close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЕЛЕКТРОМОБИЛЪТ В БЪЛГАРИЯ –

код для вставкиСкачать
Доклад
на ИКЕМ
от Илия Левков – председател на УС
23.11.2012г.
Организационна дейност
Проведе се ОС на ИКЕМ - 29.06.2012г. Избран бе УС на ИКЕМ.
Клъстерът е член на Българска стопанска камара , Български съвет
за устойчиво развитие и Асоциация на бизнес клъстерите.
Преструктурира се УС на ИКЕМ и се разпределиха направления за
работа на отделните членове на УС.
Организационна дейност
ИКЕМ организира и създаде „ИКЕМ“ АД с акционерното участие на
членове на клъстера.
В момента ИКЕМ има 6 служителя в направленията Организационна дейност, Бизнес, Проекти и програми, Юрисконсулт,
Външно икономически връзки, Стандартизация.
През 2012г. са приети 12 нови члена на ИКЕМ.
НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ИКЕМ ЗА 2012 г.
1. Атанасов груп ЕООД - Добрич
2. Български автомобилен клуб ''ретро'' - София
3. Български съвет за устойчиво развитие - София
4. Дженеръс ауто ЕООД - София
5. Джонсън контролс електроникс българия ЕООД - София
6. ЕВН България ЕАД - София
НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА ИКЕМ ЗА 2012 г.
7. Институт по електрохимия и енергийни системи - БАН
8. Консорциум "Зелена енергия" - София
9. Кю Ей Си ООД - София
10. Нойман Комюникейшън систем - Виена
11. Три Ес Ди ЕООД- София
12. Хайкад Инфотех ООД- Пловдив
Сътрудничество с местната власт и
образователни институции
- Подписани бяха рамкови споразумения за подкрепа на
електрическата мобилност с редица общини;
- Подписани бяха рамкови споразумения за сътрудничество с
учебни заведения и организации;
- ИКЕМ започва изпращане на предложения до всички общини,
за включване на електрическата мобилност в „Интегриран план
за градско възстановяване и развитие“ на общините;
- Тече и официална кореспонденция по темата между ИКЕМ и
НСОРБ.
РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ:
1. Бургаски свободен университет
2. Рамково споразумение за сътрудничество с Община Пловдив.
3. Рамково споразумение за сътрудничество с Община Божурище
4. Рамково споразумение за сътрудничество с Регионално сдружение
на общини център
5. Рамково споразумение за сътрудничество с Община Добрич.
6. Рамково споразумение за сътрудничество с Тракийски университет
–Стара Загора и Факултет „Техника и Технолигии“- Ямбол.
РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ:
7. Писмо за подкрепа от БИЛСП.
8. Споразумение за съвместна дейност с Професионална гимназия по
селско, горско стопанство и туризъм „Никола Йонков Вапцаров“-гр.
Чепеларе.
9. Меморандум за сътрудничество с НЦТР ЕАД
10. Рамково споразумение за сътрудничество с Община Монтана.
11. Рамково споразумение за сътрудничество с Община Русе.
12. Меморандум за разбирателство с ЧЕЗ България ЕАД
13. Споразумение за съвместна дейност с Университет „Проф. д-р Асен
Златаров“ гр. Бургас.
РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ:
14. Рамково споразумение за сътрудничество с Община Ловеч.
15. Споразумение за съвместна дейност с Русенски университет „Ангел
Кънчев“.
16. Споразумение за съвместна дейност с База Сливен към Технически
университет – София.
17. Споразумение за съвместна дейност с Технически университет
Габрово.
18. Рамков Договор между БАН и ИКЕМ.
19. Споразумение за съвместна дейност с ЕПУ Перник.
20. Рамково споразумение с МИЕЛ ООД
Инициативи:
- През ноември 2012г. ИКЕМ бе приет за член на Асоциацията на
Бизнес Клъстерите – АБК. ИКЕМ участва чрез Илия Левков в УС
на АБК.
- ИКЕМ организира и участва в първото издание на „Дни на
Българската Индустрия“ в рамките на изложение – „Транспорт
и Логистика“ - 28.02 - 02.03.2012г. Интер Експо Център.
- ИКЕМ взе участие с експертно становище в изготвянето на
Национален план за зелени обществени поръчки 2012-2014г.
Планът е приет и действащ. Според него вече централната и
местни власти могат да заделят по 4 % от средствата за
транспорт по ЗОП.
Инициативи:
- ИКЕМ активно участва в експертна работна група за създаване
на „ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НАВЛИЗАНЕТО И
РАЗВИТИЕТО НА ЗЕЛЕН/УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ В Р.БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА
2012-2014 г.“ Планът бе приет от МС през октомври 2012г. с
включени всички предложения на клъстера!
- ИКЕМ участва в БИС, ТК49 чрез своя представител – инж. Стоян
Спахиев. С финансовата подкрепа на члена на ИКЕМ, ТЕ 91, взе
участие в две международни срещи за стандартизация в
сферата на електрическата мобилност.
Инициативи:
- ИКЕМ официално предложи , включително и чрез отворени
писма, до Президента на Р България и до Министерски съвет, да
се създаде „Национална програма за електрическа мобилност –
България 2025“.
- ИКЕМ внесе предложение в НАПОО и участва в създаването на
две нови специалности в професионалното обучение – Монтьор
и Техник на ЕПС.
- В рамките на клъстера дейност развиха няколко работни
групи, като с краен резултат може да се похвали РБ за Зарядна
колонка. Бе създадена оригинална зарядна колонка, работеща в
мрежа. В момента колонката е в лаборатория за сертифициране;
Инициативи:
- Клъстерът участва във всички по-значими събития, свързани с
електрическата мобилност в България;
- ИКЕМ учреди награда "КУБРАТОВ МЕЧ". Наградата ще се
връчва ежегодно - „За най-голям принос в развитието на
електромобилността в Р България.“. Първият носител на
наградата стана - ДИ ВЕН ООД – Лом, „За производството на
български лекотоварен електромобил ЕТК 021, от серията
PONY, за използване в обособени пространства.“
Инициативи:
- Разви се функционалността на сайта на ИКЕМ – www.emicbg.org като сайтът се превърна в източник на информация за
медиите, относно развитието на електромобилността.
Организацията присъства и във Фейсбук.
- ИКЕМ имаше осезателно присъствие в медиите. Председателят
на клъстера и негови членове присъстваха в печатни издания,
телевизионни и радио медии, в интернет. Дейността на клъстера
бе отразена от руска държавна телевизия, немската преса и др.
Проекти:
- ИКЕМ успешно изпълнява проект за изграждане на
административния си капацитет, финансиран по ОП
„Конкурентоспособност“, като към момента е подаден четвърти
поред междинен отчет;
- ИКЕМ участва в проект за партньорство по секторна програма
Леонардо да Винчи, като участва в международна работна група
с представители от шест страни и изгражда своята мрежа от
контакти в Европа.
Проекти:
- ИКЕМ участва в проект на БСК “Разработване и внедряване на
информационна система за оценка на компетенциите на
работната сила в България по браншове и региони”, в рамките
на който изгради Секторен Консултативен Съвет за
“Електромобилната индустрия”;
- ИКЕМ подаде през 2012 г. 5 проектни предложения по
програми: Интелигентна енергия, 7-ма рамкова програма,
ОПРЧР;
- Екипът на ИКЕМ продължава да генерира проектни идеи, да
обсъжда с потенциални партньори съвместно участие в
различни инициативи и да изгражда механизми за подпомагане
на членовете при участие и изпълнение на свои частни проекти.
Благодаря за вниманието!
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
8
Размер файла
753 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа