close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Кратко представяне на

код для вставкиСкачать
Възможности за финансиране на
регенерацията на изоставените
зони
Mária Zúbková, Barbara Vojvodíková,
Jiřina Bergatt Jackson
„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява само личните виждания на
нейния автор и Комисията не носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.“
Осведоменост!
• Инструменти за финансова подкрепа на
регенерацията на изоставени зони
• Местни, регионални и национални публични и
частни източници и инициативи
• Международни програми
• Публично - частно партньорство
Цели на образователната
презентация
• Да представи системата за финансова подкрепа на
регенерацията на изоставените зони
• Да опише отделните източници на финансиране чрез
местни, регионални и национални публични и частни
средства
• Да представи европейските инициативи за финансиране
на развитието, които са на разположение също и в
други държави-членки на ЕС
• Да представи най-честите случаи на публично-частно
партньорство (ПЧП)
• Да разкрие текущата ситуация на финансиране, което
подкрепя регенерацията на изоставени зони в Словакия
и Чехия
Ключови финансови
инструменти
• Схемите за безвъзмездна помощ (публични, частни)
• Преки инвестиции (публични, частни)
• Фондове (структурните фондове на ЕС, национални
фондове за развитие)
• Застраховане и кумулативни фондове
• Данъчни системи (държавна или местна, по
отношение на земята, доходите или др.) и доставка
• Кредити, заеми, лихви, субсидии
• Партньорства за финансиране на процеса на
регенерация на изоставени зони (ПЧП)
Публични и частни източници
• Публични източници (общини или региони, които
участват в процеса на регенерация):
• Бюджетите на общините, регионите или
държавния бюджет
• Фондовете на ЕС чрез оперативните програми,
• Дарения и безвъзмездни средства от други
фондове и организации
• Частни източници - предишният собственик на
имота или частеният инвеститор като нов
собственик за целите на бизнеса
Публично-частно партньорство
(ПЧП)
Публично-частно партньорство
(ПЧП)
Съществуват няколко модела на ПЧП,
като най-широкоразпространените са:
• ЕП - Експлоатация и Поддръжка
• ИЕТ - Изграждане-Експлоатация-Прехвърляне
• ПСФЕ - Проектиране-Строеж-ФинансиранеЕксплоатация
• ССЕ - Строеж-Собственост-Експлоатация
Съдържание - Чехия
• Основни целеви области на публичното
финансиране
• Кратко въведение във финансовите
инструменти, достъпни в Чехия
• Оперативните програми в Чехия
• JESSICA
• Програми на ЕС
Основни целеви области на публичното
финансиране в Чехия
Фондът за национална собственост (в
миналото)
Оперативни програми
Резолюции на чешкото правителство
Финансови източници
използвани за:
Безвъзмездни фондове, свързани с
градската регенерация от Министерството на
регионалното развитие на Чехия
Деконтаминация
JESSICA
Оперативни програми
Градско развитие
Финансиране за специални типове изоставени зони
Образование
Безвъзмезден фонд за финансиране на
Оперативни програми от
фонда на “Леонардо да
Винчи”
изоставени зони, следствие на дейности
на армията (Министерство на
регионалното развитие на Чехия)
Безвъзмездни фондове в подкрепа на
зони с историческа и културна стойност
Резолюции на чешкото правителство
Кратко представяне на:
Фондът за национална собственост
се създава следствие приватизацията (в
момента тези източници са част от
Министерство на финансите на Чешката
република)
• разходите, свързани с отстраняване на екологични щети,
причинени от дейностите на дадена компания
• разходи и подкрепа за инвестиционни и неинвестиционни
действия, свързани с отстраняване на щети върху околната
среда следствие добива на подземни богатства, както и за
възстановяването на засегнатите зони
Кратко представяне на:
Резолюциите на чешкото правителство от
2002 г. и 2003 г
•
Фондове за решаване на екологични проблеми,
възникнали преди приватизацията на лигнитните
минни компании в региона на Устецки край и
областта Карлсбад (5 милиарда чешки крони)
•
Фондове за държавно участие в разходи, свързани с
отстраняване на екологични щети, които са
възникнали преди приватизацията на минните
компании във връзка с преструктуриране на
минодобива и възстановяването на Моравскосилезката област (20 млрд. Чешки крони)
Кратко представяне на:
Безвъзмезден фонд за финансиране на изоставени
зони, следствие дейности на армията
(Министерство на регионалното развитие на
Чехия)
• Този инструмент се появява по искане на кметски
управи на различни градове и области, които са
заключили, че за повторното използване на имоти на
вече нефункциониращата армия, които са били
прехвърлени към собствеността на местните
общности, е необходимо финансиране, с което тези
общности не са разполагали. Все още съществува
скромна сума на безвъзмездна помощ за тази цел.
Кратко представяне на:
Безвъзмездни фондове в подкрепа на зони с
историческа и културна стойност
• Има няколко програми, разработени от чешкото
Министерство на културата, за определен брой
години. Основният акцент е върху
безвъзмездните фондове, които са
предназначени да защитават тези имоти, докато
бъде определена новото им предназначение.
Всички безвъзмездни средства изискват
финансово участие от страна на собствениците.
Кратко представяне на:
Безвъзмездни фондове, свързани с регенерация на
градската среда (Министерство на регионалното
развитие на Чехия)
• Система, при която общините са кандидатствали за
финансиране на различни проекти за градско развитие.
Била е критикувана по отношение прозрачността и
съответно бива заменена от безвъзмездни фондове за
финансиране на изоставени зони от предишна дейност
на армията, жилищна собственост и финансирането на
жилищната регенерация.
Кратко представяне на оперативните програми:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Оперативна програма “Предприемачество и иновации”
Оперативна програма “Околна среда”
Регионална оперативна програма “Северна Моравия”
Регионална оперативна програма “Югоизток’”
Регионална оперативна програма “Североизток”
Регионална оперативна програма “Средна Бохемия”
Регионална оперативна програма “Югозапад”
Регионална оперативна програма “Северозапад”
Регионална оперативна програма “Средна Моравия”
Кратко представяне на JESSICA
Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в
градските райони
• Водещата организация инвестира финансови
средства от структурните фондове в холдингови
фондове или директно във фонда за градско
развитие.
• Финансови средства могат да бъдат включени в
проекти за градско развитие също така и от
общини, Европейската инвестиционна банка,
Съвета на Европейската банка за развитие,
търговски банки и други финансови институции.
• http://jessica.europa.eu
Съдържание – Словакия
• Ключови финансови инструменти
• Партньорство при финансирането на
процеса на разработване на изоставени
зони
• Финансиране на проекта
Публични или частни схеми за
безвъзмездно финансиране в Словакия
• Схеми за безвъзмездно финансиране за развитие на
селските региони – публични.
• Схеми за безвъзмездно финансиране, фокусирани
върху разработването на обществените пространства
и сгради, или проекти, свързани с околната среда,
финансирани от големи компании като рафинериите
Slovnaft, T-Com, Orange и други компании.
• Норвежки механизъм за финансиране - частен
• Субсидии за разработване и изграждане на
техническа инфраструктура – публични
Преки инвестиции – публични или частни
• Напълно разработени техники за развитие,
финансирани от публични или частни сектори
• По-голямата част от източниците на финансиране на
регенерацията в Словакия е от частни инвеститори и
ще продължава да бъде така.
• Ролята на публичния сектор и местното управление е
да използват своите уникални регулативни
правомощия, местната лидерска позиция и ако е
необходимо също така да “пресяват” финансовите
източници и да премахват бариерите за инвестициите
в частния сектор.
Структурни фондове на Европейския
съюз
Основните условия за успешното получаване на
финансиране от фондовете на ЕС са:
• Изграждане на добросъвестно отношение към
изоставените зони (техническо, юридическо, екологично)
• Изработване на приложимо проучване за бъдещото
разработването на изоставените зони
• Изграждане на екип от представители на правителството,
експерти, разработчици, консултанти по недвижими имоти,
потенциални инвеститори, т.е. бъдещи потребители
• Изготвяне на график за проекта.
Застраховане и кумулативни фондове
• Държавни гаранции за кредити
• Банкови гаранции за заеми, предоставени от
Словашката банка за обезпеченост и развитие
• В миналото Европейската инвестиционна банка е
финансирала международните инвеститори за
създаването на фондове за имоти, в подкрепа на
развитието на пазарите на имоти.
• Екологичен фонд, финансиран от данъци за
околната среда и природни бедствия
Данъчните системи (държавна или местна,
за земята, доходите или друга) и доставка
• Данъци върху дохода
• Местният данък върху собствеността, принадлежи на
местните общности
• Данъци върху собствеността и прехвърляне на собственост
(най-вече се отнася до прехвърляне на собственост / земя
с бизнес цели)
• ДДС
Заеми и кредити
• Заеми от търговски банки
• Национални заеми от Фонда за околна среда.
• Държавната програма Подкрепа за обновяване на
жилищния фонд чрез издаване на банкови
гаранции за заеми
• Държавно субсидиране на публични спестявания
за “строителство” с добра възвръщаемост
• Ипотечни кредити
Финансиране на проекта
• В момента големи проекти за регенерация и
развитие се финансират чрез проектно
финансиране, където средствата, вложени в
проекта, се възстановяват от приходите, които той
генерира.
• Предпоставка за успешната подготовка и
изпълнение на инвестиционен проект е
системното прилагане на принципите и методите
за управление на проекти.
• Активите на проекта и генерираният паричен поток
създават приоритет за обезпечения кредит.
Изводи
• Съществува голямо разнообразие от финансови инструменти
в процес на разработване на изоставените зони.
• Необходимо е правителството и администрацията да
създадат фондове или други инструменти за финансиране.
• Необходимо е заинтересованите страни да имат поглед върху
предлаганите възможности за финансиране и техните
условия.
• Проектите трябва да отговарят на определени критерии, за
да получат финансиране.
• Публично - частното партньорство може да бъде най-бързият
начин и при определени условия най-добрата форма за
осигуряване на средства за разработването на изоставени
зони.
Благодарим Ви за вниманието!
http://browntrans.vsb.cz
„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява само личните виждания на
нейния автор и Комисията не носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.“
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
25
Размер файла
529 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа