите за специално
заболяване или специална група от хора (напр. диспансерите, здравните
центрове в някои африкански страни за борба с дадено заболяване – СПИН,
туберкулоза и т.н.);
Станция или център, предоставящ само допълнителни сестрински и/или
социални услуги на изпратените от общопрактикуващия лекар пациенти (IHC).
Общопрактикуващите лекари са на свободна практика без да са физически или
административно обвързани с тези центрове
Качества, които трябва да притежава
общопрактикуващия лекар
да се грижи и разбира пациентите и техните семейства;
да бъде ангажиран в осигуряването на висококачествени здравни грижи;
да чувства нуждата и готовността да е винаги достъпен и на разположение на своите
пациенти;
да усеща собствените си ограничения и с готовност да получава помощ от други
специалисти, когато е необходимо;
да се ангажира с ежедневното поддържане на развитието си в практиката – едновременно
клинично и организационно (управленско);
да се ангажира с подобряване на качеството на професионалната си дейност чрез активно
участие в проверки и качествени гаранции;
да чувства етичните принципи, които управляват медицинската професия и да се обвърже с
тяхното съобразяване и прилагане;
да оценява високо ценността от груповата работа при грижите за пациента в общата
практика;
с готовност да обучава другите, включително колегите си и персонала в практиката и с
готовност да придобива необходимите за това умения;
с готовност да сътрудничи, когато е възможно, за развитието на медицинското знание;
да е способен да се грижи за себе си и да балансира между изискванията на неспокойния
професионален живот и нуждите от лично време.
Клинична компетентност
От общопрактикуващите лекари (Hofoss) се очаква да:
– са знаещи всичко за клиничната обща практика. Това изисква високо ниво на разбиране на
физическите, поведенческите, епидемиологичните и клиничните области на медицината,
етиологията и патогенезата на заболяванията, влиянието на психологическите фактори
върху болестите и на болестите върху пациентите и техните семейства, както и
социалните, културните и факторите на външната среда, които влияят върху здравето и
болестта;
– имат умения при формулирането и вземането на подходящи решения, относно проблемите,
представени от техните пациенти;
– имат умения и знания за извършване на физикален преглед и преглед на психическото
състояние на пациентите и да правят правилни прогнози;
– имат възможности и умения за оценка на симптомите и медицинските показания, да
установяват диагнозите, когато е възможно и да вземат клинично решение за по-нататъшно
лечение;
– имат добри умения в комуникациите и в процеса на консултацията. Това включва
способността да слушат внимателно и да обясняват ефективно на пациента, семейството
му, колегите и други, както и възможността да включват пациента във вземането на
решение за собственото здраве;
– имат умения да допринася за профилактиката на заболяванията и на промоция на здраве и
да разбира ролята на лекаря и ролята на другите специалисти в това;
– имат възможности и желание за правилно справяне с обикновените спешни медицински
състояния;
– имат възможности за ефективни предписания и със задължение към икономическата
ефективност;
– да са в състояние да поддържат чисти, непрекъснати и ежедневни данните за всеки
пациент, използвайки форми, които да позволяват лесно идентифициране на информацията
за клинични и оценъчни цели.
Организационни способности
с възможност да оценяват здравния статус, нуждите и очакванията на обслужваното в
практиката население;
с възможности да планират, организират и ръководят практиката си за да предоставят
широк спектър от достъпни здравни услуги, включително острите и хронични
заболявания, спешната медицинска помощ, здравната промоция и превантивни
дейности;
с възможности да работи като член на многопрофилна, базирана в практиката група и
когато е нужно, да поема отговорностите на ръководител на трупата. Това включва
разбирането и оценката на ролите, отговорностите и уменията на другите здравни
кадри – сестри, социални работници, акушерки и други;
с възможности за ефективно използване на ресурсите, например пари, време, умения,
едновременно вътре и извън пряката му работа;
с възможности да организират и да се грижат ефективно за клиничната оценка и да
имат умения, необходими за въвеждане на промяна в практиката, където оценката
показва, че това е необходимо;
сведущи и с желание за участие в работата на организацията, която планира, съветва
и подпомага развитието и ръководството на здравните услуги ( медицинските учебни
заведения, професионалните организации, общините и др.) (DVTSGP).
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР
Профилактика: откриването и елиминирането на патогенните
фактори на средата и човешкия организъм, диспансеризацията,
предпазните и охранителните мероприятия.
Диагностика: съставяне на общ план за изследване на болния,
събиране, обработка и анализиране на анамнестичните данни, избор
и осъществяване на щадящи методи за обследване на болния, техния
анализ и оценка, поставяне на диагнозата, съобщаване на диагнозата
на пациента или неговите близки.
Лечение: оказване на първична медицинска помощ, особено при
неотложни състояния, съставяне на общ план за лечение,
провеждане на самото лечение и оценка в хода на лечението по
отношение на неговата ефективност и проява на нежелани ефекти на
използваните медикаменти, своевременно коригиране на лечението
при необходимост, рехабилитация и предпазване от усложнения и
рецидиви.
Дейности в основния пакет
Здравно-информационно осигуряване - свързано предимно с
организационната функция на общопрактикуващия лекар и управлението
на практиката;
Промоция на здравето - свързан предимно с работа по специални програми
и рискови групи за промоция на здравето им;
Превенция на здравето - работа с рискови групи и рискови фактори;
Профилактика - диспансеризация и работа с определени групи (специални
програми);
Диагностично лечебна функция - дейности, свързани с клиничната
практика и компетентност на ОПЛ;
Рехабилитационни дейности;
Други дейности, свързани с диагностиката, лечението и профилактиката на
болния;
Експертна дейност - изпълнение на експертни функции относно
работоспособността и други.
ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР
(пример от Испания)
Основно медицинско
образование 6 години
Диплома за медицина “Titulo licenciado Medicina y Chirurgia”
Военно - медицинско училище
Обща практика
Частна практика като
специалист
Селекция на завършили студенти за
университет
Обучение за специалност
- 4-5 години
Първа помощ: педиатрия,
семейна практика
Курсове за докторат - 2 години
Доктор по медицина
Професор
Болнична практика за всички
специалности с изключение на
семейната практика
Ръководител на секция
Ръководител на заведение
Спортна медицина, комунална
медицина…
Научен работник
ПРАВО ЗА РАЗКРИВАНЕ НА
САМОСТОЯТЕЛНА ПРАКТИКА
Общи изисквания - всеки лекар, който желае да извършва първична
медицинска помощ може да създаде амбулатория “индивидуална
практика за първична медицинска помощ” (чл. 8, ал.1, б “а” и ал.2, б
“а” от ЗЛЗ) или да се обедини с други лекари в “групова практика за
първична медицинска помощ” (чл. 8, ал.1, б “б” и ал.2, б “б” от ЗЛЗ).
Едно от императивните изисквания на ЗЛЗ (чл.4) е задължителното
правило лекаря да упражнява професията си в България, само ако са
налице изискванията на чл. 93 от Закона за народното здраве за
непрекъснатост на професионалния стаж не по-малък от 5 години.
Второ императивно изискване е задължително членство в съсловната
организация - Български лекарски съюз, на основание на чл. 3 (1) от
Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите
(ЗСОЛС);
Търговско-правни изисквания - те са посочени в чл. 3, ал 2 на Закона
за лечебните заведения, а именно регистрацията им като “свободна
професия” или “едноличен търговец” по смисъла и изискванията чл. 2
на Търговския закон (ТЗ);
ПРАВО ЗА РАЗКРИВАНЕ НА
САМОСТОЯТЕЛНА ПРАКТИКА
Административно-правни изисквания - регистрация съответния
Районен център по здравеопазване по местонахождение на
амбулаторията на основание на чл. 40, ал 1 от ЗЛЗ, където се вписват в
регистъра на лечебните заведения на основание на Наредба №19 за
водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и
хосписите (Н19). Основните изисквания за регистрация са: регистрация
по търговския закон; завършено висше образование по медицина и
призната специалност по обща медицина (наличие на дипломи)[1];
свидетелство за съдимост - изискване за чисто съдебно минало и
удостоверение за вписване в регистъра на районната съсловна
организация; заключение от държавния санитарен контрол относно
хигиенната годност на кабинета.
[1] Поради това, че в периода на приложение на закона малка част от
лекарите притежаваха специалността “обща медицина” в параграф
шести бе дадена възможност и тези без тази специалност да могат да
създадат амбулатория за обща практика, но при условие да завършат
съответния квалификационен курс и да придобият специалност по обща
медицина в срок до 10 години.
Дейности, извършени от
общопрактикуващите лекари през 2005 г.,
договорени обеми и цени
Номенклатура
2005 НЗОК
Цени 2005
Капитационно плащане
Средномесечен брой
6564115
-
Лица от 0 до 18 години
0,93
1374088
-
Лица от 18 до 65 години
0,7
3851542
-
Лица над 65 години
1,02
1338485
Дейност по програма "Детско здравеопазване"
301000
-
Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 години
3,5
53000
-
Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години
3,5
18600
-
Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години
3,65
50500
-
Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години
6,25
75400
-
Имунизации на лица от 0 до 18 години
1,6
103500
Дейност по програма "Майчино здравеопазване"
1,2
5200
Дейност по диспансерно наблюдение
1,25
754000
Профилактични прегледи на лица над 18 години
3,8
218000
Инцидентни посещения на ЗЗОЛ от други здравни райони
4,15
Неблагоприятни условия
4000
193211
Извънболнична специализирана
медицинска помощ
1. извършват:
а) диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни;
б) консултации;
в) профилактика;
г) диспансеризация;
2. предписват:
а) лабораторни и други видове изследвания;
б) извършването на медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност;
в) обема, вида домашни грижи и помощ за болни;
г) лекарства, превързочни материали и медицински пособия;
3. извършват експертиза на временна нетрудоспособност;
4. извършват наблюдение и оказват медицинска помощ при бременност и майчинство;
5. наблюдават, контролират и полагат грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18
години;
6. извършват дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични
прегледи и имунизации;
7. издават документи, свързани с тяхната дейност;
8. насочват пациенти за консултативна и болнична помощ.
Организационни форми на
извънболничната специализирана
медицинска помощ
Извънболнична специализирана медицинска помощ
Индивидуална
практика за
специализирана
медицинска помощ
Медицински център
Дентален център
Медико-дентален
център
Специализирана
практика за
специализирана
медицинска помощ
Диагностичноконсултативен център
Самостоятелна
медико-диагностична
лаборатория
Самостоятелна
медико-техническа
лаборатория
Регистрацията на лечебните заведения за
извънболнична медицинска помощ
(в РЦЗ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
актуално удостоверение за търговска регистрация;
учредителният акт на дружеството, съответно на кооперацията, и
правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното
заведение;
имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или
членове на кооперацията, учредяващи групова практика;
дипломата за съответното висше образование на лицата, които ще
управляват, съответно ще работят в лечебното заведение;
документът за призната специалност на лицата, които ще ръководят,
съответно ще работят в лечебното заведение;
удостоверението за вписване в регистъра на районната колегия на
Българския лекарски съюз или Българския зъболекарски съюз за лекарите
и лекарите по дентална медицина, които ще ръководят, съответно ще
работят в заведението;
свидетелството за съдимост на лицата, представляващи лечебното
заведение;
Регистрацията на лечебните заведения за
извънболнична медицинска помощ
(в РЦЗ)
8.
9.
10.
11.
12.
свидетелството за съдимост на лицата, представляващи лечебното
заведение;
разрешението за ползване на помещенията за лечебно заведение,
издадено по реда на чл. 164 от Закона за териториално и селищно
устройство, а когато не се изисква такова разрешение - заключение от
регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;
хигиенното заключение за обекта от органите на регионалната
инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;
разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното
заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на
йонизиращо лъчение;
удостоверение от Изпълнителната агенция по трансплантация, че
лечебното заведение може да извършва вземане и присаждане на
тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти в
случаите, когато лечебното заведение ще извършва такава дейност.
Дейности, извършени в специализираната
извънболнична медицинска помощ през 2005 г.,
договорени обеми
номенклатура на дейностите
Всичко
Първични прегледи общо
2005 НЗОК
Средномесечен брой
1006675
506376
-
Първични прегледи за консултация и съвместно лечение
-
Първични прегледи за диспансеризация
21678
-
Първични прегледи на ЗЗОЛ до 14 год. при педиатър
20795
-
Първични прегледи при хирурзи или ортопед за дейности по списък
15730
Вторични прегледи
448173
213192
-
Вторични прегледи за консултация и съвместно лечение
-
Вторични прегледи на ЗЗОЛ до 14 г. При педиатър
26370
-
Вторични прегледи при хирург и ортопед за дейност по списък
14565
Прегледи за диспансеризация
Прегледи по програма "Майчино здравеопазване"
Прегледи по програма "Дентско здравеопазване"
172257
125557
26914
653
ЛКК
91078
Физиотерапевтични курсове
16528
Високоспециализирана дейност
26377
Дейности, извършени в извънболничната помощ
(медико-диагностични дейности) през 2005 г.,
договорени обеми
2005 НЗОК
номенклатура
Цени
Всичко МДД
Средномесечен
брой
1547168
Клинична лаборатория
1,41
1289041
Клинична микробиология
4,07
52673
3,2
13334
6,54
4729
11,83
168503
4,71
12411
10,26
4653
9,34
1824
Медицинска паразитология
Вирусология
Рентгенология
Обща и клинична патология
Имунология
Имунохематология
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
81
Размер файла
184 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа