close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лісові ресурси України

код для вставкиСкачать
В. П. ТКАЧ,
член-кор. НААНУ, професор, доктор сільськогосподарських наук, директор
Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації
ім. Г.М. Висоцького Держкомітету лісового господарства України і
Національної Академії наук України
ПРО НАУКОВІ
ПІДХОДИ
ДО ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМИ
ЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ВІДТВОРЕННЯ
ЛІСІВ УКРАЇНИ
1
Міжнародні конвенції та резолюції
стосовно лісів
Конвенція про охорону біологічного різноманіття.
Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат.
Європейська ландшафтна конвенція.
Конвенція про охорону дикої фауни, флори та природного
середовища їх перебування в Європі.
5. Конвенція про водно-болотні угіддя, які мають міжнародне
значення, головним чином як місця перебування водоплавних
птахів.
6. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату.
7. Конвенція ООН по боротьбі з опустелюванням.
8. Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і
флори, що знаходяться під загрозою зникнення.
9. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин.
10. Рішення Міністерських конференцій з питань захисту лісів у
Європі
1.
2.
3.
4.
2
Особливості лісів України
•
•
•
•
•
•
•
порівняно низький середній рівень лісистості території країни – на
одного жителя припадає лише 0,18 га лісу;
ліси переважно перебувають у державній формі власності;
ліси ростуть у різних природних зонах (Полісся, Лісостеп, Степ,
Українські Карпати, гірський Крим);
висока частка штучно створених лісів (близько 50 %), що потребують
посиленого догляду;
висока частка заповідних лісів і лісів із обмеженим режимом
лісокористування;
близько третини загальної площі лісів є радіоактивно забрудненими;
ліси перебувають у необґрунтовано великій кількості постійних
лісокористувачів, що ускладнює здійснення контролю за їх станом та
прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень
3
Зміна лісистості України
в XVII початок XX століття
Лісистість, %
Губернії
1696 рік
1796 рік
1861 рік
1887 рік
1914 рік
Волинська
-
43,7
40,5
23,4
25,4
Катеринославськ
а
-
1,7
1,5
2,1
3,7
30,1
24,5
23,8
18,2
15,1
Подільська
-
14,5
14,2
11,7
9,5
Полтавська
25,6
17,2
8,5
5,9
5,0
Таврійська
-
6,0
5,5
4,8
5,3
Харківська
20,5
11,5
12,4
9,5
8,1
Херсонська
-
1,6
1,4
1,2
1,7
Чернігівська
35,5
24,7
19,3
21,0
14,9
-
16,2
14,2
10,7
9,8
Київська
РАЗОМ
4
5
30
%
Лісистіть України
Оптимальна
Фактична
60
50
40
20
10
0
на
аї ка
кр с ь
У ігів
н ка
ер ць
Ч іве
н а
ер к
Ч сь ка
ка ь
ер ц
Ч ьни
ел ька
м
Х нс
со ка
ер ь
Х і вс ь ка
к
с
ар ль
Х пі
но
ер
Т ька
с а
ум ьк
С нс
не ька
ів
Р авс
т
ол
П ка ка
сь сь
де їв
О ла
о
ик а
М ськ
ів
ь в ка а
Л сь ьк
ан д с
уг гра
Л
а
во
ьк
ро
Кі ька івс
к
с
їв а н
Ки -Фр
о а
ан к
Ів різь ка
о сь
ап т
З па ка
ар сь
ак р
З ми
о
а
ит а
ьк
Ж цьк вс
о
не тр
о
Д опе
р
іп а
н ьк
Д нс
и
ол ка
В ць
ни
ін
В им
Кр
Р
А
6
•
•
•
•
•
•
Оптимізація лісистості,
захисне лісорозведення, лісовідновлення
.
Визначення оптимальної структури лісів і захисних лісових смуг
різного цільового призначення (полезахисних, протиерозійних,
прируслових, кольматуючих тощо) диференційовано водозборам рік і
типам ландшафтів, уточнення регіональних нормативів лісистості
розробка адаптованих моделей лісомеліоративних комплексів для
агроландшафтів, з урахуванням зональних систем землеробства, стану
ґрунтів і водних ресурсів
розробка Концепції агролісомеліорації на період до 2030 року
розробка нормативної та правової бази з метою збереження та
утримання лісомеліоративних смуг та насаджень, підготовка науково
обґрунтованих пропозицій щодо внесення відповідних доповнень та
змін до Земельного, Лісового та Водного Кодексів України
розробка зональних інтенсивних технологій лісовідновлення (із
застосуванням найбільш ефективних стимуляторів росту,
суперабсорбентів, гербіцидів тощо) та вирощування садивного
матеріалу із закритою кореневою системою
уточнення і деталізація лісокліматичного, лісогосподарського,
лісонасіннєвого і агролісомеліоративного районувань території
України.
7
Лісова селекція, вивчення і збереження генетичного
потенціалу лісів України, їх біорізноманіття
•
•
•
•
•
•
розробка сучасних методологічних підходів до збереження і
невиснажливого використання генетичного різноманіття лісових
порід;
розгортання популяційного напряму в лісовій селекції;
поглиблення селекційних досліджень на „стійкість” до абіотичних
і біотичних чинників;
вивчення перспективних генотипів і популяцій деревних порід для
створення високопродуктивних та стійких лісів і біоенергетичних
плантацій;
розвиток досліджень з мікроклонального розмноження цінних
генотипів лісових порід і їх гібридів та біотехнологічних
досліджень загалом;
обґрунтування оптимізованої мережі природно-заповідних
територій, особливо охоронних ділянок лісового фонду
8
Еколого-ресурсний потенціал лісів України
№ пп
Показники
Одиниці
виміру
Величина
млн. га
9,5
%
15,7
20,0
млрд. м3
1,8
млрд. т
1,2
млн. м3/рік
м3/га
35,0
3,8
1
Вкриті лісовою рослинністю землі
2
Лісистість: фактична
оптимальна
3
Загальний запас деревини в лісах
4
Загальна фітомаса лісів
5
Загальний середній приріст деревини,
в т.ч. з 1 га лісу
6
Загальний обсяг вуглецю, що депонується лісами,
в т.ч. щорічний обсяг депонування СО2
млн. т
млн. т/рік
62,0
67,6
7
Щорічний обсяг О2, що виділяється лісами,
в т.ч. з одного га
млн. т/рік
т/рік
52,1
5,5
8
Збільшення опадів внаслідок впливу лісу
%
3,2-25,0
9
Зменшення поверхневого
рослинністю землях
лісовою
%
50-85
10
Зменшення сумарного річкового
оптимальної лісистості водозборів
досягненні
%
до 35,0
11
Збільшення підґрунтового стоку при досягненні оптимальної
лісистості водозборів
%
30,0-40,0
12
Зменшення
сполуками
хімічними
%
10,0-80,0
13
Приріст урожаю сільськогосподарських культур внаслідок
меліоративного впливу лісових смуг
%
5,4-36,39
забруднення
стоку
ґрунтів
на
вкритих
стоку
лісових
при
смуг
Екологія, охорона та захист лісу,
моніторинг лісових екосистем
•
•
•
•
•
•
розробка нової концепції функціональної ролі лісів в умовах зміни
клімату та зростаючого антропогенного навантаження;
дослідження динаміки структурних змін лісових екосистем (у т.ч.
біологічного
різноманіття)
внаслідок
антропогенного
навантаження;
визначення допустимого рівня антропогенного навантаження на
лісові екосистеми;
удосконалення фенологічної теорії динаміки чисельності комах,
розробка методів прогнозування поширення шкідливих комах і
збудників хвороб лісу;
розробка системи заходів, спрямованих на посилення стійкості
лісів до пожеж;
дослідження міграції радіонуклідів у лісових екосистемах Полісся
й розробка моделей їх міграції.
10
11
Використання річного приросту деревини
(за даними ФАО - 2000)
12
Удосконалення ведення господарства в лісах на
засадах сталого розвитку
• розробка екологічно орієнтованих технологій,
спрямованих на збереження й відновлення
природних лісостанів, їх біологічного різноманіття;
• розробка програмно-цільових методів
лісовирощування, водозбірних засад лісівництва;
• удосконалення систем і технологій головних рубок,
рубок формування та оздоровлення лісів і розробка
технологій проведення комбінованих, комплексних і
ландшафтних рубок;
• оптимізація віків стиглості лісотвірних порід з
урахуванням функціонального призначення лісів.
13
Моніторинг та національна інвентаризація
лісів, облік лісових ресурсів
• удосконалення системи інформаційного забезпечення
лісового господарства на основі запровадження національної інвентаризації лісів;
• розвиток науково-методичної бази для розбудови багаторівневої системи моніторингу, розгортання досліджень за
програмною моніторингу ІІ рівнях;
• розробка проблемно-орієнтованої ГІС лісового
господарства;
• розробка програмних засобів для обліку лісових ресурсів із
використанням сучасних електронних приладів та
обладнання;
• розробка технологій електронного обліку лісової продукції.
14
Ліс і зміни клімату
• дослідження динаміки накопичення та
втрат вуглецю у лісових екосистемах;
• моделювання та сценарний аналіз
прогнозування динаміки стану лісів;
• дослідження адаптаційних можливостей
лісових екосистем до змін клімату;
• розробка заходів пом'якшення наслідків
змін клімату для лісових екосистем.
15
Дякую за увагу!
16
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
157
Размер файла
2 492 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа