close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Саба?ты? ма?саты
Б?л?мд?л?к: О?ушыларды? интеллектуалды?
?аб?лет?н дамытуда, математикалы?
б?л?мдер?н ?олдана б?луге ?йрету.
Дамытушылы?: Ойлау ?аб?лет?н, ой
?ш?ырлы?ын, шапша? ойлау, тез шеш?м
?абылдау, ?з бет?мен ?здену , топпен , ?жыммен
ж?мыс т?рлер?н ?йымдастыру ?аб?леттер?н
дамыту.
Т?рбиел?к: О?ушыларды ?йымшылды??а, на?ты
п?нге ?ызы?ушылы??а, жауапкерш?л?кке, ?з?н?з? бас?ару?а т?рбиелеу.
Жоспары:
1. Топты? ?з?н таныстыруы, амандасу
2. ?й тапсырмасы ( видео ролик)
3.Тап?ырлы? сайысы (логикалы? есептер)
4. Мода к?рсету
5. Б?л?кт?л?к сайысы (есептер шы?ару)
6. ??пия ж?ш?к
7. Математикалы? с?ра?тар
8. С?зж?мба? сайысы (карточка ар?ылы топ?а бер?лед?)
9. ??ас ?а?ым с?т? сайысы (топ?а с?ра?)
1.
Арифметика математиканы?,
ал математика -?ылымдарды? патшасы.
(К.Гаусс)
2. А?ыл-ойды т?рт?пке келт?рет?н математика.
(М.В.Ломоносов)
3. Математика ? барлы? ?ылымдарды? т???ышы
ж?не олар?а пайдалы да, ?ажет те.
(Р.Бэкон)
???. Б?лект? б?рд? жы?ар , б?л?мд? мы?ды жы?ар.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1. Арифметикалы? прогрессияны?
n м?шес?н?? формуласы?
2. Виет теоремасы
3.Жазылмай ?ал?ан санды
тап:
24; ...; 48
120; 143; 168
log
5
log
4
log 3 81
2
1).Геометриялы? прогрессияны?
n м?шес?н?? формуласы?
2.Перпендикуляр т?зулер неше градус
жасап ?иылысады?
3. Жазылмай ?ал?ан санды тап:
27; ...; 43
16; 24; 32
3
1) 96 ?оянны? неше ая?ы бар
2.?шб?рышты? т?к б?рышына ?арсы
жататын ?абыр?асыны? аты.
3. Квадрат те?деуд?? ?анша т?б?р? болуы
м?мк?н?
4
1)1800-?а те? б?рыш ?алай аталады?
2. 289 нешен?? квадраты
3. Т?кб?рышты ?шб?рышты? с?й?р
б?рышыны? косинусы деп..
5
1)Д??гелект? ?ш т?зу ар?ылы е? к?п дегенде
неше б?л?кке б?луге болатынын табы?ыз
2. 196 нешен?? квадраты(
3. Т?кб?рышты ?шб?рышты? с?й?р б?рышыны?
косинусы деп..?
6
1. К?пб?рышты? б?рыштарыны?
?осындысы
2. 121 нешен?? квадраты
3.Б?рышты те? ек? б?л?кке б?л?нет?н с?уле
7
1.Геометриялы? прогрессияны? ал?аш?ы
n м?шес?н?? ?осындысыны? формуласы?
2.Сандар белг?л? б?р за?дылы?пен
орналас?ан.С?ра? белг?с?н?? орнына
с?йкес келет?н санды табы?ыз.
720;144;36;?
3.?андай сан барлы? сан?а ?алды?сыз б?л?нед?
8
1. Есептеп шы?ар: sin 120?
2.Д?лелденбейт?н ?й?арым.
3. Арифметикалы? прогрессияны? ал?аш?ы
n м?шес?н?? ?осындысыны? формуласы?
9
1.Ше?берд?? центр?нен оны? бойында жат?ан
н?ктеге дей?нг? ?ашы?ты?
2. 371 градус?а те? б?рыш ?ай ширекте
орналас?ан ?
3.Ек? н?ктен?? арасында?ы т?зуд?? б?л?г?.
Есте са?та!
Логика
тобы
Есте са?та!
Пи тобы
Есте са?та!
Dostar тобы
Логика
тобыны? жауаптары:
1.Сег?з б?рыш
2.Т?ртб?рышты ж?лдыз
3.Ж?рек
4.К?н
5.Д??гелек
6.Бесб?рыш
7.Ту
8.??лып
9.Стрелка
Пи тобыны? жауаптары:
1.Ай
2.Цилиндр
3.Крест
4.Фотоаппарат
5.Шам
6.Бауырса?
7.Найза?ай
8.Ж?лдыз
9.??лып
Dostar тобыны? жауаптары:
1.Цилиндр
2.Бауырса?
3.Куб
4.Телефон
5.Бесб?рыш
6.Крест
7.Шырша
8.Фотоаппарат
9.Шам
Логика
? Си?ырлы а?ашты? ал?ашында ?зынды?ы
1 метр болды. К?н сайын а?аш ек? есе
?с?п, 36 к?нде ай?а жетед?. Егер оны?
ал?аш?ы ?зынды?ы 8 метр болса ол ай?а
неше к?нде жетер ед?.
? Шешу?: 33 к?нде. 1-к?н? 2 метр, 2-к?н? 4
метр, 3-к?н? 8 метр. 36-3=33 к?н.
? Фигурада неше ?шб?рыш бар?
12
? Фигурада неше ?шб?рыш бар?
? 11
Документ
Категория
Презентации по математике
Просмотров
17
Размер файла
216 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа