close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Слайд 1 - Оқушылар мен

код для вставкиСкачать
(1841 ? 1889)
Ыбырай Алтынсарин
а?артушылы? ?ызмет?,
?ле?дер?.
Жылдар
Ма?ызды о?и?алар
1841 жылы 20 ?азан
?останай облысы Затабол ауданында ту?ан.
1850 жылы
Орынборда?ы ?аза? балаларына арнап ашыл?ан жет? жылды? орыс-?аза?
мектеб?не бар?ан.
1857 жылы
??те жа?сы? деген ба?амен б?т?рген.
1859 жылы
Орынборда?ы шекаралы? комиссия?а т?лмаш бол?ан.
1859 жылы
Орынборда?ы шекаралы? комиссияны? т?ра?асы, Шы?ысты зерттеуш? белг?л?
?алым,профессорВ.В.Григорьевпен жа?ын танысады.
1860 жылы
Тор?ай мектеб?не м??ал?м болып та?айындалады.
1864 жылы
Тор?айда?ы мектепт? ашады.
1876 жылы
Петербург, ?азан ?алаларына барады.
1876 жылы
??аза? хрестоматиясын? жазу?а к?р?сед?.
1879 жылы
??аза? хрестоматиясы? Орынборда басылып шы?ады.
1879 жылы
Тор?ай облысы мектептер?н?? инспекторы ?ызмет?не та?айындалады.
1881 жылы
Орск ?аласында т???ыш м??ал?мдер мектеб? ашылады.
1879-1883 жылдары
Тор?ай ?аласыны? т?рт уез?нде (Тор?ай,Ыр?ыз,Троиц,А?т?бе) мектептер
ашылады.
1983 жылы
Тор?айда ?ол?нер мектеб? ашылады.
1983 жылы
?М?сылманды? т?т?асы? о?у ??рал жазып шы?ты.
1887 жылы
Ыр?ызда т???ыш ?ыздар мектеб? ашылады.
1987 жылы
?аза? балалары жататын 25 орынды? интернат салдырды.
1889 жылы
Ауыр нау?астан 48 жасында ?айтыс болады.
Ы. Алтынсарин ?о?улы? авторы
1. ??аза? хрестоматиясына енген
та?ырыптар
А/ Балалар ?м?р?нен алын?ан ??г?мелер.
Б?лар т?рл? орыс хрестоматиясынан,
к?б?несе И.Паульсонны?
хрестоматиясынан алынды.
?/ ?р т?рл? жина?тарда?ы адамдар ?м?р?нен
алын?ан ??г?мелер.
Б/ ?аза? а?ындарыны? е? та?даулы ?ле? жырларынан ?з?нд?.
В/ ?аза?ты? ма?ал ?м?телдер?.
1. Б?л?мге ша?ыр?ан ?ле?дер?
?Кел,балалар,о?ылы?!? , ??нер, б?л?м бар ж?рттар?
Таби?ат туралы ??зен?,
?Жаз?.
2. ?леуметт?к те?с?зд?к:
?Залым т?реге?, ??й, ж?г?ттер?, ?Аз?ан елд??
хандары?, ?Аз?ан елд?? хандары?, ?Аз?ан елд??
билер??, ?Аз?ан елд?? билер??
3. Орыс жазушыларыны? аудармалары:
И.Б.Паульсонны? ?Книга для чтения и практических
упражнений в русском языке?, К.Д.Ушинский
?Родное слово?, Л.Н. Толстой, Крылов.
4. ?аза? ауыз ?дебиет? ?Л??ман хак?м?, ?Жиренше
шешен?, Таза б?ла??, ??ар батыр?, ?Тазша бала?,
?Алтын айдар?, ??обыланды батыр?
Ы.Алтынсаринге ?атысты с?здерд? талдау
1. ?Ыбырай Алтынсарин ??аза? арасынан шы??ан т???ыш
кеме?гер адам ед?, ол ?з?н?? ?ара??ы, к?шпел? хал?ыны?
?ш?не еуропалы? м?дениетт?? жары? с?улес?н таратты?
?Оренбурский листок? газет?нен
2. ??аза? хал?ы ?арапайым, ?нер? жо? халы?, б?ра? б?з
?арапайымдылы?ты? ?з?нен де к?п жа?сылы? табамыз?
Ы.Алтынсарин.
3. ?Халы? мектептер? ?ш?н е? керект?с? ?о?ытушы. Тамаша
педагогика ??ралдары да, е? жа?сы ?к?мет б?йры?тары да,
инспектор ба?ылауы дао?ытушы?а те? келе алмайды.?
Ы.Алтынсарин
4. ?аза?тар?а-осы дарынды, а?ыл-ес? мол халы??акеш?кпей
рухани ж?не ?о?амды? даму жолына т?сет?н д?рыс ба?ыт
беру ?алай дегенмен де ?ажет болып отыр?
Ы.Алтынсаринн?? (губернатор?а жолда?ан баяндамасынан)
Ыбырай ?ле?дер?не байланысты кестелер толтыру
Ыбырай с?з?
Араз бол кедей болса? ?рлы?пенен
Телм?рме еш адам?а м??ды?пенен
О?ыса?ыз балалар,
Шамнан шыра? жа?ылар
Т?леген?? алды?нан,
?здемей-а? табылар.
?нер-б?л?м бар ж?рттар,
Тастан сарай сал?ызды.
Айшылы? алыс жерлерден,
Жылдам хабар ал?ызды.
А?ылсыз жанды досым деп,
Басы?ды ?осып, сыр айтпа.
К?ндерд?? к?н? бол?анда,
Ол жаман ай?а? болар басы?а.
К?м сендерд?, балалар, с?йет??ын,
?уанышы?а ?уанып, ?ай?ы?а к?йет??ын.
Т?н ?й?ысын т?рт б?л?п,к?рп?к ?а?пай,
Шеше? бай??с дамылсыз ж?ре-т??ын.
?андай ?асиеттерд? ай?ындайды?
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
33
Размер файла
353 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа