close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Slide 1

код для вставкиСкачать
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
С
ЕВРОПЕЙСКО
ИЗМЕРЕНИЕ
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
2007 – 2013 г.
• НАЙ - ГОЛЯМАТА ЕВРОПЕЙСКА
ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ НАСОЧЕНА КЪМ:
- ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА
- ПОВИШАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ И
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ,
ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА УЧЕНИЦИ,
УЧИТЕЛИ И ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” ВКЛЮЧВА
СЛЕДНИТЕ ПОДПРОГРАМИ:
•
“КОМЕНСКИ” – ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА
УЧЕЛЕЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
•
“ЕРАЗЪМ” – ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
•
“ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” – ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТИ В
СФЕРАТА НА НАЧАЛНОТО И ПРОДЪЛЖАВАЩО
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
•
“ГРЮНДВИГ” – ПОДКРЕПЯ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ВЪЗРАСТНИ
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
“ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ” - ДЕЙНОСТИ:
• МОБИЛНОСТ
• ПАРТНЬОРСТВА
• ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ
• РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИИ
• ТЕМАТИЧНИ МРЕЖИ
• СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
ДЕЙНОСТ МОБИЛНОСТ ВКЛЮЧВА:
• МОБИЛНОСТ НА УЧЕНИЦИ
• РАЗВИТИЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
(КОМПЕТЕНЦИИ )
• ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ
• РАЗШИРЯВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ МИРОГЛЕД
•
ПОВИШАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
МОБИЛНОСТ ЗА ОБМЕН НА ОПИТ
• РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ЗНАНИЯ НА ПРЕКИТЕ УЧАСТНИЦИ И НА
ТЕХНИТЕ КОЛЕГИ
• ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ
• РАЗШИРЯВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ МИРОГЛЕД
• ВЪВЕЖДАНЕ ИЛИ НАДГРАЖДАНЕ НА
ДОБРИ ПРАКТИКИ В ДАДЕНАТА ОБЛАСТ
ИЛИ СЕКТОР
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
МОБИЛНОСТ НА ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
• РАЗВИТИЕ И НАДГРАЖДАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ
• ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ
• РАЗШИРЯВАНЕ НА КУЛТУРНИЯ МИРОГЛЕД
• ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСТТА НА
УЧАСТНИЦИТЕ И НА ТЕХНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ПАЗАРА НА ТРУДА
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
С
ЕВРОПЕЙСКО ИЗМЕРЕНИЕ
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
•
•
•
•
ЦЕЛИ:
придобиване и усъвършенстване на
практически знания и умения в областта на
изграждането и поддръжката на компютърни
мрежи в условията на модерна работна
среда.
придобиване на практически знания и умения
в областта на електрическите измервания и
електромонтажната практика с модерна и
съвременна апаратура и
електроинсталационни изделия.
възпитание в акуратност, коректност,
толерантност, прецизност, дисциплина и
придобиване на навици за работа в екип .
усъвършенстване на езиковите познания
както в разговорния, така и в
терминологичния немски език.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• ИЗПРАЩАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ – ПГЕЕ
“КОНСТАНТИН ФОТИНОВ” – Бургас /
България
• ПРИЕМАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ - Виталис –
обучителен център ZAW (Zentrum für Aus-und
Weiterbildung) Лайпциг - Щкoйдиц / Германия
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
Приемащата организация Виталис
се задължава да:
- осигури пансион-храна, нощувка;
- осигури карти за местен
транспорт;
- организира практиката;
- издаде сертификати;
- издаде краен отчет.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
Освен това Виталис се грижи за
бенефициентите на място, като:
- оргнизира посещения, свързани
със съдържанието на проекта;
- организира екскурзии ;
- извършв мониторинг на място като
следи за спазването на работната
програма и договорените условия
.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
Планираната продължителност
3 седмици - първата в края на
месец юни и две в началото на
месец юли
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Ползватели:
- 20 ученика, преминаващи първоначално и
продължаващо професионално образование
и обучение.
- Двама ръководители.
• Сфера на обучение: професионално
образование в областта на енергетиката – 10
ученика (група Енергетика) и
информационните и комуникацонни
технологии – 10 ученика (група Компютърна
техника).
• Ниво на обучение: ученици от 11 клас,
преминали курса на обучение, позволяващ
осъществяването на програмата на
мобилността.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Учениците, желаещи да участват, подават
писмено заявление до Комисията по
подготовка, осъществяване и отчитане на
проекта.
• Подборът на участниците в мобилността
ще бъде извършен от Комисията по
критерии
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Критерии за подбор на участниците:
1. Ученици, преминали курса на обучение:
Група Енергетика: лабораторна практика по
електрически измервания и общомонтажна учебна
практика с успех от първи учебен срок не по-малко
от Мн. добър 5;
Група Компютърна техника: учебна практика с
успех от първи учебен срок не по-малко от
Мн. добър 5;
2. Успешно издържали тест по професионална
подготовка – над 50%;
3. Успешно издържали тест по немски език - над 50%;
4. Да са участвали в извънкласни дейности, свързани с
темите на проекта: технически изложби, състезания,
конкурси за целия период на пребиваването им в
гимназията.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
Комисията по подготовка, осъществяване и
отчитане на проекта избира най-добрите 10
кандидатури по всяко направление за
участници в мобилността и по двама ученика
за резерви. Тя определя и учителите, които
ще придружават учениците
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Подготовка на участниците:
- Педагогическа подготовка - среща-разговор
с родители и ученици за запознаване с целта
и програмата на мобилността, начина за
осъществяване на пътуването. Представане
на партньора Виталис и условията, които той
предлага, свързани с провеждането на
практиката, както и битовите условия,
изхранването и организирането на
свободното време на учениците в ЛайпцигШкoйдиц, Германия. На срещата ще се
подчертаят възможностите, които
мобилността разкрива пред учениците,
свързани с тяхната реализация в
дългосрочен план.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
- Културна подготовка
ще се осъществи на два етапа от самите
участници:
I етап - проучване от всеки член на целевата
група по предварително зададени теми,
свързани с ЕС - принципи, ритуали, държави
участнички, институции, образователни
програми, както и с историята и културните
традиции на град Лайпциг;
II етап - споделяне на резултатите от
проучването чрез презентация или друг
подходящ метод между членовете от цялата
група.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
- Езиковата подготовка включва 120 часа
курс по разговорен и терминологичен немски
език през втория учебен срок (60 часа
разговорен и 60 часа терминологичен немски
език).
- Подготовка по здравословни и безопасни
условия на труд – 5 часа - включва
провеждане на инструктажи за пътуване,
техника на безопасност, охрана на труда,
противопожарна охрана, даване на първа
долекарска помощ на пострадали.
Запознаване с институциите, към които да се
обърнат при проблеми от различно естество
в чужбина.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Съдържание на обучителната практика :
27.06.2010г.
1. Пристигане в Schkeuditz.
2. Представяне на програмата на престоя и
организационни въпроси, свързани с
транспорт, комуникации и др.
28.06.2010г.
1. Представяне и запознаване с компанията.
2. Вечер в Лайпциг, запознаване с
околностите.
29.06.2010г.
1. Запознаване с правилата за качество.
2. Културна вечер в Gut Wehlitz с групи от
други европейски страни
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
30.06.2010г.
1. Изучаване мерките за безопасност и
защита при работа.
2. Свободни занимания - боулинг в Лайпциг.
01.07.2010г.
1. Запознаване с работните места в
компанията.
2. Развлечение с игри в Gut Wehlitz.
02.07.2010г.
1. Работа в отдел на компанията.
2. Екскурзия из Лайпциг със служители на
Виталис.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
03.07.2010г.
1. Обиколка на Лайпциг с екскурзовод;
запознаване с германската история и
традиции; свободно време в града.
04.07.2010г.
1. Посещения на паметника на Битката на
нациите, зоологическата градина и музея
Zeitgeschichtliches.
05.07.2010г.
1. Работа в отдел на компанията.
2. Кино-вечер в Gut Wehlitz със служители на
Виталис.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
06.07.2010г.
1. Работа в отдел на компанията.
2. Вечер за свободни занимания.
07.07.2010г.
1. Работа в отдел на компанията.
2. Културна вечер в Gut Wehlitz с групи от
други европейски страни.
08.07.2010г.
1. Работа в отдел на компанията.
2. Вечер за свободни занимания.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
09.07.2010г.
1. Работа в отдел на компанията.
2. Интеркултурна вечер – парти в Gut Wehlitz.
10 и 11.07/11.07.2010г.
Двудневна екскурзия до столицата на
Германия Берлин; обиколка с екскурзовод и
разглеждане на забележителностите на
града и запознаване с интересни истории за
германския начин на живот; време за
свободни занимания.
12.07.2010г.
1. Работа в отдел на компанията.
2. Свободни занимания - боулинг в Лайпциг.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
13.07.2010г.
1. Работа в отдел на компанията.
2. Забавни спортни дейности в Gut Wehlitz.
14.07.2010г.
1. Работа в отдел на компанията.
2. Кино-вечер в Gut Wehlitz.
15.07.2010г.
1. Работа в отдел на компанията.
2. Културна вечер в Gut Wehlitz с групи от
други европейски страни – прощално парти.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
16.07.2010г.
1. Работа в отдел на компанията.
2. Закриваща церемония и раздаване на
сертификатите. Обсъждане на преживяното
в приятна атмосфера.
17.07.2010г.
1. Обиколка с екскурзовод из столицата на
Саксония - Дрезден; запознаване със
саксонската история; свободно време в
града.
18.07.2010г.
1. Ден за свободни занимания.
2. Организиране на отпътуването.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Мониторинг
- Мониторинг от страна на изпращащата
организация - ще се извършва на място от
придружаващите учители. Представител на
изпращащата организация ще посети
обучителния център ZAW за три дни. Ще
разгледа работните места и ще се запознае
на място с изпълнението на програмата.
- Мониторинг от страна на партньора - ще се
упражнява от Виталис, с президент господин
Ralf Giesecke и представителя за България
Кристина Рангелова. Те ще следят
спазването на договорените условия,
програмата на практиката, постигането на
поставените цели като ежедневно са в
контакт с участници и придружители.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Признаване на придобитите умения:
- Сертификат за Europass мобилност;
- Сертификат от Виталис за проведена
мобилност. В него ще са описани,
бенефициента, съдържанието на проекта и
дейностите, които е извършил по време на
проекта и неговото представяне;
- Сертификат от Центъра за професионална
квалификация и преквалификация- ЛайпцигZAW- Leipzig, в който ще са описани
уменията, знанията, квалификицята,
придобити по време на практическата
дейност;
- Удостоверение от Комисията по подготовка,
провеждане и отчитане на проекта за
участие в мобилността по програма
Леонардо да Винчи.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Очаквани резултати на индивидуално
равнище :
- придобити знания и умения за работа с
компютърни мрежи и монтажни дийности;
- повишена мотивацията на учениците за
активно участие в учебния процес и
формите за учене през целия живот;
- повишаване на езиковата подготовка до
ниво самостоятелно ползване на справочна
и специализирана литература на немски
език;
- придобити индивидуални качества като
акуратност, точност, коректност, дисциплина
и формирани умения за работа в екип.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• На равнище партньорски организации
- създаване на хармонични и дълготрайни
връзки с цел обмен на идеи , учебни
програми, специалисти и бъдещи
мобилности.
• На местно равнище
– повишаване авторитета на гимназията чрез
подготовка на качествени специалисти.
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
„Леонардо да Винчи” – мобилност
• Разпространение:
- заснемане на филм по време на
практиката, който да бъде излъчен по
видеостената на гимназията и регионалните
телевизии.
- организиране на изложба
- публикуване на отчетите за резултатите от
проекта на сайтовете на гимназията и
партньора Виталис.
- публикация в училищния вестник и
регионалния печат.
- на организирания уъркшоп пред
учениците, работодатели, преподаватели,
представители на РИО – Бургас, Община
Бургас и медии ще се представят
презентации за периода на практиката и ще
се изкажат лични впечатления от
участниците.
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
21
Размер файла
323 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа