close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
PLC – нов поглед в
автоматиката
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
2007 – 2013 г.
• НАЙ - ГОЛЯМАТА ЕВРОПЕЙСКА
ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ НАСОЧЕНА КЪМ:
- ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА
- ПОВИШАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ,
ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ,
УЧИТЕЛИ И ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” ВКЛЮЧВА
СЛЕДНИТЕ ПОДПРОГРАМИ:
•
“КОМЕНСКИ” – ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
•
“ЕРАЗЪМ” – ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
•
“ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” – ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТИ В
СФЕРАТА НА НАЧАЛНОТО И ПРОДЪЛЖАВАЩО
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
•
“ГРЮНДВИГ” – ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
“ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” - ДЕЙНОСТИ:
• МОБИЛНОСТ
• ПАРТНЬОРСТВА
• ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ
• РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИ
• ТЕМАТИЧНИ МРЕЖИ
• СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
ДЕЙНОСТ МОБИЛНОСТ ВКЛЮЧВА:
• МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ
• РАЗВИТИЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
(КОМПЕТЕНЦИИ )
• ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ
• РАЗШИРЯВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ МИРОГЛЕД
•
ПОВИШАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
МОБИЛНОСТ ЗА ОБМЕН НА ОПИТ
• РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ЗНАНИЯ НА ПРЕКИТЕ УЧАСТНИЦИ И НА
ТЕХНИТЕ КОЛЕГИ
• ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ
• РАЗШИРЯВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ МИРОГЛЕД
• ВЪВЕЖДАНЕ ИЛИ НАДГРАЖДАНЕ НА
ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДАДЕНАТА ОБЛАСТ
ИЛИ СЕКТОР
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
МОБИЛНОСТ НА ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
• РАЗВИТИЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ
• ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ
• РАЗШИРЯВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ МИРОГЛЕД
• ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСТТА НА
УЧАСТНИЦИТЕ И НА ТЕХНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ПАЗАРА НА ТРУДА
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
PLC – нов поглед в
автоматиката
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
ЦЕЛИ:
•придобиване на умения за анализ и оценка на
техническите качества на PLC във връзка с
практическото им приложение;
• възпитаване на логическо мислене и
способност за пренос на знанията от теорията в
практиката;
• формиране на познавателни интереси;
• възпитание в акуратност, коректност,
толерантност, прецизност, дисциплина и
придобиване на навици за работа в екип;
• повишаване на интеркултурните и езиковите
компетенции.
•формиране на способности за програмиране и
експлоатация на PLC;
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• ИЗПРАЩАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ – ПГЕЕ
“КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” – Бургас /
България
• ПРИЕМАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ - WBS Training
AG,Дрезден / Германия
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
Приемащата организация WBS
Training AG се задължава да:
- осигури пансион,храна, нощувка;
- осигури карти за местен
транспорт;
- организира практиката;
- издаде сертификати;
- издаде краен отчет.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
Освен това WBS Training AG се
грижи за бенефициентите на
място, като:
- организира посещения, свързани
със съдържанието на проекта;
- организира екскурзии ;
- извършвa мониторинг на място
като следи за спазването на
работната програма и
договорените условия .
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
Планираната продължителност
3 седмици - първата в края на
месец юни и две в началото на
месец юли
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Ползватели:
- 20 ученика, преминаващи
първоначално и продължаващо
професионално образование и
обучение.
- Двама ръководители.
• Сфера на обучение: професионално
образование
• Ниво на обучение: ученици от 11
клас, преминали курса на обучение,
позволяващ осъществяването на
програмата на мобилността.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Учениците, желаещи да участват, подават
писмено заявление до Комисията по
подготовка, осъществяване и отчитане на
проекта.
• Подборът на участниците в мобилността
ще бъде извършен от Комисията по
критерии :
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Критерии за подбор на участниците:
1. среден успех от 10 клас;
2. среден успех от оценките по информатика и
информационни технологии;
3. оценката от учебна практика в 10 клас;
4. успешно издържали тест по професионална
подготовка – над 50%;
5. успешно издържали тест по английски език - над
50%;
6. участие в извънкласни дейности, свързани с темите
на проекта - технически изложби, състезания,
конкурси за целия период на пребиваването им в
гимназията;
7. без наложено наказание от Педагогическия съвет до
момента на подбора на участниците в мобилността.
При налагане на наказание след сформиране на
групата, ученикът се замества с резерва;
8. активно присъстие в живота на гимназията - хор,
танцов състав, електрик- клуб. (взема се предвид
при равни точки по останалите критерии).
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
Комисията по подготовка,
осъществяване и отчитане на проекта
избира най-добрите 20 кандидатури
за участници в мобилността и четири
резерви. Тя определя и учителите,
които ще придружават учениците .
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Подготовка на участниците:
- Педагогическа подготовка - срещаразговор с родители и ученици за
запознаване с целта и програмата на
мобилността, начина за осъществяване на
пътуването. Представане на партньора
WBS Training AG и условията, които той
предлага, свързани с провеждането на
практиката, както и битовите условия,
изхранването и организирането на
свободното време на учениците в
Дрезден, Германия. На срещата ще се
подчертаят възможностите, които
мобилността разкрива пред учениците,
свързани с тяхната реализация в
дългосрочен план.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
- Културна подготовка ще се осъществи на
два етапа от самите участници:
I етап - проучване от всеки член на целевата
група по предварително зададени теми,
свързани с ЕС - принципи, ритуали,
държави участнички, институции,
образователни програми, както и с
историята и културните традиции на град
Дрезден;
II етап - споделяне на резултатите от
проучването чрез презентация или друг
подходящ метод между членовете от
цялата група.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
- Езиковата подготовка ще включва
60 часа разговорен и 60 часа
терминологичен курс по
английски език;
Избраният работен език е
английски, поради специфичната
терминология на програмата на
мобилността.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
- Практическа подготовка – въвдение в
PLС, видове датчици, начални знания за
работа с контролери. Целевата група ще
се раздели на две групи и подготовката
ще бъде по 12 часа за група (общо 24
часа).
Тази подготовка ще въведе основни
понятия за PLС и работа с тях, които ще
са необходими за пълноценното
провеждане на обучителната практика.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
- Подготовка за справяне с проблеми от
различно естество в чужбина – ще
включва провеждане на инструктажи
за пътуване, техника на безопасност,
охрана на труда, противопожарна
охрана, даване на първа долекарска
помощ на пострадали. Запознаване с
институциите, към които да се обърнат
при проблеми от различно естество в
чужбина. Тази подготовка ще се
проведе непосредствено преди
пътуването от учителите, определени
да придружават групата .
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Тема на обучителната практика:
Експлоатация и програмиране на PLS
Siemens SP7
1. Практически задачи по автоматика и
видове сензори.
2. Процедури за започване на работа в
Германия.
3. Практическа пработа с Siemens SP7
и PLС, IT- симулации .
4. Практически задачи - писане на
отчети, попълване на форми.
5. Практика по IT- симулации,
конструитане и функциониране на
PLC в Технологическия университет,
факултет по информатика.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
6. Практика по IT- симулации,
конструиране и функциониране на
PLC, pабота в екип и решаване на
проблемни задачи.
• 7.Конструиране и функциониране на
PLC, практически задачи по
мениджмънт.
• 8. Уоркшоп в Инфинион
• 9. Практическа работа с Siemens SP7
и PLС, IT- симулации, pабота в екип ,
практически задачи - отчети, ITпрограми.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
10. Практика включваща екипна
работа по специалността.
Посещение в VW Manufactory.
11. Практика свързана със
специалността на учениците,
pабота в екип, компютърни
програми за PLC.
Посещение на IT компания.
12. Практически задачи, свързани с
проекта - компютърни програми
за PLC. Посещение на Макс Планк Институт
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
13. Работа в екип и изготвяне на
презентации за резултатите от
проекта.
14. Финално оценяване на
учениците за работа и
програмиране на PLC
контролери.
15. Съпътстващо езиково
обучение.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Мониторинг
-от страна на изпращащата организация - ще
се извършва на място от придружаващите
учители. Представител на изпращащата
организация ще посети обучителния център в
Дрезден за три дни.
- от страна на партньора - ще се упражнява
от наставници на WBS. Те ще следят
спазването на договорените условия,
програмата на практиката, постигането на
поставените цели като ежедневно са в контакт
с участници и придружители.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Признаване на придобитите умения:
- Сертификат за Europass мобилност;
- Сертификат от WBS Training AG за
проведена мобилност. В него ще са описани,
бенефициента, съдържанието на проекта и
дейностите, които е извършил по време на
проекта и неговото представяне;
- Сертификат от Центъра за професионална
квалификация и преквалификация WBS
Training AG, в който ще са описани уменията,
знанията и квалификацията, придобити по
време на практическата дейност;
- Удостоверение от Комисията по подготовка,
провеждане и отчитане на проекта за
участие в мобилността по програма
Леонардо да Винчи.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Очаквани резултати на индивидуално равнище :
- придобити знания и формирани умения за създаване
на програми за PLC Siemens SP7 и използването им
за автоматизиране на производствени процеси;
- придобити умения за анализ, сравнение и оценка на
техническите качества на PLC във връзка с
практическото им приложение;
- формирано логическо мислене умение за пренос на
знания от теорията в практиката;
- изградена мотивацията за активно участие в учебния
процес и формите за учене през целия живот;
- повишена езикова подготовка до ниво самостоятелно
ползване на справочна и специализирана литература
на английски език; придобити индивидуални качества
като акуратност, точност, коректност, дисциплина и
формирани умения за работа в екип.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• На равнище партньорски организации
- създаване на хармонични и дълготрайни
връзки с цел обмен на идеи , учебни
програми, специалисти и бъдещи
мобилности.
•
На местно равнище
– подготвени специалисти за пазара на труда.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Разпространение:
- заснемане на филм по време на практиката,
който да бъде излъчен по видеостената на
гимназията и регионалните телевизии;
- организиране на изложба;
- публикуване на отчетите за резултатите от
проекта на сайтовете на гимназията и
партньора WBS Training AG.
- публикация в училищния вестник и
регионалния печат.
- организиране уъркшоп с участието на
ползвателите пред съученици, работодатели,
преподаватели, представители на РИО –
Бургас, Община Бургас и медии, на който ще
се представят презентации за периода на
практиката и ще се изкажат лични
впечатления от участниците.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
14
Размер файла
442 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа