close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Велики математици

код для вставкиСкачать
Велики математици
Изготвил: Величка Баракова
Съдържание
1. Науката математика
2. Математици допринесли за
развитието на математиката
3. Кратки сведения за великите
математици
Науката математика
Математиката представлява съвкупността от
знания, изучаващи понятия като количество,
структура, пространство и промяна. Тя също
би могла да се дефинира като наука, която се
занимава с горепосочените понятия, с
пространствените форми и количествените
отношения. Бенджамин Пърс я определя като
„науката, която съставя необходими
заключения“.
Математици допринесли за
развитието на математиката
Питагор
Евклид
Ератостен
Фибоначи
В. Шикард
Декарт
Паскал
Ферма
Нютон
Лайбниц
Бернули
Лаплас
Х. Грасман
А. Кейли
Риман
Кантор
Поанкаре
Хилберт
Винер
П. Коен
Ф. Мьобиус
Лобачевски
Дж. Бул
Кратки сведения за велики
математици
Питагор
Питагор е древногръцки
философ и математик,
създател на Религиознофилософската школа на
питагорейците. Биографията
му трудно може да се отдели
от легендите,които го
представят като полубог и
чудотворец. Роден е
ок.582г.пр.н.е. и умира
ок.496г.пр.н.е.Живял е на о-в
Самос. Израснал е в семейство
с благороден произход,имал е
жена и две деца.
Той е доказал теоремата за
страните в правоъгълен
триъгълник,а в школата му са
открити ирационалните числа,
както и много факти свързани
с геометрията.
Евклид
Евклид е древногръцки математик живял в
Александрия.Точната дата на раждането и смъртта не са
известни.Дори дълго време се е смятало,че под това име
са работили група математици,а не един човек.Той създава
“Елементи”,състояща се от 13 книги, в тях са изложени
всички знания по геометрия със строги и логически изводи.
Рене Декарт
Рене Декарт , известен още като Картезий,е
френски философ математик и физик.Роден е
1596 г. в Ла Е,централна Франция.Като “баща
на съвременната математика “ е известен със
създаването на декартовата координатна
система,която повлиява върху съвременната
аналитична геометрия и математически
анализ.
Блез Паскал
Блез Паскал,френски математик,физик,теолог и писател
е роден 19 юни 1623г. и умира 19 август 1662 г.Израснал
е в семейството на Етиен Паскал,любител-математик и
високо ерудиран юрист-съветник при кралския двор.Блез
Паскал се нарежда сред универсалистите в
математиката.Признат е за един от основоположниците
на Теорията на вероятностите заедно с Ферма.Той има
голям принос за пресмятането на безкрайно малките и в
геометрията.
Пиер дьо Ферма
(20.08.1601-12.01.1665)
Пиер дьо Ферма е френски
юрист в апартамента на
Тулуза и математик с голям
принос в развитието на
съвременния математически
анализ и теорията на
числата.Известен е в цял
свят със своята Велика
теорема (наричана още
Последна теорема на
Ферма), която остава векове
с непотвърдено
доказателство.
Леонард Ойлер
(15.04.1707-18.09.1783)
Леонард Ойлер е роден в Базел,но е отгледан в Риен(градче
близо до Базел).Още в детството му се забелязват
математически заложби,но баща му иска да се занимава с
теология.Но все пак Ойлер е признат за един от най-великите
математици на всички времена.Той първи е използвал термина
“функция” и е въвел означенията на геометричните функции
синус,косинус,тангенс.
Пиер-Симон Лаплас
Пиер-Симон Лаплас
роден във Франция
1749 г. е виден
математик,астроном и
физик.Той е известен с
работата си върху
диференциалните
уравнения.
Бернули
(1654-1705)
•
Швейцарски математик от холандски
произход,най-възрастният член на
математическата династия Бернули - Якоб
Бернули има високи постижения в
развитието на анализа на безкрайно
малките ,теорията на
редовете,вариационното смятане и теория
на вероятностите.В математиката са
известни и числата на Бернули , свързани с
изчисляването на еднаквите степени на
естествените числа. Якоб Бернули е също
така и автор на статии по механика.
Исак Нютон
(1643-1727)
Математик,физик,теолог и астроном
живял в Англия Исак Нютон има доста
голям принос за развитието на
математиката.Едно от важните негови
открития е разработване на метода на
флуксиите,който по-късно ще се
превърне в математически анализ.
Лобачевски
Николай Иванович
Лобачевски е един от тримата
синове в бедното семейство
на чиновника Иван
Максимович и Прасковия
Александровна. Когато
Николай е на седем години,
бащата умира. През 1800 г.
майката заедно с трите деца
се премества да живее в
Казан. Лобачевски е
математик открил нова
геометрична система –
хиперболичната неевклидова
геометрия, в която са
валидни аксиомите на
Евклид, с изключение на
аксиомата за успоредните
прави.
Риман
(1826-1866)
Георг Фридрих Бернхард Риман е известен немски
математик. Има голям принос в областта на математическия
анализ и диференциалната геометрия, като в известен смисъл
полага основите на Общата теория на относителността.
Кантор
(1845-1918)
Георг Фердинад Лудвиг Филип
Кантор е немски математик. Кантор
е най-известен като създател на
съвременната теория на
множествата.
Работата на Кантор срещнала
опозиция в лицето на множество
негови съвременници, например
Леопол Кронекер, Анри Поанкаре,
Херман Вейл и Лойтзен Брауер, а
пък Лудвиг Витгенщайн повдигнал
философски възражения. Това
негативно отношение се смята за
причина за честите депресии, в
които изпадал Кантор.
По думите на Давид Хилберт: "Никой няма да ни изгони от Рая,
който Кантор създаде".
Норберт Винер
(1894-1964)
Норберт Винер (на
немски Norbert Wiener) е
американски математик и
логик със съществен
принос в електронното
инженерство и
електронната
комуникация, смятан за
баща на кибернетика.
Ражда се в семейството на
имигранти от еврейски
произход (баща му е
поляк, майка му –
германка, затова и името
му се изписва с немския
правопис.
Анри Поанкаре
(1854-1912)
Жул Анри Поанкаре френски
математик, физик, философ и
теоретик на науката, един от найзначимите математици на 20 век.
След тридесет години напрегната научна
работа Анри Поанкаре оставя огромно
математическо наследство, обхващащо
най-различни дялове на математиката:
топология, теория на вероятностите,
неевклидова геометрия, теория на
диференциалните уравнения, теория на
автоморфните функции, комплексен
анализ и много други, като изследва и
връзките между отделните дялове.
Неговите работи, публикувани от
Парижката академия на науките,
изпълват 10 тома.
Математиците търсят модели (закономерности) в областта на
числата, пространството, науката, компютрите и т.н.
Математиците правят изследвания,за да формулират нови
хипотези и да установят тяхната достоверност, служейки си с
доказателства от надлежни аксиоми и дефиниции. Всички
тези математици са дали част от себе за развитието на тази
наука,така че всеки от тях може да се нарече велик.
:
“Велик математик е този математик,който е поет по душа”
И както е казано
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
36
Размер файла
1 133 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа