close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Качество молока

код для вставкиСкачать
ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА НААН УКРАЇНИ
Випробувальний центр Інституту тваринництва НААНУ
Лабораторія якості сирого молока
Ukraine Laboratory of milk quality and safety
Качество молока plain and simple
ясно и просто
Ukraine Laboratory’s of milk quality
Kulynychi, Kharkiv District Kharkiv region Kharkiv +38 57 740 3819 it_uaan@bk.ru
+ More details (PDF) (http://www.idfdairylaboratories.org/ListLabs.php?ID=3812&page=7)
План презентации
•
1. О лаборатории….
•
2. Соматические клетки молока. Национальная антимаститная программа при
поддержке «Zoetis Ukraine»
•
3. Установление уровня общего азота , истинного белка , мочевины в молоке
высокопродуктивных коров , как критерий оценки обеспеченности их организма
протеином корма и состояния гипатобилиарнои система
•
4. Трактовка соотношения жира к протеину или истинного белка в молоке коров как
показатель метаболических нарушений по кетоза ( бета - гидроксибутират ) и
ацидозов для быстрого предотвращения их проявлений путем использования
антикетозних или антиацидозних программ.
•
5. Ингибиторы молока. Интерпретация. Методы контроля. Ложные трактовки
•
6. Трансформация антибиотиков в молоко и уровни каренции
•
7. Определение конюгатив линолевой кислоты C18 : 2 trans - 10 , cis -12 в молоке
коров как показателя депрессии синтеза молочного жира и возможные пути
регуляции процессов изомеризации.
•
8. Транспортная логистика сырого молока
1. О лаборатории….
РОЗРОБКА МОДЕЛІ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯКОСТІ МОЛОКА В УКРАЇНІ
Компетентність лабораторії вимірювань показників якості
Одним з ключових моментів у розробці моделі моніторингових досліджень якості
молока є забезпечення точності вимірювань його показників в акредитованій
лабораторії, гаслом якої є:
Незалежність – Якість – Сучасні технології досліджень”
•Основні завдання лабораторії: організація відбору репрезентативних проб молока;
забезпечення точності вимірювань показників якості та безпеки; використання сучасних,
гармонізованих з ЄС та/або світових методів досліджень та сучасного високоефективного
обладнання; об’єктивний аналіз одержаних матеріалів, інтерпретація та тлумачення
Базуючись на проведених дослідженнях розроблено науковометодичні основи моніторингу якості молока-сировини та
створено банк даних його хімічного складу одержаного від
племінних корів в різні стадії лактації, а також молока,
виробленого підприємствами різного типу розміру в умовах
різних технологій.
Обґрунтовано та передано для МінАПК України базові
показники масової частки жиру та білка в молоці корів для їх
затвердження на державному рівні (Наказ Міністерства
аграрної політики України № 347 від 24 червня 2010 року «Про
затвердження базисної норми масової частки жиру та масової
частки білка у молоці коров’ячому незбираному»).
Вперше організовано та проведено на національному рівні
раунд міжлабораторних порівнянь результатів дослідження
якості молока для підтвердження достовірності визначення та
компетентності лабораторій виробників та переробників
молока. Встановлена точка замерзання молока-сировини і
запропоновано її для визначення натуральності молока та
встановлення ступеню його фальсифікації водою.
4
5
Акредитована за вимогами НААН України
(ДСТУ ISO/IEС 17025:2006)
Організація роботи по
дослідженню якості молока
Заявки
виробників
та
переробників на дослідження
якості молока
Планування робіт на місяць по
датах приймання
Відбір
зразків
та
транспортування
Дослідження зразків молока в
лабораторії
Звітність:
дослідження
інформації)
та
(протоколи
передача
Основні напрямки діяльності
лабораторії:
Інші напрямки та послуги:
•
• відбір проб молока за ДСТУ 707:2002
та згідно з „Інструкцією з оцінки
якості молока корів, овець, кіз в
•
племінному тваринництві”;
• оцінка органолептичних, фізикохімічних, технологічних показників
•
якості та безпеки збірного товарного
молока;
• вимірювання показників якості та
•
безпеки молока племінних корів;
• визначення якості молока для
контролю стану здоров’я лактуючих
•
тварин;
• забезпечення контролю єдності
вимірювань в мережі молочних
лабораторій України.
•
організація міжлабораториних
досліджень;
виготовлення державних
стандартних зразків молока для
перевірки устаткування в
молочних лабораторіях України;
виготовлення контрольних проб
для калібрування приладів
інструментального визначення
показників якості молока;
програма контролю молока за
вмістом забруднювачів різної
природи;
навчання фахівців з відбору проб
молока та проведення аналітичних
досліджень;
навчання фахівців з обробки
даних, валідації та атестації
методик вимірювання.
Лабораторне обладнання
1)на інфрачервоному аналізаторі якості „Bentley
– 150 Combi” виробництва США (акредитований
за ISO 9001-2000 № 55318, що пройшов державну
атестацію в Україні № 1126 від 23.03.2007 р.), за
яким суворо, об’єктивно, без можливостей
впливу
людського
чинника
визначається
концентрація: жиру, істинного білка, загального
протеїну, лактози, сухої речовини, сухого
знежиреного залишку молока;
2) кондуктометрично - точки замерзання молока
для визначення фальсифікації молока водою;
3) на аналізаторі вмісту соматичних клітин в
молоці – „Somacount-150” за ДНК соматичних
клітин, який працює за методом лазерної
проточної цитометрії. Одержані результати
дослідження вмісту соматичних клітин в молоці
характеризують як якість молока (показник
регламентований ДСТУ), так і стан молочної
залози, зокрема, наявність клінічних чи
субклінічних маститів;
4) визначення вмісту сечовини
проводиться
методом
„D”
спектрофотометрично;
в молоці
та
„U”
5) визначення кількості КМАФАМ (загальне бактеріальне
обсіменіння) - інструментально (лазерна цитометрія) на
IBCm;
6) рівень прогестерону в молоці (маркерний показник
тільності) - імуноферментним методом;
7) аутентичність чи контрафактність молока визначається
хроматографічно та за допомогою тест системами;
8)
амінокислотний
склад
молока
визначається
хроматографічно методом йонообміної хроматографії на
амінокислотному аналізаторі;
9) жирнокислотний склад молока, його сатурованість та
десатурованість визначається хроматографічно методом
газової хроматографії на газорідинному хроматографі;
10)
мінеральний
склад
молока
визначається
спектрофотометрично методом атомної абсорбції;
11)
вітамінній
склад
молока
визначається
хроматографічно методом тонкошарової та рідинної
хроматографії.
Перелік показників, що повинні визначаться в
лабораторії моніторингу якості молока
М.ч. жиру. М.ч. істинного білка (tru) та загального протеїну (total). М.ч.
лактози. М.ч. сухої речовини. М.ч. сухого знежиреного залишку молока. М.ч.
сирої золи. Точка замерзання. Кількість соматичних клітин, тис/см3.
Кількість МАФАМ (бак. обсіменіння) інструментальню. Кількість МАФАМ
(бак. обсіменіння) за чашковим методом. Прогестерон (меркер ранньої
стільності). Сечовина методом «D». Сечовина методом «U». Фальсифікація
сирого молока (додавання рослинних олій). Фальсифікація сирого молока
(нейтралізуючі речовини). Використання заборонених консервантів.
Визначення меламіну (фальсифікація білків молока невластивим нітрогеном)
Амінокислотний склад молока 17 кислот. Жирнокислотний склад молока 24
кислоти. Мінеральний склад молока (Ca, P, Na, K, Mg, Cu, Mn, Zn, Cd, Pb, Fe, Co).
Вітамінний склад молока (А, Е, С, каротиноїди). Сатурованість та
десатурованість сирого молока. Константи молочного жиру. Стійкість
молочного жиру до окислення. Густина. Температура. Чистота за еталоном.
Кислотність
активна.
Кислотність
титруєма.
Сиропридатність.
Термостійкість. Визначення свіжості.
11
За участю
Співпраця Лабораторії якості сирого молока
Ukraine Laboratory of milk quality and safety
Франція –
Ceca Lait,
Німеччина MRA Sachsen-Anhalt,
Великобританія –
Senate QA,
Італія Associazione Italiana Allevatori Laboratorio Standart Latte
Канада Valacta
Литва Pieno tyrimal
Национальная антимаститная программа при
поддержке «Zoetis Ukraine»
Презентация локальная
представлена дополнительно
Национальний проект
„Відроджене скотарство”
Підпрограма
Підпрограма „Здоров’я тварин – якістьпродукції” є невід’ємною
частиною національного проекту „Відроджене скотарство”
Что такое качество
молока?
plain and simple
ясно и просто
РЕГЛАМЕНТОВАНІ ПОКАЗНИКИ СКЛАДУ ТА ЯКОСТІ
МОЛОКА 3662 із змінами (не чинний)
Показники молока
КМАФАМ, тис. КУО/см3
Кількість
соматичних
клітин, не більш, тис. см3
Інгібуючі речовини
Температура замерзання
Чистота, група, не нижче
ніж
Густина, не менше ніж,
кг/м3
Кислотність, °Т
Масова
частка
речовини
Норма для ґатунків
екстра
вищій
перший
< 100
<300
< 500
< 400
< 400
< 500
Не допускаються
Не вище ніж мінус 0,520 С°
1
1028
1027
Від 16,0 до
Від 16,0 до 18,0
сухої
>12,0
19,0
>11,5
Базові показники: масова частка жиру - 3,4%, істинного білка - 3,0 %
ПОРІВНЯННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ МОЛОКА, ЯКІСТЬ/СОРТ ($/л)
Кількість
соматичних
клітин,
тис./см3
Бактеріальна
забрудненість,
тис. кл./см3
< 100
<5
< 30
< 50
100-200
30-50
< 200
200-300
< 10
50-30
< 300
< 100
301-500
101-500
< 400
< 300
350-400
300-500
> 500
501-1000
< 600
< 800
> 500
501-4000
< 500
< 3000
США
ЄС
Росія
Україна
А (0,28)
чудове (0,36)
В (0,25)
хороше
(0,33)
С (0,22)
неякісне
середнє (0,3)
Вищий
сорт
І сорт
Екстра та
вищий
ґатунок
задовільне
(0,28)
неякісне
ІІ сорт
І гатунок
ІІ ґатунок
Требования к показателям молочного сыръя в некоторых
странах мира [5]
Страна
Нормы
Бактериальное
осеменение, тыс/см3
Соматические
клетки тыс/см3
Норвегия, Англия
20
150
Дания
30
200
США
10
225
Германия
300
300
50–100
400
Большинство
Европейских стран
2. Соматические клетки молока.
Национальная антимаститная
программа при поддержке «Zoetis
Ukraine»
Вот это они соматические клетки = 96% белые клетки крови (лейкоциты)
Cнижение производства молока в зависимости от количества
соматических клеток в сборном молоке
(EBERHART 1982 JONES 1986 CHRIST HARMON 1994).
Соматические
клетки тыс/см3
Снижение
производства молока
Инфицированные маститом
(%) - в сравнении со
четверти (% от всего стада)
средним количеством
- 200.000/мл
≤ 200
6
0
500
16
6
1000
32
18
1500
48
29
Зависимость недополученного удоя и прибыли от количества
соматических клеток в молоке [8]
Соматические клетки
(х100)
Недополученный
удой (кг/305 дней)
Недополученная
прибыль на корову
($/305 дней)
25
50
100
200
400
800
1600
3200
0
0
230
460
700
925
1145
1370
0
0
56,58
112,55
168,51
225,09
281,67
337,65
%
80
78
28,1
35
79
29,9
26,4
26,5
76
25
74
73,5
72
70
30
20,8
73,5
15
71,9
69,9
10
68
Гатункове
66
20
Не гатункове
Сезони року
64
5
0
Зима
Весна
Літо
Осінь
Середнє за 5
років
Рис. 2 Масова частка гатункового і негатункового молока за
вмістом соматичних клітин
тис/мл
900
y = -40,525x2 + 178,11x + 577,18
R2 = 0,9547
800
700
600
500
400
Зима
2006
2007
Весна
2008
Літо
2009
2010
Осінь
Поліномінальна лінія тренда
Рис. 1 Сезонна залежність вмісту соматичних клітин у
молоці племінних корів у різні сезони року
4 М.ч,%
3,5
Кількість соматичних клітин, тис/см3
3
100
200
М.ч. жиру
500
700
М.ч. білка
900
1000
М.ч. протеїну
Рис. 3 Залежність масової частки жиру, протеїну та білка
від рівня соматичних клітин у молоці корів
М.ч,%
5
4,5
100
200
500
700
900
1000
Кількість соматичних клітин, тис/см3
М.ч. лактози
Рис. 4 Залежність масової частки лактози від рівня соматичних
клітин у молоці корів
80
72
% нейтрофілів
58
y = 6,0857x + 29,867
R2 = 0,4647
60
72
60
53
60
50
56
39
40
25
36
Концентрація соматичних клітин, тис/см 3
21
20
98-100
180-200
380-420
Сегментоядерні нейтрофіли
580-620
780-820
900-1200
Сума всіх нетрофілів
Рис. 1 - Вміст поліморфноядерних нейтрофілів в залежності від рівня соматичних
клітин у молоці
Методы контроля
преимущества и недостатки
• Прямой подсчет
• Лазерно-проточная цитометрия
• Кондуктоиетрия (электропроводность)
Самый распространенный метод
Точный ли????
• Вязкозиметрия (вязкозиметр)
• Скриниг тесты
3. Установление уровня общего азота ,
истинного белка , мочевины в молоке
высокопродуктивных коров , как критерий
оценки обеспеченности их организма
протеином корма и состояния
гипатобилиарнои система
• Постановка проблеми. В забезпеченні фізіологічних потреб
населення в білках неабияке значення приділяється протеїну
молока, продукція якого в більшості країн світу стає приоритетною
навіть порівняно з молочним жиром .
•
Стандартним референс - методом визначення протеїну у
молоці є метод К’єльдаля [1, 2], що базується на спалюванні
органічних компонентів молока у присутності сірчаної кислоти та
визначенні вивільненого Нітрогену, помноженого на коефіцієнт 6,38,
виходячи з його частки у протеїні молока.
•
За цим методом сумарно вимірюється, як нітроген, що входить
до білку (у тому числі до казеїну та білків сироватки) так і до
небілкових нітрогенмістких (НБN) речовин. НБN молока складається
з 45 % азоту сечовини, 16 % азоту амінокислот, 1,7 % азоту
креатиніну, 2,5 % азоту креатину, 1 % азоту аміаку, 2 % азоту
сечової кислоти і 31,7 % інших речовин. З наведених даних видно,
що сечовина має найбільшу масову частку в складі НБN–містких
речовин, а експериментальними дослідженнями виявлено її
мінливість та залежність від білково-енергетичного співвідношення в
раціонах лактуючих тварин.
• Аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання проблеми. В ряді країн, зокрема Франції [3] та Австралії
на державному рівні прийнято оцінювати білковість молока не за
загальним, сирим протеїном, а за істинним білком [4, 5]. Ця позиція
ґрунтується, перш за все на незначній поживній цінності речовин, що
містять небілковий азот та тим, що основну кількість НБN становить
сечовина, вміст якої у молоці залежить від практики годівлі корів та на
яку впливають ряд сезонних факторів [6].
•
Проблема визначення істинного білку чи загального протеїну у
молоці особливого значення набуває і у зв’язку із впровадженням в
світову лабораторну практику інфрачервоних аналізаторів молока,
точність тестування та калібрування, яких значно підвищується при
фіксуванні сигналу істинного білку.
•
Виходячи з практичної необхідності як комерційного,
селекційного та методичного характеру нами було поставлено
завдання визначити масову частку загального ( total ) протеїну,
істинного (tru) білка, та вміст НБN- містких речовин в молоці корів
Східного регіону України та оцінити вплив сезону року на ці
показники.
%
3,6
3,2
2,8
Зима
Весна
Літо
Осінь
Сезони року
tru білок
total пртеїн
Рисунок 3 - Масова частка загального та інстиного
білку у молоці
7,2
Небілковий нітроген, %
7
6,8
6,6
6,4
6,2
6
Зима
Весна
Літо
Осінь
Сезони року
Рисунок 4 - Відсоток небілкового нітрогену від
загального протеїну
1.Одержані фактичні дані показали, що рівень НБN у молоці не постійний та є
сезоннозалежним. Виходячи с того, що для переробників молока, а особливо
виробників сиру, важливе саме вміст істинного білка у молоці, є сенс вести
розрахунки при заготівлі молока саме за цим показником.
2. Використання показників істинного білку у молоці зменшує кількість
випадкових помилок при визначенні білковості молока, що сприяє підвищення
якості генетичного відбору та селекції.
3. Сучасні інструментальні методи визначення якості молока, що базуються на
принципах інфрачервоної спектрофотометрії дозволяють оцінювати масову
частку, як істинного білку, так і загального протеїну.
4. Референс - методом за загальним протеїном є метод викладений у ДСТУ
ІSO 8968-1:2001 (IDT; IDF 20-1:2001), а за істинним білком у ДСТУ ІSO 89685:2005 (IDF 20-5:2001), що необхідно враховувати при міжлабораторних
випробуваннях та експертних визначеннях якості молока за вмістом білку.
Соотношение белка и мочевины в молоке
Концентрация
Мочевина
мг/100
≤15
≥15≤30
≥30
Белок, %
В рационе
Отношение
мочевина/
белок
Дефицит
Избыток
Энергии
Протеина
+
+
Энергии
≤3,2
3,0-4,7
≥3,3≤3,6
2,9-4,4
+
≥3,6
2,6-4,1
+
≤3,2
6,3-9,3
≥3,3≤3,6
5,9-8,8
Баланс
≥3,6
5,4-8,1
+
≤3,2
≥10,9
≥3,3≤3,6
≥10,3
≥3,6
≥9,5
Протеина
+
+
+
+
+
+
+
Оптимальное содержание мочевины в молоке составляет около 25 мг/100 мл.
Мочевина более 30-35 мг/100 мл указывает на избыток азота и сырого протеина в рубце. При этом обмен
азота чрезмерно нагружен. Количество мочевины в молоке отражает показатель баланса азота в рубце,
который используют при составлении рациона. Значение баланса азота в рубце (RNB, БАР) от 0 до 10 г
соответствует содержание мочевины на уровне 20-25 мг/100 мл.
Белок молока низкий
Мочевина
в мг/100 мл
Белок
молока
низкий
низкий
меньше 15
15-30
низкий
более 30-35
Возможности
Ошибки
улучшения
кормления
Белок молока средний
Белок
молока
Мочевина в
мг/100 мл
Ошибки
кормления
Возможност
и улучшения
средний
ниже 15
недостаток сырого
протеина
повышать содержание
сырого протеина в
рационе;использовать
богатые белком корма
с высокой долей
нерасщепляемого в
рубце протеина
средний
15-30
сбалансирова не нужно
улучшений
нное
кормление
средний
более 30-35
избыток сырого
протеина
снизить содержание
сырого протеина в
рационе
Белок молока высокий
Белок молока
Мочевина
в мг/100 мл
Ошибки
кормления
Возможности
улучшения
высокий
меньше 15
избыток энергии и
недостаток
сырого протеина
для коров последнего
периода лактации снизить
количество
концентратов;снизить
количество кукурузного
силоса;использовать
богатое белком сырье с
высокой долей
нерасщепляемого в рубце
протеина
высокий
15-30
избыток энергии
для коров последнего
периода лактации снизить
количество
концентратов;снизить
количество кукурузного
силоса;повысить
содержание сена
высокий
более 30-35
избыток энергии
и протеина
для коров последнего
периода лактации снизить
количество концентратов и
сырого протеина;снизить
количество кукурузного
силоса
4. Трактовка соотношения жира к
протеину или истинного белка в
молоке коров как показатель
метаболических нарушений по кетоза
(бета - гидроксибутират) и ацидозов
для быстрого предотвращения их
проявлений путем использования
антикетозних или антиацидозних
программ.
Соотношение жира к белку
Показатели жира и белка в молоке должны быть в определенном соотношении друг к другу.
Соотношение 1,1:1 до 1,5:1 свидетельствует о сбалансированном кормлении.
Соотношение жира к белку более 1,5, особенно в начале лактации (кроме молозивного периода)
– это предупредительный сигнал. Высокое содержание жира – признак очень сильной мобилизации
жира из организма. Низкое содержание белка говорит о недостатке энергии, хотя часть энергии и
поступает из резервов организма. Следствием этого могут быть нарушения обмена веществ (кетоз).
Если соотношение жира к белку составляет более 1,5 на протяжении всего периода лактации, это
говорит о богатом структурой, но бедном энергией кормлении. Особенно при плохом качестве
объемистых кормов и недостатке концентратов. Следствие этого – низкая молочная продуктивность и
низкое содержание белка в молоке
Очень низкое соотношение жира к белку (ниже 1,1) возникает при рационе, богатом энергией и
бедном структурой (много концентратов). В этом случае нужно правильно распределять комбикорм в
соответствии с продуктивностью.
При трактовке соотношения жира к белку в первую треть лактации нужно учитывать, что возможна как
угроза кетоза (при высоком показателе), так и угроза ацидоза рубца (при низком показателе). В
таком случае «нормальный» показатель соотношения жира к белку может оказаться ошибочным.
Поэтому нужно внимательное наблюдение за животными в этот период, а возможно даже
индивидуальный сбор и анализ данных для животных до 30 дня лактации.
Для выявления ошибок кормления в течении года можно проанализировать показатели жира и белка
сборного молока помесячно.
Например, если показатели жира и белка уменьшаются в начале мая, это может свидетельствовать о
том, что при переходе на пастбище была недостаточная структура или переход был сделан очень резко.
Применение прибора
Большинство исследований свидетельствуют о том, что теоретическим периодом для проведения
диагностики на наличие бета-гидроксибутирата (кетоновые тела) в крови является период от трех недель
до отела до трех недель после отела, однако, практически, наиболее важным периодом для животного
является период от последней недели перед отелом и к 14 дням после отела. Как известно, период, когда
диагноз клинического кетоза совпадал со смещением сычуга был 11 день после отела. Этот факт
свидетельствует о том, что первые две недели лактации - час пик заболеваемости.
Если концентрация бета-гидроксибутирата (кетоновые тела) в крови уже при проведении первой
диагностики превышает 1.0 ммоль /л, то это свидетельствует о развитии болезни и ситуация требует
быстрых действий по ее ликвидации, согласно антикетозних программ.
Именно поэтому рекомендуется проводить диагностику на 4-6 день после отела, а затем повторно на 10-14
день после отела.
Опыт показывает, что процентное соотношение коров, больных субклинической
формой после первой диагностики, является основным показателем эффективности антикетознои
программы, работающей в условиях хозяйства. На сегодняшний день в условиях Украины широкого
используется глюкометр «Оптиум Ексид», производства Великобритании, который позволяет правильно
построить оптимальную профилактическую и лечебную схемы против субклинического кетоза, с
погрешностью в 5, минимальным количеством крови и быстрым анализом уже за 10 секунд.
5. Ингибиторы молока.
Интерпретация. Методы контроля.
Ложные трактовки
Ингибирующие
вещества
собирательное
наименование химических веществ и соединений,
которые препятствуют или тормозят развитие
разного рода бактерий
Относятся
антибиотики,
сульфаниламиды,
нитрофураны, нитраты, консервирующие (формалин,
перекись
водорода),
нейтрализующие
(сода,
гидроокись
натрия,
аммиак),
моющие
и
дезинфицирующие средства и др.
На проявление ингибирующих свойств молока влияют различные факторы.
Возможными источниками попадания ингибиторов в молоко являются:
нарушения в браковке молока при лечении животных; санитарная обработка доильного и молочного оборудования;
использование некачественных кормов; попадание ряда химических веществ с кормом.
ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ
Отмечено проявление положительной реакции на присутствие ингибирующих веществ в стародойном
молоке коров в предзапускной период. Количество такого молока увеличивается со сроком стельности
коров: чем глубже стельность, тем выше процент выявления положительных реакций на ингибиторы. Для
устранения влияния примеси молока коров запускного периода на качество не допускается его
смешивание с молоком общего удоя в последние две недели перед началом сухостойного периода.
!!!
На ингибирующие свойства молока могут влиять кормление коров и качество кормов. Следует строго
соблюдать дозировку химических реагентов при консервировании силоса. На ингибирующие свойства
молока может оказать влияние наличие повышенного содержания нитратов или нитритов в кормах.
Возможны положительные реакции на присутствие ингибиторов в молоке в результате вакцинации
лактирующих коров.
Алергические рекции к антибиотикам (после полной каренции – в молоке аллергены дают положительную
реакцию).
Кроме того, в молоке присутствуют природные ингибирующие вещества (лактоферин), которые
имеются в повышенных количествах в вымени коров в период отела (в молозиве), в случае заболевания
маститом, в конце лактационного периода или как часть защитной реакции коров против инфекций. Эти
вещества имеют антибактериальную активность и вызывают ингибирование во всех системах
бактериальных анализов.
Определение ингибиторов
– прошлый век!!!
Наличие ингибирующих веществ в сыром молоке проводят согласно
ГОСТу 23454-79. «Молоко. Методы определения ингибирующих
веществ». Определение в молоке сыром антибиотиков (как
ингибирующих веществ) проводят согласно ГОСТ Р 51600-2000.
Якісне визначення наявності антибіотиків і сульфаніламідних речовин у молоці та молочних
продуктах допускається проводити за допомогою дельвотесту, полютесту, копан-тесту або інших
зареєстрованих діагностикумів згідно з інструкцією з їх застосування.
Новый стандарт 3662 – не
предусматривает определение
ингибиторов по редуктазной пробе
(Решение ТК 140. Института молока и мяса НААН)
В Україні вимоги до молока коров’ячого незбираного сирого (далі – молоко сире),
призначеного для переробки на молочні продукти, регламентує ДСТУ 3662 [].
Згідно з вимогами ДСТУ 3662 ґатункове молоко сире не повинно містити
інгібіторів (мийно-дезінфікуючих засобів, консервантів, формаліну, соди, аміаку,
перекису водню) в межах чутливості визначених стандартизованих методів, а
вміст в ньому токсичних елементів (свинцю, кадмію, арсенію, ртуті, міді, цинку),
мікотоксинів (афлатоксинів В1 та М1), антибіотків (тетрациклінової групи,
пеніциліну, стрептоміцину), пестицидів (гексахлорану та гамма-ізомеру ГХЦГ),
нітратів, заборонених гормональних препаратів (діетилсильбестролу, естрадіолу17), радіонуклідів (стронцію-90 та цезію-137) не має перевищувати чинні
гранично допустимі рівні.
Згідно з «Правилами ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних
продуктів та вимогами щодо їх реалізації» також не допускається
використовувати в їжу молоко і молочні продукти, які крім зазаначених вище
речовин природного й антропогенного походження, вміщують інші стимулятори
зросту, протимікробні засоби та гербіциди в кількостях, які перевищують
значення, установлені чинними нормативними актами й нормативними
документами, а також будь-які інші хімічні речовини чи субстанції, для яких
Міністерством охорони здоров’я України не встановлені рівні показників безпеки.
ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ
Закон України Про загальнодержавну цільову економічну програму проведення
моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у
живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також у
харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі на 2010-2015 роки.
Наказ Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України від 22.12.2012
року № 143 Про затвердження Плану державного моніторингу залишків
ветеринарних препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених
харчових продуктах тваринного походження на 2012 рік
Методичні вказівки щодо організації та виконання Плану державного
моніторингу залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів у
необроблених харчових продуктах, живих тваринах та кормах, затверджені
Вченою радою Державного науково-дослідного інституту з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи
Перелік максимально-допустимих рівнів небажаних речовин у кормах та
кормовій сировині для тварин, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
5.04.2012 за № 503/20816; - (протокол № 6 від 14 вересня 2010 р.).
ДИРЕКТИВА РАДИ 96/23 ЄЕС Щодо заходів контролю окремих речовин та їх
залишкового вмісту в живій худобі та продуктах тваринного походження
6. Трансформация антибиотиков в
молоко и уровни каренции
Термин «антибиотик» (с древнегреческого αντι - «против» и βίος - «жизнь»)
принадлежит Зельману Ваксману, ученому, которого считают американцем
еврейского происхождения, хотя родился он в Украине в городе Новая Прилука
(Винницкая область) и закончил Одесскую гимназию.
Если сказать просто, то антибиотики — это производимые одними
микроорганизмами вещества, которые являются токсичными для других,
подавляя их рост или вызывая гибель. Например: Penicillium spp. производит
пенициллин; Cephalosporium spp. — цефалоспорин; Streptomyces spp. —
линкомицин, эритромицин, тилозин, тетрациклин, стрептомицин и др. Все
антибиотики в основном природного происхождения, хотя сейчас уже есть
синтетические — они химически связаны с «натуральными прародителями».
Основной недостаток антибиотиков — часто патогены развивают к ним
резистентность.
Антибактериальные препараты — понятие гораздо шире. Это любые вещества
природного (кверцетин, алкалоиды, лизоцим), полусинтетического (метициллин,
амоксициллин)
или
синтетического
(хинолоны,
сульфаниламиды)
происхождения, которые подавляют рост патогенных микроорганизмов или
убивают их. Антибактериальные препараты активны против всех видов
патогенов: бактерий, грибков, простейших (одноклеточных организмов). Все
антибиотики являются антибактериальными препаратами, однако не все
антибактериальные препараты являются антибиотиками.
Для фармакокинетических измерений используют следующие основные показатели:
1. Период полуэлиминации (полужизни) (Т1/2, ч/мин) — время понижения концентрации
препарата в плазме крови на 50 %, что соответствует времени элиминации из организма
половины
введенной
дозы.
2. Объем распределения в организме (V, мл/л) — степень захвата препарата тканями из
плазмы
(сыворотки)
крови.
3. Общий клиренс (CL, мл/мин, л/г) — скорость очищения организма от лекарства.
4. Почечный клиренс (CL поч., мл/мин, л/г) — скорость очищения организма от лекарства
путем экскреции почками.
Распределение антибиотиков в тканях и жидкостях организма может быть активным и
пассивным. Что касается антибиотиков, то их распределение происходит
преимущественно путем диффузии (пассивный механизм). На степень диффузии влияют:
градиент концентрации препарата, его молекулярная масса, степень связывания
протеинами крови и степень ионизации, растворимость в липидах. Наибольшей
скоростью диффузии обладают препараты с низкой молекулярной массой, мало
связывающиеся протеинами плазмы, хорошо растворимые в липидах, имеющие
большую степень ионизации.
• Практически все антибактериальные
препараты, вводимые
лактирующей корове, проникают в молоко.
• Однако степень их перехода существенно отличается для
препаратов разных групп. Одни антибиотики легко проникают в
молоко и создают в нем сравнительно высокий уровень, другие
переходят в молоко в малых количествах.
• Антибиотики попадают в молоко преимущественно путем диффузии,
определяющейся такими же факторами, что и диффузия через
плацентарный барьер и другие биологические мембраны. На степень
диффузии в молоко влияют молекулярная масса препарата, степень
ионизации, связывание белками крови, растворимость в липидах. По
сравнению с плазмой крови молоко имеет более низкий рН (7,4 и 6,8
соответственно), вследствие чего препараты с кислотными
характеристиками проходят в молоко труднее, чем со щелочными.
• Для оценки степени диффузии антибиотиков в молоко предложен
индекс М/П, представляющий собой соотношение концентрации
препарата в молоке и плазме крови. Величина индекса меньше 1
свидетельствует о низкой степени перехода вещества в молоко,
индекс больше 1 характеризует высокую степень перехода.
7. Определение конюгатив линолевой
кислоты C18 : 2 trans - 10 , cis -12 в
молоке коров как показателя
депрессии синтеза молочного жира и
возможные пути регуляции процессов
изомеризации.
Conjugated Linoleic Acids (CLA)
• Many isomers (n=24) found in ruminant food products
–
–
–
–
C18:2 cis-9, trans- 11
C18:2 trans-7, cis-9
C18:2 trans-10, cis-12
C18:2 cis-8, trans-10
A
B
C
• CLA has been shown to:
–
–
–
–
–
–
–
–
Anti-carcinogenic
Anti-atherogenic
Anti-diabetic
Enhanced immune system
Reduces severity of cachexia
Alleviates symptoms of lupus
Improved bone mineralization
Alters lipid metabolism
t10, c12 CLA
c9, t11 CLA
c9, c12 C18:2
Milk Fat & CLA
• Due to the potential health benefits and
because CLA is naturally found in dairy
products:
– Early work focused on
• Increasing CLA content in bovine milk (avg. ~6 mg/g)
• Identifying sources of variation (3 – 30 mg/g)
• Determining composition of milk fat CLA isomers
• In attempt to enhance milk fat CLA it was
serendipitously discovered that exogenous
CLA severely reduces milk fat synthesis
(Chouinard et al., 1998)
Rumen Biohydrogenation
linoleic
acid
( cis - 9, cis - 12 C
conjugated
)
Change in rumen pH
acid
conjugated
18:2
linoleic
( cis - 9, trans - 11 CLA)
trans - 11 C
stearic
18:0
)
acid
trans - 10, cis - 12 CLA
trans - 10 C
18:1
acid (C
linoleic
stearic
18:1
acid (C
18:0
)
Griinari and Bauman, 1999
Effects of CLA Isomers on Milk Fat %
Infusion
Milk Fat, percentage
3.5
3
10,12 CLA
9,11 CLA
Control
2.5
2
1.5
-2
-1
1
2
3
4
5
6
7
8
Day
Baumgard et al., 2000 Am. J. Phys.
Percent Decrease in Milk Fat Yield
trans-10, cis-12 CLA Dose Response
0
y = 0.24x2 - 6.99x
R2 = 0.99
-10
-20
-30
-40
-50
-60
0
5
10
trans- 10, cis- 12 CLA dose (g/d)
15
Baumgard et al., 2001
Peterson et al., 2002
Conjugated Fatty Acids & Milk Fat Synthesis
Active: reduces milk fat synthesis
• 18:2 trans-10, cis-12
• 18:2 trans-9, cis-11
Inactive: has no effect
•
•
•
•
18:2 cis-9, trans-11
18:2 trans-8, cis-10
18:2 cis-11, trans-13
18:2 trans-9, trans-11
• 18:3 cis-6, trans-10, cis-12
• 18:3 cis-6, trans-8, cis-12
Baumgard et al., 2000, 2002; Perfield et al., 2004, 2005; Saebo et al., 2005
CLA and Lactation in Other Species
• Feeding CLA supplements decrease milk fat
synthesis in:
– Nursing women
• Concern with neonatal energy intake
– Pigs
– Sheep
– Rodents
Effective CLA Dose Body Fat vs. Lactation
Species
CLA
CLA
CLA
Duration
Fat
in diet
mg/d
mg/kg0.75
Days
% Decrease
Ref
Body Fat
Mice
1.0 %
1.2 %
35
42
1,045
1,267
42
42
64
55
West et al
Pigs
0.125%
1.000%
1,900
15,400
71
567
50
50
NS
31
Ostrowska et al
Humans
1.9 g/d
1,950
86
94
NS
Zambell et al
Humans
Humans
6.8 g/d
3.4 g/d
6,800
3,400
234
117
84
84
4
NS
Blankson et al
Berven et al
Milk Fat
Pigs
0.6 %
30,000
623
18
35
Harrel et al
Pigs
Women
0.5 %
1.2 g/d
25,000
1,200
519
57
28
5
17
25
Poulos et al
Masters et al
Cows
0.014%
3,500
27
5
25
Baumgard et al
Cows
0.04 %
10,000
78
5
50
Baumgard et al
Lipogenesis (% of Control)
trans-10, cis-12 CLA (48 h) Reduces
Lipogenesis in MAC-T Cells
100
85
70
55
40
0
25
50
75
100
t10, c12 CLA (uM)
Lipogenesis assessed by 14C-acetate incorporation into total lipid
Peterson et al., 2004, J. Nutr. 134:2523
8. Траспортная
логистика сырого молока
Траспортна логістика молока
Пломбування молочних проб
ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ВИДАЧА РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИМІРЮВАНЬ ТА АНАЛІЗ ОДЕРЖАНИХ ДАНИХ
Загального
(товарного)
молока
Код господарства
Код пункту
Номер книжки
Успеха и процветания!
Obrigado!
Grazie!
Thank you!
Gracias!
Mercie!
Dziękuję!
Спасибо!
Дякую!
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
172
Размер файла
8 476 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа